thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1160
Rate :
 3
ความยาว : 14.28 นาที | Online : 2012-04-20  
    How to Make Good Dialogues ตอน 1 คุณครูวิญญูวดี กุลจลา รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
    เป้าหมายที่สำคัญอย่างหนึ่งของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็คือ นักเรียนสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้ เป็นอย่างดี ซึ่งครูวิญญูวดี กุลจลา ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ฝึกให้นักเรียนมี ความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเลือกสถานการณ์การสนทนาในสถานที่ต่างๆ ด้วยตนเอง แล้วมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นละครสั้นจนนำไปสู่ละครเวทีใหญ่ของโรงเรียน โดยในตอนแรกนี้ได้นำเสนอ 3 ขั้นตอนแรก เริ่มต้นจากครูพูดถึงปัญหาของนักเรียนที่ไม่สามารถพูดหรือสนทนาภาษาอังกฤษได้ เพราะไม่กล้าและไม่รู้คำศัพท์ แล้วสอนเป็นลำดับขั้นคือ 1. Building Background Knowledge แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ- ครูนำเสนอภาพ 8 ภาพในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน แล้วให้นักกเรียนในกลุ่มเลือกรูปภาพและเขียนบทสนทนาจากภาพอย่างน้อย 10 ประโยคภายใน 5 นาที 2. Discussing the problems เปรียบเทียบบทสนทนาที่นักเรียนทำขึ้นและที่ครูนำมาจากสื่อต่าง ๆ รวมถึงครู และนักเรียนอภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้นในการเขียน Dialogues 3. Encouraging ครูนำเสนองานของรุ่นพี่ตามสถานการณ์ต่าง ๆ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

Role Play การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ อ.ทวิกา สุบินยัง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
วิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนสนุก และมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

แบ่งกลุ่มไม่จำเจ เรียนอังกฤษไม่จำใจ อาจารย์ นิรมล อ้วนไตร (ฉบับเต็ม)
พบเทคนิคการสอน ของอาจารย์ นิรมล อ้วนไตร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยเน้นการให้เด็กนักเรียนได้จับกลุ่มทำกิจกรรมใหม่ๆเสมอ เพิ่มเติม

สมมุติว่าฉันเป็นไกด์ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา (ฉบับเต็ม)
พบทักษะกระบวนการคิด และ กระบวนการแบ่งกลุ่ม ของ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา เพิ่มเติม

English of Science สอนอังกฤษด้วยวิทยาศาสตร์ คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์
ชมการจัดการเรียนรู้ โดยการร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ โดยนำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน เพิ่มเติม

การเขียน ESSAY ตอนที่ 1 : การเขียน Intro ดร.โชคศรัณต์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (ฉบับเต็ม)
การเขียน Essay ของเด็กนักเรียน ตามความเข้าใจยังไม่ถูกต้อง การสอนเขียน Essay อย่างง่ายและถูกต้อง เริ่มต้นที่ การเขียน Intro เพิ่มเติม

 
 
ขออนุญาตนำสิ่งดีๆ ไปเป็นแนวทางการสอน นะคะ
We care to share. :tv07:
โดย ดาเรศ จันทรมณี (2012-06-16 23:55:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากเลยสามารถทำให้นักเรียนได้ฝึกคิดและนำความรู้มาจัดกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมสามารถนำมานำเสนอให้เพื่อนดูได้ ได้ออกเสียงภาษาอังกฤษนักเรียนกล้า แสดงออกและมีความมั่นใจในการออกเสียงภาษาอังกฤษ จะนำ ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษต่อไปคะ
โดย เกศราภรณ คนขยัน (2012-07-07 15:05:00)
เป็นการสอนที่น่าสนใจมาก ทำให้นักเรียนกล้าพูดและมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
โดย วิพุธสินี พงษ์จินดา (2012-07-08 20:14:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากทำให้นักเรียนสามารถฝึกสนทนาดดยใช้ประโยคง่ายๆและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด
โดย นิศานาฎ เกิดที่สุด (2012-08-10 21:48:26) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ ผู้เรียนมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ และพูดได้ดีมาก เริ่มสอนพูดจากประโยคง่ายๆและสอนพูดภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม
โดย ภัคจิรา พร้อมประเสริฐ (2012-08-28 00:44:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ให้น.ร.มีการกล้าแสดงออก ให้มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองและฝึกให้น.ร.มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น
โดย ณัฐปภัสร์ ติยะศิริโชคชัย (2012-08-28 21:38:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากค่ะทำให้นร.มั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ เเละนร.ทุกคนกล้าเเสดงออก
โดย ภาวรรณ เเจ้งตามธรรม (2012-09-09 11:46:55) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษานั้น ครูไทยไม่มีโอกาสไปต่างประเทศแต่ก็สามารถหาความรู้จากสื่อ internet ฉายภาพขึ้นจอให้นักเรียนดู แล้วครูใช้คำถามถามนักเรียน ขั้นที่ ๑ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อดูพื้นฐานความรู้ของนักเรียนในแต่ละเรื่อง เรียกว่าขั้น Building Background ส่วนขั้นที่ ๒ คือ Discussing Problems นักเรียนประชุมปรึกษาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง สรุปได้ว่ามีปัญหาด้าน คำศัพท์ วัฒนธรรม มารยาทของชาวต่างชาติ เป็นต้น แล้วประชุมหาทางแก้ไขปัญหา ขั้นที่ ๓ คือ Encouraging กระตุ้นให้เห็นตัวอย่าง นำผลงาน Power Point ของรุ่นพี่มาฉายให้ชม วิธีการหาข้อมูล นักเรียนจับกลุ่มตามใจชอบเพื่อจะได้ทำงานได้สะดวก แล้วหาข้อมูลจาก internet
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากทำให้นักเรียนสามารถฝึกสนทนาดดยใช้ประโยคง่ายๆและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด
โดย บุญปลูก ลิมปพฤกษ์ (2012-09-26 16:11:27) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษานั้น ครูไทยไม่มีโอกาสไปต่างประเทศแต่ก็สามารถหาความรู้จากสื่อ internet ฉายภาพขึ้นจอให้นักเรียนดู แล้วครูใช้คำถามถามนักเรียน ขั้นที่ ๑ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อดูพื้นฐานความรู้ของนักเรียนในแต่ละเรื่อง เรียกว่าขั้น Building Background ส่วนขั้นที่ ๒ คือ Discussing Problems นักเรียนประชุมปรึกษาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง สรุปได้ว่ามีปัญหาด้าน คำศัพท์ วัฒนธรรม มารยาทของชาวต่างชาติ เป็นต้น แล้วประชุมหาทางแก้ไขปัญหา ขั้นที่ ๓ คือ Encouraging กระตุ้นให้เห็นตัวอย่าง นำผลงาน Power Point ของรุ่นพี่มาฉายให้ชม วิธีการหาข้อมูล นักเรียนจับกลุ่มตามใจชอบเพื่อจะได้ทำงานได้สะดวก แล้วหาข้อมูลจาก internet
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากทำให้นักเรียนสามารถฝึกสนทนาดดยใช้ประโยคง่ายๆและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด
โดย บุญปลูก ลิมปพฤกษ์ (2012-09-26 16:14:32) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับใจบุคลิกคุณครูและการมีปฏิสัมพันธ์ของครูและนักเรียน รวมทั้งการสอนที่ให้น.ร.มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในสถานการณ์จำลอง
โดย ณัฐวรรณ เกรียงวีระยุทธ (2012-09-30 17:19:13) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจค่ะ ผู้เรียนมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ และกล้าแสดงความคิดเห็น การพูดจากประโยคง่ายๆ นักเรียนจะเกิดความมั่นใจ ในการสื่อสาร ถึงแม้นักเรียนมีปัญหาด้านสัพท์สำนวน คุณครูก็เป็นผู้แนะนำได้ดีและมีคำถามนำตลอดเวลา ทำให้นักเรียนได้คิด
โดย พรฤดี ส่องศรี (2013-07-13 17:01:31) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv