thaiteachers.tv
 
 
 
 
การบริหารการศึกษา > บริหารโรงเรียน
บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณาจารย์โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
การบริหารจัดการของโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เน้นการมีส่วนร่วมด้วยหุ้นส่วนการศึกษา คือ โรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และองค์กรภายนอก เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งใช้หลัก "สร้างโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่" เพิ่มเติม
บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น คณาจารย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชมวิธีบริหารจัดการทั้งในด้านครู และนักเรียน ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีแบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยเหลือกันในลักษณะคละกัน เพิ่มเติม
บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คณาจารย์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ชมการบริหารงานของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนประจำหญิงที่มีอายุยาวนานถึง 136 ปี คุณภาพของนักเรียนที่จบการศึกษาออกมา ไม่เคยอ่อนด้อยลงไปเลย พร้อมวัฒนธรรมโรงเรียนที่สืบสานต่อมา เพิ่มเติม
บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง คุณครูเบญจวรรณ ไกรวุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน, คุณครูศักรินทร์ แสงเมือง รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป, คุณครูเสกสรรค์ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ, คุณครูสุริยะ ศรีสุข รองผู้อำนวยการ
ชมการบริหารจัดการโรงเรียนใหญ่ที่มีปัญหาเด็กล้นโรงเรียน ครู และสถานที่เรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่มีมาก แต่โรงเรียนสามารถรับทราบถึงความถนัดหรือปัญหาของนักเรียน รวมทั้งผลการเรียนของนักเรียนยังอยู่ในระดับดีมากติดต่อกัน 3-4 ปี (จากการประเมินของ สมศ.) เพิ่มเติม
นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : โรงเรียน 24 ชั่วโมง ตอน 1 คุณครูกนกวลี กรเกศกมล รร.ศึกษาสงเคราะห์นางรอง
ชมการจัดการของโรงเรียน โดยทำโครงงานอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนักเรียนฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนกระทั่งการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เพิ่มเติม
นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : โรงเรียน 24 ชั่วโมง ตอน 2 คุณครูกนกวลี กรเกศกมล รร.ศึกษาสงเคราะห์นางรอง
(ตอนต่อ) ชมการจัดการของโรงเรียน โดยทำโครงงานอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนักเรียนฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนกระทั่งการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เพิ่มเติม
นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : เรียนรู้ทักษะชีวิตที่บ้านหนองไผ่ ตอน 1 คุณครูพนม จันทร์ดิษฐ รร.บ้านหนองไผ่
พลิกฟื้นจากโรงเรียนที่มีสภาพไม่เอื้ออำนวยกลับกลายมาเป็นโรงเรียนต้นแบบ โดยเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาปรับกระบวนการเรียนการสอน ความสำเร็จต่างๆ ได้กระจายออกสู่ชุมชนรอบข้าง ได้มีอาชีพ ได้มีงานทำ ได้เรียนรู้เรื่องความพอเพียง เพิ่มเติม
นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : เรียนรู้ทักษะชีวิตที่บ้านหนองไผ่ ตอน 2 คุณครูพนม จันทร์ดิษฐ รร.บ้านหนองไผ่
(ตอนต่อ) พลิกฟื้นจากโรงเรียนที่มีสภาพไม่เอื้ออำนวยกลับกลายมาเป็นโรงเรียนต้นแบบ โดยเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาปรับกระบวนการเรียนการสอน ความสำเร็จต่างๆ ได้กระจายออกสู่ชุมชนรอบข้าง ได้มีอาชีพ ได้มีงานทำ ได้เรียนรู้เรื่องความพอเพียง เพิ่มเติม
ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ตอน 1 : การบริหารจัดการ ผอ.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ รร.มัธยมมีชัยพัฒนา
โรงเรียนบริหารจัดการด้วยแนวคิดของ "การศึกษาต้องเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชีวิต" เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และพัฒนาที่ขยายไปสู่ครอบครัว และชุมชนที่อยู่รอบตัวเด็กๆ ยกระดับความคิดสร้างสรรค์ ให้นักเรียนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เพิ่มเติม
ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ตอน 2 : การจัดการเรียนรู้ ผอ.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ รร.มัธยมมีชัยพัฒนา
(ตอนต่อ) โรงเรียนบริหารจัดการด้วยแนวคิดของ "การศึกษาต้องเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชีวิต" เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และพัฒนาที่ขยายไปสู่ครอบครัว และชุมชนที่อยู่รอบตัวเด็กๆ ยกระดับความคิดสร้างสรรค์ ให้นักเรียนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เพิ่มเติม
หน้าถัดไป>>
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv