00:00 การนำเข้าสู่บทเรียน: กินอาหารสุขภาพ, เริ่มทำร้านกาแฟ, ภาพคน - Lesson Starters : Healthy Eating, Let's Start a Cafe, Portraits
00:15 หน้าที่และอาชีพ อ.วรรณยุพา แตงพวง , รศ.ลินจง อินทรัมพรรย์ รร.อู่ทิพย์
00:30 การสอนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา : บล็อกรูปต่าง ๆ - Teaching Math: A Video Library, K-4 : Pattern Blocks
00:45 คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา : คณิตศาสตร์สปริงบอร์ด - Primary Maths : Springboard Maths
01:00 อ่านออกเสียงกับไมเคิล โรเซน : โรนัลด์ ดาห์ล - Reading Aloud with Michael Rosen : Roald Dahl
01:15 เรียนรู้ผ่านวิดีทัศน์ : พื้นฐานการอ่าน - Action! Teacher Video : Foundation Reading
01:30 เปลี่ยนเรื่องยากให้ง่าย : ภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษา - การพัฒนาอย่างยั่งยืน - Hard To Teach : Secondary Geography
01:45 ภาพเหมือนแห่งความก้าวหน้า : ติดตามบทเรียนได้ทัน - คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา - Portraits Of Progress : Back on Track - KS3 Maths
02:00 นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : เรียนรู้ทักษะชีวิตที่บ้านหนองไผ่ ตอน 1 คุณครูพนม จันทร์ดิษฐ รร.บ้านหนองไผ่
02:15 นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : โรงเรียน 24 ชั่วโมง ตอน 2 คุณครูกนกวลี กรเกศกมล รร.ศึกษาสงเคราะห์นางรอง
02:30 เด็กพิเศษ มัธยมศึกษา : สูตรแห่งความสำเร็จ - Secondary Special Needs : Recipe for Success
02:45 ชีวิตทดลองได้: อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายประถม
03:00 สื่อแสงแสนสนุกตอน 1 (ป.5) อ.เฉลิมชัย วัดข้าวหลาม รร.ราชวินิต
03:15 สื่อแสงแสนสนุกตอน 2 (ป.5) อ.เฉลิมชัย วัดข้าวหลาม รร.ราชวินิต
03:30 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต (ชีววิทยา ม.5) อ.อารีย์ โพธิ์พัฒนชัย รร.เบญจมราชาลัย
03:45 ของไหลและความดันกับหลักการของแบร์นูลลี (ม.5) อ.ภูมิยศ ศรีอุบล รร.ปากพลีวิทยาคาร
04:00 การนำเข้าสู่บทเรียน: กินอาหารสุขภาพ, เริ่มทำร้านกาแฟ, ภาพคน - Lesson Starters : Healthy Eating, Let's Start a Cafe, Portraits
04:15 หน้าที่และอาชีพ อ.วรรณยุพา แตงพวง , รศ.ลินจง อินทรัมพรรย์ รร.อู่ทิพย์
04:30 การสอนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา : บล็อกรูปต่าง ๆ - Teaching Math: A Video Library, K-4 : Pattern Blocks
04:45 คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา : คณิตศาสตร์สปริงบอร์ด - Primary Maths : Springboard Maths
05:00 อ่านออกเสียงกับไมเคิล โรเซน : โรนัลด์ ดาห์ล - Reading Aloud with Michael Rosen : Roald Dahl
05:15 เรียนรู้ผ่านวิดีทัศน์ : พื้นฐานการอ่าน - Action! Teacher Video : Foundation Reading
05:30 เปลี่ยนเรื่องยากให้ง่าย : ภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษา - การพัฒนาอย่างยั่งยืน - Hard To Teach : Secondary Geography
05:45 ภาพเหมือนแห่งความก้าวหน้า : ติดตามบทเรียนได้ทัน - คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา - Portraits Of Progress : Back on Track - KS3 Maths
06:00 นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : เรียนรู้ทักษะชีวิตที่บ้านหนองไผ่ ตอน 1 คุณครูพนม จันทร์ดิษฐ รร.บ้านหนองไผ่
06:15 นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : โรงเรียน 24 ชั่วโมง ตอน 2 คุณครูกนกวลี กรเกศกมล รร.ศึกษาสงเคราะห์นางรอง
06:30 เด็กพิเศษ มัธยมศึกษา : สูตรแห่งความสำเร็จ - Secondary Special Needs : Recipe for Success
06:45 ชีวิตทดลองได้: อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายประถม
07:00 สื่อแสงแสนสนุกตอน 1 (ป.5) อ.เฉลิมชัย วัดข้าวหลาม รร.ราชวินิต
07:15 สื่อแสงแสนสนุกตอน 2 (ป.5) อ.เฉลิมชัย วัดข้าวหลาม รร.ราชวินิต
07:30 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต (ชีววิทยา ม.5) อ.อารีย์ โพธิ์พัฒนชัย รร.เบญจมราชาลัย
07:45 ของไหลและความดันกับหลักการของแบร์นูลลี (ม.5) อ.ภูมิยศ ศรีอุบล รร.ปากพลีวิทยาคาร
08:00 การนำเข้าสู่บทเรียน: กินอาหารสุขภาพ, เริ่มทำร้านกาแฟ, ภาพคน - Lesson Starters : Healthy Eating, Let's Start a Cafe, Portraits
08:15 หน้าที่และอาชีพ อ.วรรณยุพา แตงพวง , รศ.ลินจง อินทรัมพรรย์ รร.อู่ทิพย์
08:30 การสอนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา : บล็อกรูปต่าง ๆ - Teaching Math: A Video Library, K-4 : Pattern Blocks
08:45 คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา : คณิตศาสตร์สปริงบอร์ด - Primary Maths : Springboard Maths
09:00 อ่านออกเสียงกับไมเคิล โรเซน : โรนัลด์ ดาห์ล - Reading Aloud with Michael Rosen : Roald Dahl
09:15 เรียนรู้ผ่านวิดีทัศน์ : พื้นฐานการอ่าน - Action! Teacher Video : Foundation Reading
09:30 เปลี่ยนเรื่องยากให้ง่าย : ภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษา - การพัฒนาอย่างยั่งยืน - Hard To Teach : Secondary Geography
09:45 ภาพเหมือนแห่งความก้าวหน้า : ติดตามบทเรียนได้ทัน - คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา - Portraits Of Progress : Back on Track - KS3 Maths
10:00 นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : เรียนรู้ทักษะชีวิตที่บ้านหนองไผ่ ตอน 1 คุณครูพนม จันทร์ดิษฐ รร.บ้านหนองไผ่
10:15 นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : โรงเรียน 24 ชั่วโมง ตอน 2 คุณครูกนกวลี กรเกศกมล รร.ศึกษาสงเคราะห์นางรอง
10:30 เด็กพิเศษ มัธยมศึกษา : สูตรแห่งความสำเร็จ - Secondary Special Needs : Recipe for Success
10:45 ชีวิตทดลองได้: อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายประถม
11:00 สื่อแสงแสนสนุกตอน 1 (ป.5) อ.เฉลิมชัย วัดข้าวหลาม รร.ราชวินิต
11:15 สื่อแสงแสนสนุกตอน 2 (ป.5) อ.เฉลิมชัย วัดข้าวหลาม รร.ราชวินิต
11:30 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต (ชีววิทยา ม.5) อ.อารีย์ โพธิ์พัฒนชัย รร.เบญจมราชาลัย
11:45 ของไหลและความดันกับหลักการของแบร์นูลลี (ม.5) อ.ภูมิยศ ศรีอุบล รร.ปากพลีวิทยาคาร
12:00 การนำเข้าสู่บทเรียน: กินอาหารสุขภาพ, เริ่มทำร้านกาแฟ, ภาพคน - Lesson Starters : Healthy Eating, Let's Start a Cafe, Portraits
12:15 หน้าที่และอาชีพ อ.วรรณยุพา แตงพวง , รศ.ลินจง อินทรัมพรรย์ รร.อู่ทิพย์
12:30 การสอนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา : บล็อกรูปต่าง ๆ - Teaching Math: A Video Library, K-4 : Pattern Blocks
12:45 คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา : คณิตศาสตร์สปริงบอร์ด - Primary Maths : Springboard Maths
13:00 อ่านออกเสียงกับไมเคิล โรเซน : โรนัลด์ ดาห์ล - Reading Aloud with Michael Rosen : Roald Dahl
13:15 เรียนรู้ผ่านวิดีทัศน์ : พื้นฐานการอ่าน - Action! Teacher Video : Foundation Reading
13:30 เปลี่ยนเรื่องยากให้ง่าย : ภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษา - การพัฒนาอย่างยั่งยืน - Hard To Teach : Secondary Geography
13:45 ภาพเหมือนแห่งความก้าวหน้า : ติดตามบทเรียนได้ทัน - คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา - Portraits Of Progress : Back on Track - KS3 Maths
14:00 นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : เรียนรู้ทักษะชีวิตที่บ้านหนองไผ่ ตอน 1 คุณครูพนม จันทร์ดิษฐ รร.บ้านหนองไผ่
14:15 นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : โรงเรียน 24 ชั่วโมง ตอน 2 คุณครูกนกวลี กรเกศกมล รร.ศึกษาสงเคราะห์นางรอง
14:30 เด็กพิเศษ มัธยมศึกษา : สูตรแห่งความสำเร็จ - Secondary Special Needs : Recipe for Success
14:45 ชีวิตทดลองได้: อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายประถม
15:00 สื่อแสงแสนสนุกตอน 1 (ป.5) อ.เฉลิมชัย วัดข้าวหลาม รร.ราชวินิต
15:15 สื่อแสงแสนสนุกตอน 2 (ป.5) อ.เฉลิมชัย วัดข้าวหลาม รร.ราชวินิต
15:30 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต (ชีววิทยา ม.5) อ.อารีย์ โพธิ์พัฒนชัย รร.เบญจมราชาลัย
15:45 ของไหลและความดันกับหลักการของแบร์นูลลี (ม.5) อ.ภูมิยศ ศรีอุบล รร.ปากพลีวิทยาคาร
16:00 การนำเข้าสู่บทเรียน: กินอาหารสุขภาพ, เริ่มทำร้านกาแฟ, ภาพคน - Lesson Starters : Healthy Eating, Let's Start a Cafe, Portraits
16:15 หน้าที่และอาชีพ อ.วรรณยุพา แตงพวง , รศ.ลินจง อินทรัมพรรย์ รร.อู่ทิพย์
16:30 การสอนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา : บล็อกรูปต่าง ๆ - Teaching Math: A Video Library, K-4 : Pattern Blocks
16:45 คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา : คณิตศาสตร์สปริงบอร์ด - Primary Maths : Springboard Maths
17:00 อ่านออกเสียงกับไมเคิล โรเซน : โรนัลด์ ดาห์ล - Reading Aloud with Michael Rosen : Roald Dahl
17:15 เรียนรู้ผ่านวิดีทัศน์ : พื้นฐานการอ่าน - Action! Teacher Video : Foundation Reading
17:30 เปลี่ยนเรื่องยากให้ง่าย : ภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษา - การพัฒนาอย่างยั่งยืน - Hard To Teach : Secondary Geography
17:45 ภาพเหมือนแห่งความก้าวหน้า : ติดตามบทเรียนได้ทัน - คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา - Portraits Of Progress : Back on Track - KS3 Maths
18:00 นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : เรียนรู้ทักษะชีวิตที่บ้านหนองไผ่ ตอน 1 คุณครูพนม จันทร์ดิษฐ รร.บ้านหนองไผ่
18:15 นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : โรงเรียน 24 ชั่วโมง ตอน 2 คุณครูกนกวลี กรเกศกมล รร.ศึกษาสงเคราะห์นางรอง
18:30 เด็กพิเศษ มัธยมศึกษา : สูตรแห่งความสำเร็จ - Secondary Special Needs : Recipe for Success
18:45 ชีวิตทดลองได้: อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายประถม
19:00 สื่อแสงแสนสนุกตอน 1 (ป.5) อ.เฉลิมชัย วัดข้าวหลาม รร.ราชวินิต
19:15 สื่อแสงแสนสนุกตอน 2 (ป.5) อ.เฉลิมชัย วัดข้าวหลาม รร.ราชวินิต
19:30 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต (ชีววิทยา ม.5) อ.อารีย์ โพธิ์พัฒนชัย รร.เบญจมราชาลัย
19:45 ของไหลและความดันกับหลักการของแบร์นูลลี (ม.5) อ.ภูมิยศ ศรีอุบล รร.ปากพลีวิทยาคาร
20:00 การนำเข้าสู่บทเรียน: กินอาหารสุขภาพ, เริ่มทำร้านกาแฟ, ภาพคน - Lesson Starters : Healthy Eating, Let's Start a Cafe, Portraits
20:15 หน้าที่และอาชีพ อ.วรรณยุพา แตงพวง , รศ.ลินจง อินทรัมพรรย์ รร.อู่ทิพย์
20:30 การสอนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา : บล็อกรูปต่าง ๆ - Teaching Math: A Video Library, K-4 : Pattern Blocks
20:45 คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา : คณิตศาสตร์สปริงบอร์ด - Primary Maths : Springboard Maths
21:00 อ่านออกเสียงกับไมเคิล โรเซน : โรนัลด์ ดาห์ล - Reading Aloud with Michael Rosen : Roald Dahl
21:15 เรียนรู้ผ่านวิดีทัศน์ : พื้นฐานการอ่าน - Action! Teacher Video : Foundation Reading
21:30 เปลี่ยนเรื่องยากให้ง่าย : ภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษา - การพัฒนาอย่างยั่งยืน - Hard To Teach : Secondary Geography
21:45 ภาพเหมือนแห่งความก้าวหน้า : ติดตามบทเรียนได้ทัน - คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา - Portraits Of Progress : Back on Track - KS3 Maths
22:00 นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : เรียนรู้ทักษะชีวิตที่บ้านหนองไผ่ ตอน 1 คุณครูพนม จันทร์ดิษฐ รร.บ้านหนองไผ่
22:15 นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : โรงเรียน 24 ชั่วโมง ตอน 2 คุณครูกนกวลี กรเกศกมล รร.ศึกษาสงเคราะห์นางรอง
22:30 เด็กพิเศษ มัธยมศึกษา : สูตรแห่งความสำเร็จ - Secondary Special Needs : Recipe for Success
22:45 ชีวิตทดลองได้: อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายประถม
23:00 สื่อแสงแสนสนุกตอน 1 (ป.5) อ.เฉลิมชัย วัดข้าวหลาม รร.ราชวินิต
23:15 สื่อแสงแสนสนุกตอน 2 (ป.5) อ.เฉลิมชัย วัดข้าวหลาม รร.ราชวินิต
23:30 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต (ชีววิทยา ม.5) อ.อารีย์ โพธิ์พัฒนชัย รร.เบญจมราชาลัย
23:45 ของไหลและความดันกับหลักการของแบร์นูลลี (ม.5) อ.ภูมิยศ ศรีอุบล รร.ปากพลีวิทยาคาร