thaiteachers.tv
 
 
 
 
  การพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติ เรื่อง การเย็บผ้าด้วยมือแบบต่างๆ วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อการพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติ เรื่อง การเย็บผ้าด้วยมือแบบต่างๆ วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเย็บผ้าด้วยมือแบบต่างๆ วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ 3) เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียน เรื่อง การตัดเย็บผ้าด้วยมือแบบต่างๆ วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน กู่จานวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 25 คน ผู้รายงานได้ดำเนินการวิจัยโดยใช้แบบแผนการวิจัย One-Group (Pretestโ€“Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนานวัตกรรม ได้แก่ การพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติ เรื่อง การเย็บผ้าด้วยมือแบบต่างๆ วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ครูผู้สอนพัฒนาขึ้นเอง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติ เรื่อง การเย็บผ้าด้วยมือแบบต่างๆ วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการพัฒนานวัตกรรมพบว่า

ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินผลด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติ เรื่อง การเย็บผ้าด้วยมือแบบต่างๆ วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 14.23 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 2.32 หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 26.06 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 1.65 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 87.50/86.86 และเจตคติที่มีต่อการเรียน เรื่อง การเย็บผ้าด้วยมือแบบต่างๆ วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
โดย อรอนงค์ ศรีเสมอ (2017-09-20 22:43:55)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv