thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3310
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.16 นาที | Online : 2012-04-13  
    เรขาคณิตใกล้ชิดตัวเรา คุณครูวันทนีย์ กะตะศิลา รร.วัดน้ำดิบ  
    จะทำอย่างไรให้นักเรียนรู้สึกว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องสนุก และเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลา ไม่ใช่แค่โจทย์ที่อยู่บนกระดานเท่านั้น ดังนั้น ครูวันทนีย์ กะตะศิลา จากโรงเรียนวัดน้ำดิบ จังหวัด ลำพูน จึงจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตจริงของนักเรียน โดยการนำสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ เช่น การนำขนมประจำท้องถิ่นมาสอนเรื่องรูปเรขาคณิต หรือการให้นักเรียนหาสิ่งของรอบๆ ตัวที่เป็นรูปเรขาคณิตต่างๆ มาส่งคุณครู ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนุก และได้เรียนรู้ว่ารูปเรขาคณิตมีความสัมพันธ์กับชีวิตอย่างไร ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์มีคุณค่า และมีความหมายมากยิ่งขึ้น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เมื่อวิธีการลบเลขแบบที่เราเคยเรียนมา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา เมื่อเวลาที่ต้องลบเลขแบบตัวตั้งบางตัว เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวที่นำมาลบ อ.ชัยศักดิ์จึงได้คิดค้นวิธีการลบเลขแบบใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “เทคนิคการลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม” เพิ่มเติม

ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง เพิ่มเติม

บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม

เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม

บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลา เพิ่มเติม

 
 
ได้ชมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ตอนเรขาคณิตใกล้ชิดตัวเรา ของคุณครูวันทนีย์ กะตะศิลา แล้วชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ที่คุณครูนำสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว มาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเร้าใจ ความน่าสนใจให้นักเรียนเกิดการอยากเรียนรู้ และเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน นับเป็นสื่อเหมาะสมกับวัยผู้เรียน อีกทั้งคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนสำรวจสิ่งของเครื่องใช้ภายในโรงเรียนแล้ววิเคราะห์ แยกแยะประเภทสิ่งของเครื่องใช้ตามลักษณะรูปทรงเรขาคณิต เป็นการสรุปบทเรียนเพื่อทราบความสำเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นับเป็นการสอนที่ครบกระบวนการตามขั้นตอน ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่เสนอสิ่งดี ๆ
โดย ดรุณี แก้วสุข (2012-05-02 17:27:31) [แสดงความคิดเห็น]
ตอน เรขาคณิตใกล้ชิดตัวเรา คุณครูวันทนีย์ กะตะศิลา รร.วัดน้ำดิบ ได้ชมการสอนแล้วชมชมคุณครู เพราะมีสื่อการสอนให้นักเรียนเกิดความจูงใจให้เกิดความอยากเรียน โดยมีขนมเค้กถาดใหญ่อยู่กลางโต๊ะ มีหลายรูปนักเรียนมีความสนใจและอยากเรียนรู้แลัเรียนรู้ได้สนุกสนาน เหมาะสมกับวัยที่ทำการสอน เสร็จแล้วมีกิจกรรมให้นักเรียนทำเพื่อเป็นบทสรุปในเรื่องที่ทำการเรียนการสอน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากๆครับ
โดย จิตรกร คำธิมา (2012-05-04 18:03:30) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเรขาคณิตและมุมของคุณครูวันทนีย์ กะตะศิลา แล้วดิฉันจะนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไป เพราะเป็นการนำสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร ขนม สิ่งของที่อยู่รอบๆ ตัวมาใช้ในการสอน เห็นผลง่าย ชัดเจน เข้าใจยิ่งขึ้น สื่อการสอนไม่ยากเลย ประหยัด เป็นการสร้างแรงจุงใจในการเรียนเรื่องมุม ก่อนจะนำไปรับประทาน โดยการตอบคำถามก่อนเพื่อสร้างแรงจูงใจ ทำให้เด็กเรียนรู้เองโดยไม่ต้องเกริ่นหัวเรื่องที่จะเรียน ทำให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นมีการกระตุ้นให้นักเรียนสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้มาออกแบบเป็นรูปต่างๆ พร้อมทั้งเขียน อธิบายรูปทรงที่ตนเองสร้างขึ้น ตอบคำถามได้ชัดเจน เป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ฝึกความกล้านำเสนอและกล้าแสดงออกให้แก่นักเรียนด้วย โดยการถามย้ำเพื่อให้เกิดการแยกแยะว่านักเรียนเข้าใจในความสัมพันธ์เรื่องมุม เหลี่ยมและด้าน ขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูมากมายค่ะ :tv18:
โดย ฤทัย ศรีภูมิ (2012-05-04 21:03:13) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องเรขาคณิตใกล้ชิดตัวเรา จะทำอย่างไรให้นักเรียนรู้สึกว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องสนุก และเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลา ไม่ใช่แค่โจทย์ที่อยู่บนกระดานเท่านั้น ดังนั้น ครูวันทนีย์ กะตะศิลา จากโรงเรียนวัดน้ำดิบ จังหวัด ลำพูน จึงจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตจริงของนักเรียน โดยการนำสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ เช่น การนำขนมประจำท้องถิ่นมาสอนเรื่องรูปเรขาคณิต หรือการให้นักเรียนหาสิ่งของรอบๆ ตัวที่เป็นรูปเรขาคณิตต่างๆ มาส่งคุณครู ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนุก และได้เรียนรู้ว่ารูปเรขาคณิตมีความสัมพันธ์กับชีวิตอย่างไร ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์มีคุณค่า และมีความหมายมากยิ่งขึ้น เป็นวิธีการสอนที่ดีมากเลยค่ะ ดิฉันสามารถนำไปประยุกต์ได้จริงในชั้นเรียนของดิฉัน และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างแท้จริง
โดย ศิริพร ขวัญสิน (2012-05-06 08:10:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการเรียนการสอนเรื่องเรขาคณิตใกล้ชิดเราของคุณครูวันทนีย์ กะตะศิลา จากโรงเรียนวัดน้ำดิบ จังหวัดลำพูน แล้วทำให้ได้แนวคิดในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเพื่อนำมาใช้สอนนักเรียนในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายได้ไม่ยาก คือทำให้เราหันมามองเรื่องใกล้ตัวที่จะนำมาเป็นสือในการสอนได้ทั้งหมดจากเดิมที่พยายามคิดค้นที่จะสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ใหม่ๆแล้วทำให้รู้สึกท้อใจเนื่องจากตัวเราเองก็เพิ่งเคยได้รับมอบหมายให้สอนคณิตศาสตร์เป็นครั้งแรกและก็ไม่ใช่วิชาเอกที่เราถนัด
โดย ธนัทมน ทองกร (2012-05-06 10:40:00) [แสดงความคิดเห็น]
เรขาคณิตใกล้ชิดตัวเรา : รายการตอนนี้ คุณครูวันทนีย์ กะตะศิลา โรงเรียนน้ำดิบ จ.ลำพูน แนะนำเทคนิคการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยยึดหลัก 4 ประการ คือ 1. สร้างแรงจูงใจ คุณครูสอนเรื่องรูปพื้นฐานเรขาคณิต คุณครูจูงใจโดยนำขนมพื้นเมืองที่นักเรียนรู้จักมาแสดงในชั้นเรียนให้ดูลักษณะของขนมที่ตัดเป็นรูปเรขาคณิตต่างๆ 2. ทบทวนความรู้เดิม 3. เสริมความรู้ใหม่ จากที่ชม คุณครูเสริมความรู้ใหม่ได้ดีมาก ใช้ตะกร้า(กะละมัง) ใส่ของที่นักเรียนเรียนมาแล้วแล้วแทรกรูปเรขาคณิตใหม่ลงไป 4. นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนสามารถตอบได้ว่าสิ่งของอะไรในชีวิตประจำวันที่มีรูปร่างเป็นรูปเรขาคณิต เรียกว่าใช้สื่อใกล้ตัวไม่ต้องหาหรือซื้อมา เป็นวิธีสอนที่ควรเป็นแบบอย่างที่ดี
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-05-06 12:55:10) [แสดงความคิดเห็น]
วันทนีย์ กะตะศิลา จากโรงเรียนวัดน้ำดิบ จังหวัด ลำพูน จึงจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตจริงของนักเรียน โดยการนำสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ เช่น การนำขนมประจำท้องถิ่นมาสอนเรื่องรูปเรขาคณิต หรือการให้นักเรียนหาสิ่งของรอบๆ ตัวที่เป็นรูปเรขาคณิตต่างๆ มาส่งคุณครู ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนุก และได้เรียนรู้ว่ารูปเรขาคณิตมีความสัมพันธ์กับชีวิตอย่างไร ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์มีคุณค่า และมีความหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนสอนที่ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้แก่ผู้เรียนเพื่อเด็กเกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ไม่น่าเพื่อ
โดย นิรามัย ไชยรัตน์ (2012-05-06 18:07:38) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อพูดถึงวิชาคณิตศาสตร์ ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นวิชาที่เรียนยากมาก น่าเบื่อ ซึ่งเด็กๆ จะไม่ชอบ ไม่อยากเรียนคณิตศาสตร์ ดังนี้นจึงเป็นการท้าทายความสามารถสำหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ทุกท่านที่จะทำอย่างไร จะมีวิธีสอนอย่างไรให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความรู้สึกชอบและมีความสุข สนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์ ดิฉันเองก็เป็นครูคณิตศาสตร์ ก็กำลังศึกษาค้นหาเทคนิควิธีการสอนคณิตศาสตร์เพื่อจะให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เข้าใจเนื้อหา และมีความสุขในการเรียนอยู่พอดี แต่พอได้ชม VDO การสอนเรขาคณิตใกล้ชิดตัวเรา ของคุณครูวันทนีย์ กะตะศิลา แล้วทำให้ดิฉันได้แนวทางที่จะไปพัฒนาปรับปรุงเทคนิคการสอนของตัวเอง ดังคำแนะนำของครูวันทนีย์ ที่ว่า "เรียนการสอนคณิตศาสตร์เราไม่จำเป็นต้องไปหาสื่ออะไรที่แพง หรือว่าเราต้องไปหาอะไรให้เหนื่อ่ย ซึ่งมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเรา เราสามารถหยิบจับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรามาเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ที่เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตจริงของนักเรียน"
ขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่ได้นำสิ่งดีๆ มามอบให้เพื่อนครูด้วยกันนะคะ
โดย กัญญาณัฐ ดลสถิตย์ (2012-05-07 13:00:37) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ซึ่งอยู่ในส่วนของเรขาคณิตโดยการใช้ของใช้ ของกิน ของเล่น หรือของที่อยู่ใกล้ตัว และหาได้ง่าย เช่น หลอดกาแฟ ดังที่คุณครูได้ใช้เป็นสิ่งที่จับต้อง สัมผัส และมองเห็นได้ และการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน จัดว่าเป็นสิ่งเร้าภายนอก สิ่งเร้าภายใน ทำให้ผู้เรียนได้รับการกระตุ้น แล้วอยากเรียนรู้ ได้รับความสนุกสนาน และเป็นประสบการณ์ตรงที่นำไปสู่กระบวนการเรียนรู้และความจำที่ยาวนานและคงทน ถ้าหากว่าได้รับการฝึกฝนอยู่บ่อย ๆ และพบปัญหาที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ปัญหาได้ดีมาก
โดย บุญธรรม สุขสันต์ (2012-05-07 14:37:09) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมการสอนเรขาคณิตใกล้ชิดตัวเรา คุณครูวันทนีย์ กะตะศิลา รร.วัดน้ำดิบ แล้วได้รู้จักขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอนใหม่ที่ออกแบบเองให้สอดคล้องกับผู้เรียน มีการสร้างแรงจูงใจ เชื่อมโยงความรู้ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับชีวิตจริง มีการนำหลักจิตวิทยามาใช้ในการเสริมแรง ซึ่งทำให้นักเรียนอยากเรียนรู้มากขึ้น สอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยแท้ เป็นประโยชน์ต่อผู้รับชม
โดย สาวิตรี คำพมัย (2012-05-08 11:41:53) [แสดงความคิดเห็น]
ฐิติกร เรือนคำ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์จังหวัดเชียงราย ได้ชมการสอนคณิตศาสตร์ของคุณครูวันทนีย์แล้ว ชอบมากค่ะ คุณครูมีจิตวิทยาที่ดีสามารถจูงใจผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้นโดยประยุกต์สิ่งที่อยู่รอบตัวนักเรียนเช่นนำขนมมาสอนเรื่องรูปทรงเรขาคณิต เป็นต้นนอกจากนี้คุณครูยังมีการเสริมแรงให้ผู้เรียนสนุกสนานและให้รางวัลแก่นักเรียนเมื่อนักเรียนปฏิบัติงานสำเร็จ การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทน :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ฐิติกร เรือนคำ (2012-05-08 17:26:04) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อข้าพเจ้าได้ชมการสอนเรขาคณิตใก้ลชิดคัวเราของคุณครูวันทนีย์แล้วข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจให้จัดการเรียนการสอนที่ใกล้ตัวเหมือนกับที่คุณครูสอน คุณครูได้ใช้สิ่งที่นักเรียนได้เห็นได้สัมผัสจริงมาประยุกต์ใช้ในการสอนทำให้เรื่องที่ดูยากกลายเป็นเรื่องที่ง่ายและสนุก อีกทั้งคุณครูยังมีการเสริมแรงจูงใจให้กะบนักเรียนทำให้นักเรียนอยากเรียนอยากรู้และสนุกการการเรียน ข้าพเจ้าจะนำแนวการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวไปปรับใช้ในการสอนของข้าพเจ้าต่อไปข้าพเจ้าชื่นชมคุณครูในคำพูดที่ว่า การเรียนคริตศาสตร์ไม่จำเป็นต้องหาสื่อที่แพง...แต่สื่อเหล่านั้นอยู่รอบๆตัวของเราเอง....ขอบคุณค่ะ :tv15:
โดย มัทนา อุ่นต๊ะ (2012-05-08 21:21:30) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อข้าพเจ้าได้ชมการสอนเรขาคณิตใก้ลชิดคัวเราของคุณครูวันทนีย์แล้วข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจให้จัดการเรียนการสอนที่ใกล้ตัวเหมือนกับที่คุณครูสอน คุณครูได้ใช้สิ่งที่นักเรียนได้เห็นได้สัมผัสจริงมาประยุกต์ใช้ในการสอนทำให้เรื่องที่ดูยากกลายเป็นเรื่องที่ง่ายและสนุก อีกทั้งคุณครูยังมีการเสริมแรงจูงใจให้กะบนักเรียนทำให้นักเรียนอยากเรียนอยากรู้และสนุกการการเรียน ข้าพเจ้าจะนำแนวการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวไปปรับใช้ในการสอนของข้าพเจ้าต่อไปข้าพเจ้าชื่นชมคุณครูในคำพูดที่ว่า การเรียนคริตศาสตร์ไม่จำเป็นต้องหาสื่อที่แพง...แต่สื่อเหล่านั้นอยู่รอบๆตัวของเราเอง....ขอบคุณค่ะ :tv15:
โดย มัทนา อุ่นต๊ะ (2012-05-08 21:21:52) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อข้าพเจ้าได้ชมการสอนเรขาคณิตใก้ลชิดคัวเราของคุณครูวันทนีย์แล้วข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจให้จัดการเรียนการสอนที่ใกล้ตัวเหมือนกับที่คุณครูสอน คุณครูได้ใช้สิ่งที่นักเรียนได้เห็นได้สัมผัสจริงมาประยุกต์ใช้ในการสอนทำให้เรื่องที่ดูยากกลายเป็นเรื่องที่ง่ายและสนุก อีกทั้งคุณครูยังมีการเสริมแรงจูงใจให้กะบนักเรียนทำให้นักเรียนอยากเรียนอยากรู้และสนุกการการเรียน ข้าพเจ้าจะนำแนวการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวไปปรับใช้ในการสอนของข้าพเจ้าต่อไปข้าพเจ้าชื่นชมคุณครูในคำพูดที่ว่า การเรียนคริตศาสตร์ไม่จำเป็นต้องหาสื่อที่แพง...แต่สื่อเหล่านั้นอยู่รอบๆตัวของเราเอง....ขอบคุณค่ะ :tv15:
โดย มัทนา อุ่นต๊ะ (2012-05-08 21:22:10) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อข้าพเจ้าได้ชมการสอนเรขาคณิตใก้ลชิดคัวเราของคุณครูวันทนีย์แล้วข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจให้จัดการเรียนการสอนที่ใกล้ตัวเหมือนกับที่คุณครูสอน คุณครูได้ใช้สิ่งที่นักเรียนได้เห็นได้สัมผัสจริงมาประยุกต์ใช้ในการสอนทำให้เรื่องที่ดูยากกลายเป็นเรื่องที่ง่ายและสนุก อีกทั้งคุณครูยังมีการเสริมแรงจูงใจให้กะบนักเรียนทำให้นักเรียนอยากเรียนอยากรู้และสนุกการการเรียน ข้าพเจ้าจะนำแนวการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวไปปรับใช้ในการสอนของข้าพเจ้าต่อไปข้าพเจ้าชื่นชมคุณครูในคำพูดที่ว่า การเรียนคริตศาสตร์ไม่จำเป็นต้องหาสื่อที่แพง...แต่สื่อเหล่านั้นอยู่รอบๆตัวของเราเอง....ขอบคุณค่ะ :tv15:
โดย มัทนา อุ่นต๊ะ (2012-05-08 21:22:26) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อข้าพเจ้าได้ชมการสอนเรขาคณิตใก้ลชิดคัวเราของคุณครูวันทนีย์แล้วข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจให้จัดการเรียนการสอนที่ใกล้ตัวเหมือนกับที่คุณครูสอน คุณครูได้ใช้สิ่งที่นักเรียนได้เห็นได้สัมผัสจริงมาประยุกต์ใช้ในการสอนทำให้เรื่องที่ดูยากกลายเป็นเรื่องที่ง่ายและสนุก อีกทั้งคุณครูยังมีการเสริมแรงจูงใจให้กะบนักเรียนทำให้นักเรียนอยากเรียนอยากรู้และสนุกการการเรียน ข้าพเจ้าจะนำแนวการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวไปปรับใช้ในการสอนของข้าพเจ้าต่อไปข้าพเจ้าชื่นชมคุณครูในคำพูดที่ว่า การเรียนคริตศาสตร์ไม่จำเป็นต้องหาสื่อที่แพง...แต่สื่อเหล่านั้นอยู่รอบๆตัวของเราเอง....ขอบคุณค่ะ :tv15:
โดย มัทนา อุ่นต๊ะ (2012-05-08 21:24:11) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อข้าพเจ้าได้ชมการสอนเรขาคณิตใก้ลชิดคัวเราของคุณครูวันทนีย์แล้วข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจให้จัดการเรียนการสอนที่ใกล้ตัวเหมือนกับที่คุณครูสอน คุณครูได้ใช้สิ่งที่นักเรียนได้เห็นได้สัมผัสจริงมาประยุกต์ใช้ในการสอนทำให้เรื่องที่ดูยากกลายเป็นเรื่องที่ง่ายและสนุก อีกทั้งคุณครูยังมีการเสริมแรงจูงใจให้กะบนักเรียนทำให้นักเรียนอยากเรียนอยากรู้และสนุกการการเรียน ข้าพเจ้าจะนำแนวการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวไปปรับใช้ในการสอนของข้าพเจ้าต่อไปข้าพเจ้าชื่นชมคุณครูในคำพูดที่ว่า การเรียนคริตศาสตร์ไม่จำเป็นต้องหาสื่อที่แพง...แต่สื่อเหล่านั้นอยู่รอบๆตัวของเราเอง....ขอบคุณค่ะ :tv15:
โดย มัทนา อุ่นต๊ะ (2012-05-08 21:24:13) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นเทคนิคการสอนเรขาคณิต เมื่อได้ชมวิดีโอชุดนี้แล้ว ทำให้รู้ว่าอุปกรณ์และสิ่งของใกล้ตัวสามารถเป็นสื่อการเรียนการสอนได้หมด ได้เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ใหม่ๆ ที่ทำให้เด็กนักเรียนไม่เบื่อที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และมีความชื่นชอบ กระตือรือล้นที่จะเรียนคณิตศาสตร์ เพราะเด็กนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเอง คุณครูดูภูมิฐานและใจเย็นกับการสอนมากค่ะ ดูนักเรียนของคุณครูก็มีความสุขกับการเรียน ขอชื่นชมค่ะ
โดย ทรัพย์ อารยสมโพธิ์ (2012-05-09 07:45:37) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv15: การสอนเรื่องเรขาคณิตของ อ.วันทนีย์ กะตะศิลา เป็นเทคนิควิธีการสอนที่น่าสนใจเพราะเนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนเพราะเข้าใจยาก เนื่องจากไม่เห็นเป็นรูปธรรมได้ในบางเรื่อง แต่คุณครูได้นำเรื่องเรขาคณิตให้เด็กนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และได้นำมาเล่นเกมส์ให้นักเรียนได้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และนักเรียนได้รู้จักขนมไทย พร้อมกับรูปเรขาคณิตไปในตัวด้วย จึงทำให้เด็ก ๆ สนุกพร้อมได้ความรู้กับกิจกรรมนี้ :tv18: :tv18: :tv18:
โดย สุทธนันท์ เปี่ยมสกุล (2012-05-09 13:55:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการทำให้นักเรียนรู้สึกว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายและสนุก จากการนำเสนอตัวอย่างการจัดการสอนที่เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตจริงของนักเรียนโดยการนำสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ เช่นการนำขนมพื้นบ้าน และหลอดกาแฟมาใช้เป็นสื่อประกอบในการจัดการเรียนการสอนเรขาคณิตในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีเทคนิคการสอนที่เน้นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ การทบทวนความรู้เดิมและเสริมความรู้ใหม่โดยใช้กระบวนการกลุ่ม จากนั้นส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ครรชิต แซ่โฮ่ (2012-05-09 14:35:01) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมเทคนิคการสอนเรื่อง เรขาคณิตใกล้ตัวเราแล้ว คิดว่าเป็นเทคนิคการสอนที่ดี เป็นการสอนเรขาคณิตที่ไม่ยุ่งยากเลย ประหยัด และสื่อให้นักเรียนเข้าใจง่าย มีความสนุกสนามที่จะเรียนด้วยเพราะเป็นการนำสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวของนักเรียนมาใช้ในการเรียนการสอน เทคนิคการสอนนี้ยังฝึกให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการนำเสนอผลงานต่อส่วนรวมเป็นการฝึกการกล้าแสดงออกของนักเรียนอีกด้วย และทำให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ เรื่อง มุม เหลี่ยมและด้าน เทคนิคการสอนนี้ยังมีการกระตุ้นให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย สุรีรัตน์ พัชรภิญโญ (2012-05-10 11:08:05) [แสดงความคิดเห็น]
ชมเทคนิคการสอน เรขาคณิตใกล้ชิดตัวเรา คุณครูวันทนีย์ กะตะศิลา โรงเรียนวัดน้ำดิบ จังหวัดลำพูน ขอชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ของคุณครู ที่จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ที่เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตจริงของนักเรียน โดยการนำสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ เช่นการนำขนมประจำท้องถิ่นมาสอนเรื่องเรขาคณิต หรือการให้นักเรียนหาสิ่งของรอบๆตัวที่เป็นรูปเรขาคณิตต่างๆ มาส่งคุณครู ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และได้เรียนรู้ว่ารูปเรขาคณิตมีความสัมพันธ์กับชีวิตอย่างไร ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์มีคุณค่า และมีความหมายยิ่งขึ้น นับว่าเป็นการสอนที่ครบกระบวนการตามขั้นตอน ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำเสนอสิ่งดีๆ ขอบคุณค่ะ
โดย ลัดดา วงษ์แหวน (2012-05-11 13:13:36) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นเทคนิคการสอนเรขาคณิต เมื่อได้ชมวิดีโอชุดนี้แล้ว ทำให้รู้ว่าอุปกรณ์และสิ่งของใกล้ตัวสามารถเป็นสื่อการเรียนการสอนได้หมด ได้เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ใหม่ๆ ที่ทำให้เด็กนักเรียนไม่เบื่อที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และมีความชื่นชอบ กระตือรือล้นที่จะเรียนคณิตศาสตร์ เพราะเด็กนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเอง คุณครูดูภูมิฐานและใจเย็นกับการสอนมากค่ะ ดูนักเรียนของคุณครูก็มีความสุขกับการเรียน ขอชื่นชมค่ะ นักเรียนจึงได้รับความรู้อย่างเต็มที่
โดย แสงเดือน พิมพ์เสนา (2012-05-17 08:00:48) [แสดงความคิดเห็น]
ชมเทคนิคการสอน เรขาคณิตใกล้ชิดตัวเรา คุณครูวันทนีย์ กะตะศิลา โรงเรียนวัดน้ำดิบ จังหวัดลำพูน ขอชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ของคุณครู ที่รู้จักเอาสิ่งของง่ายๆ อยู่รอบตัวของนักเรียนมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสอนได้ครบตามกระบวนการสอน ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ชัดเจน เพราะนักเรียนได้ปฏิบัติจริงและมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ จากที่ได้ชมวิธีการสอนของคุณครูวันทนีย์แล้ว ทำให้ได้แนวคิดในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเพื่อนำมาใช้สอนนักเรียนได้ไม่ยาก
โดย รอมือล๊ะ สมาแอ (2012-05-17 21:01:59) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้ชมเรื่อง เรขาคณิตใกล้ชิดตัวเรา โดยคุณครูวันทนีย์ กะตะศิลา รร.วัดน้ำดิบ ซึ่งเป็นเรื่องการสอนเกี่ยวกับเขาคณิต โดยการใช้เทคนิคการสอนที่หน้าสนใจ เพราะคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่เด็กคิดว่ายาก จึงทำให้เด็กไม่ค่อยใส่ใจที่จะเรียน แต่ด้วยเทคนิคการสอนของคุณครู วันทนีย์ กะตะศิลา ที่นำเอาสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ทำให้เด็กเกิดความสนใจที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างหน้าประหลาดใจ ต้องขอชื่นชมคุณครูวันทนีย์ กะตะศิลา เป็นอย่างมาก ที่นำเสนอเทคนิคการสอนดี ๆ แบบนี้ออกมาให้ได้ชม เพื่อที่จะได้นำไปต่อยอดความคิดอีกต่อไป ขอขอบคุณครับ
โดย จิรานุวัฒน์ ดรพล (2012-05-18 09:35:44) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ซึ่งอยู่ในส่วนของเรขาคณิตโดยการใช้ของใช้ ของกิน ของเล่น หรือของที่อยู่ใกล้ตัว และหาได้ง่าย เช่น หลอดกาแฟ ดังที่คุณครูได้ใช้เป็นสิ่งที่จับต้อง สัมผัส และมองเห็นได้ และการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน จัดว่าเป็นสิ่งเร้าภายนอก สิ่งเร้าภายใน ทำให้ผู้เรียนได้รับการกระตุ้น แล้วอยากเรียนรู้ ได้รับความสนุกสนาน และเป็นประสบการณ์ตรงที่นำไปสู่กระบวนการเรียนรู้และความจำที่ยาวนานและคงทน ถ้าหากว่าได้รับการฝึกฝนอยู่บ่อย ๆ และพบปัญหาที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ปัญหาได้ดีมาก ผู้ชมได้ข้อคิดที่ดีจากคุณครูวันทนีย์ กะตะศิลา มาก คิดว่าจะนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กๆค่ะ
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-05-19 23:11:25) [แสดงความคิดเห็น]
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง เรขาคณิตใกล้ตัวเราแล้ว คิดว่าเป็นเทคนิคการสอนที่ดี ใช้สื่อการสอนที่หาได้ง่าย และสื่อให้นักเรียนเข้าใจง่าย มีความสนุกสนามในการเรียนด้วยเพราะเป็นการนำสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวของนักเรียนมาใช้ในการเรียนการสอน เทคนิคการสอนนี้ยังฝึกให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการนำเสนอผลงานต่อส่วนรวมเป็นการฝึกการกล้าแสดงออกของนักเรียนด้วย และทำให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ เรื่อง มุม เหลี่ยมและด้าน เทคนิคการสอนนี้ยังมีการกระตุ้นให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดียิง
โดย สุภาพรรณ คงสนุ่น (2012-05-21 15:28:27) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกสนุกไปกับครูที่สอนด้วยครับ เป็นการทำให้นักเรียนรู้สึกว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายและสนุก จากการนำเสนอตัวอย่างการจัดการสอนที่เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตจริงของนักเรียนโดยการนำสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ เช่นการนำขนมพื้นบ้าน และหลอดกาแฟมาใช้เป็นสื่อประกอบในการจัดการเรียนการสอนเรขาคณิตในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีเทคนิคการสอนที่เน้นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ การทบทวนความรู้เดิมและเสริมความรู้ใหม่โดยใช้กระบวนการกลุ่ม จากนั้นส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ขอบคุณมากครับ
โดย ประพจน์ ภูพาดทอง (2012-05-21 18:46:29) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมการสอนของ ครูวันทนีย์ กะตะศิลา จากโรงเรียนวัดน้ำดิบ จังหวัด ลำพูน แล้วรู้สึกชอบกับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตจริงของนักเรียน โดยการนำสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนเกิดความสนุก และได้เรียนรู้ว่ารูปเรขาคณิตมีความสัมพันธ์กับชีวิตอย่างไร ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์มีคุณค่า เป็นการสอนที่เน้นการจูงใจจากประสบการณ์ใกล้ตัว เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมที่ดีมากเลยคะ
โดย ฐิติพร นุ่นลอย (2012-05-25 20:03:24) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการเรียนการสอนเรื่องเรขาคณิตใกล้ชิดเราของคุณครูวันทนีย์ กะตะศิลา จากโรงเรียนวัดน้ำดิบ จังหวัดลำพูน แล้วทำให้ได้แนวคิดในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเพื่อนำมาใช้สอนนักเรียนในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายได้ไม่ยาก คือทำให้เราหันมามองเรื่องใกล้ตัวที่จะนำมาเป็นสือในการสอนได้ทั้งหมดเน้นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ การทบทวนความรู้เดิมและเสริมความรู้ใหม่โดยใช้กระบวนการกลุ่ม จากนั้นส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
โดย สาคร มากมี (2012-05-27 04:18:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้เห็น ได้สัมผัส และได้ปฏิบัติจริง แต่ขอแนะนำเพื่อครูที่ได้ชมและได้อ่านคำแนะนนี้ครับ ว่า เราควรจะเริ่มจากพื้นฐาน คือ นักเรียนชั้นอนุบาล ประถม1 และ2ก่อน โดยให้นักเรียนได้ปยิบ จับ ของต่างๆรอบๆตัว และอธิบายให้นักเรียนได้รู้ ว่าแต่ละสิ่้งแต่ละอย่างนั้น คล้ายกับรูปเรขาคณิตอะไรบ้าง และทางบ้านก็ต้องมีส่วนสำคัญด้วย และก็ให้นักเรียนได้ฝึกจินตนาการ จากสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัีน ว่า มีสิ่งของอะไรบ้าง แล้วก็วาดให้คุณครูได้เห็นครับ
โดย กิตติพัฒน์ พินิจสุวรรณ (2012-05-28 10:00:19) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ตอนเรขาคณิตแบบใกล้ชิดตัวเรา ของคุณครูวันทนีย์ กะตะศิลา แล้วชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ที่คุณครูนำสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว มาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเร้าใจ ความน่าสนใจให้นักเรียนเกิดการอยากเรียนรู้ และเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน นับเป็นสื่อเหมาะสมกับวัยผู้เรียน อีกทั้งคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนสำรวจสิ่งของเครื่องใช้ภายในโรงเรียนแล้ววิเคราะห์ แยกแยะประเภทสิ่งของเครื่องใช้ตามลักษณะรูปทรงเรขาคณิต เป็นการสรุปบทเรียนเพื่อทราบความสำเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นับเป็นการสอนที่ครบกระบวนการตามขั้นตอน ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่เสนอสิ่งดี ๆเพราะเมื่อพูดถึงวิชาคณิตศาสตร์ ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นวิชาที่เรียนยากมาก น่าเบื่อ ซึ่งเด็กๆ จะไม่ชอบ ไม่อยากเรียนคณิตศาสตร์ ดังนี้นจึงเป็นการท้าทายความสามารถสำหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ทุกท่านที่จะทำอย่างไร จะมีวิธีสอนอย่างไรให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความรู้สึกชอบและมีความสุข สนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์ ดิฉันเองก็เป็นครูคณิตศาสตร์ ก็กำลังศึกษาค้นหาเทคนิควิธีการสอนคณิตศาสตร์เพื่อจะให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เข้าใจเนื้อหา และมีความสุขในการเรียนไดดีอีกด้วย
โดย กนกวรรณ. ไตรภพ (2012-06-17 13:10:56) [แสดงความคิดเห็น]
นับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ การนำขนมพื้นเมืองเข้ามามีบทบาทในการเรียน เรื่อง เรขาคณิต ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ เรื่อง มุม เหลี่ยมและด้าน ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการระดมความคิด ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน และมีความสุขในการเรียน :tv15:
โดย พันธ์อร ฉิมพิบูลย์ (2012-07-05 21:31:16) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่่องเรขาคณิตศาสตร์ ใกล้ชิดตัวเรา ของ คุณครูวันทนีย์ กะตะศิลา เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน จากสื่อที่เป็นของจริงและได้ปฎิบัติจริงสามารถแยกแยะสิ่งของที่เป็นรูปเรขาคณิตชนิดต่่างๆได้ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและสามารถทำงานเป็นกลุ่มทำให้เกิดความสามัคคี เกิดความกล้าคิด กล้าแสดงออกจากการนำเสนอและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
โดย พรศิริ แก้วเนียม (2012-07-16 19:01:43) [แสดงความคิดเห็น]
จาการได้ชมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ตอนเรขาคณิตใกล้ชิดตัวเรา ของคุณครูวันทนีย์ กะตะศิล แล้วรู้สึกชื่นชมมากค่ะ ทั้งในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ความรู้รอบตัว การสอนเป็นขั้นเป็นตอน เทคนิกในการสอน และยังอนุรักษ์ขนมไทยอีกด้วย ทำให้เด็กนักเรียนจำได้ง่าย และรู้จักรู้ทรงเรขาคณิตต่างๆ จากสิ่งรอบๆตัว ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิดที่ดีมากค่ะ และทำให้เด็กๆไม่เบื่อในการเรียน และยังสนุกสนานในการเรียนอีกด้วย :tv15:
โดย สุภัสสร อินทร์แสง (2014-02-13 21:02:44) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv