thaiteachers.tv
 
 
 
 
เผยแพร่บทคัดย่อ
# เรื่อง ผู้เผยแพร่ วันที่ เข้าชม
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนนครขอนแก่น โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ว่าที่ ร.ท. กฤตชัย ชุมแสง 12.06.2561 12
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์แบบออคเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ ประไพศรี พรมรัตน์ 10.04.2561 21
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้เรื่องภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิริพร ภูมิภัทรพงศ์ 27.03.2561 18
ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประภาภรณ์ บุญตัน 21.03.2561 21
การศึกษาทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย A Study on Technology and Information and Communication Based Skills of Students in Learning with Research-Based Project ธัญกร อรัญโสติ 17.03.2561 20
รายงานผลการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการเพื่อส่งเสร การคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 นลินี ล้วนลักษณ์ 15.02.2561 40
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน สุกัญญา ชัยวงค์ 02.02.2561 24
ผลการใช้ชุดกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชน่ารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เอกรักษ์ ชัยวงค์ 01.02.2561 18
ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประภาภรณ์ บุญตัน 15.01.2561 55
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณัฐพงศ์ ลามี 19.09.2560 49
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ พรชนก สุภาแก้ว 03.09.2560 71
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย6 ท33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิธีย้อนกลับ (Backward Design) นางสุวัจนี อุตมะแสงจันทร์ 02.09.2560 39
การพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่องการอ่านแปลความ ตีความและขยายความ วิชา ภาษาไทย5 ท33101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์ การเรียน นางสุวัจนี อุตมะแสงจันทร์ 02.09.2560 86
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชา การปลูกไผ่ตง ง 30252 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายองอาจ อุตมะแสงจันทร์ 02.09.2560 38
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา รายวิชาการปลูกพริก เรื่อง การผลิตพริกปลอดภัย โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายองอาจ อุตมะแสงจันทร์ 02.09.2560 21
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) นางลัดดา ทักษิณาวงศ์สกุล 30.08.2560 11
การประเมินโครงการงานวิชาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการด้านใฝ่เรียนรู้และด้านรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) สำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา นางลัดดา ทักษิณาวงศ์สกุล 30.08.2560 16
นางลัดดา ทักษิณาวงศ์สกุล การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโร 30.08.2560 19
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อำนวย ศรีสวัสดิ์ 27.08.2560 23
การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น วิชาการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กนิษฐา วังสำเภา 26.08.2560 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเผยแพร่บทคัดย่อ
หากท่านลืมรหัสผ่าน กรุณากด ลืมรหัสผ่าน ที่เมนูด้านบน ระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมล์ที่แจ้งไว้
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv