thaiteachers.tv
 
 
 
 
เผยแพร่บทคัดย่อ
# เรื่อง ผู้เผยแพร่ วันที่ เข้าชม
กลยุทธ์การเรียน เสริมเกียรติ หล่อลักษณ์ 09.03.2560 11
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาทศนิยมที่ จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายมนตรี หอพัฒนาวุฒิวงศ์ 17.02.2560 15
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนธยา จารุทรรศน์ 03.02.2560 18
หัวข้อการศึกษา การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ประเพณีไทยใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ธนเสฏฐ์ ภีมธนารัชต์ 26.01.2560 12
รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางจิดาภา อินทรสมบัติ 12.01.2560 31
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเกม เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง All about School สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จิราวรรณ นุสุภะ 23.12.2559 80
การใช้ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.3 นพรัตน์ คงเมือง 16.11.2559 14
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี เทศบาลเมืองมหาสารคาม จักรพันธ์ เศษสรรพ์ 17.10.2559 33
รายงานการใช้ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์ เรื่อง โโ‚ฌœระบำทอผ้าเกาะยอโโ‚ฌ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) นางสาววันเพ็ญ ทวยหาญ 12.10.2559 30
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์ ที่ส่งเสริมความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ราตรี พิชัยพงค์ 20.09.2559 24
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ราตรี พิชัยพงค์ 16.09.2559 23
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์ ที่ส่งเสริมความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ราตรี พิชัยพงค์ 15.09.2559 20
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ราตรี พิชัยพงค์ 15.09.2559 19
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดวงสมร มูลกิตติ 10.09.2559 26
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เพื่อพัฒนาการทำงาน เป็นกลุ่ม วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถาวรณ์ วังสำเภา 02.09.2559 32
การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว วิชาการปลูกพืชผักทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถาวรณ์ วังสำเภา 20.08.2559 29
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อการอนุบาลลูกปลากะพงขาว เยาวลักษณ์ แกมกุม 27.07.2559 26
เครื่องกรองน้ำแบบพกพา อนัญญา เรืองเพ็ง 28.06.2559 32
เครื่องกรองน้ำแบบพกพา อนัญญา เรืองเพ็ง 28.06.2559 12
การพัฒนาผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นจากวัสดุเหลือใช้ อนัญญา เรืองเพ็ง 28.06.2559 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเผยแพร่บทคัดย่อ
หากท่านลืมรหัสผ่าน กรุณากด ลืมรหัสผ่าน ที่เมนูด้านบน ระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมล์ที่แจ้งไว้
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv