thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3693
Rate :
 4
ความยาว : 14.12 นาที | Online : 2012-04-25  
    Comprehensive Approach การมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์ ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์ รร.อนุบาลธีรานุรักษ์  
    การเรียนการสอนปฐมวัยในรูปแบบการสอนแบบองค์รวมนั้น สิ่งสำคัญนอกจากการถ่ายทอดจากคุณครูไปยังเด็กๆ แล้ว การมีส่วนร่วม และความร่วมมือของผู้ปกครองถือว่าสำคัญมาก หากโรงเรียนสามารถทำให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ หรือที่เรียกว่า Comprehensive Approach แล้ว จะส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กให้พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

 
 
Comprehensive Approach การมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองโดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทำให้เด็กเห็นคุณค่าของข้าวว่ากว่าจะนำข้าวมารับประทานได้ต้องผ่านกรรมวิธีหลายอย่างและกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์ร่วม
โดย รจนา สังวรสินธุ์ (2012-05-11 10:35:29) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนที่นำผู้ปกครองมามีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ทำได้ดีมากเนื่องจากประโยชน์ที่ได้รับเกินคุ้มกิจกรรมที่นำมาใช้มี3ระยะทำได้ดีมากก่อนอื่นผู้ปกครองมาวางแผนร่วมกันเยี่ยมมากถ้าโรงเรียนนั้นๆทำได้เพราะผู้ปกครองสมัยใหม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนมากขึ้นบางทีความคิดความอ่านของผู้ปกครองดีกว่าคุณครูอันนี้ต้องยอมรับ ระยะที่2ผู้ปกครองได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมกับลูกเพื่อเป็นแบบอย่าง ถ้าลูกเก่งก็ชมระยะที่3ผู้ปกครองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดีมาก
โดย นิรมล ผลิพืช (2012-05-13 00:36:39) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก โรงเรียนจะดำรงอยู่ได้ยากหากขาดการสนับสนุนการร่วมมือของผู้ปกครอง การให้ความรู้ในครั้งนี้ มีคุณค่ามาก ทำให้เราทราบแนวทางในการดำเนินการกับผู้ปกครองอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและมีความชัดเจน มองเห็นการพัฒนาเด็กร่วมกันชัดเจนมากขึ้น เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ เด็ก ครุ ผู้ปกครองเมื่อทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจในวัตถุประสงค์ คือการพัฒนาเด็ก จะส่งผลให้การเรียนการสอนดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะทำให้ไปถึงจุดหมายปลายทางเร็วมากขึ้น นั่นคือเด็กได้รับการพัฒนาและได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
โดย กมล แขกระโทก (2012-05-14 18:51:53) [แสดงความคิดเห็น]
การนำความร่วมมือของผู้ปกครองมาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนปฐมวัยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์เป็นเรื่องที่ดีมากผู้ปกครองมีโอกาสร่วมวางแผน ร่วมกิจกรรมไปพร้อมกับลูกและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้ผู้ปกครองเข้าใจครูโรงเรียนในทิศทางการพัฒนาเด็กและได้มีโอกาสเห็นลูกในสังคมใหญ่ในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่ที่บ้านทำให้ใส่ใจเด็กมากขึ้น เพราะผู้ปกครองเป็นครูคนแรกมีส่วนอย่างมากในการพัฒนาเด็ก เด็กรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย ภูมิใจ อบอุ่นใจ ผูใหญ่เข้าใจในสิ่งที่ลูกต้องการ โรงเรียนและผู้ปกครองมีทิศทางในการพัฒนาร่วมกัน
โดย ดลนภัส ขจรวุฒิวรเดช (2012-05-14 20:02:00) [แสดงความคิดเห็น]
การเปิดโอกาศให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการจัดการเรียนการสอนนอกจากจะเป็นอีกวิธีที่หลากหลายยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าครู ผู้ปกครองและเด็กอีกด้วย :tv09: :tv18: :tv15:
โดย นิสารัตน์ สุดใจ (2012-05-31 14:29:56) [แสดงความคิดเห็น]
การมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองโดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผู้ปกครองมีโอกาสร่วมวางแผน ร่วมกิจกรรมไปพร้อมกับลูกและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้ผู้ปกครองเข้าใจครูโรงเรียนในทิศทางการพัฒนาเด็กและได้มีโอกาสเห็นลูกในสังคมใหญ่ในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่ที่บ้านทำให้ใส่ใจเด็กมากขึ้น เพราะผู้ปกครองเป็นครูคนแรกมีส่วนอย่างมากในการพัฒนาเด็ก เด็กรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย ภูมิใจ อบอุ่นใจ ผูใหญ่เข้าใจในสิ่งที่ลูกต้องการ โรงเรียนและผู้ปกครองมีทิศทางในการพัฒนาร่วมกัน
โดย จินดา ศรีดา (2012-06-07 16:49:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กที่ดีมาก โรงเรียนสามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี จะทำให้ผู้ปกครองได้เข้าใจวิธีการเด็กอย่างชัดเจน
โดย วิไล แสงเหมือนขวัญ (2012-07-05 20:51:25) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการร่วมมือของผู้ปกครอง การให้ความรู้ในครั้งนี้ มีคุณค่ามาก ทำให้เราทราบแนวทางในการดำเนินการกับผู้ปกครองอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและมีความชัดเจน มองเห็นการพัฒนาของเด็กร่วมกันชัดเจน เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ เด็ก ครู ผู้ปกครองได้ทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจในวัตถุประสงค์ คือการพัฒนาเด็ก ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะทำให้ไปถึงจุดหมายปลายทางเร็วมากขึ้น นั่นคือเด็กได้รับการพัฒนาและได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
โดย เรณู พัฒนศิริศักดิ์ (2012-07-06 13:26:43) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมมีหลายวิธีที่คุณครูนำเสนอเช่น การนำความร่วมมือของผู้ปกครองมาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนปฐมวัยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์ (Comprehensive Approach) การมีส่วนร่วมแบบ "ทำงาน" (Task Approach ) การมีส่วนร่วมแบบ "กระบวนการ" (Process Approach ) การมีส่วนร่วมแบบ "พัฒนา" (Developmental Approach ) กิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้นคือ กิจกรรมเที่ยวนาครูธานี เปิดโดกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมสามระยะ คือ วางแผน ลงมือปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ปกครองมีความพอใจในกิจกรรมมาก เด็กอนุบาลสามารถนำเสนอผลงานให้เพื่อนๆรับฟังได้ ทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองมีบทบาทในการเติมเต็มความสามารถให้แก่นักเรียนเพราะนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเด็กได้ลงมือกระทำด้วยตนเองเขาจะจำได้อย่างยั้งยืน เด็กเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนและผู้ปกครองทำให้เกิดพฤติกรรมร่วมมืออย่างมากมายซี่งเป็นประสบการณ์จริง กิจกรรมทุกอย่างเด็กจะได้กระบวนการ ได้ความมั่นใจในการทำกิจกรรมร่วมกัน รู้จักการช่วยเหลือ แบ่งปัน เด็กได้รู้จักการปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีครูควรนำไปเป้นแนวทางในการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนตัวเองต่อไป
โดย นางจันทจร บุตรแก้ว (2012-08-04 16:52:26) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนที่นำผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ ทางโรงเรียนอนุบาลธีรารักษ์ทำได้ดีค่ะ จัดกิจกรรมได้น่าสนใจมาก แต่การเรียนการสอนแบบการมีส่วนร่วมแบบสมบุรณ์คงทำได้ยากกับโรงเรียนที่จำนวนเด็กในห้องเรียนมากๆเช่น เด็กไม่ต่ำกว่า 35 คน ต่อหนึ่งเรียน เพราะผู้ปกครองไม่สามารถให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนได้ทุกคน และไม่สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 ระยะ แบบนี้ได้ถ้าเป็นห้องเรียนที่เด็กไม่มากก็สามารถจัดกิจกรรมแบบนี้ได้ดีเห็นด้วยค่ะ เพราะการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์สามารถพัฒนาเด็กได้ทุกด้านอย่างเห็นได้ชัด ผู้ปกครองสามารถรู้ได้เลยว่าลูกของตัวเองเป็นอย่างไร ต้องการอะไร เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนๆขณะร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม และที่สำคัญผู้ปกครองสามารถช่วยสอนได้ด้วยและสามารถกลับไปเติมเต็มและพัฒนาลูกฃองตนเองได้เป็นอย่างดี
โดย อัมพิกา ทองบุญยัง (2012-08-27 21:13:39) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมครั้งแรกค่ะ ตอนแรกยังไม่ทราบว่าวิธีการมีส่วนร่วมทำอย่างไร การมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองโดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผู้ปกครองมีโอกาสร่วมวางแผน ร่วมกิจกรรมไปพร้อมกับลูกและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้ผู้ปกครองเข้าใจครูโรงเรียนในทิศทางการพัฒนาเด็กและได้มีโอกาสเห็นลูกในสังคมใหญ่ในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่ที่บ้านทำให้ใส่ใจเด็กมากขึ้น เพราะผู้ปกครองเป็นครูคนแรกมีส่วนอย่างมากในการพัฒนาเด็ก เด็กรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย ภูมิใจ อบอุ่นใจ ผูใหญ่เข้าใจในสิ่งที่ลูกต้องการ โรงเรียนและผู้ปกครองมีทิศทางในการพัฒนาร่วมกัน อยากให้มีผุ้ปกครองมีส่วนในการทำกิจกรรมจริงๆ ผู้ปกครองจะได้เข้าใจวิธีการช่วยเหลือลูกของท่าน แต่ผุ้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลา ต้องการให้ครูจัดการให้หมด บางครั้งก็ทำการบ้านให้ มารับเย็น ทำอย่างไรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมไดค่ะ :tv18: :tv15:ผู้ปกครองบางท่านดีมากเลยช่วยเหลือคุณครู เข้าใจตัวเด็กและช่วยกันพัฒนาลูกของท่าน น่ารักที่สุดเลย เด็กก็น่ารักพร้อมเรียนรู้
โดย พิณญาดา จาบจินดา (2012-10-28 20:08:57) [แสดงความคิดเห็น]
Comprehensive Approach การมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์ ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ เป็นการนำความร่วมมือของผู้ปกครองมาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนปฐมวัย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์ (Comprehensive Approach) การมีส่วนร่วมแบบ "ทำงาน" (Task Approach) การมีส่วนร่วมแบบ"กระบวนการ" (Process Approach) การมีส่วนร่วมแบบ"พัฒนา" (Developmental Approach) กิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้นคือ กิจกรรมเที่ยวนาครูธานี เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมสามระยะคือ วางแผน ลงมือปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เด็ก ๆ สามารถนำเสนอผลงานให้เพื่อน ๆ รับฟังได้ ทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองมีบทบาทในการเติมเต็มความสามารถให้แก่นักเรียน เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ
โดย จิตรลดา มะโนระ (2013-03-02 10:48:24) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบมีส่วนร่วมที่มีความสำคัญมาก โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการร่วมมือของผู้ปกครอง การให้ความรู้ในครั้งนี้ มีคุณค่ามาก ทำให้เราทราบแนวทางในการดำเนินการกับผู้ปกครองอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและมีความชัดเจน สามารถมองเห็นการพัฒนาของเด็กร่วมกันชัดเจน เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ เด็ก ครู ผู้ปกครองได้ทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจใวัตถุประสงค์ คือการพัฒนาเด็ก ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะทำให้ไปถึงจุดหมายปลายทางเร็วมากขึ้น นั่นคือเด็กได้รับการพัฒนาและได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพการเรียนการสอนที่นำผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ :tv15:
โดย อนิตา สายสุด (2014-03-01 20:23:48) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบมีส่วนร่วมที่มีความสำคัญมาก โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการร่วมมือของผู้ปกครอง การให้ความรู้ในครั้งนี้ มีคุณค่ามาก ทำให้เราทราบแนวทางในการดำเนินการกับผู้ปกครองอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและมีความชัดเจน สามารถมองเห็นการพัฒนาของเด็กร่วมกันชัดเจน เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ เด็ก ครู ผู้ปกครองได้ทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจใวัตถุประสงค์ คือการพัฒนาเด็ก ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะทำให้ไปถึงจุดหมายปลายทางเร็วมากขึ้น นั่นคือเด็กได้รับการพัฒนาและได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพการเรียนการสอนที่นำผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ :tv15:
โดย อนิตา สายสุด (2014-03-01 20:25:44) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบมีส่วนร่วมที่มีความสำคัญมาก โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการร่วมมือของผู้ปกครอง การให้ความรู้ในครั้งนี้ มีคุณค่ามาก ทำให้เราทราบแนวทางในการดำเนินการกับผู้ปกครองอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและมีความชัดเจน สามารถมองเห็นการพัฒนาของเด็กร่วมกันชัดเจน เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ เด็ก ครู ผู้ปกครองได้ทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจใวัตถุประสงค์ คือการพัฒนาเด็ก ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะทำให้ไปถึงจุดหมายปลายทางเร็วมากขึ้น นั่นคือเด็กได้รับการพัฒนาและได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพการเรียนการสอนที่นำผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ :tv15:
โดย อนิตา สายสุด (2014-03-01 20:25:44) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบมีส่วนร่วมที่มีความสำคัญมาก โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการร่วมมือของผู้ปกครอง การให้ความรู้ในครั้งนี้ มีคุณค่ามาก ทำให้เราทราบแนวทางในการดำเนินการกับผู้ปกครองอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและมีความชัดเจน สามารถมองเห็นการพัฒนาของเด็กร่วมกันชัดเจน เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ เด็ก ครู ผู้ปกครองได้ทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจใวัตถุประสงค์ คือการพัฒนาเด็ก ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะทำให้ไปถึงจุดหมายปลายทางเร็วมากขึ้น นั่นคือเด็กได้รับการพัฒนาและได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพการเรียนการสอนที่นำผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ :tv15:
โดย อนิตา สายสุด (2014-03-01 20:25:44) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบมีส่วนร่วมที่มีความสำคัญมาก โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการร่วมมือของผู้ปกครอง การให้ความรู้ในครั้งนี้ มีคุณค่ามาก ทำให้เราทราบแนวทางในการดำเนินการกับผู้ปกครองอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและมีความชัดเจน สามารถมองเห็นการพัฒนาของเด็กร่วมกันชัดเจน เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ เด็ก ครู ผู้ปกครองได้ทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจใวัตถุประสงค์ คือการพัฒนาเด็ก ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะทำให้ไปถึงจุดหมายปลายทางเร็วมากขึ้น นั่นคือเด็กได้รับการพัฒนาและได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพการเรียนการสอนที่นำผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ :tv15:
โดย อนิตา สายสุด (2014-03-01 20:25:44) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบมีส่วนร่วมที่มีความสำคัญมาก โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการร่วมมือของผู้ปกครอง การให้ความรู้ในครั้งนี้ มีคุณค่ามาก ทำให้เราทราบแนวทางในการดำเนินการกับผู้ปกครองอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและมีความชัดเจน สามารถมองเห็นการพัฒนาของเด็กร่วมกันชัดเจน เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ เด็ก ครู ผู้ปกครองได้ทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจใวัตถุประสงค์ คือการพัฒนาเด็ก ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะทำให้ไปถึงจุดหมายปลายทางเร็วมากขึ้น นั่นคือเด็กได้รับการพัฒนาและได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพการเรียนการสอนที่นำผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ :tv15:
โดย อนิตา สายสุด (2014-03-01 20:25:44) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบมีส่วนร่วมที่มีความสำคัญมาก โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการร่วมมือของผู้ปกครอง การให้ความรู้ในครั้งนี้ มีคุณค่ามาก ทำให้เราทราบแนวทางในการดำเนินการกับผู้ปกครองอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและมีความชัดเจน สามารถมองเห็นการพัฒนาของเด็กร่วมกันชัดเจน เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ เด็ก ครู ผู้ปกครองได้ทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจใวัตถุประสงค์ คือการพัฒนาเด็ก ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะทำให้ไปถึงจุดหมายปลายทางเร็วมากขึ้น นั่นคือเด็กได้รับการพัฒนาและได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพการเรียนการสอนที่นำผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ :tv15:
โดย อนิตา สายสุด (2014-03-01 20:25:45) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18: :tv18: :tv18:การเรียนการสอนที่นำผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ ทางโรงเรียนอนุบาลธีรารักษ์ทำได้ดีค่ะ จัดกิจกรรมได้น่าสนใจมาก แต่การเรียนการสอนแบบการมีส่วนร่วมแบบสมบุรณ์คงทำได้ยากกับโรงเรียนที่จำนวนเด็กในห้องเรียนมากๆเช่น เด็กไม่ต่ำกว่า 35 คน ต่อหนึ่งเรียน เพราะผู้ปกครองไม่สามารถให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนได้ทุกคน และไม่สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 ระยะ แบบนี้ได้ถ้าเป็นห้องเรียนที่เด็กไม่มากก็สามารถจัดกิจกรรมแบบนี้ได้ดีเห็นด้วยค่ะ เพราะการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์สามารถพัฒนาเด็กได้ทุกด้านอย่างเห็นได้ชัด ผู้ปกครองสามารถรู้ได้เลยว่าลูกของตัวเองเป็นอย่างไร ต้องการอะไร เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนๆขณะร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม และที่สำคัญผู้ปกครองสามารถช่วยสอนได้ด้วยและสามารถกลับไปเติมเต็มและพัฒนาลูกฃองตนเองได้เป็นอย่างดี :tv17: :tv17:
โดย จรรยา ปองผาติพร (2014-04-05 17:50:01) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv