thaiteachers.tv
 
 
 
 
เผยแพร่บทคัดย่อ
# เรื่อง ผู้เผยแพร่ วันที่ เข้าชม
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 4-6 โรงเรียนบ้านเกาะหมี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นางบุญร่วม เจษฎารมย์ 18.04.2560 5
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดุษฎี ยอดอ่อน 17.04.2560 6
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 4-6 โรงเรียนบ้านเกาะหมี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นางบุญร่วม เจษฎารมย์ 07.04.2560 11
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 4-6 โรงเรียนบ้านเกาะหมี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นางบุญร่วม เจษฎารมย์ 03.04.2560 7
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรรณืการ์ นิธิศธนากุล 26.03.2560 12
กลยุทธ์การเรียน เสริมเกียรติ หล่อลักษณ์ 09.03.2560 13
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาทศนิยมที่ จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายมนตรี หอพัฒนาวุฒิวงศ์ 17.02.2560 20
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนธยา จารุทรรศน์ 03.02.2560 22
หัวข้อการศึกษา การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ประเพณีไทยใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ธนเสฏฐ์ ภีมธนารัชต์ 26.01.2560 16
รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางจิดาภา อินทรสมบัติ 12.01.2560 31
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเกม เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง All about School สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จิราวรรณ นุสุภะ 23.12.2559 85
การใช้ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.3 นพรัตน์ คงเมือง 16.11.2559 16
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี เทศบาลเมืองมหาสารคาม จักรพันธ์ เศษสรรพ์ 17.10.2559 35
รายงานการใช้ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์ เรื่อง โโ‚ฌœระบำทอผ้าเกาะยอโโ‚ฌ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) นางสาววันเพ็ญ ทวยหาญ 12.10.2559 34
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์ ที่ส่งเสริมความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ราตรี พิชัยพงค์ 20.09.2559 29
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ราตรี พิชัยพงค์ 16.09.2559 25
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์ ที่ส่งเสริมความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ราตรี พิชัยพงค์ 15.09.2559 22
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ราตรี พิชัยพงค์ 15.09.2559 20
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดวงสมร มูลกิตติ 10.09.2559 28
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เพื่อพัฒนาการทำงาน เป็นกลุ่ม วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถาวรณ์ วังสำเภา 02.09.2559 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเผยแพร่บทคัดย่อ
หากท่านลืมรหัสผ่าน กรุณากด ลืมรหัสผ่าน ที่เมนูด้านบน ระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมล์ที่แจ้งไว้
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv