thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1379
Rate :
 4.5
ความยาว : 13.40 นาที | Online : 2012-04-21  
    ภาษาฝรั่งเศสกับการท่องเที่ยว คุณครูสุปานี พัฒราช รร.ทวีธาภิเศก  
    โรงเรียนทวีธาภิเศก เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่มุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของนักเรียน นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาฝรั่งเศสก็เป็นอีกหนึ่งวิชาที่มุ่งให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง ไม่ใช่แค่จดจำได้ในห้องเรียนเท่านั้น ด้วยเทคนิคการสร้างแบบฝึกหัดต่างๆ ให้กับนักเรียนของคุณครูสุปานี พัฒราช เช่น ฝึกการพูด ด้วยการสร้างสถานการณ์จำลอง, การฝึกการฟังด้วยการฟังบทสนทนาจากเทป และยังฝึกให้นักเรียนสร้างประโยค และฝึกการเขียนด้วยการให้นักเรียนออกแบบประเมินด้วยตนเองอีกด้วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

Role Play การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ อ.ทวิกา สุบินยัง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
วิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนสนุก และมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

แบ่งกลุ่มไม่จำเจ เรียนอังกฤษไม่จำใจ อาจารย์ นิรมล อ้วนไตร (ฉบับเต็ม)
พบเทคนิคการสอน ของอาจารย์ นิรมล อ้วนไตร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยเน้นการให้เด็กนักเรียนได้จับกลุ่มทำกิจกรรมใหม่ๆเสมอ เพิ่มเติม

สมมุติว่าฉันเป็นไกด์ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา (ฉบับเต็ม)
พบทักษะกระบวนการคิด และ กระบวนการแบ่งกลุ่ม ของ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา เพิ่มเติม

English of Science สอนอังกฤษด้วยวิทยาศาสตร์ คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์
ชมการจัดการเรียนรู้ โดยการร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ โดยนำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน เพิ่มเติม

การเขียน ESSAY ตอนที่ 1 : การเขียน Intro ดร.โชคศรัณต์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (ฉบับเต็ม)
การเขียน Essay ของเด็กนักเรียน ตามความเข้าใจยังไม่ถูกต้อง การสอนเขียน Essay อย่างง่ายและถูกต้อง เริ่มต้นที่ การเขียน Intro เพิ่มเติม

 
 
เป็นการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งครูนั้นสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนเพื่อให้เกิดกระบวนการทางความคิด ครูใช้คำถามถามให้นักเรียนตอบ โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียน ชุมชน โดยสามารถนำวิธีการสอนแบบจำลองสถานการณ์นี้ไปใช้ได้ในทุกระดับชั้น นักเรียนจะสนุกกับการได้ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าที่จะใช้ภาษาในการสื่อสาร ครูคอยให้กำลังใจและชมนักเรียน ไม่ตำหนิหากนักเรียนพูดผิด แต่จะให้คำแนะนำและแก้ไขให้ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการสอนภาษาต่างประเทศมากจริง ๆ ค่ะ :tv07:
โดย เพ็ญนภา ธีรทองดี (2012-05-09 11:31:32) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสุปานี สอนเข้าใจและให้ความรู้ภาษาฝรั่งเศสในการนำไปใช้ท่องเที่ยวได้อย่างดี และจัดระบบการเรียนการสอนเป็นระบบ สามารถนำมาใช้เมื่ออาจต้องเดินทางไปประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส :tv15:
โดย ณัชชา โชติชื่น (2012-06-01 21:37:57) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูนำเทคนิคต่างๆเช่น การฝึกการพูด การฝึกการฟัง การฝึกให้นักเรียนสร้างประโยค การ ฝึกการเขียน ทั้งหมดนี้เป็นการฝึกที่ไม่น่าเบื่อเลย น่าสนุก :tv17: :tv15:
โดย จารุรัตน์ ศิริวงศ์พรหม (2012-06-29 22:25:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในระดับมัธยมศึกษา สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนเพื่อให้เกิดกระบวนการทางความคิด ครูใช้คำถามถามให้นักเรียนตอบ โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียน ชุมชน โดยสามารถนำวิธีการสอนแบบจำลองสถานการณ์นี้ไปใช้ได้ในทุกระดับชั้น นักเรียนจะสนุกกับการได้ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าที่จะใช้ภาษาในการสื่อสาร ครูคอยให้กำลังใจและชมนักเรียน ไม่ตำหนิหากนักเรียนพูดผิด แต่จะให้คำแนะนำและแก้ไขให้ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการสอนภาษาต่างประเทศมากจริง ๆ ค่ะ คุณครูนำเทคนิคต่างๆเช่น การฝึกการพูด การฝึกการฟัง การฝึกให้นักเรียนสร้างประโยค การ ฝึกการเขียน ทั้งหมดนี้เป็นการฝึกที่ไม่น่าเบื่อเลย น่าสนุก นำไปปรับใช้ในการสอนภาษาอังกฤษได้ค่ะ
โดย รสริน พิมพ์ไลย (2012-06-30 09:05:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่มีเทคนิคมากๆค่ะ ทำให้เกิดกระบวนการความคิดที่จัดเป็นขั้นตอน ให้กำลังใจและเป็นกันเองเสมอค่ะ
โดย ลักษิกา ตรีมรรคา (2012-08-06 20:41:17) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบที่ให้นักเรียนเป็นไกด์เป็นกิจกรรมที่ดีและมีน้อยโรงเรียนนักที่นักเรียนจะได้ทำแบบนี้ เพราะการเรียนภาษาส่วนใหญ่จะอยู่ในตำรา อ่าน เขียน แต่ไม่ค่อยได้ใช้จริง ในการฟังและการพูด จึงทำให้นักเรียนที่เรียนภาษาสื่อสารไม่ได้ดีเท่าที่ควร อีกทั้งไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสก็ยังแยกยอ่ยมากมายจนจำไม่หมด ในการเอามาใช้ก็จะลำบาก เพราะเด็กส่วนมากเรียนไวยากรณ์แบบเปะๆแต่ในการใช้จริงไวยากรณ์อาจจะไม่ต้องเปะขนาดแกรมม่าก็ได้ จึงทำให้สับสนไม่รู้จะใช้ภาษายังไงให้สื่อสารได้ดี จากกิจกรรมนี้มีข้อด๊ก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้าง เพราะในการที่นักเรียนพูดในชาวต่างชาติฟังนั้นจะสังเกตุว่าจะมีคนที่เก่งภาษาฝรั่งเศสส่วนมากก็จะได้พูดบ่อยและพูดอยู่คนเดียวโดยที่เพื่อน ๆ ที่มาด้วยหรือพูดไม่ค่อยเก่งจะไม่ได้มีส่วนร่วม จึงมองเห็นว่า คนที่เก่งและได้ก็จะพัฒนาไปเรื่อย ๆ แต่คนที่ไมด้พูดเลยก็จะไม่พูดและไม้เกิดการพัฒนาใดๆ ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสแบบนี้เป็นแนวทางที่ดี เป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นได้นำไปใช้หรือบูรณาการได้อย่างดี แต่ในกระบวนการนั้นก็ต้องคำนึงถึงผู้เรียนที่จะได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด ในแต่ละบุคคลด้วยเช่นกัน จึงจะสามารถพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพเกือบเท่ากันถึงแม้จะไม่เท่ากันก็ตาม ควรมีโอกาสให้แสดงและทำกิจกรรมได้เท่าเทียมกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดี แต่อาจารย์พูดฝรั่งเศสเก่งมากเลย Tres bien madame :tv15:
โดย สถาพร สมฤทัย (2012-08-18 10:20:06) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบที่ให้นักเรียนเป็นไกด์เป็นกิจกรรมที่ดีและมีน้อยโรงเรียนนักที่นักเรียนจะได้ทำแบบนี้ เพราะการเรียนภาษาส่วนใหญ่จะอยู่ในตำรา อ่าน เขียน แต่ไม่ค่อยได้ใช้จริง ในการฟังและการพูด จึงทำให้นักเรียนที่เรียนภาษาสื่อสารไม่ได้ดีเท่าที่ควร อีกทั้งไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสก็ยังแยกยอ่ยมากมายจนจำไม่หมด ในการเอามาใช้ก็จะลำบาก เพราะเด็กส่วนมากเรียนไวยากรณ์แบบเปะๆแต่ในการใช้จริงไวยากรณ์อาจจะไม่ต้องเปะขนาดแกรมม่าก็ได้ จึงทำให้สับสนไม่รู้จะใช้ภาษายังไงให้สื่อสารได้ดี จากกิจกรรมนี้มีข้อด๊ก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้าง เพราะในการที่นักเรียนพูดในชาวต่างชาติฟังนั้นจะสังเกตุว่าจะมีคนที่เก่งภาษาฝรั่งเศสส่วนมากก็จะได้พูดบ่อยและพูดอยู่คนเดียวโดยที่เพื่อน ๆ ที่มาด้วยหรือพูดไม่ค่อยเก่งจะไม่ได้มีส่วนร่วม จึงมองเห็นว่า คนที่เก่งและได้ก็จะพัฒนาไปเรื่อย ๆ แต่คนที่ไมด้พูดเลยก็จะไม่พูดและไม้เกิดการพัฒนาใดๆ ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสแบบนี้เป็นแนวทางที่ดี เป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นได้นำไปใช้หรือบูรณาการได้อย่างดี แต่ในกระบวนการนั้นก็ต้องคำนึงถึงผู้เรียนที่จะได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด ในแต่ละบุคคลด้วยเช่นกัน จึงจะสามารถพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพเกือบเท่ากันถึงแม้จะไม่เท่ากันก็ตาม ควรมีโอกาสให้แสดงและทำกิจกรรมได้เท่าเทียมกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดี แต่อาจารย์พูดฝรั่งเศสเก่งมากเลย Tres bien madame :tv15:
โดย สถาพร สมฤทัย (2012-08-18 10:20:10) [แสดงความคิดเห็น]
ภาษาฝรั่งเศสกับการท่องเที่ยว คุณครูสุปานี พัฒราช รร.ทวีธาภิเศก
โรงเรียนทวีธาภิเศก เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่มุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของนักเรียน นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาฝรั่งเศสก็เป็นอีกหนึ่งวิชาที่มุ่งให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง ไม่ใช่แค่จดจำได้ในห้องเรียนเท่านั้น ด้วยเทคนิคการสร้างแบบฝึกหัดต่างๆ ให้กับนักเรียนของคุณครูสุปานี พัฒราช เช่น ฝึกการพูด ด้วยการสร้างสถานการณ์จำลอง, การฝึกการฟังด้วยการฟังบทสนทนาจากเทป และยังฝึกให้นักเรียนสร้างประโยค และฝึกการเขียนด้วยการให้นักเรียนออกแบบประเมินด้วยตนเองอีกด้วย จากการที่ได้ดูวิดิโอนี้ บอกได้เลยว่ามีเทคนิคการสอนที่ดีมกๆเลยค่ะ สนุก น่าสนใจมากค่ะ
โดย ธนัชชา บำรุงสุข (2012-08-29 18:51:50) [แสดงความคิดเห็น]
ดีค่ะ
โดย ชิสา สังข์สุวรรณ (2012-09-10 18:02:54) [แสดงความคิดเห็น]
Good job!!!
โดย เอกราช รักเมือง (2012-11-02 22:15:20) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆๆๆเลยค่ะ ... น่าสนใจ สอนสนุก อ่าค่ะ :))
โดย ลัดดาวัลย์ โคตรพิมพ์ (2012-12-01 00:00:29) [แสดงความคิดเห็น]
เปนการสอนที่น่าสนใจ สนุกค่ะ :))
โดย ลัดดาวัลย์ โคตรพิมพ์ (2012-12-01 00:01:12) [แสดงความคิดเห็น]
...สวัสดีครับผม นาย ปิยภัทร์ ออตยะกุล และ นางสาว บุษบา หอมหวาน นิศิตย์นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ ค.บ ปีที่3นะครับ... คือผมและเพื่อนอีกคนได้รับชมแนวและวิธีการสอนของ อ.สุปราณี พัฒราช แล้วรู้สึก ว่า อ.เป็นคนที่มีความรู้และเด่งภาษาอังกฤษมาก ผมชอบมากตอนที่ อ.ได้พูดภาษาฝรั่งเศษ เพราะทุกครั้งที่ อ. พูดนั้น อ. มีสำเนียงที่เพราะมาก และภาษาฝรั่งเศษยังเป็นภาษาที่เพราะที่สุดในโลกอีดด้วย ภาษาฝรั่งเศษกับการท่องเที่ยวจึงเป็นอีกมุมหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาการเรียน ของเด็กไทยให้ก้าวหน้าได้มีความรุ้ในด้านต่างในการใช้ภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษ และนอกจากนี้ จากกิจกรรมนี้มีข้อดีก็ยังและอาจมีข้อเสียอยู่บ้าง เพราะในการที่นักเรียนพูดภาษากับชาวต่างชาติฟังนั้นอาจจะสังเกตุได้ว่าจะมีคนที่เก่งภาษาฝรั่งเศสส่วนมากก็จะได้พูดบ่อยและพูดอยู่คนเดียวโดยที่เพื่อน ๆ ที่มาด้วยหรือพูดไม่ค่อยเก่งจะไม่ได้มีส่วนร่วม ในการพูด ผมจึงมองเห็นว่า คนที่เก่งก็จะพัฒนาไปเรื่อย ๆ แต่คนที่ไมด้พูดเลยก็จะไม่พูดและไม่เกิดการพัฒนาใดๆ ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสแบบนี้เป็นแนวทางที่ดี เป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นได้นำไปใช้หรือสมบูรณ ดั่งนั้น นักเรียนควรได้บฏิบัติจริง พูดจริง เก็บข้อมูลจริง!! เพราะการที่นักเรียนจะสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้นั้น ต้องเกิดจากการฝึกทักษะด้านการพูดจริง ออกมาเท่านั้น เพราะผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับ ที่เมื่อก่อนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแต่พอ ผมได้ทำกิจกรรมและ อาจารย์การมีส่วนช่วยให้ผมได้ฝึกพูดออกมา ตอนนี้ผมก้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้สบายมากๆ ขอบคุณที่วีครู และ อาจารยื สุปรานี พัฒราช มากๆนะครับที่มีส่วนได้ให้ความรุ้ด้านภาษา ฝรั่งเศษเพื่อการท่องเที่ยวกับผมและเพื่อนๆ เผื่อว่า ผมและเพื่อจะได้นำแนวการสอนของอาจารย์ไปสอนกับเด็กคนอื่นๆได้ในอนาคต นะครับ
โดย ปิยภัทร์ ออตยะกุล (2012-12-03 18:17:22) [แสดงความคิดเห็น]
...สวัสดีครับผม นาย ปิยภัทร์ ออตยะกุล และ นางสาว บุษบา หอมหวาน นิศิตย์นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ ค.บ ปีที่3นะครับ... คือผมและเพื่อนอีกคนได้รับชมแนวและวิธีการสอนของ อ.สุปราณี พัฒราช แล้วรู้สึก ว่า อ.เป็นคนที่มีความรู้และเด่งภาษาอังกฤษมาก ผมชอบมากตอนที่ อ.ได้พูดภาษาฝรั่งเศษ เพราะทุกครั้งที่ อ. พูดนั้น อ. มีสำเนียงที่เพราะมาก และภาษาฝรั่งเศษยังเป็นภาษาที่เพราะที่สุดในโลกอีดด้วย ภาษาฝรั่งเศษกับการท่องเที่ยวจึงเป็นอีกมุมหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาการเรียน ของเด็กไทยให้ก้าวหน้าได้มีความรุ้ในด้านต่างในการใช้ภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษ และนอกจากนี้ จากกิจกรรมนี้มีข้อดีก็ยังและอาจมีข้อเสียอยู่บ้าง เพราะในการที่นักเรียนพูดภาษากับชาวต่างชาติฟังนั้นอาจจะสังเกตุได้ว่าจะมีคนที่เก่งภาษาฝรั่งเศสส่วนมากก็จะได้พูดบ่อยและพูดอยู่คนเดียวโดยที่เพื่อน ๆ ที่มาด้วยหรือพูดไม่ค่อยเก่งจะไม่ได้มีส่วนร่วม ในการพูด ผมจึงมองเห็นว่า คนที่เก่งก็จะพัฒนาไปเรื่อย ๆ แต่คนที่ไมด้พูดเลยก็จะไม่พูดและไม่เกิดการพัฒนาใดๆ ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสแบบนี้เป็นแนวทางที่ดี เป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นได้นำไปใช้หรือสมบูรณ ดั่งนั้น นักเรียนควรได้บฏิบัติจริง พูดจริง เก็บข้อมูลจริง!! เพราะการที่นักเรียนจะสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้นั้น ต้องเกิดจากการฝึกทักษะด้านการพูดจริง ออกมาเท่านั้น เพราะผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับ ที่เมื่อก่อนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแต่พอ ผมได้ทำกิจกรรมและ อาจารย์การมีส่วนช่วยให้ผมได้ฝึกพูดออกมา ตอนนี้ผมก้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้สบายมากๆ ขอบคุณที่วีครู และ อาจารยื สุปรานี พัฒราช มากๆนะครับที่มีส่วนได้ให้ความรุ้ด้านภาษา ฝรั่งเศษเพื่อการท่องเที่ยวกับผมและเพื่อนๆ เผื่อว่า ผมและเพื่อจะได้นำแนวการสอนของอาจารย์ไปสอนกับเด็กคนอื่นๆได้ในอนาคต นะครับ
โดย ปิยภัทร์ ออตยะกุล (2012-12-03 18:17:50) [แสดงความคิดเห็น]
...สวัสดีครับผม นาย ปิยภัทร์ ออตยะกุล และ นางสาว บุษบา หอมหวาน นิศิตย์นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ ค.บ ปีที่3นะครับ... คือผมและเพื่อนอีกคนได้รับชมแนวและวิธีการสอนของ อ.สุปราณี พัฒราช แล้วรู้สึก ว่า อ.เป็นคนที่มีความรู้และเด่งภาษาอังกฤษมาก ผมชอบมากตอนที่ อ.ได้พูดภาษาฝรั่งเศษ เพราะทุกครั้งที่ อ. พูดนั้น อ. มีสำเนียงที่เพราะมาก และภาษาฝรั่งเศษยังเป็นภาษาที่เพราะที่สุดในโลกอีดด้วย ภาษาฝรั่งเศษกับการท่องเที่ยวจึงเป็นอีกมุมหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาการเรียน ของเด็กไทยให้ก้าวหน้าได้มีความรุ้ในด้านต่างในการใช้ภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษ และนอกจากนี้ จากกิจกรรมนี้มีข้อดีก็ยังและอาจมีข้อเสียอยู่บ้าง เพราะในการที่นักเรียนพูดภาษากับชาวต่างชาติฟังนั้นอาจจะสังเกตุได้ว่าจะมีคนที่เก่งภาษาฝรั่งเศสส่วนมากก็จะได้พูดบ่อยและพูดอยู่คนเดียวโดยที่เพื่อน ๆ ที่มาด้วยหรือพูดไม่ค่อยเก่งจะไม่ได้มีส่วนร่วม ในการพูด ผมจึงมองเห็นว่า คนที่เก่งก็จะพัฒนาไปเรื่อย ๆ แต่คนที่ไมด้พูดเลยก็จะไม่พูดและไม่เกิดการพัฒนาใดๆ ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสแบบนี้เป็นแนวทางที่ดี เป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นได้นำไปใช้หรือสมบูรณ ดั่งนั้น นักเรียนควรได้บฏิบัติจริง พูดจริง เก็บข้อมูลจริง!! เพราะการที่นักเรียนจะสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้นั้น ต้องเกิดจากการฝึกทักษะด้านการพูดจริง ออกมาเท่านั้น เพราะผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับ ที่เมื่อก่อนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแต่พอ ผมได้ทำกิจกรรมและ อาจารย์การมีส่วนช่วยให้ผมได้ฝึกพูดออกมา ตอนนี้ผมก้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้สบายมากๆ ขอบคุณที่วีครู และ อาจารยื สุปรานี พัฒราช มากๆนะครับที่มีส่วนได้ให้ความรุ้ด้านภาษา ฝรั่งเศษเพื่อการท่องเที่ยวกับผมและเพื่อนๆ เผื่อว่า ผมและเพื่อจะได้นำแนวการสอนของอาจารย์ไปสอนกับเด็กคนอื่นๆได้ในอนาคต นะครับ
โดย ปิยภัทร์ ออตยะกุล (2012-12-03 18:17:50) [แสดงความคิดเห็น]
...สวัสดีครับผม นาย ปิยภัทร์ ออตยะกุล และ นางสาว บุษบา หอมหวาน นิศิตย์นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ ค.บ ปีที่3นะครับ... คือผมและเพื่อนอีกคนได้รับชมแนวและวิธีการสอนของ อ.สุปราณี พัฒราช แล้วรู้สึก ว่า อ.เป็นคนที่มีความรู้และเด่งภาษาอังกฤษมาก ผมชอบมากตอนที่ อ.ได้พูดภาษาฝรั่งเศษ เพราะทุกครั้งที่ อ. พูดนั้น อ. มีสำเนียงที่เพราะมาก และภาษาฝรั่งเศษยังเป็นภาษาที่เพราะที่สุดในโลกอีดด้วย ภาษาฝรั่งเศษกับการท่องเที่ยวจึงเป็นอีกมุมหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาการเรียน ของเด็กไทยให้ก้าวหน้าได้มีความรุ้ในด้านต่างในการใช้ภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษ และนอกจากนี้ จากกิจกรรมนี้มีข้อดีก็ยังและอาจมีข้อเสียอยู่บ้าง เพราะในการที่นักเรียนพูดภาษากับชาวต่างชาติฟังนั้นอาจจะสังเกตุได้ว่าจะมีคนที่เก่งภาษาฝรั่งเศสส่วนมากก็จะได้พูดบ่อยและพูดอยู่คนเดียวโดยที่เพื่อน ๆ ที่มาด้วยหรือพูดไม่ค่อยเก่งจะไม่ได้มีส่วนร่วม ในการพูด ผมจึงมองเห็นว่า คนที่เก่งก็จะพัฒนาไปเรื่อย ๆ แต่คนที่ไมด้พูดเลยก็จะไม่พูดและไม่เกิดการพัฒนาใดๆ ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสแบบนี้เป็นแนวทางที่ดี เป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นได้นำไปใช้หรือสมบูรณ ดั่งนั้น นักเรียนควรได้บฏิบัติจริง พูดจริง เก็บข้อมูลจริง!! เพราะการที่นักเรียนจะสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้นั้น ต้องเกิดจากการฝึกทักษะด้านการพูดจริง ออกมาเท่านั้น เพราะผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับ ที่เมื่อก่อนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแต่พอ ผมได้ทำกิจกรรมและ อาจารย์การมีส่วนช่วยให้ผมได้ฝึกพูดออกมา ตอนนี้ผมก้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้สบายมากๆ ขอบคุณที่วีครู และ อาจารยื สุปรานี พัฒราช มากๆนะครับที่มีส่วนได้ให้ความรุ้ด้านภาษา ฝรั่งเศษเพื่อการท่องเที่ยวกับผมและเพื่อนๆ เผื่อว่า ผมและเพื่อจะได้นำแนวการสอนของอาจารย์ไปสอนกับเด็กคนอื่นๆได้ในอนาคต นะครับ
โดย ปิยภัทร์ ออตยะกุล (2012-12-03 18:17:50) [แสดงความคิดเห็น]
...สวัสดีครับผม นาย ปิยภัทร์ ออตยะกุล และ นางสาว บุษบา หอมหวาน นิศิตย์นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ ค.บ ปีที่3นะครับ... คือผมและเพื่อนอีกคนได้รับชมแนวและวิธีการสอนของ อ.สุปราณี พัฒราช แล้วรู้สึก ว่า อ.เป็นคนที่มีความรู้และเด่งภาษาอังกฤษมาก ผมชอบมากตอนที่ อ.ได้พูดภาษาฝรั่งเศษ เพราะทุกครั้งที่ อ. พูดนั้น อ. มีสำเนียงที่เพราะมาก และภาษาฝรั่งเศษยังเป็นภาษาที่เพราะที่สุดในโลกอีดด้วย ภาษาฝรั่งเศษกับการท่องเที่ยวจึงเป็นอีกมุมหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาการเรียน ของเด็กไทยให้ก้าวหน้าได้มีความรุ้ในด้านต่างในการใช้ภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษ และนอกจากนี้ จากกิจกรรมนี้มีข้อดีก็ยังและอาจมีข้อเสียอยู่บ้าง เพราะในการที่นักเรียนพูดภาษากับชาวต่างชาติฟังนั้นอาจจะสังเกตุได้ว่าจะมีคนที่เก่งภาษาฝรั่งเศสส่วนมากก็จะได้พูดบ่อยและพูดอยู่คนเดียวโดยที่เพื่อน ๆ ที่มาด้วยหรือพูดไม่ค่อยเก่งจะไม่ได้มีส่วนร่วม ในการพูด ผมจึงมองเห็นว่า คนที่เก่งก็จะพัฒนาไปเรื่อย ๆ แต่คนที่ไมด้พูดเลยก็จะไม่พูดและไม่เกิดการพัฒนาใดๆ ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสแบบนี้เป็นแนวทางที่ดี เป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นได้นำไปใช้หรือสมบูรณ ดั่งนั้น นักเรียนควรได้บฏิบัติจริง พูดจริง เก็บข้อมูลจริง!! เพราะการที่นักเรียนจะสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้นั้น ต้องเกิดจากการฝึกทักษะด้านการพูดจริง ออกมาเท่านั้น เพราะผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับ ที่เมื่อก่อนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแต่พอ ผมได้ทำกิจกรรมและ อาจารย์การมีส่วนช่วยให้ผมได้ฝึกพูดออกมา ตอนนี้ผมก้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้สบายมากๆ ขอบคุณที่วีครู และ อาจารยื สุปรานี พัฒราช มากๆนะครับที่มีส่วนได้ให้ความรุ้ด้านภาษา ฝรั่งเศษเพื่อการท่องเที่ยวกับผมและเพื่อนๆ เผื่อว่า ผมและเพื่อจะได้นำแนวการสอนของอาจารย์ไปสอนกับเด็กคนอื่นๆได้ในอนาคต นะครับ
โดย ปิยภัทร์ ออตยะกุล (2012-12-03 18:17:50) [แสดงความคิดเห็น]
...สวัสดีครับผม นาย ปิยภัทร์ ออตยะกุล และ นางสาว บุษบา หอมหวาน นิศิตย์นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ ค.บ ปีที่3นะครับ... คือผมและเพื่อนอีกคนได้รับชมแนวและวิธีการสอนของ อ.สุปราณี พัฒราช แล้วรู้สึก ว่า อ.เป็นคนที่มีความรู้และเด่งภาษาอังกฤษมาก ผมชอบมากตอนที่ อ.ได้พูดภาษาฝรั่งเศษ เพราะทุกครั้งที่ อ. พูดนั้น อ. มีสำเนียงที่เพราะมาก และภาษาฝรั่งเศษยังเป็นภาษาที่เพราะที่สุดในโลกอีดด้วย ภาษาฝรั่งเศษกับการท่องเที่ยวจึงเป็นอีกมุมหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาการเรียน ของเด็กไทยให้ก้าวหน้าได้มีความรุ้ในด้านต่างในการใช้ภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษ และนอกจากนี้ จากกิจกรรมนี้มีข้อดีก็ยังและอาจมีข้อเสียอยู่บ้าง เพราะในการที่นักเรียนพูดภาษากับชาวต่างชาติฟังนั้นอาจจะสังเกตุได้ว่าจะมีคนที่เก่งภาษาฝรั่งเศสส่วนมากก็จะได้พูดบ่อยและพูดอยู่คนเดียวโดยที่เพื่อน ๆ ที่มาด้วยหรือพูดไม่ค่อยเก่งจะไม่ได้มีส่วนร่วม ในการพูด ผมจึงมองเห็นว่า คนที่เก่งก็จะพัฒนาไปเรื่อย ๆ แต่คนที่ไมด้พูดเลยก็จะไม่พูดและไม่เกิดการพัฒนาใดๆ ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสแบบนี้เป็นแนวทางที่ดี เป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นได้นำไปใช้หรือสมบูรณ ดั่งนั้น นักเรียนควรได้บฏิบัติจริง พูดจริง เก็บข้อมูลจริง!! เพราะการที่นักเรียนจะสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้นั้น ต้องเกิดจากการฝึกทักษะด้านการพูดจริง ออกมาเท่านั้น เพราะผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับ ที่เมื่อก่อนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแต่พอ ผมได้ทำกิจกรรมและ อาจารย์การมีส่วนช่วยให้ผมได้ฝึกพูดออกมา ตอนนี้ผมก้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้สบายมากๆ ขอบคุณที่วีครู และ อาจารยื สุปรานี พัฒราช มากๆนะครับที่มีส่วนได้ให้ความรุ้ด้านภาษา ฝรั่งเศษเพื่อการท่องเที่ยวกับผมและเพื่อนๆ เผื่อว่า ผมและเพื่อจะได้นำแนวการสอนของอาจารย์ไปสอนกับเด็กคนอื่นๆได้ในอนาคต นะครับ
โดย ปิยภัทร์ ออตยะกุล (2012-12-03 18:17:50) [แสดงความคิดเห็น]
...สวัสดีครับผม นาย ปิยภัทร์ ออตยะกุล และ นางสาว บุษบา หอมหวาน นิศิตย์นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ ค.บ ปีที่3นะครับ... คือผมและเพื่อนอีกคนได้รับชมแนวและวิธีการสอนของ อ.สุปราณี พัฒราช แล้วรู้สึก ว่า อ.เป็นคนที่มีความรู้และเด่งภาษาอังกฤษมาก ผมชอบมากตอนที่ อ.ได้พูดภาษาฝรั่งเศษ เพราะทุกครั้งที่ อ. พูดนั้น อ. มีสำเนียงที่เพราะมาก และภาษาฝรั่งเศษยังเป็นภาษาที่เพราะที่สุดในโลกอีดด้วย ภาษาฝรั่งเศษกับการท่องเที่ยวจึงเป็นอีกมุมหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาการเรียน ของเด็กไทยให้ก้าวหน้าได้มีความรุ้ในด้านต่างในการใช้ภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษ และนอกจากนี้ จากกิจกรรมนี้มีข้อดีก็ยังและอาจมีข้อเสียอยู่บ้าง เพราะในการที่นักเรียนพูดภาษากับชาวต่างชาติฟังนั้นอาจจะสังเกตุได้ว่าจะมีคนที่เก่งภาษาฝรั่งเศสส่วนมากก็จะได้พูดบ่อยและพูดอยู่คนเดียวโดยที่เพื่อน ๆ ที่มาด้วยหรือพูดไม่ค่อยเก่งจะไม่ได้มีส่วนร่วม ในการพูด ผมจึงมองเห็นว่า คนที่เก่งก็จะพัฒนาไปเรื่อย ๆ แต่คนที่ไมด้พูดเลยก็จะไม่พูดและไม่เกิดการพัฒนาใดๆ ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสแบบนี้เป็นแนวทางที่ดี เป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นได้นำไปใช้หรือสมบูรณ ดั่งนั้น นักเรียนควรได้บฏิบัติจริง พูดจริง เก็บข้อมูลจริง!! เพราะการที่นักเรียนจะสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้นั้น ต้องเกิดจากการฝึกทักษะด้านการพูดจริง ออกมาเท่านั้น เพราะผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับ ที่เมื่อก่อนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแต่พอ ผมได้ทำกิจกรรมและ อาจารย์การมีส่วนช่วยให้ผมได้ฝึกพูดออกมา ตอนนี้ผมก้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้สบายมากๆ ขอบคุณที่วีครู และ อาจารยื สุปรานี พัฒราช มากๆนะครับที่มีส่วนได้ให้ความรุ้ด้านภาษา ฝรั่งเศษเพื่อการท่องเที่ยวกับผมและเพื่อนๆ เผื่อว่า ผมและเพื่อจะได้นำแนวการสอนของอาจารย์ไปสอนกับเด็กคนอื่นๆได้ในอนาคต นะครับ
โดย ปิยภัทร์ ออตยะกุล (2012-12-03 18:17:50) [แสดงความคิดเห็น]
...สวัสดีครับผม นาย ปิยภัทร์ ออตยะกุล และ นางสาว บุษบา หอมหวาน นิศิตย์นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ ค.บ ปีที่3นะครับ... คือผมและเพื่อนอีกคนได้รับชมแนวและวิธีการสอนของ อ.สุปราณี พัฒราช แล้วรู้สึก ว่า อ.เป็นคนที่มีความรู้และเด่งภาษาอังกฤษมาก ผมชอบมากตอนที่ อ.ได้พูดภาษาฝรั่งเศษ เพราะทุกครั้งที่ อ. พูดนั้น อ. มีสำเนียงที่เพราะมาก และภาษาฝรั่งเศษยังเป็นภาษาที่เพราะที่สุดในโลกอีดด้วย ภาษาฝรั่งเศษกับการท่องเที่ยวจึงเป็นอีกมุมหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาการเรียน ของเด็กไทยให้ก้าวหน้าได้มีความรุ้ในด้านต่างในการใช้ภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษ และนอกจากนี้ จากกิจกรรมนี้มีข้อดีก็ยังและอาจมีข้อเสียอยู่บ้าง เพราะในการที่นักเรียนพูดภาษากับชาวต่างชาติฟังนั้นอาจจะสังเกตุได้ว่าจะมีคนที่เก่งภาษาฝรั่งเศสส่วนมากก็จะได้พูดบ่อยและพูดอยู่คนเดียวโดยที่เพื่อน ๆ ที่มาด้วยหรือพูดไม่ค่อยเก่งจะไม่ได้มีส่วนร่วม ในการพูด ผมจึงมองเห็นว่า คนที่เก่งก็จะพัฒนาไปเรื่อย ๆ แต่คนที่ไมด้พูดเลยก็จะไม่พูดและไม่เกิดการพัฒนาใดๆ ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสแบบนี้เป็นแนวทางที่ดี เป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นได้นำไปใช้หรือสมบูรณ ดั่งนั้น นักเรียนควรได้บฏิบัติจริง พูดจริง เก็บข้อมูลจริง!! เพราะการที่นักเรียนจะสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้นั้น ต้องเกิดจากการฝึกทักษะด้านการพูดจริง ออกมาเท่านั้น เพราะผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับ ที่เมื่อก่อนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแต่พอ ผมได้ทำกิจกรรมและ อาจารย์การมีส่วนช่วยให้ผมได้ฝึกพูดออกมา ตอนนี้ผมก้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้สบายมากๆ ขอบคุณที่วีครู และ อาจารยื สุปรานี พัฒราช มากๆนะครับที่มีส่วนได้ให้ความรุ้ด้านภาษา ฝรั่งเศษเพื่อการท่องเที่ยวกับผมและเพื่อนๆ เผื่อว่า ผมและเพื่อจะได้นำแนวการสอนของอาจารย์ไปสอนกับเด็กคนอื่นๆได้ในอนาคต นะครับ
โดย ปิยภัทร์ ออตยะกุล (2012-12-03 18:17:51) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv