thaiteachers.tv
 
 
 
 
 
Teachers Network
ครูพบกูรู
Teach & Tech
กล้าคิดกล้าทำ
ลูกศิษย์คิดถึงครู
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
รายการ โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ดำเนินรายการโดย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
   
เลือกชมรายการ :
รายการที่ครูแนะนำให้เพื่อนครูชม

เรื่อง : เรียนคณิตให้สนุก : ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย รร.สุรศักดิ์มนตรี
ความคิดเห็นโดย : พิทยพันธ์ พวงเดช
• เทคนิคการสอนดีมากๆโดยการใช้เพื่อนช่วยเพื่อนเป็นการสอนที่จะทำให้เด็กมีทักษะในการเข้าสังคม เข้าใจถึงคว...

บทความจาก : ปัญญา อัครพุทธพงศ์
ประจำกลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
เรื่อง : อียิปต์ ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ......
ตอนที่แนะนำ :
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่ควรรู้
การจัดการชั้นเรียน : วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิด รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม
วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้เห็นวิธีการจัดการชั้นเรียนเมื่อมีนักเรียนทำผิด และแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีแก้..
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู การประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ"
ดูทั้งหมด
Webboard
# เรื่อง ชื่อผู้ใช้ วันที่ตั้ง ตอบ เข้าชม
** กรุณา login เพื่อใช้งาน webboard ค่ะ ** thaiteachers.tv 26.10.2553 531 8691
where are you go ซารีนา อามะ 06.07.2557 0 17
เปิดดูไม่ได้ค่ะ อรชร กลิ่นจันทร์ 10.06.2557 0 21
เปิดตัว TEACHERS as LEARNERS 2 มิถุนายนนนี้ TEACHERS as LEARNERS 30.05.2557 0 63
TEACHERS as LEARNERS TEACHERS as LEARNERS 30.05.2557 0 30
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ (Learning Together: LT) วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง เด็กรุ่นใหม่ สนใจเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสุภัสสร รุนรักษา 27.05.2557 1 70
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านควน จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2555 โ€“ 2556 ธาตรี ยีปันจอ 13.05.2557 0 19
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านลาหงา ปีการศึกษา 2556 ฮาสาน๊ะ ยีปันจอ 13.05.2557 0 36
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นิศารัตน์ คำแสง 12.05.2557 1 44
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุดคำกลอนสอนคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางมาลิณี ชมภูวิเศษ 09.05.2557 1 64
ต้องการสื่อ พระอาจารย์ไกรทอง กิตฺติสาโร 07.05.2557 0 29
จะทำอย่างไร ถ้าเด็กเอาแต่ใจ และมีข้อต่อรอง ในการเรียน แพรวรุ่ง ศรีประภา 25.04.2557 0 107
เผยแพร่ผลงาน กมล แขกระโทก 17.04.2557 0 68
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง บ้านสุขสันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสมพิศ เอี่ยมยั่งยืน 16.04.2557 1 53
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH Plus RRร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเพื่อนคู่คิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กุลนิษฐ์ วงศ์แก้ว 16.04.2557 0 61
พัฒนาการของเด็ก พัทธนิษย์ 22.02.2557 1 90
สวัสดีคะ ทิพรัตน์ ตระกูลอุไรพร 21.02.2557 0 31
tv kru ปาตีหม๊ะ สาเหะอูเซ็ง 03.02.2557 0 36
รากที่สอง ศศิธร ลุนลาด 02.12.2556 0 83
เทคนิคการสอนเด็กวัยรุ่น มงปลาย สุรีรัตน์ แสนเพชร 28.11.2556 0 145
27 พ.ย. 56 เยาวภา ลอยทะเล 27.11.2556 0 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   
เรื่องล่าสุด :
 
ช่องทางใหม่ของการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม งานวิจัย บทคัดย่อทางวิชาการ

ผลงานที่เผยแพร่ :
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง โรงเรียนบ้านาคำมูลชมภูพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาห/ กนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา
การพัฒนาโปรแกรมคำนวณการประมาณราคางานก่อสร้าง/ อนัญญา เรืองเพ็ง
เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เศษส่วน/ สุขเกษม จันทงาม
การประเมินโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้/ นายสมศักดิ์ อาแว
การประเมินโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้/ นายสมศักดิ์ อาแว
ดูทั้งหมด
* สำหรับผลงานฉบับเต็ม เมื่อส่งเข้าระบบแล้ว ทีมงานจะดำเนินการนำขึ้นเผยแพร่ให้ตามลำดับ
สมาชิกเครือข่ายครู
ชื่อ-นามสกุล: อรรณพ ชูภักตร์
จากจังหวัด สุราษฎร์ธานี
จากสมาชิกทั้งหมด
198,332 คน
 
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ “โทรทัศน์ครู” สำนักงานเขตการศึกษาดินแดง
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนวิชูทิศ โครงการโทรทัศน์ครู ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตการศึกษาดินแดง ในการจัด “การประ..
ดูทั้งหมด
1. เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
2. เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
3. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
5. เครือข่ายภาคกลางตอนบน
6. เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
7. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
8. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
9. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
Teachers Network
กรุณา เข้าสู่ระบบ ก่อนเข้าใช้งาน
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv