thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1952
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-01-20  
    พิพิธภัณฑ์มีชีวิต อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ (ฉบับเต็ม)  
    เทคนิคการเรียนการสอน อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ร.ร.สวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี เมื่อโรงเรียนนำพิพิธภัณฑ์มาไว้ในโรงเรียน ให้เด็กๆได้สัมผัสแหล่งเรียนรู้ ชมการเรียนการสอน การทำโครงงานประวัติศาสตร์ ผ่านสิ่งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน และนำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเอง ในห้องเรียน เด็กๆได้สัมผัส สืบค้น ค้นหาข้อมูล เป็นความรู้ตลอดไป  
     
Share |
 

แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงในสื่อการสอน แผ่นพับ 9 ช่อง เพิ่มเติม

เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯ นักเรียนมักคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ แต่เทคนิคการสอน ผ่านกิจกรรมการสอน เกมนักสืบน้อย จะทำให้เด็กๆสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงความคิดได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม)
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
การสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติ โดยขอข้อมูลจริง จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ชมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาด้วยความคิด เพิ่มเติม

 
 
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ เทคนิคการเรียนการสอน อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ร.ร.สวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี เมื่อโรงเรียนนำพิพิธภัณฑ์มาไว้ในโรงเรียน ให้เด็กๆได้สัมผัสแหล่งเรียนรู้ ชมการเรียนการสอน การทำโครงงานประวัติศาสตร์ ผ่านสิ่งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน และนำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเอง ในห้องเรียน เด็กๆได้สัมผัส สืบค้น ค้นหาข้อมูล เป็นความรู้ตลอดไป
โดย รชารินทร์ บุญพอก kmitl telecom 32 (2011-02-09 11:05:32) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กเก่งมั่นใจกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจเพราะการหล่อหลอมของครูเก่ง ๆ แบบนี้ ทำให้ครูทุกคนเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนเรียนรู้ได้ ครูสุรเศรษฐ์ ถือว่าเป็นต้นแบบของครูสังคมที่เยี่ยมยอดมากครับ
โดย อุทวน สุนิพันธ์ (2011-05-03 09:44:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีมาก เพราะพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของครูสุรเศรษฐ์ที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี จะเป็นการปลูกฝังให้เด็กรักในท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน การที่ครูสุรเศรษฐ์ ได้ให้เด็กศึกษาในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน และนำไปทำเป็นโครงงานประวัติศาสตร์ โดยลงพื้นที่จริงในชุมชน ทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง คือ นอกจากจะเห็นด้วยตาแล้ว ยังได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานเป็นกลุ่ม ตลอดจนมีการสร้างสรรค์จินตนาการรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ ๆ โดยสรุปเป็นองค์ความรู้นำเสนอหน้าชั้นเรียนได้ เป็นสิ่งที่ดีมาก ขอชื่นชมค่ะ :tv17:
โดย จันทนี พวงแก้ว (2011-08-06 18:11:17) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอน อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ เป็นการเรียนรูที่ต้องปฏิบัติจริง ซึ่งทางได้นำพิพิธภัณฑ์มาไว้ในโรงเรียน ทำให้เด็กๆได้มีโอกาสศึกษาหาข้อมูลต่างๆๆ ได้สัมผัสแหล่งเรียนรู้ ได้รู้จักการทำโครงงานประวัติศาสตร์ การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล ได้มีการปลุกจิตสำนึกให้รู้จักรักบ้านเกิด ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน ต้องการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลท้องถิ่นของตนให้เข้มแข็ง และนำวิธีการไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

:tv11:
โดย ศิริพร บุญชนาวิน (2011-08-09 00:58:21) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมเรื่อง พิพิธภัณฑ์มีชีวิต อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ แล้วเป็นต้นแบบที่ดีมาก จะนำแนวคิดนี้ไปทำที่โรงเรียนบ้าง
โดย ก่อพิสิษฐ์ ว่องไว (2011-10-26 20:03:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากนักเรียนได้สัมผัสกับของจริงเป็นการสร้างให้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตน่าสนใจนักเรียนได้นำสิ่งที่พบเห็นในพิพิธภัณฑ์ไปต่อยอดหาความรู้ในชุมชนของตนเอง เป็นการปลูกฝังความรักในท้องถิ่นของตนเองที่ยั่งยืน...
โดย ประไพ ฤทธิ์ปัญจะ (2011-12-09 14:33:24) [แสดงความคิดเห็น]
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของ อ.สุรเศษฐ์ บุญเกตุ การสอนของอาจารย์ดีและทำให้เรามีความรู้มากยิ่งขึ้น ทำให้เรารู้เกี่ยวกับการทำโครงงานมากขึ้นและกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้อยากลองศึกษาค้นคว้าและมีวิธีการเรียนรู้นอกสถานที่เป็นสิ่งที่ดีมากและจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากที่ได้ไปค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองสุดท้ายก็ขอให้มีการเรียนการสอนแบบนี้อีกก้อจะดีมาก ขอบคูณค่ะ
โดย ระพีพรรณ กำเนิดพรม (2011-12-16 17:56:00) [แสดงความคิดเห็น]
ประวัติศาสตร์มีหลากหลายชนิดแต่ที่โรงเรียนเราเก็บรวบรวมสะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์ให้นักเรียนดูภาพและคิดตามว่านักเรียนได้รู้จักหรือไม่สิ่งเหล่านี้เรียกว่าอะไรตัวนี้ทำด้วยไม้ไผ่และเชือกเราใช้เป็นที่บังตาหรือมูนรีเทคนิดการเรียนการสอน อ. สุราเศรษฐ์ บุญเกตุ ร.ร สวนผึ่งวิทยา จ. ราชบุรีเมือ่โรงเรียนนำพิพิธภัณฑ์มาใช้ในโรงเรียนให้เกิดได้สัมผัสแหล่งเรียนรู้ชมควรเรียนการสอนทำโครงงานประวัติศาสคร์ผ่านสิ่งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนและนำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเองในห้องเรียนเด็กๆได้สัมผัสสืบค้นหา ค้นหาข้อมูล เป็ฯความรู้ตลอดไป
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2011-12-22 09:00:02) [แสดงความคิดเห็น]
ประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาเรื่องราวความเป็นไปในอดีตของมนุษย์ ซึ่งผู้ศึกษาอาจเบื่อที่จะเรียน ครูพผู้สอนจึต้องงมีวิธีการสอนที่หลากหลายและทำให้เด็กมีความอยากเรียน โดยการนำไปศึกษาในพิพิธภัณฑ์ และให้เด็กไปศึกษา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีฝึกการคิดให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี :tv17:
โดย สุจินดา โพธิ์น้อย (2011-12-29 22:16:04) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อโรงเรียนนำพิพิธภัณฑ์มาอยู่ไว้ในห้องเรียนไดทำให้นักเรียนหลายๆคนได้ศึกษา ค้นคว้า ในประวัติศาสตร์ การทำพิพิธภัณฑ์ในห้องเรียนทำให้นักเรียนทุกคนได้เกิดความรู้ ความอยากเห็นสิ่งของต่างๆในประวัติศาสาตร์ของเราว่าเป็นอย่างใด มีหน้าตาเป็นแบบไหน และยังทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่ออยากที่จะเรียนหนังสือได้มากกว่าปกติเพราะการอยากรู้อยากเห็นว่าของเก่ามีหน้าตาเป็นอย่างไง และยังได้ให้นักเรียนได้ออกความแสดงความคิกเห็น การทำงานเป็นกลุ่ม และการทำแบบนี้ทำให้นักเรียนอยากเรียนได้มากอีกด้วย :tv15: :tv10:
โดย กนกวรรณ นิพขันธ์ (2012-01-04 16:52:05) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนดีมากเลยค่ะ ไม่ต้องสอนแบบพูดอย่างเดียวมีพิพิธภัณฑ์ไว้ดูของจริงเลยค่ะ
โดย มนัสนันท์ เครือผือ (2012-01-04 16:52:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก เพราะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการเรียนเรียนรู้ และนำไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย นางสาวชัชญานันท์ นัยจิตร (2012-01-04 18:04:30) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบตรงที่โรงเรียนนี้ได้รวมรวมของโบราณที่มีในชุมชนสมัยก่อนมาไว้ในโรงเรียน และนำมาใช้สอนควบคู่กับวิชาประวัติศาสตร์ มันจึงทำให้วิชานี้ไม่เกิดความน่าเบื่อ ทำให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นสิ่งขอเครื่องใช้ในอมู่บานและประเพณีที่มีอยู่ในชุมชน อยากที่จะรู้ประวัติความเป็นโดยเลือกที่จะไปสอบถามคนในชุมชน เป็นการสอนที่ได้ประโยชน์มากเลยค่ะ
โดย นางสาวพัฃรี บุดดีคำ (2012-01-06 11:20:38) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ท่านได้ให้นักเรียนไปศึกษาที่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของอาจารย์สุรเศรษฐ์ที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาข้อมูลต่างๆๆ ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์มีชีวิตและนำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเองได้มีการปลุกจิตสำนึกให้รู้จักรักบ้านเกิดและยังทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่ออยากที่จะเรียนหนังสือจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานเป็นกลุ่ม จะทำให้การเรีนยไม่น่าเบื่อ
โดย นุสรา แสนสีหา (2012-01-06 15:23:47) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ท่านได้ให้นักเรียนไปศึกษาที่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของอาจารย์สุรเศรษฐ์ที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาข้อมูลต่างๆๆ ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์มีชีวิตและนำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเองได้มีการปลุกจิตสำนึกให้รู้จักรักบ้านเกิดและยังทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่ออยากที่จะเรียนหนังสือจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานเป็นกลุ่ม จะทำให้การเรีนยไม่น่าเบื่อ
โดย นุสรา แสนสีหา (2012-01-06 15:23:56) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณที่ได้ให้สิ่งที่มีคุณค่าสามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการใหม่ๆที่สามารถนำเสนอและถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ง่ายแก่การเข้าใจนะครับ :tv15:
โดย ไมตรี อุดมอิทธิเสถียร (2012-01-08 21:00:38) [แสดงความคิดเห็น]
อยากรู้อยากค้นคว้าในวัตถุที่สนใจนั้นๆ
โดย พลอยประดับ คุณที (2012-01-10 14:18:27) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ท่านได้ให้นักเรียนไปศึกษาที่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของอาจารย์สุรเศรษฐ์ที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาข้อมูลต่างๆๆ ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์มีชีวิตและนำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเองได้มีการปลุกจิตสำนึกให้รู้จักรักบ้านเกิดและยังทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่ออยากที่จะเรียนหนังสือจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานเป็นกลุ่ม จะทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ เมื่อโรงเรียนนำพิพิธภัณฑ์มาอยู่ไว้ในห้องเรียนไดทำให้นักเรียนหลายๆคนได้ศึกษา ค้นคว้า ในประวัติศาสตร์ การทำพิพิธภัณฑ์ในห้องเรียนทำให้นักเรียนทุกคนได้เกิดความรู้ ความอยากเห็นสิ่งของต่างๆในประวัติศาสาตร์ของเราว่าเป็นอย่างใด มีหน้าตาเป็นแบบไหน และยังทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่ออยากที่จะเรียนหนังสือได้มากกว่าปกติเพราะการอยากรู้อยากเห็นว่าของเก่ามีหน้าตาเป็นอย่างไง และยังได้ให้นักเรียนได้ออกความแสดงความคิกเห็น การทำงานเป็นกลุ่ม และการทำแบบนี้ทำให้นักเรียนอยากเรียนได้มากอีกด้วย :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ธนกิจ คำแก้ว (2012-01-11 15:32:01) [แสดงความคิดเห็น]
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ โดยโรงเรียนนำพิพิธภัณฑ์มาไว้ในโรงเรียน ให้เด็กๆได้สัมผัสแหล่งเรียนรู้ ชมการเรียนการสอน การทำโครงงานประวัติศาสตร์ ลักษณะเช่นนี้มีหลายโรงเรียนดำเนินการ แต่การออกสัมผัสชุมชนนั้น ไม่ค่อยปรากฏเท่าใดนัก จึงเป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนที่น่าสนใจนำไปประยุกต์ใช้กับของตนเอง ลักษณะการนำเสนอผลงานของนักเรียน มีความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง ซึ่งบางทีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกี่ยวกับชาติพันธุ์ บางครั้งไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเท่าใดนัก การนำมานำเสนอจึงเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความเข้าใจปรองดอง และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขได้ ยอดเยี่ยมครับ
โดย สมชาย วิริจินดา (2012-01-12 00:18:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก ทำให้นักเีรียนได้รู้เรื่อง เกี่ยวกับสิ่งมีค่า ของประวัติศาตร์หรือของเก่าแก่ ได้คิดวิเคาระห์ สิ่งวัตถุโบราณ ที่หายาก และยังทำให้นักเีรยนช่วยกันระดม ความคิดของตัวเอง ว่าจะต้องทำอย่างไนบ้าง กับวัตถุชิ้นเหล่านั้น และยังให้สืบค้น ของโบราณ และยังทำให้นักเีรียนได้รู้ถึง วิธีการนำมาประยุกษ์ใช้ให้หเเกิดประโยชน์ ได้อย่างไร ชมการสอนแบบ นี้ แล้ว ทำให้นักเรียน ได้ความรู้มาก เกี่ยวกับประวัติศาตร์ ในเรื่องของวัตถุโบราณอีกด้วย
โดย สุธิตา โพธิ์สาขา (2012-01-13 14:50:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีค่ะ ได้ทำโครงงานและได้เรียนรู้กับสิ่งของเก่าแกในประวัติศาสตร์ และยังได้ศึกษาวิเคราะห์และใช้ความคิดของตัวเองว่าจะใช้สิ่งของนั้นทำให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้างและดูสนุกดีค่ะที่ได้เรียนและทำกิจกรรมนอกห้องเรียนแบบนี้
โดย ธนพร ดัดใจงาม (2012-01-18 09:49:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีค่ะ ได้ทำโครงงานและได้เรียนรู้กับสิ่งของเก่าแกในประวัติศาสตร์ และยังได้ศึกษาวิเคราะห์และใช้ความคิดของตัวเองว่าจะใช้สิ่งของนั้นทำให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้างและดูสนุกดีค่ะที่ได้เรียนและทำกิจกรรมนอกห้องเรียนแบบนี้
โดย ธนพร ดัดใจงาม (2012-01-18 09:50:20) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์มีหลากหลายชนิด หลากหลายที่มา ที่โรงเรียนเราเก็บรวบรวมสะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์ให้นักเรียนดูภาพและคิดตามว่านักเรียนได้รู้จักหรือไม่สิ่งเหล่านี้เรียกว่าอะไรตัวนี้ทำด้วยไม้ไผ่และเชือกเราใช้เป็นที่บังตาหรือมูนรีเทคนิดการเรียนการสอน อ. สุราเศรษฐ์ บุญเกตุ ร.ร สวนผึ่งวิทยา จ. ราชบุรีเมือ่โรงเรียนนำพิพิธภัณฑ์มาใช้ในโรงเรียนให้เกิดได้สัมผัสแหล่งเรียนรู้ชมควรเรียนการสอนทำโครงงานประวัติศาสคร์ผ่านสิ่งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนและนำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเองในห้องเรียนเด็กๆได้สัมผัสสืบค้นหา ค้นหาข้อมูล เป็ฯความรู้ตลอดไป
โดย ศรีสุดา ชำนาญวงษ์ (2012-01-18 18:25:24) [แสดงความคิดเห็น]
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ เทคนิคการเรียนการสอน อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ร.ร.สวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี นำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเองได้มีการปลุกจิตสำนึกให้รู้จักรักบ้านเกิดและยังทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่ออยากที่จะเรียนหนังสือจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานเป็นกลุ่ม จะทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ เมื่อโรงเรียนนำพิพิธภัณฑ์มาอยู่ไว้ในห้องเรียนไดทำให้นักเรียนหลายๆคนได้ศึกษา ค้นคว้า ในประวัติศาสตร์ การทำพิพิธภัณฑ์ในห้องเรียนทำให้นักเรียนทุกคนได้เกิดความรู้ ความอยากเห็นสิ่งของต่างๆในประวัติศาสาตร์ของเราว่าเป็นอย่างใด มีหน้าตาเป็นแบบไหน และยังทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่ออยากที่จะเรียนหนังสือได้มากกว่าปกติเพราะการอยากรู้อยากเห็นว่าของเก่ามีหน้าตาเป็นอย่างไง และยังได้ให้นักเรียนได้ออกความแสดงความคิกเห็น การทำงานเป็นกลุ่ม และการทำแบบนี้ทำให้นักเรียนอยากเรียนได้และเห็นความเป็นจริง
โดย วรรณพร ไตรพล (2012-01-19 22:15:47) [แสดงความคิดเห็น]
การที่โรงเรียน นำพิพิธภัฦณฑ์ มาไว้ในโรงเรียนทำให้นักเรียนได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ และสนใจการเรียนมากขึ้น เป็นวิธีการเรียนที่น่าสนุก การสอนแบบนี้จะทำให้เด็กกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้น กล้า่ที่จะถาม และเมื่อ อาจารย์ถาม นักเรียนก็กล้าที่จะตอบคำถามคุณครู ทืำให้นักเรียนมีความคิดแปลกใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน นักเรียนได้สัมผัสการเรียนแบบใหม่ที่ไม่น่าเบื่อ ที่วัน ๆ ต้องเรียนอยู่แต่ในห้องที่ไม่มีสิ่งน่าสนใจ
โดย สุพัตรา (2012-01-24 17:47:04) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนนี้ได้รวมรวมของโบราณที่มีในชุมชนสมัยก่อนมาไว้ในโรงเรียน และนำมาใช้สอนควบคู่กับวิชาประวัติศาสตร์ มันจึงทำให้วิชานี้ไม่เกิดความน่าเบื่อ ทำให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นสิ่งขอเครื่องใช้ในอมู่บานและประเพณีที่มีอยู่ในชุมชน อยากที่จะรู้ประวัติความเป็นโดยเลือกที่จะไปสอบถามคนในชุมชน เป็นการสอนที่ได้ประโยชน์มากสำหรับการเรียนรู้ทืำให้นักเรียนมีความคิดแปลกใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
โดย ฐิติวุฒิ บุญปาละ (2012-01-31 15:07:54) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับใจวิธีการสอนของอ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ มากคับทำให้ผมรู้สึกรักบ้านเกิดรักวัฒนธรรมของท้องถิ่นมากขึ้น เพราะสังเกตุได้ว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้นิยม วัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น ทำให้วัฒนธรรมเก่าแก่ในท้องถิ่นค่อยๆหายไป ซึ่งเป็นที่น่าตกใจว่าอาจารย์ได้ทำให้นักเรียนได้เกิดความคิด ที่จะรักษาของโบราณเก่าแกในท้องถิ่นนั้น การเรียนการสอนนี้ทำให้น้องๆได้พูดคุยกันกับผู้อาวุโส ทำให้เกิดภาพที่น่าประทับใจ สุดท้ายขอให้น้องๆรักบ้านเกิดของน้องๆนะคับ
โดย ภูมิสันต์ อนันต์กิตติคุณ (2012-02-01 08:58:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอน ที่ดีมาก โดยการ นำพิพิธภัณฑ์มาไว้ที่โรงเรียนเพื่อนให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ต่างๆๆ และทำให้นักเรียนได้เกิดความคิดเพื่อจะหาประวัติ ที่นักเรียนสนใจ เช่น ของโบราณ จะทำให้นักเรียนมีการค้นคว้าเพื่อที่อยากจะรู้ถึงสิ่งที่เค้าอยากรู้นั่นเองโดยการแบ่งเป็นกลุ่มๆๆ โดยแต่ล่ะกลุ่มจะเลือกสิ่งที่สนใจและมาถกเถียงกันเรื่องนี้ และใช้เหตุผล เหตผลใครดีสุดก็เอาอันนั้นมาเป็นหัวเรื่องนั่งเอง :tv15:
โดย โอภาส ปานสวัสดิ์ (2012-02-01 10:42:07) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนของ อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ เป็นการเรียนรูที่ต้องปฏิบัติจริง ซึ่งทางได้นำพิพิธภัณฑ์มาไว้ในโรงเรียน ทำให้เด็กๆได้มีโอกาสศึกษาหาข้อมูลต่างๆๆ ได้สัมผัสแหล่งเรียนรู้ ได้รู้จักการทำโครงงานประวัติศาสตร์ การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล ได้มีการปลุกจิตสำนึกให้รู้จักรักบ้านเกิด ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน ต้องการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลท้องถิ่นของตนให้เข้มแข็ง และนำวิธีการไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
โดย อุมา ยศอินทร์ (2012-02-02 09:51:41) [แสดงความคิดเห็น]
ประวัติศาสตร์มีหลากหลายชนิดแต่ที่โรงเรียนเราเก็บรวบรวมสะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์ให้นักเรียนดูภาพและคิดตามว่านักเรียนได้รู้จักหรือไม่สิ่งเหล่านี้เรียกว่าอะไรตัวนี้ทำด้วยไม้ไผ่และเชือกเราใช้เป็นที่บังตาหรือมูนรีเทคนิดการเรียนการสอน จ. ราชบุรีเมือ่โรงเรียนนำพิพิธภัณฑ์มาใช้ในโรงเรียนให้เกิดได้สัมผัสแหล่งเรียนรู้ชมควรเรียนการสอนทำโครงงานประวัติศาสคร์ผ่านสิ่งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนและนำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเองในห้องเรียนเด็กๆได้สัมผัสสืบค้นหา ค้นหาข้อมูล
โดย วิสุทธิ์ สุภาพรขจรกิจ (2012-02-02 10:40:10) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมเทคนิคการสอนของอาจารย์แล้ว เป็นการสอนที่ดีมาก ทำให้นักเรียนได้รู้เรื่อง ฃราวของประวัติศาตร์นักเรียนได้คิดวิเคาระห์ สิ่งวัตถุโบราณ ที่หายาก และยังทำให้นักเรียนช่วยกันระดม ความคิดของตัวเอง ว่าจะต้องทำอย่างไนบ้าง กับวัตถุชิ้นเหล่านั้น และยังให้สืบค้น ของโบราณ และยังทำให้นักเรียนได้รู้ถึง วิธีการนำมาประยุกษ์ใช้ให้หเเกิดประโยชน์ ได้อย่างไร ชมการสอนแบบ นี้ แล้ว ทำให้นักเรียน ได้ความรู้มาก เกี่ยวกับประวัติศาตร์ ในเรื่องของวัตถุโบราณอีกด้วยครับ
โดย ชำนาญ บุตรคำโชติ (2012-02-02 21:02:25) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของ อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ดิฉันคิดว่าเป้นเทคนิคการเรียนการสอนที่ดี ที่โรงเรียนได้มีพิพิธภัณฑ์ไว้ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า ได้รู้จักสิ่งของในสมัยโบราณ และการที่เด็กนักเรียนได้ทำโครงงานขึ้นมาก็ทำให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์ ได้รู้ถึงวัตถุในสมัยโบราณ ทำให้เด็กได้รู้ถึงการประดิษฐ์ขึ้นมา และได้สัมผัสกับชาวบ้านถึงที่มาที่ไปกับสิ่งเหล่านี้ ดิฉันคิดว่าการนำเสนอโครงงานนี้ในแต่ละกลุ่มของนักเรียน ทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและมีความรู้มากขึ้น
โดย กิ๊บ บุญท่วม (2012-02-05 15:16:15) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ท่านได้ให้นักเรียนไปศึกษาที่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของอาจารย์สุรเศรษฐ์ที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาข้อมูลต่างๆๆ ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์มีชีวิตและนำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเองได้มีการปลุกจิตสำนึกให้รู้จักรักบ้านเกิดและยังทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่ออยากที่จะเรียนหนังสือจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานเป็นกลุ่ม จะทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ เมื่อโรงเรียนนำพิพิธภัณฑ์มาอยู่ไว้ในห้องเรียนไดทำให้นักเรียนหลายๆคนได้ศึกษา ค้นคว้า ในประวัติศาสตร์ ซึ่งทำให้เด็กสนใจมากยิ่งขึ้นด้วย
โดย นฤกาญจน์ โชคสิริรุ่งเรือง (2012-02-08 03:13:50) [แสดงความคิดเห็น]
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของ อ.สุรเศษฐ์ บุญเกตุ การสอนของอาจารย์ดีและทำให้เรามีความรู้มากยิ่งขึ้น ทำให้เรารู้เกี่ยวกับการทำโครงงานมากขึ้นและกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้อยากลองศึกษาค้นคว้าและมีวิธีการเรียนรู้นอกสถานที่เป็นสิ่งที่ดีมากและจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากที่ได้ไปค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองสุดท้ายก็ขอให้มีการเรียนการสอนแบบนี้อีกก้อจะดีมาก ขอบคูณค่ะ
โดย ปิยะทัศน์ อุ่นจังหาร (2012-02-08 04:11:04) [แสดงความคิดเห็น]
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของ อ.สุรเศษฐ์ บุญเกตุ การสอนของอาจารย์ดีและทำให้เรามีความรู้มากยิ่งขึ้น ทำให้เรารู้เกี่ยวกับการทำโครงงานมากขึ้นและกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้อยากลองศึกษาค้นคว้าและมีวิธีการเรียนรู้นอกสถานที่เป็นสิ่งที่ดีมากและจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากที่ได้ไปค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองสุดท้ายก็ขอให้มีการเรียนการสอนแบบนี้อีกก้อจะดีมาก ขอบคูณค่ะ
โดย วราภรณ์ เชาว์วรรณะ (2012-02-08 04:31:03) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนได้นำของโบราณในชุมชนสมัยก่อนมาเก็บไว้ที่โรงเรียนเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากเพาะพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของโรงเรียนนี้จะเป็นการปลูกฝักให้เด็กรักในท้องถิ้นมีความภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมปัญญาของตนเองการที่ครูให้เด็กศึกษาในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนและนำไปทำโครงงานโดยลงพื้นที่จริงทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง
โดย ยุรนันท์ พื้นผา (2012-02-08 17:27:22) [แสดงความคิดเห็น]
ประวัติศาสตร์มีหลากหลายชนิดแต่ที่โรงเรียนเราเก็บรวบรวมสะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์ให้นักเรียนดูภาพและคิดตามว่านักเรียนได้รู้จักหรือไม่สิ่งเหล่านี้เรียกว่าอะไรตัวนี้ทำด้วยไม้ไผ่และเชือกเราใช้เป็นที่บังตาหรือมูนรีเทคนิดการเรียนการสอน อ. สุราเศรษฐ์ บุญเกตุ ร.ร สวนผึ่งวิทยา จ. ราชบุรีเมือ่โรงเรียนนำพิพิธภัณฑ์มาใช้ในโรงเรียนให้เกิดได้สัมผัสแหล่งเรียนรู้ชมควรเรียนการสอนทำโครงงานประวัติศาสคร์ผ่านสิ่งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนและนำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเองในห้องเรียนเด็กๆได้สัมผัสสืบค้นหา ค้นหาข้อมูล
โดย ลิขิต หลิ่มเทศ (2012-02-09 11:56:03) [แสดงความคิดเห็น]
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ เทคนิคการเรียนการสอน อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ร.ร.สวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี เมื่อโรงเรียนนำพิพิธภัณฑ์มาไว้ในโรงเรียน ให้เด็กๆได้สัมผัสแหล่งเรียนรู้ ชมการเรียนการสอน การทำโครงงานประวัติศาสตร์ ผ่านสิ่งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน และนำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเอง ในห้องเรียน เด็กๆได้สัมผัส สืบค้น ค้นหาข้อมูล ขอบคุณครับ
โดย วราวุธ ธรรมราช (2012-02-10 10:04:31) [แสดงความคิดเห็น]
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของ อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ท่านได้ให้นักเรียนได้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เป็นวิธีการสอนที่ดีมากและได้ให้นักเรียนได้ทำเป็นโครงงานขึ้นมาก็ทำให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์ การทำงานเป็นกลุ่ม และเมื่อโรงเรียนได้นำพิพิธภัณฑ์มาสอนมาให้เรียนรู้ศึกษาค้นคว้า ทำให้นักเรียนหลายๆคนได้นำไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว และเพื่อนบ้านและมีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ต้องการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลท้องถิ่นของตัวเอง
โดย จรรยา คำโต (2012-02-12 10:37:05) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ท่านได้ให้นักเรียนไปศึกษาที่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของอาจารย์สุรเศรษฐ์ที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาข้อมูลต่างๆๆ ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์มีชีวิตและนำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเองได้มีการปลุกจิตสำนึกให้รู้จักรักบ้านเกิดและยังทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่ออยากที่จะเรียนหนังสือจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานเป็นกลุ่ม จะทำให้การเรีนยไม่น่าเบื่อ
โดย จีรพันธ์ ศรีเชียงสา (2012-02-15 14:43:39) [แสดงความคิดเห็น]
ในการที่มีการแสดงแบบนี้ในสถานที่ศึกษาแล้วนั้น ทำให้นักเรียนนักศึกษศามีความรู้มากยิ่งขึ้นไป ได้ศึกษาแบบใหม่ๆๆๆ ได้ อย่างครบถ้วนและสมบูรณืมาำกขึ้นไปเรื่อยๆๆ ทำให้โรงเรียนมีความก้าวหน้ามากเป็นพิเศษ๋ สอรนไห้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ไม่ต้องไปแสวงหาความรูข้างนอกเพราะทางโรงเรียนได้นำมาจัดแสดงในโรงเรียนได้อย่างสมบูรฯืแร้ว และดีมากด้วย ทำไห้เกิดผลดีแก้นักเรีนยนเป็นอย่างมากมาย เพราะเป็นการฝึกทักษะไปในตัวด้วย
โดย กนิษฐา กาญจนภูมิ (2012-02-15 15:47:37) [แสดงความคิดเห็น]
ประวัติศาสตร์มีหลากหลายชนิดแต่ที่โรงเรียนเราเก็บรวบรวมสะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์ให้นักเรียนดูภาพและคิดตามว่านักเรียนได้รู้จักหรือไม่สิ่งเหล่านี้เรียกว่าอะไรตัวนี้ทำด้วยไม้ไผ่และเชือกเราใช้เป็นที่บังตาหรือมูนรีเทคนิดการเรียนการสอน อ. สุราเศรษฐ์ บุญเกตุ ร.ร สวนผึ่งวิทยา จ. ราชบุรีเมือ่โรงเรียนนำพิพิธภัณฑ์มาใช้ในโรงเรียนให้เกิดได้สัมผัสแหล่งเรียนรู้ชมควรเรียนการสอนทำโครงงานประวัติศาสคร์ผ่านสิ่งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนและนำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเองในห้องเรียนเด็กๆได้สัมผัสสืบค้นหา ค้นหาข้อมูล เป็นความรู้ตลอดไป :tv14: :tv15:
โดย วรพล ทองศิริ (2012-02-15 17:09:47) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สุรเศรษฐ์ บุญเกตุทำให้นักเรียนนักศึกษศามีความรู้มากยิ่งขึ้นไป ได้ศึกษาแบบใหม่ๆๆๆ ได้ อย่างครบถ้วนและสมบูรณืมาำกขึ้นไปเรื่อยๆๆ ทำให้โรงเรียนมีความก้าวหน้ามากเป็นพิเศษ๋ สอรนไห้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ไม่ต้องไปแสวงหาความรูข้างนอกเพราะทางโรงเรียนได้นำมาจัดแสดงในโรงเรียน
โดย ช่อประภา พันธ์ไพศาล (2012-02-16 21:54:21) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอน อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ เป็นการเรียนรูที่ต้องปฏิบัติจริง ซึ่งทางได้นำพิพิธภัณฑ์มาไว้ในโรงเรียน ทำให้เด็กๆได้มีโอกาสศึกษาหาข้อมูลต่างๆๆ ได้สัมผัสแหล่งเรียนรู้ ได้รู้จักการทำโครงงานประวัติศาสตร์ การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล ได้มีการปลุกจิตสำนึกให้รู้จักรักบ้านเกิด ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน ต้องการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลท้องถิ่นของตนให้เข้มแข็ง และนำวิธีการไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
โดย เกรียงไกร คล้ายจินดา (2012-02-23 13:33:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีมาก เพราะพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของครูสุรเศรษฐ์ที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ปลูกฝังให้เด็กรักในท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน การที่ครูสุรเศรษฐ์ ได้ให้เด็กศึกษาในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน และนำไปทำเป็นโครงงานประวัติศาสตร์ โดยลงพื้นที่จริงในชุมชน ทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง คือ นอกจากจะเห็นด้วยตาแล้ว ยังได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานเป็นกลุ่ม ตลอดจนมีการสร้างสรรค์จินตนาการรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ ๆ โดยสรุปเป็นองค์ความรู้ของตนเองได้ ซึ่งปัจจุบันนักเรียนไม่ทราบที่มาที่ไปและเล่าเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน จึงขอชื่นชมแนวคิดนี้ค่ะ แต่ถ้าโรงเรียนไหนไม่มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดทำพิพิธภัณฑ์มีชีวิตแบบครูสุรเศรษฐ์ที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ปรับใช้แนวการสอนไปใช้ให้เข้ากับพื้นที่บริบทของแต่ละโรงเรียนและท้องถิ่นของตนค่ะแล้วนำมาแชร์วิธีการสอนกันนะคะ
โดย สุพรรณษา อินทพงค์ (2012-02-26 22:47:01) [แสดงความคิดเห็น]
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ โดยโรงเรียนนำพิพิธภัณฑ์มาไว้ในโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นสิ่งดีมากที่ทุกโรงเรียนควรปฎิบัติตามเพราะจะทำให้นักเรียนสามารถสืบค้นได้ง่าย รวดเร็ว และเป็นรูปธรรมที่ได้รวบรวมแหล่งโบราณคดีและเครื่องมือของใช้ในยุคสมัยต่าง ๆไว้ในพิพิธภัณฑ์และนักเรียนทุกระดับชั้นภายในโรงเรียนยังสามารถมาสืบค้นข้อม้อได้อีกด้วย อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ได้นำเข้าสู่บทเรียนเกริ่นนำโดยการนำภาพมากระตุ้นให้นักเรียนคิดตามและการจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาผู้เรียนครบทั้ง3ด้านและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการให้นักเรียนทำโครงการประวัติศาสตร์โดยครูมีการให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มเพื่อที่จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปเพื่อให้นักเรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น,ความช่วยเหลื่อกันและค่านิยมที่ปลูกจิดสำนึกที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน ในการคิดหัวข้อที่จะศึกษาทำโคงการประวิติศาสตร์ และครูเล็งเห็นถึงความสำคัญโดยการนำประวิติศาสตร์ท้องถิ่นที่มีอยู่ไกล้ตัวให้นักเรียนศึกษาเพื่อที่จะทำการศึกษาได้ง่ายและสะดวกเมื่อกลุ่มเด็กนักเรียนได้ไปสัมภาษณ์บุคคลที่ให้ความรู้ให้ท้องถิ่นก็ได้ความร่วมมือที่ดีทั้งให้การสนับสนันในการให้นักเรียนได้ลองปฎิบัติฝึกทำในสิ่งที่นักเรียนต้องการปฎิบติและดีกว่ามานั่งอ่านแต่ในนังสือที่เห็นแต่ตัวอักษรแต่การทำโครงการประวิติศาสตร์ได้ทำจริงลงพื้นที่จริงซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด การสอนแบบครูสุรเศรษฐ์เป็นการโดยการบรูณ์การณ์เข้ากับสาระท้องถิ่นและวิชาศิลปะได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่าการจัการเรียนรู้แบบบูรการณ์เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจอยากรู้ อยากเห็นและเป็นการกระตุ้นผู้เรียนที่ไม่น่าเบื่อไม่ต้องเรียนอยู่ในแต่ห้องเรียนสี่เหลี่ยม ๆ ต้องขอชมเชยครูสุรเศรษฐ์ที่มีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนได้ดีเยี่ยมที่นำสื่อที่มีอยู่แล้วภายในโรงเรียนมาประยุกต์ให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทุกท่านและมีการเอาใจใส่และแนะนำนักเรียนในการทำโครงการได้เป็นอย่างดีเมื่อแต่และกลุ่มได้ศึกษาความรู้มาแล้วก็นำข้อมูลที่ศึกษามาแลกเปลี่ยนความคิดกันทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่มทำให้ทราบถึงศักยภาพและการร่วมมือกันของนักเรียน นักศึกษาจะนำวิธีการสอนของอ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุมามาเป็ฯแบบอย่างและประยุกต์ใช้ในการสอนของนักศึกษาเอง
โดย อังคณา ตรีสุวรรณ (2012-02-28 14:08:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอน ที่มีชีวิตสมชื่อเป็นสิ่งดีมากที่ทุกโรงเรียนควรปฎิบัติตามเพราะจะทำให้นักเรียนสามารถสืบค้นได้ง่าย รวดเร็ว และเป็นรูปธรรมที่ได้รวบรวมแหล่งโบราณคดีและเครื่องมือของใช้ในยุคสมัยต่าง ๆไว้ในพิพิธภัณฑ์และนักเรียนทุกระดับชั้นภายในโรงเรียนยังสามารถมาสืบค้นข้อม้อได้อีกด้วย อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ได้นำเข้าสู่บทเรียนเกริ่นนำโดยการนำภาพมากระตุ้นให้นักเรียนคิดตามและการจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาผู้เรียนครบทั้ง3ด้านและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการให้นักเรียนทำโครงการประวัติศาสตร์โดยครูมีการให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มเพื่อที่จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปเพื่อให้นักเรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น,ความช่วยเหลื่อกันและค่านิยมที่ปลูกจิดสำนึกที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน ในการคิดหัวข้อที่จะศึกษาทำโคงการประวิติศาสตร์ และครูเล็งเห็นถึงความสำคัญโดยการนำประวิติศาสตร์ท้องถิ่นที่มีอยู่ไกล้ตัวให้นักเรียนศึกษาเพื่อที่จะทำการศึกษาได้ง่ายและสะดวกเมื่อกลุ่มเด็กนักเรียนได้ไปสัมภาษณ์บุคคลที่ให้ความรู้ให้ท้องถิ่นก็ได้ความร่วมมือที่ดีทั้งให้การสนับสนันในการให้นักเรียนได้ลองปฎิบัติฝึกทำในสิ่งที่นักเรียนต้องการปฎิบติและดีกว่ามานั่งอ่านแต่ในนังสือที่เห็นแต่ตัวอักษรแต่การทำโครงการประวิติศาสตร์ได้ทำจริงลงพื้นที่จริงซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด การสอนแบบครูสุรเศรษฐ์เป็นการโดยการบรูณ์การณ์เข้ากับสาระท้องถิ่นและวิชาศิลปะได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่าการจัการเรียนรู้แบบบูรการณ์เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจอยากรู้ อยากเห็นและเป็นการกระตุ้นผู้เรียนที่ไม่น่าเบื่อไม่ต้องเรียนอยู่ในแต่ห้องเรียนสี่เหลี่ยม ๆ ต้องขอชมเชยครูสุรเศรษฐ์ที่มีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนได้ดีเยี่ยมที่นำสื่อที่มีอยู่แล้วภายในโรงเรียนมาประยุกต์ให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทุกท่านและมีการเอาใจใส่และแนะนำนักเรียนในการทำโครงการได้เป็นอย่างดีเมื่อแต่และกลุ่มได้ศึกษาความรู้มาแล้วก็นำข้อมูลที่ศึกษามาแลกเปลี่ยนความคิดกันทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่มทำให้ทราบถึงศักยภาพและการร่วมมือกันของนักเรียน นักศึกษาจะนำวิธีการสอนของอ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุมามาเป็ฯแบบอย่างและประยุกต์ใช้ในการสอนของนักศึกษาเอง เราสามารถนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาประกอบกับประวัติของสิ่งของรวมไปถึงยุคสมัยในช่วงนั้นๆ
โดย วรารัตน์ ก๋องชัย (2012-03-07 12:15:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีมาก เพราะพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของครูสุรเศรษฐ์ที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี จะเป็นการปลูกฝังให้เด็กรักในท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน การที่ครูสุรเศรษฐ์ ได้ให้เด็กศึกษาในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน และนำไปทำเป็นโครงงานประวัติศาสตร์ โดยลงพื้นที่จริงในชุมชน ทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง คือ นอกจากจะเห็นด้วยตาแล้ว ยังได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานเป็นกลุ่ม ตลอดจนมีการสร้างสรรค์จินตนาการรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ ๆ โดยสรุปเป็นองค์ความรู้นำเสนอหน้าชั้นเรียนได้ เป็นสิ่งที่ดีมาก กระผมของนำหลักการสอนแบบนี้ไปใช้ด้วยน่ะคัฟ
โดย วรากร (2012-03-09 15:04:47) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ท่านได้ให้นักเรียนไปศึกษาที่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของอาจารย์สุรเศรษฐ์ที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาข้อมูลต่างๆๆ ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์มีชีวิตและนำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเองได้มีการปลุกจิตสำนึกให้รู้จักรักบ้านเกิดและยังทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่ออยากที่จะเรียนหนังสือจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานเป็นกลุ่ม จะทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ เมื่อโรงเรียนนำพิพิธภัณฑ์มาอยู่ไว้ในห้องเรียนไดทำให้นักเรียนหลายๆคนได้ศึกษา ค้นคว้า ในประวัติศาสตร์ การทำพิพิธภัณฑ์ในห้องเรียนทำให้นักเรียนทุกคนได้เกิดความรู้ ความอยากเห็นสิ่งของต่างๆในประวัติศาสาตร์ของเราว่าเป็นอย่างใด มีหน้าตาเป็นแบบไหน และยังทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่ออยากที่จะเรียนหนังสือได้มากกว่าปกติเพราะการอยากรู้อยากเห็นว่าของเก่ามีหน้าตาเป็นอย่างไง และยังได้ให้นักเรียนได้ออกความแสดงความคิกเห็น การทำงานเป็นกลุ่ม และการทำแบบนี้ทำให้นักเรียนอยากเรียนได้มากอีก
โดย ต่อพงศ์ คำแก้ว (2012-03-09 15:23:00) [แสดงความคิดเห็น]
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีมาก เพราะพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของครูสุรเศรษฐ์ที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี จะเป็นการปลูกฝังให้เด็กรักในท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน การเรียนการสอน อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ เป็นการเรียนรูที่ต้องปฏิบัติจริง ซึ่งทางได้นำพิพิธภัณฑ์มาไว้ในโรงเรียน ทำให้เด็กๆได้มีโอกาสศึกษาหาข้อมูลต่างๆๆ ได้สัมผัสแหล่งเรียนรู้ ได้รู้จักการทำโครงงานประวัติศาสตร์ การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล ได้มีการปลุกจิตสำนึกให้รู้จักรักบ้านเกิด ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน ต้องการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลท้องถิ่นของตนให้เข้มแข็ง และนำวิธีการไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมผมคิดว่าการสอนวิธีนี้ทำให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถมากขึ้น
โดย จตุรงค์ ชัยธัมมาวุธ (2012-03-10 00:16:43) [แสดงความคิดเห็น]
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ โดยโรงเรียนนำพิพิธภัณฑ์มาไว้ในโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีมาก เพราะพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของครูสุรเศรษฐ์ที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ปลูกฝังให้เด็กรักในท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน ทำให้นักเรียนได้รู้เรื่อง ราวของประวัติศาตร์ และยังทำให้นักเรียนได้รู้ถึง วิธีการนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ชมการสอนแบบนี้แล้ว ทำให้นักเรียน ได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาตร์ ในเรื่องของวัตถุโบราณอีกด้วย
โดย ฉัตรนภา สุดถนอม (2012-03-10 10:25:30) [แสดงความคิดเห็น]
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ เทคนิคการเรียนการสอน อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ร.ร.สวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี ได้นำเข้าสู่บทเรียนเกริ่นนำโดยการนำภาพมากระตุ้นให้นักเรียนคิดตามและการจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาผู้เรียนครบทั้ง3ด้านและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการให้นักเรียนทำโครงการประวัติศาสตร์โดยครูมีการให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มเพื่อที่จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปเพื่อให้นักเรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น,ความช่วยเหลื่อกันและค่านิยมที่ปลูกจิดสำนึกที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน ในการคิดหัวข้อที่จะศึกษาทำโคงการประวิติศาสตร์การสอนแบบครูสุรเศรษฐ์เป็นการโดยการบรูณ์การณ์เข้ากับสาระท้องถิ่นและวิชาศิลปะได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่าการจัการเรียนรู้แบบบูรการณ์เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจอยากรู้ อยากเห็นและเป็นการกระตุ้นผู้เรียนที่ไม่น่าเบื่อไม่ต้องเรียนอยู่ในแต่ห้องเรียนสี่เหลี่ยม ๆ ต้องขอชมเชยครูสุรเศรษฐ์ที่มีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนได้ดีเยี่ยมที่นำสื่อที่มีอยู่แล้วภายในโรงเรียนมาประยุกต์ให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทุกท่าน
โดย ชนาทิพย์ ฤกษ์รอด (2012-03-12 12:11:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีมาก เพราะพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของครูสุรเศรษฐ์ที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ปลูกฝังให้เด็กรักในท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน การที่ครูสุรเศรษฐ์ ได้ให้เด็กศึกษาในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน และนำไปทำเป็นโครงงานประวัติศาสตร์ โดยลงพื้นที่จริงในชุมชน ทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง คือ นอกจากจะเห็นด้วยตาแล้ว ยังได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานเป็นกลุ่ม ตลอดจนมีการสร้างสรรค์จินตนาการรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ ๆ โดยสรุปเป็นองค์ความรู้ของตนเองได้ ซึ่งปัจจุบันนักเรียนไม่ทราบที่มาที่ไปและเล่าเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน จึงขอชื่นชมแนวคิดนี้ค่ะ แต่ถ้าโรงเรียนไหนไม่มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดทำพิพิธภัณฑ์มีชีวิตแบบครูสุรเศรษฐ์ที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ปรับใช้แนวการสอนไปใช้ให้เข้ากับพื้นที่บริบทของแต่ละโรงเรียนและท้องถิ่นของตนค่ะแล้วนำมาแชร์วิธีการสอนกัน ขอบคุณที่ได้ให้สิ่งที่มีคุณค่าสามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการใหม่ๆที่สามารถนำเสนอและถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ง่ายแก่การเข้าใจนะครับ
โดย สถาพร หาดสาร (2012-03-31 12:01:23) [แสดงความคิดเห็น]
ขอแสดงความชื่นชมกับโรงเรียนสวนผึ้งที่มีพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตในโรงเรียน ขอชื่นชมกับความตั้งใจในการจัดการเรียนรู้ของคุณครูสุรเศรษฐ์ ที่สามารถจัดการเรียนรู้แบบ indoor & outdoor ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนจะมีความสุขกับการเรียนรู้ที่ได้เห็น ได้สัมผัสได้สัมภาษณ์กับแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ สามารถเชื่อมโยงความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ การดำรงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นักเรียนจะมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาวอำเภอสวนผึ้งได้อย่างยั่งยืน พร้อมที่จะร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นชาวสวนผึ้ง
โดย โชคลาภ สุวรรณเคหะ (2012-03-31 12:06:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอน ที่มีชีวิตสมชื่อเป็นสิ่งดีมากที่ทุกโรงเรียนควรปฎิบัติตามเพราะจะทำให้นักเรียนสามารถสืบค้นได้ง่าย รวดเร็ว และเป็นรูปธรรมที่ได้รวบรวมแหล่งโบราณคดีและเครื่องมือของใช้ในยุคสมัยต่าง ๆไว้ในพิพิธภัณฑ์และนักเรียนทุกระดับชั้นภายในโรงเรียนยังสามารถมาสืบค้นข้อม้อได้อีกด้วย อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ได้นำเข้าสู่บทเรียนเกริ่นนำโดยการนำภาพมากระตุ้นให้นักเรียนคิดตามและการจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาผู้เรียนครบทั้ง3ด้านและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการให้นักเรียนทำโครงการประวัติศาสตร์โดยครูมีการให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มเพื่อที่จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปเพื่อให้นักเรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น,ความช่วยเหลื่อกันและค่านิยมที่ปลูกจิดสำนึกที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน ในการคิดหัวข้อที่จะศึกษาทำโคงการประวิติศาสตร์ และครูเล็งเห็นถึงความสำคัญโดยการนำประวิติศาสตร์ท้องถิ่นที่มีอยู่ไกล้ตัวให้นักเรียนศึกษาเพื่อที่จะทำการศึกษาได้ง่ายและสะดวกเมื่อกลุ่มเด็กนักเรียนได้ไปสัมภาษณ์บุคคลที่ให้ความรู้ให้ท้องถิ่นก็ได้ความร่วมมือที่ดีทั้งให้การสนับสนันในการให้นักเรียนได้ลองปฎิบัติฝึกทำในสิ่งที่นักเรียนต้องการปฎิบติและดีกว่ามานั่งอ่านแต่ในนังสือที่เห็นแต่ตัวอักษรแต่การทำโครงการประวิติศาสตร์ได้ทำจริงลงพื้นที่จริงซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด การสอนแบบครูสุรเศรษฐ์เป็นการโดยการบรูณ์การณ์เข้ากับสาระท้องถิ่นและวิชาศิลปะได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่าการจัการเรียนรู้แบบบูรการณ์เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจอยากรู้ อยากเห็นและเป็นการกระตุ้นผู้เรียนที่ไม่น่าเบื่อไม่ต้องเรียนอยู่ในแต่ห้องเรียนสี่เหลี่ยม ๆ ต้องขอชมเชยครูสุรเศรษฐ์ที่มีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนได้ดีเยี่ยมที่นำสื่อที่มีอยู่แล้วภายในโรงเรียนมาประยุกต์ให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทุกท่านและมีการเอาใจใส่และแนะนำนักเรียนในการทำโครงการได้เป็นอย่างดีเมื่อแต่และกลุ่มได้ศึกษาความรู้มาแล้วก็นำข้อมูลที่ศึกษามาแลกเปลี่ยนความคิดกันทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่มทำให้ทราบถึงศักยภาพและการร่วมมือกันของนักเรียน นักศึกษาจะนำวิธีการสอนของอ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุมามาเป็นแบบอย่างและประยุกต์ใช้ในการสอนของนักศึกษาเอง เราสามารถนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาประกอบกับประวัติของสิ่งของรวมไปถึงยุคสมัยในช่วงนั้นๆ
โดย ปุณฑริกา ชื่นชม (2012-03-31 13:28:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีมาก ปลูกฝังให้เด็กรักในท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน ทำให้นักเรียนได้รู้เรื่อง ราวของประวัติศาตร์ และยังทำให้นักเรียนได้รู้ถึง วิธีการนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
โดย นภาพร ชัยสิทธิ์สงวน (2012-03-31 17:18:56) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของ อาจารย์สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ เป็นการสอนครูได้นำนักเรียนไปศึกษาพิพิธภัณฑ์ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาข้อมูลจากสิ่งของต่างๆ ที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน จากนั้นนักเรียนจึงเลือกศึกษาสิ่งของที่ตนเองสนใจเพื่อนำไปทำเป็นโครงงานในรายวิชาประวัติศาสตร์ และนักเรียนยังสามารถหาข้อมูลในเรื่องที่กลุ่มของตนสนใจโดยการไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ ทำให้นักเรียนเกิดสนใจและอยากที่จะเรียนรู้ เป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานเป็นกลุ่ม การเรียนโดยวิธีนี้จะช่วยให้การทำโครงงานในรายวิชาประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น นักเรียนจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายต่อการเรียน เพราะนักเรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
โดย รุ่งอรุณ โพธิกลาง (2012-03-31 19:54:34) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เคยชมรายการนี้แล้วครั้งหนึ่งเมื่อหลายเดือนมาแล้วก่อนที่จะมีโอกาสได้พานักเรียนไปเข้าค่ายศึกษาธรรมชาติที่สวนผึ้งและขอเยี่ยมชมสถานที่จริงที่มีไก๊ด์เป็นนักเรียนชั้นม.6 ที่อาจารย์สุรเศรษฐ์ท่านสอน สามารถอธิบายให้ความรู้แก่คณะนักเรียนเป็นอย่างดี วันนี้ได้ชมอีกรอบ ก็ยังคงความชื่นชมในวิธีการสอนของอาจารย์ ดิฉันคิดว่าเป็นวิธีการสอนประวัติศาสตร์ที่ไม่น่าเบื่อ และทำให้นักเรียนมีความรัก ความภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ชื่นชมในความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตน และพร้อมที่จะรักษาความรู้เหล่านี้ไม่ให้สูญหาย ประกอบกับวิธีการสอนเช่นนี้เป็นการบูรณาการทั้งในกลุ่มสาระเดียวกัน และต่างกลุ่มสาระ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องดำรงในชีวิตจริง เพราะไม่มีการแบ่งแยกเนื้อหาวิชาได้จริง การเรียนรู้ไม่ควรต้องแบ่งแยก ฉะนั้นครูเองก็ต้องมีความรอบรู้เช่นกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าครูต้องรู้ทุกเรื่อง ครูเองก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนได้ เพียงแต่ต้องมีวิธีกระตุ้นความสนใจ ใฝ่รู้ให้เกิดแก่ลูกศิษย์ก่อน แล้วค่อยตะล่อมให้อยู่ในกรอบที่ต้องการ เสริมให้ก้าวไปให้ไกลเท่าที่ศักยภาพของนักเรียนจะมีได้ ขอบคุณอาจารย์สุรเศรษฐ์ค่ะ
โดย พัชรา สร้อยระย้า (2012-04-01 00:52:53) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสุรศักดิ์ บุญเกตุ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ชุมชนของตน ก่อให้เกิดความรัก และภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีที่ควรค่าแก่อนุรักษ์ เป็นเทคนิควิธีการสอนไม่น่าเบื่อเพราะนักเรียนได้ลงปฏิบัติ สืบค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รู้จักช่วยเหลือกัน เกิดความสามัคคี และที่สำคัญนักเรียนสามารถได้สรุปองค์ความรู้ใหม่
โดย วรรณา ประชานันท์ (2012-04-01 15:05:32) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอน ของอ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ เป็นการเรียนรูที่ต้องปฏิบัติจริง ซึ่งทางได้นำพิพิธภัณฑ์มาไว้ในโรงเรียน ทำให้เด็กๆได้มีโอกาสศึกษาหาข้อมูลต่างๆๆ ได้สัมผัสแหล่งเรียนรู้ ได้รู้จักการทำโครงงานประวัติศาสตร์ ทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และสามารถเรียนรู้ได้ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังคงมีการนำเสนอซึ่งสามารถทำให้นัหเรียนเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วย โดยสรุปเป็นองค์ความรู้นำเสนอหน้าชั้นเรียนได้ เป็นสิ่งที่ดีมาก
โดย เยาวลักษณ์ ใจอ่อน (2012-04-02 18:35:51) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนของท่านอาจารย์น่าสนใจมากคะ ดูแล้วสามารถท่ีจะนำไปประยุกต์ใช้กับท่ี่โรงเรียนได้ โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจในการนำเข้าสู่บทเรียน ที่กระตุ้นให้นักเรียนสนใจ และได้พานักเรียนออกไปชมพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนแล้วให้นักเรียนได้เลือกท่ีจะทำโครงงานทางประวัติศาสตร์ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนซึ่งกันรู้กัน และสรุปเป็นองค์ความรู้ ขอบคุณอาจารย์มากคะ
โดย พัชรี ปันทวัง (2012-04-02 22:32:43) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ เทคนิคการเรียนการสอน อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ร.ร.สวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี นำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเองได้มีการปลุกจิตสำนึกให้รู้จักรักบ้านเกิดและยังทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่ออยากที่จะเรียนหนังสือจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานแบบเป็นกลุ่ม มีการพัฒนาผู้เรียนครบทั้ง3ด้านและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการให้นักเรียนทำโครงการประวัติศาสตร์โดยครูมีการให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มเพื่อที่จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปเพื่อให้นักเรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น,ความช่วยเหลื่อซึ้งกัลและกัน ขอขอบคุณแนวการสอนดีดีแบบนี้มากค่ะ
โดย ธัญญารัตน์ การบุญ (2012-04-05 22:24:40) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ เทคนิคการเรียนการสอน อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ร.ร.สวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี นำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเองได้มีการปลุกจิตสำนึกให้รู้จักรักบ้านเกิดและยังทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่ออยากที่จะเรียนหนังสือจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานแบบเป็นกลุ่ม มีการพัฒนาผู้เรียนครบทั้ง3ด้านและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการให้นักเรียนทำโครงการประวัติศาสตร์โดยครูมีการให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มเพื่อที่จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปเพื่อให้นักเรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น,ความช่วยเหลื่อซึ้งกัลและกัน ขอขอบคุณแนวการสอนดีดีแบบนี้มากค่ะ
โดย ธัญญารัตน์ การบุญ (2012-04-05 22:25:00) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ เทคนิคการเรียนการสอน อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ร.ร.สวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี นำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเองได้มีการปลุกจิตสำนึกให้รู้จักรักบ้านเกิดและยังทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่ออยากที่จะเรียนหนังสือจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานแบบเป็นกลุ่ม มีการพัฒนาผู้เรียนครบทั้ง3ด้านและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการให้นักเรียนทำโครงการประวัติศาสตร์โดยครูมีการให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มเพื่อที่จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปเพื่อให้นักเรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น,ความช่วยเหลื่อซึ้งกัลและกัน ขอขอบคุณแนวการสอนดีดีแบบนี้มากค่ะ
โดย ธัญญารัตน์ การบุญ (2012-04-05 22:25:20) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ เทคนิคการเรียนการสอน อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ร.ร.สวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี นำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเองได้มีการปลุกจิตสำนึกให้รู้จักรักบ้านเกิดและยังทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่ออยากที่จะเรียนหนังสือจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานแบบเป็นกลุ่ม มีการพัฒนาผู้เรียนครบทั้ง3ด้านและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการให้นักเรียนทำโครงการประวัติศาสตร์โดยครูมีการให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มเพื่อที่จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปเพื่อให้นักเรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น,ความช่วยเหลื่อซึ้งกัลและกัน ขอขอบคุณแนวการสอนดีดีแบบนี้มากค่ะ
โดย ธัญญารัตน์ การบุญ (2012-04-05 22:25:36) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ เทคนิคการเรียนการสอน อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ร.ร.สวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี นำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเองได้มีการปลุกจิตสำนึกให้รู้จักรักบ้านเกิดและยังทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่ออยากที่จะเรียนหนังสือจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานแบบเป็นกลุ่ม มีการพัฒนาผู้เรียนครบทั้ง3ด้านและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการให้นักเรียนทำโครงการประวัติศาสตร์โดยครูมีการให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มเพื่อที่จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปเพื่อให้นักเรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น,ความช่วยเหลื่อซึ้งกัลและกัน ขอขอบคุณแนวการสอนดีดีแบบนี้มากค่ะ
โดย ธัญญารัตน์ การบุญ (2012-04-05 22:25:48) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ เทคนิคการเรียนการสอน อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ร.ร.สวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี นำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเองได้มีการปลุกจิตสำนึกให้รู้จักรักบ้านเกิดและยังทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่ออยากที่จะเรียนหนังสือจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานแบบเป็นกลุ่ม มีการพัฒนาผู้เรียนครบทั้ง3ด้านและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการให้นักเรียนทำโครงการประวัติศาสตร์โดยครูมีการให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มเพื่อที่จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปเพื่อให้นักเรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น,ความช่วยเหลื่อซึ้งกัลและกัน ขอขอบคุณแนวการสอนดีดีแบบนี้มากค่ะ
โดย ธัญญารัตน์ การบุญ (2012-04-05 22:28:00) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ เทคนิคการเรียนการสอน อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ร.ร.สวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี นำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเองได้มีการปลุกจิตสำนึกให้รู้จักรักบ้านเกิดและยังทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่ออยากที่จะเรียนหนังสือจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานแบบเป็นกลุ่ม มีการพัฒนาผู้เรียนครบทั้ง3ด้านและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการให้นักเรียนทำโครงการประวัติศาสตร์โดยครูมีการให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มเพื่อที่จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปเพื่อให้นักเรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น,ความช่วยเหลื่อซึ้งกัลและกัน ขอขอบคุณแนวการสอนดีดีแบบนี้มากค่ะ
โดย ธัญญารัตน์ การบุญ (2012-04-05 22:28:00) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ เทคนิคการเรียนการสอน อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ร.ร.สวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี นำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเองได้มีการปลุกจิตสำนึกให้รู้จักรักบ้านเกิดและยังทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่ออยากที่จะเรียนหนังสือจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานแบบเป็นกลุ่ม มีการพัฒนาผู้เรียนครบทั้ง3ด้านและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการให้นักเรียนทำโครงการประวัติศาสตร์โดยครูมีการให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มเพื่อที่จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปเพื่อให้นักเรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น,ความช่วยเหลื่อซึ้งกัลและกัน ขอขอบคุณแนวการสอนดีดีแบบนี้มากค่ะ
โดย ธัญญารัตน์ การบุญ (2012-04-05 22:28:00) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ เทคนิคการเรียนการสอน อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ร.ร.สวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี นำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเองได้มีการปลุกจิตสำนึกให้รู้จักรักบ้านเกิดและยังทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่ออยากที่จะเรียนหนังสือจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานแบบเป็นกลุ่ม มีการพัฒนาผู้เรียนครบทั้ง3ด้านและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการให้นักเรียนทำโครงการประวัติศาสตร์โดยครูมีการให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มเพื่อที่จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปเพื่อให้นักเรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น,ความช่วยเหลื่อซึ้งกัลและกัน ขอขอบคุณแนวการสอนดีดีแบบนี้มากค่ะ
โดย ธัญญารัตน์ การบุญ (2012-04-05 22:30:00) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ เทคนิคการเรียนการสอน อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ร.ร.สวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี นำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเองได้มีการปลุกจิตสำนึกให้รู้จักรักบ้านเกิดและยังทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่ออยากที่จะเรียนหนังสือจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานแบบเป็นกลุ่ม มีการพัฒนาผู้เรียนครบทั้ง3ด้านและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการให้นักเรียนทำโครงการประวัติศาสตร์โดยครูมีการให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มเพื่อที่จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปเพื่อให้นักเรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น,ความช่วยเหลื่อซึ้งกัลและกัน ขอขอบคุณแนวการสอนดีดีแบบนี้มากค่ะ
โดย ธัญญารัตน์ การบุญ (2012-04-05 22:30:02) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ เทคนิคการเรียนการสอน อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ร.ร.สวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี นำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเองได้มีการปลุกจิตสำนึกให้รู้จักรักบ้านเกิดและยังทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่ออยากที่จะเรียนหนังสือจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานแบบเป็นกลุ่ม มีการพัฒนาผู้เรียนครบทั้ง3ด้านและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการให้นักเรียนทำโครงการประวัติศาสตร์โดยครูมีการให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มเพื่อที่จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปเพื่อให้นักเรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น,ความช่วยเหลื่อซึ้งกัลและกัน ขอขอบคุณแนวการสอนดีดีแบบนี้มากค่ะ
โดย ธัญญารัตน์ การบุญ (2012-04-05 22:30:04) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ เทคนิคการเรียนการสอน อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ร.ร.สวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี นำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเองได้มีการปลุกจิตสำนึกให้รู้จักรักบ้านเกิดและยังทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่ออยากที่จะเรียนหนังสือจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานแบบเป็นกลุ่ม มีการพัฒนาผู้เรียนครบทั้ง3ด้านและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการให้นักเรียนทำโครงการประวัติศาสตร์โดยครูมีการให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มเพื่อที่จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปเพื่อให้นักเรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น,ความช่วยเหลื่อซึ้งกัลและกัน ขอขอบคุณแนวการสอนดีดีแบบนี้มากค่ะ
โดย ธัญญารัตน์ การบุญ (2012-04-05 22:32:04) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ เทคนิคการเรียนการสอน อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ร.ร.สวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี นำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเองได้มีการปลุกจิตสำนึกให้รู้จักรักบ้านเกิดและยังทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่ออยากที่จะเรียนหนังสือจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานแบบเป็นกลุ่ม มีการพัฒนาผู้เรียนครบทั้ง3ด้านและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการให้นักเรียนทำโครงการประวัติศาสตร์โดยครูมีการให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มเพื่อที่จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปเพื่อให้นักเรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น,ความช่วยเหลื่อซึ้งกัลและกัน ขอขอบคุณแนวการสอนดีดีแบบนี้มากค่ะ
โดย ธัญญารัตน์ การบุญ (2012-04-05 22:32:04) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ เทคนิคการเรียนการสอน อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ร.ร.สวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี นำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเองได้มีการปลุกจิตสำนึกให้รู้จักรักบ้านเกิดและยังทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่ออยากที่จะเรียนหนังสือจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานแบบเป็นกลุ่ม มีการพัฒนาผู้เรียนครบทั้ง3ด้านและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการให้นักเรียนทำโครงการประวัติศาสตร์โดยครูมีการให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มเพื่อที่จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปเพื่อให้นักเรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น,ความช่วยเหลื่อซึ้งกัลและกัน ขอขอบคุณแนวการสอนดีดีแบบนี้มากค่ะ
โดย ธัญญารัตน์ การบุญ (2012-04-05 22:34:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีมาก ขอชื่นชมการสอนของอาจารย์ การบูรณาการ ที่มีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนได้ดีเยี่ยมที่นำสื่อที่มีอยู่แล้วภายในโรงเรียนมาประยุกต์ให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทุกท่าน มีการเอาใจใส่และแนะนำนักเรียนในการทำโครงการ เมื่อแต่และกลุ่มได้ศึกษาความรู้มาแล้วก็นำข้อมูลที่ศึกษามาแลกเปลี่ยนความคิดกันทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่มทำให้ทราบถึงศักยภาพและการร่วมมือกันของนักเรียน เป็นแบบอย่างการสอนที่ดี เราสามารถนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาประกอบกับประวัติของสิ่งของรวมไปถึงยุคสมัยในช่วงนั้นๆด้วย การที่นักเรียนนำเสนองานหน้าห้องเรียน ยังเป็นการฝึกภาวะผู้นำ ทำให้ครูเห็นการพัฒนาในด้านความคิดของนักเรียน ขอบคุณมากนะคะ :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18:
โดย กัลยาณี ประดับศรี (2012-04-06 08:56:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคหรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสมกับนักเรียนมาก ดีใจและภูมิใจกับโรงเรียนของอาจารย์สุรเชษฐ์ บุญเกตุ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดแหล่งเรียนภายในโรงเรียนโดยนำพิพิธภัณฑ์มาไว้ในโรงเรียน ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสกับของจริง ซึ่งทำให้เกิดความจำที่ยั่งยืนมากกว่าการเห็นจากรูปภาพ การท่องจำ เรียนรู้จากของจริงโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม การทำโครงงาน นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ โดยมีครูผู้สอนให้ความดูและอย่างใกล้ชิด เป็นที่ปรึกษา นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ เป็นพระเอกในการจัดการเรียนการสอน ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย ขออนุญาตนำแบบอย่างที่ดีของท่านอาจารย์ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนตนเองคะ :tv15: :tv17: :tv17:
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2012-04-06 11:54:29) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีมาก เพราะพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของครูสุรเศรษฐ์ที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี จะเป็นการปลูกฝังให้เด็กรักในท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน การที่ครูสุรเศรษฐ์ ได้ให้เด็กศึกษาในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน และนำไปทำเป็นโครงงานประวัติศาสตร์ โดยลงพื้นที่จริงในชุมชน ทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง คือ นอกจากจะเห็นด้วยตาแล้ว ยังได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานเป็นกลุ่ม ตลอดจนมีการสร้างสรรค์จินตนาการรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ ๆ โดยสรุปเป็นองค์ความรู้นำเสนอหน้าชั้นเรียนได้ ขอปรบมือให้ครับ
โดย อรรถโกวิท จันทร์ทอง (2012-04-08 07:14:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่นำแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียน (แหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว) มาใช้เป็นแหล่งข้อมูลและเป็นโจทย์ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน ซึ่งครูได้ใช้วิธีการเรียนแบบโครงงานนำไปสู่การเรียนรู้ เป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน ตัดสินใจเลือกหัวข้อเรื่องที่จะเรียนอย่างมีเหตุมีผล ที่สำคัญนักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้จริง นำไปสู่การปฏิบัติโดยอาศัยความร่วมมือของสมาชิก นักเรียนได้รู้จักการแสวงหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง รู้จักการเก็บรวบรวมข้อมูล รู้จักวิเคราะห์ข้อมูล รู้จักรับฟังความคิดของกันและกันอย่างมีเหตุผล มีการตัดสินใจร่วมกัน ช่วยกันสร้างองค์ความรู้จากข้อมูลที่นักเรียนได้ไปศึกษาค้นคว้ามาจากหลากหลายแหล่งเรียนรู้ทั้งเอกสาร ภูมิปัญญาชาวบ้าน วิทยากรท้องถิ่น ชุมชน ในที่สุดสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นเจ้าของกิจกรรม โดยผ่านทางครูที่เป็นผู้สร้างสรรค์วิธีและเป็นผู้คอยแนะนำ ช่วยเหลือให้การเรียนรู้ของนักเรียนไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ ขอชื่นชมอย่างยิ่ง
โดย วรวุฒิ สินบำรุง (2012-04-10 09:11:14) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนประวัติศาสน์นั้น สิ่งที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดภาพชัดเจน และเข้าใจในจุดหมายของการเรียนประวัติศาสตร์ คือ การตีความจากหลักฐานนั้น จะทำให้ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุผลครับ ... เพราะการศึกษาประวัติศาสตร์จากหลักฐานชั้นต้น จะสามารถทำให้จัดการเรียนรู้ได้ประสบความสำเร็จคือนักเรียนจะสามารถเกิดประสบการณ์ และได้รับความรู้ความเข้าใจจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่ครูได้จัดให้ ดังนั้นจึงนับว่าเป็นการสอนประวัติศาสตร์ที่ได้ผลดีมากครับ สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง เพราะผู้เรียนจะเกิดประสบการ์ตรงจากหลักฐานที่ได้เรียนรู้ ตามแนวความคิดประสบการณ์นิยม ของปรัชญาการศึกษาครับ ครับ
โดย วรพล ศิริชื่นวิจิตร (2012-04-21 10:42:22) [แสดงความคิดเห็น]
การนำส่งต่างๆที่จะสอนนักเรียนมาไว้ในโรงเรียนเพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กเห็นภาพที่จะเรียนจริงๆ ทำให้เด็กเกิดความสนใจในส่ิ่งต่างๆที่เรียน และสิ่งต่างๆที่มีในชุมชน การสอนน่าสนใจช่วยให้เด็กทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม กระตุ้นให้ค้นหาข้อมูลต่างๆที่เด็กสนใจอย่างเป็นระบบ เริ่มจากกระบวนการคิดและวางแผนร่วมกันเป็นทีม นำแผนงานเดินทางไปค้นข้อมุลอย่างเป็นระบบในชุมชน ทำให้ได้ข้อมูลที่จริงและชัดเจนและเด็กเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น
โดย ยุพา นิยมศิลป์ (2012-05-10 14:20:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากเทคนิคการเรียนการสอน อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ร.ร.สวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี นำไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่แหล่งชุมชนของตัวเองได้มีการปลุกจิตสำนึกให้รู้จักรักบ้านเกิดให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และสามารถเรียนรู้ได้ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังคงมีการนำเสนอซึ่งสามารถทำให้นัหเรียนเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วย การให้นักเรียนได้ลองปฎิบัติฝึกทำในสิ่งที่นักเรียนต้องการปฎิบติและดีกว่ามานั่งอ่านแต่ในนังสือที่เห็นแต่ตัวอักษรแต่การทำโครงการประวิติศาสตร์ได้ทำจริงลงพื้นที่จริงซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด ครูมีการให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มเพื่อที่จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปเพื่อให้นักเรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น,ความช่วยเหลื่อกันและค่านิยมที่ปลูกจิดสำนึกที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน เป็นเทคนิคที่ดีมาก
โดย ภิภพ สุทำแปง (2012-05-11 18:18:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีเป็นแหล่งข้อมูลและเป็นโจทย์ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน ซึ่งครูได้ใช้วิธีการเรียนแบบโครงงานนำไปสู่การเรียนรู้ เป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน และยังทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่ออยากที่จะเรียนหนังสือจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานแบบเป็นกลุ่ม มีการพัฒนาผู้เรียนโดยครูมีการให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มเพื่อที่จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปรู้จักรับฟังความคิดของกันและกันอย่างมีเหตุผล
โดย หนึ่งฤทัย เหนี่ยงน้อย (2012-05-28 19:27:17) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv