thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 531
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.16 นาที | Online : 2012-04-29  
    เพศศึกษา 360 องศา : สอนเพศศึกษาแบบมีส่วนร่วม คุณครูวรางคนา ดอนไธสง, คุณครูสุวรรณี ศิริพิทักษ์ชัย รร.ปากช่องพิทยาคม  
    โรงเรียนปากช่องพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา ประสบปัญหานักเรียนออกกลางคันจากเรื่องชู้สาว และท้องในวัยเรียน โรงเรียนจึงนำหลักสูตรเพศศึกษารอบด้านเข้ามาในโรงเรียน โดยเปิดสอนเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้ชื่อว่า "วิชาเพศศึกษา" เพิ่มเติมขึ้นมา 1 คาบต่อสัปดาห์ มีการอบรมให้กับผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน รวมถึงมีการฝึกอบรมวิทยากรน้อยเพื่อส่งความรู้ข่าวสารเรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้องให้กับชุมชน ซึ่งหลังจากเปิดการสอนมากว่า 2 ปีพบว่าสถิตินักเรียนออกกลางคันที่โรงเรียนลดลงจาก 3.37 เหลือเพียง 0.88  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เพศศึกษา ตอนที่ 1 QQR ไขความรู้เรื่องเอดส์ อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา
การเรียนการสอนเพศศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สอนผ่านกิจกรรม การแลกน้ำ มาสอนเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์ เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 1
ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 2
(ตอนต่อ) ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : "เรื่องเพศ" การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอน 1 คุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์, คุณครูเอื้อมพร บัวถนอม, คุณครูสุมาลี เวียงเตา รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ชมว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศ สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ ระดับอนุบาล โดยการนำเพลง และกิจกรรมสนุกๆ มาสร้างสรรค์ในการสอน ส่วนชั้น ป.1 – ป. 6 เป็นการนำแผนการสอนระดับมัธยมมาประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับวัยของนักเรียน เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : วัยใสรู้ทันสื่อ คุณครูธีระวัฒน์ หนูขาว รร.พิบูลอุปถัมภ์
หลังการอบรม ชมการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน โดยเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติมในชื่อวิชา "สุขภาพวัยใส" โดยการใช้เกม และกิจกรรมนันทนาการเข้ามาประยุกต์ให้แผนการสอนสนุก และมีสีสันมากขึ้น เพิ่มเติม

 
 
จากการชมรายการครูมืออาชีพ ตอนเพศศึกษา 360 องศา : สอนเพศศึกษาแบบมีส่วนร่วม ของคุณครูวรางคนา ดอนไธสง และคุณครูสุวรรณี ศิริพิทักษ์ชัย รร.ปากช่องพิทยาคม ต้องขอชื่นชมในความพยายามในการจัดการเรียนการสอน เพราะการสอนเรื่องเพศเป็นที่ยากและละเอียดอ่อน โรงเรียนต้องเปิดโอกาสในการจัดการเรียนการเรียนเรื่องเพศอย่างถูกต้องไม่ใช่การปิดกั้นการแสดงออกเรื่องทางเพศจนทำให้นักเรียนไม่กล้าถาม จนอาจนำเอาความคิดของตนซึ่งไม่รู้ว่าผิดหรือถูกไปใช้โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็เป็นได้ค่ะ ฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนในเรื่องนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือหลาย ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนค่ะ
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-05-19 11:14:38) [แสดงความคิดเห็น]
จาการที่ได้มีการรับชมในรายการครูมืออาชีพตอนเพศศึกษา360องศาในเรื่องเกิดการวางแผนอย่างมีความชัดเจนซึ่งเป็นการวางแผนที่รู้จักการที่มีความชัดเจนการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนโรงงเรียนจึงงควรเปิดโอกาสให้มีการจัดที่การเรียนที่มีความชัดเจนและมีการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจนและมีการสอบถามได้อย่างชัดเจนไม่มีการปิดกั้นในเรื่องของการถาม
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-28 18:49:26) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการครูมืออาชีพ ตอนเพศศึกษา 360 องศา : สอนเพศศึกษาแบบมีส่วนร่วม ของคุณครูวรางคนา ดอนไธสง และคุณครูสุวรรณี ศิริพิทักษ์ชัย รร.ปากช่องพิทยาคม ต้องชื่มชมในความพยามของครูทุกทีจัดการเรียนการสอน เพือให้นักเรียเพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนถึงการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องในสังคม ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากครับ เช่นการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จากโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน เพือได้สร้างความสัมพันธุ์กับชาวบ้านและเกิความไว้วางใจกับผู้ปกครองเพิ่มมากยิ่งขึ้น และก่อนเรียนขัันนำเข้าสู้บทเรียนครูได้ มีกิจกรรมในชั้นเรียนเน้นการพัฒนาผู้เรียน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น ได้แก่ การใช้เพลงประกอบการเรียน การคิดวิเคราะห์จากโฆษณาว่าสื่อสารอะไร โดยครูเป็นผู้ตั้งคำถาม และมี การใช้สื่อการสอนที่หลากหลายในการสร้างความรู้ สร้างความน่าสนใจแก่นักเรียนเพื่อให้เข้าใจในเรื่องเพศศึกษา และโรงเรียนปากช่องพิทยาคม ได้มีโครงการให้รุ่นพีมาสอนรุ่นน้องเพือสร้างความสัมพันธุ์กันอีกด้วย และขยายความรู้สู่ชุมชน ได้แก่ การแจกเอกสาร ให้กับพ่อค้าแม่ การจัดรายการผ่านเสียงตามสายในชุมชนเพือให้ชาวบ้านทีไม่เรียนหนังสือได้รับความรู้อีกด้วย และยังฝึกนักเรียนกล้าพูดแสดงออกอีกด้วย ทีขาดไม่ได้คือทางโรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองเข้าร่วม การจัดการอบรมเรื่องเพศศึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียน โดยใช้หลักสูตรพ่อแม่ที่ครูได้ผ่านการอบรมเรื่องก้าวย่างอย่างมั่นใจ เพื่อปรับมุมมองทัศนคติของผู้ปกครองเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ฉะนั้นการเรียนการสอนทีดีจะต้องอาศัยความร่วมือจากฝ่ายต่างๆทีจะทำให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จในด้านต่างๆด้วย :tv15:
โดย อัลฟรรณ์ สะบูดิง (2012-12-06 12:45:12) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดูโทรทัศน์ครูเรื่อง เพศศึกษา360องศา:สอนเพศศึกษาแบบมีส่วนร่วม จะเห็นว่าโรงเรียนแห่งนี้มีการสอนในเรื่องเพศศึกษาที่หลากหลาย เช่น ให้เด็กดูวีดีโอดูโฆษณา แล้วครูก็จะใช้คำถามมาถามนักเรียนเพื่อให้นกเรียนได้เสนอความคิดเห็นของนักเรียนและยังทำให้ครูได้รู้ว่าเด็กมีความคิดอย่างไรกับการดูโฆษณานั้น ซึ่งการสอนแบบนี้จะช่วยให้เด็กรู้จักคิด วิเคราะห์ และทางโรงเรียนยังจัดให้นักเรียนรุ่นพี่ได้มีโอกาสได้สอนน้องซึ่งวิธีการสอนในลักษณะนี้ช่วยให้เด็กเข้าใจมากขึ้น เพราะเด็กสอนกันเองจะเข้าใจง่ายกว่า ทำให้เด็กกล้าที่จะถามและกล้าที่จะตอบมากขึ้นด้วย นอกจากจะสอนในเรื่องเพศศึกษากับเด็กแล้วทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมอบรมให้กับผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ซึ่งการเชิญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมจะช่วยให้ผู้ปกครองรู้จักคิดและแก้ปัญหากับลูกของตนเองได้ เมื่อลูกของตนเป็นแบบนี้ควรแก้ปัญหาอย่างไร :tv17:
โดย ซูไวบะห์ ยาโงะ (2012-12-06 15:02:21) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมทีวีครูเรื่อง เพศศึกษา360องศา ตอนสอนเพศศึกษาแบบมีส่วนร่วม จะเห็นว่าโรงเรียนปากช่องพิทยาคมครูสอนเพศศึกษาโดยมีวิธีที่หลากหลาย คือครูให้นักเรียนดูโฆษนาเกี่ยวกับคนท้องและครูก็ให้นักเรียนคิดและวิเคราะห์ด้วยตัวเองและครูก็เปิดโอกาสให้นักเรียนถามและตอบเกี่ยวกับเรื่องที่เรายังไมรู้และครูก็ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มให้เท่าๆกันโดยครูให้หัวข้อแต่ละกลุ่มแตกต่างกันแล้วก็ให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษแผ่นใหญ่แล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอนกันเองเพราะการสอนกันเองทำให้นักเรียนเข้าใจกันง่ายขึ้นครูฝึกให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าพูดและกล้าที่จะถามเกี่ยวกัวเรื่องที่ตัวเองยังไม่รู้ทำให้นักเรียนได้รู้เกี่วยกับการแก้ปัญหาและป้องกันอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้เกิดกับตัวของเราเองทำให้นักเรียนที่ไม่กล้าตอบก็จะกล้าตอบกันมากขึ้นและทำให้นักได้รู้เกี่ยวกับเพศศึกษามากขึ้น นอกจากนี้ทางโรงเรียนให้ครูเชิญผู้ปกครองมาอบรมและทำกิจกรรมร่วมกันกับนักเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้เกี่ยวกับปัญหาของลูกตัวเอง ถ้าลูกตัวเองประสบปัญหาแบบนี้ควรแก้ปัญหาอย่างไรกับลูกตัวเอง และป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นกับลูกตัวเอง วิธีสอนแบบนี้เราสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครูได้ :tv18:
โดย อุสมานี ดอเล๊าะ (2012-12-06 22:23:15) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดูโทรทัศน์ครูเรื่อง เพศศึกษา360องศาตอนสอนเพศศึกษาแบบมีส่วนร่วม ของครูของคุณครูวรางคนา ดอนไธสง และคุณครูสุวรรณี ศิริพิทักษ์ชัย รร.ปากช่องพิทยาคมซึ่งเป็นการวางแผนที่รู้จักการที่มีความชัดเจนการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนและมีการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจนและมีการสอบถามได้อย่างชัดเจนไม่มีการปิดกั้นในเรื่องของการถาม เกี่ยวกับเพศึกษาทำให้นักเรียนมีความกล้าที่จะถามและแสดงความคิดเห็นและให้นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้นักเรียนไปลองผิดลองถูกได้ นอกจากครูให้ความรู้แก่นักเรียนแล้วครูยังสร้างกิจกรรมให้แก่นักเรียนกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และเปิดโอกาสให้เด็กกล้าที่จะปรึกษาผู้ปกครอง ฉะนั้นแล้วกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีเพื่อส่งเสริมเด็กและผู้ปกครองได้ใกล้ชิดและได้รู้ถึงปัญหาของเด็กอีกด้วย :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย นุรีฮัม สะสนิ (2012-12-07 09:27:48) [แสดงความคิดเห็น]
เพศศึกษา 360 องศา : สอนเพศศึกษาแบบมีส่วนร่วม ของคุณครูวรางคนา ดอนไธสง และคุณครูสุวรรณี ศิริพิทักษ์ชัย รร.ปากช่องพิทยาคม ต้องชื่มชมในความพยามของครูทุกทีจัดการเรียนการสอน เพือให้นักเรียเพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนถึงการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องในสังคม ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากครับ เช่นการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จากโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน เพือได้สร้างความสัมพันธุ์กับชาวบ้านและเกิความไว้วางใจกับผู้ปกครองเพิ่มมากยิ่งขึ้น และก่อนเรียนขัันนำเข้าสู้บทเรียนครูได้ มีกิจกรรมในชั้นเรียนเน้นการพัฒนาผู้เรียน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น
โดย แพนดี บาฮา (2012-12-16 21:10:48) [แสดงความคิดเห็น]
จาการที่ได้มีการรับชมในรายการครูมืออาชีพตอนเพศศึกษา360องศาในเรื่องเกิดการวางแผนอย่างมีความชัดเจนซึ่งเป็นการวางแผนที่รู้จักการที่มีความชัดเจนการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนโรงงเรียนจึงงควรเปิดโอกาสให้มีการจัดที่การเรียนที่มีความชัดเจนและมีการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจนและมีการสอบถามได้อย่างชัดเจนไม่มีการปิดกั้นในเรื่องของการถาม :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุชาดา บัวอ่อน (2013-02-06 10:32:30) [แสดงความคิดเห็น]
จาการที่ได้มีการรับชมในรายการครูมืออาชีพตอนเพศศึกษา360องศาในเรื่องเกิดการวางแผนอย่างมีความชัดเจนซึ่งเป็นการวางแผนที่รู้จักการที่มีความชัดเจนการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนโรงงเรียนจึงงควรเปิดโอกาสให้มีการจัดที่การเรียนที่มีความชัดเจนและมีการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจนและมีการสอบถามได้อย่างชัดเจนไม่มีการปิดกั้นในเรื่องของการถาม :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุชาดา บัวอ่อน (2013-02-06 10:33:44) [แสดงความคิดเห็น]
จาการที่ได้มีการรับชมในรายการครูมืออาชีพตอนเพศศึกษา360องศาในเรื่องเกิดการวางแผนอย่างมีความชัดเจนซึ่งเป็นการวางแผนที่รู้จักการที่มีความชัดเจนการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนโรงงเรียนจึงงควรเปิดโอกาสให้มีการจัดที่การเรียนที่มีความชัดเจนและมีการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจนและมีการสอบถามได้อย่างชัดเจนไม่มีการปิดกั้นในเรื่องของการถาม :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุชาดา บัวอ่อน (2013-02-06 10:33:44) [แสดงความคิดเห็น]
จาการที่ได้มีการรับชมในรายการครูมืออาชีพตอนเพศศึกษา360องศาในเรื่องเกิดการวางแผนอย่างมีความชัดเจนซึ่งเป็นการวางแผนที่รู้จักการที่มีความชัดเจนการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนโรงงเรียนจึงงควรเปิดโอกาสให้มีการจัดที่การเรียนที่มีความชัดเจนและมีการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจนและมีการสอบถามได้อย่างชัดเจนไม่มีการปิดกั้นในเรื่องของการถาม :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุชาดา บัวอ่อน (2013-02-06 10:33:44) [แสดงความคิดเห็น]
จาการที่ได้มีการรับชมในรายการครูมืออาชีพตอนเพศศึกษา360องศาในเรื่องเกิดการวางแผนอย่างมีความชัดเจนซึ่งเป็นการวางแผนที่รู้จักการที่มีความชัดเจนการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนโรงงเรียนจึงงควรเปิดโอกาสให้มีการจัดที่การเรียนที่มีความชัดเจนและมีการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจนและมีการสอบถามได้อย่างชัดเจนไม่มีการปิดกั้นในเรื่องของการถาม :tv15: :tv15: :tv15: :tv17:
โดย สุชาดา บัวอ่อน (2013-02-06 10:33:50) [แสดงความคิดเห็น]
จาการที่ได้มีการรับชมในรายการครูมืออาชีพตอนเพศศึกษา360องศาในเรื่องเกิดการวางแผนอย่างมีความชัดเจนซึ่งเป็นการวางแผนที่รู้จักการที่มีความชัดเจนการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนโรงงเรียนจึงงควรเปิดโอกาสให้มีการจัดที่การเรียนที่มีความชัดเจนและมีการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจนและมีการสอบถามได้อย่างชัดเจนไม่มีการปิดกั้นในเรื่องของการถาม :tv15: :tv15: :tv15: :tv17:
โดย สุชาดา บัวอ่อน (2013-02-06 10:33:50) [แสดงความคิดเห็น]
จาการที่ได้มีการรับชมในรายการครูมืออาชีพตอนเพศศึกษา360องศาในเรื่องเกิดการวางแผนอย่างมีความชัดเจนซึ่งเป็นการวางแผนที่รู้จักการที่มีความชัดเจนการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนโรงงเรียนจึงงควรเปิดโอกาสให้มีการจัดที่การเรียนที่มีความชัดเจนและมีการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจนและมีการสอบถามได้อย่างชัดเจนไม่มีการปิดกั้นในเรื่องของการถาม :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุชาดา บัวอ่อน (2013-02-06 10:33:50) [แสดงความคิดเห็น]
จาการที่ได้มีการรับชมในรายการครูมืออาชีพตอนเพศศึกษา360องศาในเรื่องเกิดการวางแผนอย่างมีความชัดเจนซึ่งเป็นการวางแผนที่รู้จักการที่มีความชัดเจนการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนโรงงเรียนจึงงควรเปิดโอกาสให้มีการจัดที่การเรียนที่มีความชัดเจนและมีการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจนและมีการสอบถามได้อย่างชัดเจนไม่มีการปิดกั้นในเรื่องของการถาม :tv15: :tv15: :tv15: :tv17:
โดย สุชาดา บัวอ่อน (2013-02-06 10:33:50) [แสดงความคิดเห็น]
จาการที่ได้มีการรับชมในรายการครูมืออาชีพตอนเพศศึกษา360องศาในเรื่องเกิดการวางแผนอย่างมีความชัดเจนซึ่งเป็นการวางแผนที่รู้จักการที่มีความชัดเจนการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนโรงงเรียนจึงงควรเปิดโอกาสให้มีการจัดที่การเรียนที่มีความชัดเจนและมีการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจนและมีการสอบถามได้อย่างชัดเจนไม่มีการปิดกั้นในเรื่องของการถาม :tv15: :tv15: :tv15: :tv17:
โดย สุชาดา บัวอ่อน (2013-02-06 10:33:50) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv