thaiteachers.tv
 
 
 
 
 
Teachers Network
ครูพบกูรู
Teach & Tech
กล้าคิดกล้าทำ
ลูกศิษย์คิดถึงครู
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
รายการ โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ดำเนินรายการโดย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
   
เลือกชมรายการ :
รายการที่ครูแนะนำให้เพื่อนครูชม

เรื่อง : ผลิบานผ่านมือครู : เราคือครอบครัวเดียวกัน ผศ.กานดา โต๊ะถม , คุณครูขวัญดาว การะหงษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ รร.สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ความคิดเห็นโดย : ศิริภร เกษประทุม กลุ่มการเรียน553186/5 รหัส553186539
• ผลิบานผ่านมือครู : เราคือครอบครัวเดียวกัน ผศ.กานดา โต๊ะถม , คุณครูขวัญดาว การะหงษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศ...

บทความจาก : ปัญญา อัครพุทธพงศ์
ประจำกลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
เรื่อง : อียิปต์ ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ......
ตอนที่แนะนำ :
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่ควรรู้
การจัดการชั้นเรียน : วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิด รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม
วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้เห็นวิธีการจัดการชั้นเรียนเมื่อมีนักเรียนทำผิด และแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีแก้..
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู การประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ"
ดูทั้งหมด
Webboard
# เรื่อง ชื่อผู้ใช้ วันที่ตั้ง ตอบ เข้าชม
** กรุณา login เพื่อใช้งาน webboard ค่ะ ** thaiteachers.tv 26.10.2553 530 8597
เผยแพร่ผลงาน กมล แขกระโทก 17.04.2557 0 9
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง บ้านสุขสันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสมพิศ เอี่ยมยั่งยืน 16.04.2557 1 10
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH Plus RRร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเพื่อนคู่คิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กุลนิษฐ์ วงศ์แก้ว 16.04.2557 0 3
พัฒนาการของเด็ก พัทธนิษย์ 22.02.2557 0 39
สวัสดีคะ ทิพรัตน์ ตระกูลอุไรพร 21.02.2557 0 17
tv kru ปาตีหม๊ะ สาเหะอูเซ็ง 03.02.2557 0 23
รากที่สอง ศศิธร ลุนลาด 02.12.2556 0 43
เทคนิคการสอนเด็กวัยรุ่น มงปลาย สุรีรัตน์ แสนเพชร 28.11.2556 0 65
27 พ.ย. 56 เยาวภา ลอยทะเล 27.11.2556 0 19
รบกวนคุณครูหน่อยค่ะ ศิรินภา คำหล้าทราย 21.11.2556 0 29
สวัสดีค่ะ อนงค์ แซ่โง้ว 20.11.2556 0 23
ขอความอนุเคราะห์ พรรณราย แย้มศรวล 19.11.2556 0 32
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่องความหลากหลายของพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รัชนีกร แถวจันทร์ 13.11.2556 0 135
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD สอดแทรกด้วยเกมคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นโลม พัสสาริกรณ์ 13.11.2556 0 140
ขอแผนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมค่ะ มาซีเตาะห์ กูปิ 07.11.2556 0 57
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จักรพันธ์ 01.11.2556 0 133
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สุชาดา คงเคว็จ 01.11.2556 0 31
ขอความอนุเคราะห์สื่อการสอน VCD นัฐกานต์ พรมดำ 30.10.2556 0 37
รายงานการใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียน เรื่อง อาณาจักรก่อนสมัยกรุงสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พิตรานันท์ เมธีอนุวัตร 29.10.2556 0 88
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สุชาดา คงเคว็จ 24.10.2556 0 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   
เรื่องล่าสุด :
 
ช่องทางใหม่ของการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม งานวิจัย บทคัดย่อทางวิชาการ

ผลงานที่เผยแพร่ :
รายงานผลการใช้ชุดฝึกการผูกเงื่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/ สงกรานต์ มาพวง
รายงานผลการพัฒนาหนังสือสำหรับเด็ก ชุด เตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/ เข็มทราย กัณหา
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 รหัสวิชา 2000 - 1501/ กฤติญดา ยอดแก้ว
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านซับเปิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1/ บุญชนะ ศรีริทน
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียนของ โรงเรียนเมืองศรีเทพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40/ ณัฐวัฒน์ อยู่สุข
ดูทั้งหมด
* สำหรับผลงานฉบับเต็ม เมื่อส่งเข้าระบบแล้ว ทีมงานจะดำเนินการนำขึ้นเผยแพร่ให้ตามลำดับ
สมาชิกเครือข่ายครู
ชื่อ-นามสกุล: ภัสภูมิ กิตติรัตนบุตร
จากจังหวัด อุดรธานี
จากสมาชิกทั้งหมด
197,889 คน
 
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ “โทรทัศน์ครู” สำนักงานเขตการศึกษาดินแดง
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนวิชูทิศ โครงการโทรทัศน์ครู ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตการศึกษาดินแดง ในการจัด “การประ..
ดูทั้งหมด
1. เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
2. เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
3. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
5. เครือข่ายภาคกลางตอนบน
6. เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
7. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
8. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
9. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
Teachers Network
กรุณา เข้าสู่ระบบ ก่อนเข้าใช้งาน
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv