thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดูทั้งหมด
การดำรงชีวิตและครอบครัว
ผู้ค้ารุ่นเยาว์ อ.นวลจันทร์ ศรีโสธร รร.วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพ (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการวางแผนการสอนวิชาคหกรรม โดยฝึกให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น สร้างรายได้ให้ตัวเอง เพิ่มเติม
เปลี่ยนวิชาสิ่งทอให้เป็นวิชายอดฮิต - Inspirations : Transforming Textiles
ชมเทคนิคและกลยุทธ์ในการทำให้ห้องเรียนสิ่งทอ เป็นที่นิยมของนักเรียน พร้อมการขอความร่วมมือการซื้อเศษผ้าจากโรงงานท้องถิ่น เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
การออกแบบและเทคโนโลยี
โคลน...สร้างอาชีพ ครูอาลัย จันทร์กระจ่าง รร.หนองสูงสามัคคีวิทยา
การจัดการสอน เรื่องการย้อมผ้าด้วยโคลน เน้นกระบวนการปฎิบัติ และศึกษาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าใจทุกกระบวนการจนสำเร็จเป็นผ้าผืน เพิ่มเติม
ปรับตัววิถีเกษตรหลังประสบเหตุอุทกภัย คุณครูสายันต์ ขันธนิยม รร.อยุธยานุสรณ์
ชมบทเรียนที่ประยุกต์ปรับให้ใช้ได้จริงกับชีวิตหลังน้ำท่วม สอนให้นักเรียนได้รู้จักการปลูกพืชผักสวนครัวเร่งด่วนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วม เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
การอาชีพ
หนึ่งเตยหอม หลากงานสาน คุณครูประไพรพรรณ เฟื่องรัตน์ รร.วัดดอนหวาย
ชมการจัดกิจกรรมสืบสานงานหัตถกรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมงานจักสานท้องถิ่น โดยการปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่า มีส่วนร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนสืบต่อไป และพัฒนาวิชาชีพด้วย เพิ่มเติม
เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย
จากพฤติกรรมของเด็กไทยการดื่มน้ำที่ดื่มน้ำอัดลม และน้ำหวานมากเกินไป จึงนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเกษตร ในบทเรียนเรื่อง "แปรรูปผลผลิตเกษตร" รณรงค์ให้ครูอาจารย์ และนักเรียนหันมาดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv