thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 734
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.13 นาที | Online : 2010-12-01  
    ปฐมวัยเรียนรู้งานของพ่อ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา จ.เพชรบุรี  
    เพราะเข้าใจในธรรมชาติของเด็กระดับปฐมวัย ชมแนวทางของ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา จังหวัด เพชรบุรี ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสอนให้เด็กปฐมวัย โรงเรียนมีหลักคิด และวิธีปรับใช้ ให้เด็กๆเข้าใจได้ง่าย การจัดการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงสถานที่แหล่งเรียนรู้ของชุมชน กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยอิง 3 ห่วง (ความพอประมาณ,มีเหตุผล,ภูมิคุ้มกันดี) ภายใต้ 2 เงื่อนไข (ความรู้ และ คุณธรรม)  
     
Share |
 

ห้องเรียนของพ่อ โรงเรียนบ้านขอบด้ง จ.เชียงใหม่
พาไปชมการเรียนของโรงเรียนบ้านขอบด้ง ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เปิดโอกาสทางการศึกษา ให้เด็กๆได้เรียนรู้นอกสถานที่ ด้านการเกษตร ภายในโครงการหลวง เพิ่มเติม

ตามงานของพ่อที่แหลมผักเบี้ย โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) จ.เพชรบุรี
ชมการเรียนรู้ โครงการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย อันเนื่องจากมาจากพระราชดำริ เพิ่มเติม

ความพอเพียง ที่โรงเรียนบ้านดงเสลา จ.กาญจนบุรี
โรงเรียน บ้านดงเสลา จังหวัด กาญจนบุรี เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มเติม

ความยั่งยืนที่..นายาว โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา
ชมแนวทางการบริหารโรงเรียน ของโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา ที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้บูรณาการการเรียนรู้กับโครงการ และกิจกรรมต่างๆแบบครบวงจร เพิ่มเติม

 
 
อนาคตของชาติครับ
โดย อรุณ อุสาหะ (2010-12-01 19:06:47) [แสดงความคิดเห็น]
ขอแสดงความชื่นชมค่ะ
โดย ผู้ชม (2010-12-01 21:36:33) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กได้รู้จักความพอเพียง มีคุณธรรมและสำนึกรักบ้านเกิด
โดย นางสาวจารุพักตร์ ศรีวารี คอมฯ 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (2010-12-01 22:10:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย นายสมจิตร ชัยบัง (2010-12-04 12:15:41) [แสดงความคิดเห็น]
ขอเป็นกำลังใจให้กับความมุ่งมั่นของคุณครูทุกคน ที่จะสร้างเยาวชนของเราให้ดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ครูเกษม (2010-12-05 12:39:18) [แสดงความคิดเห็น]
น่าชื่นชมในความมุ่งมั่นของคุณครูที่สร้างจิตสำนึกสร้างแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยน้อมนำหลักปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นแบบอย่างที่ดี..ขอเป็นกำลังใจค่ะ
โดย ผกามาศ ถนัดใช้ปืน (2010-12-06 15:25:35) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้รู้จักความพอดี..ความพอเยง..เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของตัวเอง
โดย นเรน สินพูล (2010-12-07 10:55:18) [แสดงความคิดเห็น]
ขอปรบมือให้เลยค่ะ การปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเด็กน้อย ถือว่าเป็นการปูรากฐานที่สำคัญเพื่อนให้เด็กเหล่านี้ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมต่อไป
โดย พนิดา นิลดี (2010-12-07 11:00:46) [แสดงความคิดเห็น]
รู้จักค่าของความพอดี การเป็นอยู่โดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดย กิตติพงษ์ พุ่มพวง (2010-12-07 11:02:39) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv