thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > วิทยาศาสตร์
ความแข็งของวัสดุ คุณครูอาทิตยา นุราฤทธิ์ รร.อนุบาลปรินายก
เรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ จากวัสดุในชีวิตประจำวัน โดยศึกษาด้วยการใช้วิธีการสืบสอบ รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และการใช้คำถาม และประเมินตามสภาพจริง เพิ่มเติม
ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 1 คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร
เพราะกระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์ ชมเทคนิคการใช้กรรมวิธรทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ ประเมินผล เพิ่มเติม
ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 2 คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร
(ตอนต่อ) เพราะกระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์ ชมเทคนิคการใช้กรรมวิธรทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ ประเมินผล เพิ่มเติม
กรรไกรการเกษตร คุณครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต (Think2Do)
ชมความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของนักเรียน การจัดกระบวนการเรียนการเรียนรู้ที่เน้นการปฎิบัติเป็นจริงในหัวข้อ กรรไกรการเกษตร ใช้ในการช่วยตัดกิ่งไม้ที่อยู่สูง เพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณครูอุดมรัตน์ ชูปานกลีบ รร.วัดดอนไก่เตี้ย
โรงเรียนร่วมกับอุดมศึกษา จัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยนำครูช่างด้านการงานอาชีพท้องถิ่น งานปูนปั้น การแกะสลักศิลปะเมืองเพชรบุรี นำมาสอนนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย เพิ่มเติม
สมบัติของสารและการจำแนกสารในชีวิตประจำวัน ตอน 1 ครูอังศนา มาทอง รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ
การจัดกิจกรรมเพื่อให้เรียนรู้ สมบัติของสาร และการจำแนกสารในชีวิตประจำวัน โดยมีการแบ่งกลุ่มและได้ทำการทดลองเพื่อเกิดการเรียนรู้ เพิ่มเติม
สมบัติของสารและการจำแนกสารในชีวิตประจำวัน ตอน 2 ครูอังศนา มาทอง รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ
(ตอนต่อ) การเรียนรู้การจำแนกสาร และสมบัติของสาร จากของรอบตัวเรา พืช ผัก ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยการแบ่งกลุ่มเพื่อให้หาสถานะต่างๆ เพิ่มเติม
เสียง และการได้ยิน ตอน 1 ครูปิยะพร ศรีพลาวงษ์ รร.วัดบ้านแหลม
เสียงเป็นส่วนหนึ่งที่คนใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งเสียงจากธรรมชาติ และเสียงสังเคราะห์ เรามีเทคนิคการสอน เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาเรื่อง เสียง และการได้ยิน เพิ่มเติม
เสียง และการได้ยิน ตอน 2 ครูปิยะพร ศรีพลาวงษ์ รร.วัดบ้านแหลม
(ตอนต่อ) เสียงเป็นส่วนหนึ่งที่คนใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งเสียงจากธรรมชาติ และเสียงสังเคราะห์ เรามีเทคนิคการสอน เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาเรื่อง เสียง และการได้ยิน เพิ่มเติม
ระบำพืชแม่ครัว อ.สถาพร เจริญผ่อง
การแสดงบทบาทสมมติแทนการสอนแบบท่องจำ ชมเทคนิคการสอน การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต ผ่านกิจกรรม "ระบำพืชแม่ครัว" เพิ่มเติม
หน้าถัดไป>>
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv