thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 5593
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.22 นาที | Online : 2012-04-13  
    บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร  
    ชมตัวอย่างของการสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ของคุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ โรงเรียน เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริงและครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ อีกทั้งผู้สอนสามารถยืดหยุ่นตามความสามารถของผู้เรียน และส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียนและทบทวนนอกเวลา  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เมื่อวิธีการลบเลขแบบที่เราเคยเรียนมา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา เมื่อเวลาที่ต้องลบเลขแบบตัวตั้งบางตัว เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวที่นำมาลบ อ.ชัยศักดิ์จึงได้คิดค้นวิธีการลบเลขแบบใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “เทคนิคการลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม” เพิ่มเติม

ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง เพิ่มเติม

บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม

เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม

คณิตคิดสนุก อ. สัญญา ธรรมมาภิวัฒน์ รร.บ้านห้วยกะปิ จ.ชลบุรี (ฉบับเต็ม) - Active learning
ดูการสอน "ความเป็นไปได้" ให้นักเรียนเชื่อมโยงได้กับชีวิตประจำวัน และสนุกสนานในการเรียน เพิ่มเติม

 
 
งการสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ของคุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ โรงเรียน เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริงและครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ อีกทั้งผู้สอนสามารถยืดหยุ่นตามความสามารถของผู้เรียน และส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียนและทบทวนนอกเวลา จะเห็นได้ว่าสามารถไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชั้นเรียนของดิฉัน และเป็นต่อนักเรียนอย่างมาก
โดย ศิริพร ขวัญสิน (2012-05-06 08:16:51) [แสดงความคิดเห็น]
บ้านคณิต คิด นับ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตได้ไม่ยากแล้วสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องคณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้น จากการที่ได้ดูเทคนิคการสอนนี้แล้วทำให้ดิฉันได้แนวคิดที่จะสร้างสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อใช้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเพิ่งจะได้รับมอบหมายให้สอนในปีการศึกษา2555 นี้เองและแนวคิดอีกอย่างที่ดิฉันชอบมากๆก็คือการที่คุณครูที่สอนคณิตศาตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จะช่วยกันคิดผลิตสื่อการสอนซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานเพื่อยังประโยชน์สูงสุดให้แก่เด็กนักเรียนอีกด้วย
โดย ธนัทมน ทองกร (2012-05-06 10:31:03) [แสดงความคิดเห็น]
ทึ่งในการสร้างสื่อการสอนของครูมาลิณีมากๆ ไม่น่าเชื่อที่สื่อของครูสร้างจากอุปกรณ์ใกล้ตัว หาง่าย สะดวกในการสร้างดีค่ะ ขอแบ่งปันความคิดนี้ไปเผยแพร่ในกับครูด้วยกันได้ไหมค่ะ ขอขอบคุณความคิดดีๆ ในครั้งนี้ค่ะ
โดย วรรณรัตน์ อ่อนสัมฤทธิ์ (2012-05-06 11:00:06) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมที่มีการใช้สือการเรียนการสอนประกอบที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริงและครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ พัฒนาและประยุกต์มาจากวัสดุเหลือใช้ เช่นลังตู้เย็น เพื่อเสริมเพิ่มเติมพื้นฐานและฝึกทักษะให้กับเด็กนักเรียน โดยทำให้บรรยากาศการเรียนรู้มีความน่าสนใจ น่าติดตามและสนุกสนานจากการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถดึงดูดใจผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
โดย นิรามัย ไชยรัตน์ (2012-05-06 18:14:21) [แสดงความคิดเห็น]
บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสรมีการใช้สือการเรียนการสอนประกอบที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม อีกทั้งผู้สอนสามารถยืดหยุ่นตามความสามารถของผู้เรียน และส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองช่วยกันคิดผลิตสื่อการสอนซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานเพื่อยังประโยชน์สูงสุดให้แก่เด็กนักเรียนอีกด้วย โดยสามารถหาสื่อจากอุปกรณ์ใกล้ตัวได้ และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
โดย สุกัญญา สีปูน (2012-05-08 18:26:28) [แสดงความคิดเห็น]
อยากได้ตัวอย่างการผลิตสื่อวิชาคณิตฯ ป. 1-3 หลายๆ เรื่องค่ะ จะได้นำมาเป็นแนวทางในการผลิตเพื่อพัฒนาเด็กให้เด็กชอบเรียนวิชาคณิตฯมากขึ้น
โดย อัมภาพันธุ์ วชิรเดชา (2012-06-17 21:45:14)
บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กอยากเรียนรู้ และเป็นสื่อนวัตกรรมที่เหลือใช้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้เด็กนักเรียนกล้าแสดงออก และยังมีสื่อที่หลากหลายรูปแบบ ที่ทำให้นักเรียนเรียนแล้วไม่เบื่อหน่าย ยิ่งเริ่มจากชั้นอนุบาล หรือช้ั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แล้ว จะทำให้นักเรียน มีความคิดความจำแบบยั่งยืนได้ดียิ่ง ขอขอบคุณคุณครูมากที่มีเทคนิคในการผลิตสื่อมาเผยแพร่ ดิฉันจะนำมาปรับใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ต่อไปค่ะ :tv02: :tv15: :tv18: :tv18:
โดย นภาพิศ สามาอาพัฒน์ (2012-05-09 12:06:42) [แสดงความคิดเห็น]
ชมรายการบ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสรมีการใช้สือการเรียนการสอนประกอบที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม อีกทั้งผู้สอนสามารถยืดหยุ่นตามความสามารถของผู้เรียน และส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองช่วยกันคิดผลิตสื่อการสอนซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานเพื่อยังประโยชน์สูงสุดให้แก่เด็กนักเรียนอีกด้วย โดยสามารถหาสื่อจากอุปกรณ์ใกล้ตัวได้ และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ดีน่าจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ได้ดี
โดย จารุศักดิ์ รัตนรังสิกุล (2012-05-10 07:51:58) [แสดงความคิดเห็น]
ชมโทรทัศน์ครูรายการ บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมตัวอย่างของการสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่ายๆจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ อีกทั้งผู้สอนสามารถยืดหยุ่นตามความสามารถของผู้เรียน และส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลาเรียน ดิฉันสอนชั้นประถมศึกษาปีที่5 จะนำเทคนิคดีๆๆของคุณครูไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนในชั้นเรียนต่อไปค่ะ ขอบคุณมากๆๆค่ะ
โดย ลัดดา วงษ์แหวน (2012-05-10 14:10:42) [แสดงความคิดเห็น]
ชมโทรทัศน์ครูรายการ บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการใช้สือการเรียนการสอนประกอบที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ อีกทั้งผู้สอนสามารถยืดหยุ่นตามความสามารถของผู้เรียน และส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้โดยทำให้บรรยากาศการเรียนรู้มีความน่าสนใจ น่าติดตามและสนุกสนานจากการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
โดย สุกัญญา สีปูน (2012-05-10 18:12:21) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ของคุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ โรงเรียน เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริงและครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ อีกทั้งผู้สอนสามารถยืดหยุ่นตามความสามารถของผู้เรียน และส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียนและทบทวนนอกเวลา เป็นวิธีการสอนที่ดีมากเลยครับน่าชื่นชมและนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
โดย ศักดิ์ชาย ขวัญสิน (2012-05-11 22:26:09) [แสดงความคิดเห็น]
บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมเทคนิคการสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่ายๆจากวัสดุในท้องถิ่น สวยงาม น่าสนใจเหมาะสมกับนักเรียนมากๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์อีกทั้งผู้สอนสามารถยืดหยุ่นตามความสามารถของผู้เรียน และส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเอง ได้ทั้งในชั้นเรียนและทบทวนนอกเวลา ทำให้ดิฉันเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง และจะนำความคิดการจัดการเรียนรู้ไปสอนในห้องเรียน เก่งจริงๆๆค่ะคุณครู ขอบคุณค่ะ
โดย ทวีพร วงษ์แหวน (2012-05-12 08:01:23) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมโทรทัศน์ครูรายการ บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเทคนิคการสอนที่ดีมาก น่าจะนำไปใช้ได้กับทุกโรงเรียน รวมทั้งให้เด็กนักเรียนได้สร้างโจทย์ และตรวจสอบได้ด้วยตนเอง สื่อการสอนก็สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตนนเองโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น คิดว่าน่าจะนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆได้อีกด้วย เด็กๆของคุณครูก็รู็สึกสนุกสนานกับการเรียนของคุณครูมาก
โดย ณัฐภัทร สุขพรรณ์ (2012-05-13 10:17:08) [แสดงความคิดเห็น]
การผลิตและการเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนที่ได้เรียนนั้น เยี่ยมมากครับ เพราะคุณครูมาลินี ได้ศึกษาบทเรียน และศึกษาธรรมชาติของนักเรียน พร้อมทั้งส่งเสริมทักษะในด้านต่างๆให้แก่นักเรียน เพื่อจะได้นำไปใช้ได้จริง การพูดคุยกันกับเพื่อนครูก็ดีมากครับ เพราะจะได้แลกเปลี่ยน ช่วยกันส่งเสริม เพื่อเกิดประโยชน์กับนักเรียน และจะได้นำสื่อที่ผลิตมานั้นประยุกต์ใช้ ต่อยอดขึ้นไป บ้างสื่อนั้นขอบอกตามตรงก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะคิดขึ้นมาได้ครับ เยื่อมมากจริง ผมขอนำไปประยุกต์ใช้นะครับ
โดย กิตติพัฒน์ พินิจสุวรรณ (2012-05-28 09:52:50) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อการสอน บ้านคณิตคิดนับเกิดจากเด็กท่สร้างสรรค์การวาดรูปบ้าน ครูได้นำมาผลิตสื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการสร้างโจทย์ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ได้อธิบายเกิดความเข้าใจเรียนรู้และสร้างความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง
โดย วิมล วงษ์แหวน (2012-05-28 22:35:46) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมวีดีโอการสอนของคุณครูมาลินี ชมภูวิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วรู้สึกประทับใจกับความทุ่มเทของคุณครูในการจัดทำสื่อการสอน ซึ่งต้องใช้เวลา ความอดทน และจินตนาการในการคิดสื่อ รวมถึงวิธีการใช้สื่อให้นักเรียนได้เกิดประโยชน์สุงสุด ในการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย การสอนคณิตศาสตร์ถ้านักเรียนสามารถเห็นเป็นรูปธรรมได้ ก็จะทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียน ไม่น่าเบื่อ และจะมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป
โดย สุทธนันท์ เปี่ยมสกุล (2012-05-29 17:47:21) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อจากตอนบ้านคณิตคิดนับ ของคุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ โรงเรียน เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา น่าสนใจมากค่ะสามารถ นำความคิดไปต่อยอดได้อีก และวัสดุที่คุณครูมาลินี ชมภูวิเศษ นำมาทำนั้น ก็เป็นวัสดูเหลือใช้ และวัสดุที่หาได้ง่ายๆเช่นกล่องตู้เย็นที่ไม่ใช้แล้ว แก้วน้ำพาสติก กล่องเล็กๆต่างๆ การจัดการเรียนรู้ก็ทำได้น่าสนใจมากค่ะ ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนไม่น่าเบื่อ มีกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้เล่นและสนุกสนาน และการที่เด็กได้จับต้องและสัมผัสด้วยตัวของเค้าเอง จะทำให้ความรู้ที่เค้าได้เป็นความรู้ที่คงทนและยาวนาน อย่างยั่งยืนค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย เกศชฎาพร เสียงหาญ (2012-06-02 08:17:11) [แสดงความคิดเห็น]
บ้านคณิต คิด นับ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตได้ไม่ยากแล้วสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องคณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้น จากการที่ได้ดูเทคนิคการสอนนี้แล้วทำให้ดิฉันได้แนวคิดที่จะสร้างสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อใช้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเพิ่งจะได้รับมอบหมายให้สอนในปีการศึกษา2555 นี้เองและแนวคิดอีกอย่างที่ดิฉันชอบมากๆก็คือการที่คุณครูที่สอนคณิตศาตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จะช่วยกันคิดผลิตสื่อการสอนซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานเพื่อยังประโยชน์สูงสุดให้แก่เด็กนักเรียนอีกด้วย
โดย ธนาภรณ์ กุมภีพงษ์ (2012-06-07 20:06:10) [แสดงความคิดเห็น]
บ้านคณิตคิดนับ เป็นสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจในการเรียนคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น และเร้าควาสนใจของฝนักเรียนได้ดีมาก ๆ เลยค่ะ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ โรงเรียน เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร จังหวัด พระนครศรีอยุธยาเป็นครูรุ่นใหม่ที่น่ายกย่องที่จะเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาเยาวชนอนาคตขอองชาติต่อไปค่ะ
โดย ปัญญดา ทำมา (2012-06-08 21:01:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมวีดีโอการสอนของคุณครูมาลินี ชมภูวิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วรู้สึกประทับใจกับความทุ่มเทของคุณครูในการจัดทำสื่อการสอน ซึ่งต้องใช้เวลา ความอดทน และจินตนาการในการคิดสื่อ และเป็นสื่อนวัตกรรมที่เหลือใช้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้เด็กนักเรียนกล้าแสดงออก และยังมีสื่อที่หลากหลายรูปแบบ ที่ทำให้นักเรียนเรียนแล้วไม่เบื่อหน่าย ยิ่งเริ่มจากชั้นอนุบาล หรือช้ั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แล้ว จะทำให้นักเรียน มีความคิดความจำได้ดียิ่งขึ้น จะทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียน ไม่น่าเบื่อ และจะมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ต่อไปค่ะ :tv17:
โดย จิรภา บุญชูวงศ์ (2012-06-15 13:01:10) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อจากตอนบ้านคณิตคิดนับ ของคุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ โรงเรียน เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา น่าสนใจมากค่ะสามารถ นำความคิดไปต่อยอดได้อีก และวัสดุที่คุณครูมาลินี ชมภูวิเศษ นำมาทำนั้น ก็เป็นวัสดูเหลือใช้ และวัสดุที่หาได้ง่ายๆ ดิฉันจะนำมาประยุกต์ใช้กับนักเรียนของดิฉัน และอยากได้สื้อในเนื้อหาอื่นๆ ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
โดย อัมภาพันธุ์ วชิรเดชา (2012-06-17 21:47:03) [แสดงความคิดเห็น]
บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กอยากเรียนรู้ และเป็นสื่อนวัตกรรมที่เหลือใช้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้เด็กนักเรียนกล้าแสดงออก และยังมีสื่อที่หลากหลายรูปแบบ ที่ทำให้นักเรียนเรียนแล้วไม่เบื่อหน่าย ยิ่งเริ่มจากชั้นอนุบาล หรือช้ั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แล้ว จะทำให้นักเรียน มีความคิดความจำแบบยั่งยืนได้ดียิ่ง ขอขอบคุณคุณครูมากที่มีเทคนิคในการผลิตสื่อมาเผยแพร่ ดิฉันจะนำมาปรับใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 :tv18: :tv18:
โดย สมจิตร์ ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-06-24 21:25:39) [แสดงความคิดเห็น]
ชมบ้านคณิต คิด นับแล้ว ทำให้ได้ความคิดที่ว่าสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อยู่ที่บ้านที่เก็บทิ้งมากๆน่าเสียดาย ต่อไปคงได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งของและเศษวัสดุ เคยใช้แต่บัตรจำนวน บัตรรูปภาพ นักเรียนมีส่วนร่วมกับคุณครูน้อย ต่อไปนี้นักเรียนจะได้มีส่วรร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้นและได้ปฏิบัติกิจกรรม ขอขอบคุณที่นำสิ่งดีๆมีประโยชน์มาเผยแพร่
โดย นนทวร ไพรศรี (2012-07-07 14:45:08) [แสดงความคิดเห็น]
ดูการสอนของคุณครูแล้วคณิตศาสตร์ดูไม่ยากการใช้สื่อง่ายๆแต่เด็กได้คิดและสามารถสรุปได้ด้วยตนเอง ที่สำคัญดูเด็กสนใจที่อยากจะเรียนรู้ไม่เบื่อบทเรียนเลยเพาระได้เล่นปนเรียนดีมากๆค่ะ :tv15:
โดย นางสาวกาญจนา กรอดสุย (2012-07-12 10:44:38) [แสดงความคิดเห็น]
บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ ทำสื่อการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กอยากเรียนรู้ได้ดี และเป็นสื่อนวัตกรรมที่เหลือใช้หาได้ง่าย สวยงาม น่าสนใจเหมาะสมกับนักเรียนมากๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเรียนรู้จากจำนวนจริง ทำให้เด็กนักเรียนกล้าแสดงออกทำให้นักเรียนได้เกิดประโยชน์สุงสุด ในการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย การสอนคณิตศาสตร์ถ้านักเรียนสามารถเห็นเป็นรูปธรรมได้ ก็จะทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียน ไม่น่าเบื่อและขอขอบคุณที่นำสิ่งดีๆมีประโยชน์มาเผยแพร่ให้เราได้เรียนรู้และต่อยอดความคิดนะครับ
โดย อนนท์ ภูพันนา (2012-07-24 13:10:32) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านสำหรับข้อคิดเห็นอันเป็นกำลังใจในการพัฒนาตนเองที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะ ตอนนี้ครูได้สร้างบ้านคณิต คิด นับ (2) ขึ้นเพื่อแก้ปัญหานักเรียนเรื่องการแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบจากโจทย์ปัญหา หากมีโอกาสคงได้นำมาแบ่งปันนะคะ หากท่านที่สนใจอยากเห็น หรือทราบรายละเอียดของหลังที่สอง สามารถขอข้อมูลเข้ามาได้ที่ malineechom@gmail.com หรือขอเป็นเพื่อนผ่านทาง facebook ของ Malinee Chomphuwiset ได้ค่ะ ยินดีแบ่งปันและรับข้อติ ชม ค่ะ
โดย มาลิณี ชมภูวิเศษ (2012-07-26 17:16:58) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านสำหรับข้อคิดเห็นอันเป็นกำลังใจในการพัฒนาตนเองที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะ ตอนนี้ครูได้สร้างบ้านคณิต คิด นับ (2) ขึ้นเพื่อแก้ปัญหานักเรียนเรื่องการแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบจากโจทย์ปัญหา หากมีโอกาสคงได้นำมาแบ่งปันนะคะ หากท่านที่สนใจอยากเห็น หรือทราบรายละเอียดของหลังที่สอง สามารถขอข้อมูลเข้ามาได้ที่ malineechom@gmail.com หรือขอเป็นเพื่อนผ่านทาง facebook ของ Malinee Chomphuwiset ได้ค่ะ ยินดีแบ่งปันและรับข้อติ ชม ค่ะ
โดย มาลิณี ชมภูวิเศษ (2012-07-26 17:17:12) [แสดงความคิดเห็น]
มีการใช้สือการเรียนการสอนประกอบที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม อีกทั้งผู้สอนสามารถยืดหยุ่นตามความสามารถของผู้เรียน และส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองช่วยกันคิดผลิตสื่อการสอนซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานเพื่อยังประโยชน์สูงสุดให้แก่เด็กนักเรียนอีกด้วย โดยสามารถหาสื่อจากอุปกรณ์ใกล้ตัวได้ และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ :tv15:
โดย นางอุทัยวรรณ อินต๊ะ (2012-08-01 21:14:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนแบบใหม่ ที่ครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในห้องได้ ซึ่งเป็นมิติใหม่ที่ด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ เหมือนเพื่อนช่วยเพื่อน ทำให้เด็กๆรู้สึกตื่นเต้น
โดย วิยะดา แสงสีจันทร์ (2012-08-05 12:43:21) [แสดงความคิดเห็น]
บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ ทำสื่อการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กอยากเรียนรู้ได้ดี และเป็นสื่อนวัตกรรมที่เหลือใช้หาได้ง่าย สวยงาม น่าสนใจเหมาะสมกับนักเรียนมากๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเรียนรู้จากจำนวนจริง ทำให้เด็กนักเรียนกล้าแสดงออกทำให้นักเรียนได้เกิดประโยชน์สุงสุด ในการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย การสอนคณิตศาสตร์ถ้านักเรียนสามารถเห็นเป็นรูปธรรมได้ ก็จะทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียน ไม่น่าเบื่อและขอขอบคุณที่นำสิ่งดีๆมีประโยชน์มาเผยแพร่ให้เราได้เรียนรู้และต่อยอดความคิดดูการสอนของคุณครูแล้วคณิตศาสตร์ดูไม่ยากการใช้สื่อง่ายๆแต่เด็กได้คิดและสามารถสรุปได้ด้วยตนเอง ที่สำคัญดูเด็กสนใจที่อยากจะเรียนรู้ไม่เบื่อบทเรียนเลยเพาระได้เล่นปนเรียนดีมากๆค่ะ
โดย ทองสุข ดิษสระ (2012-08-05 18:42:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่นำสื่อมาใช้ให้เด็กเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ไม่เบื่อ และได้เรียน ได้รู้ เข้าใจพร้อมกับได้รับความสนุกสนาน ทำให้เด็กอยากจะเรียน และครูได้ผลิตสื่อที่ทำได้ง่ายและใช้วัสดุที่หาได้ไม่ยาก ขอชื่นชมกับความตั้งใจค่ะ :tv15:
โดย พิมพิลา บุญเลิศ (2012-08-06 18:04:31) [แสดงความคิดเห็น]
บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสรมีการใช้สือการเรียนการสอนประกอบที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม อีกทั้งผู้สอนสามารถยืดหยุ่นตามความสามารถของผู้เรียน และส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองช่วยกันคิดผลิตสื่อการสอนซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานเพื่อยังประโยชน์สูงสุดให้แก่เด็กนักเรียนอีกด้วย โดยสามารถหาสื่อจากอุปกรณ์ใกล้ตัวได้ และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ ขอบคุณคะที่ทำให้มีแนวคิดในการสอนเด็กมากขึ้น
โดย วันทนีย์ แตงกวา (2012-08-25 06:51:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่นำสื่อมาใช้ให้เด็กเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่าวน่าสนใจ :tv15: :tv15:
โดย มารีแย คาวาจิ (2012-09-10 19:59:02) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูทุกท่านที่ให้ข้อ ติ ชม ข้อเสนอแนะ อันเป็นแนวทางที่ดีที่จะนำไปใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต ขอน้อมรับข้อเสนอแนะจากทุกท่าน และขอขอบพระคุณทุกกำลังใจที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผลิตสื่อนวัตกรรมใหม่ๆ มาเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันต่อไป ขอขอบคุณค่ะ
โดย มาลิณี ชมภูวิเศษ (2012-09-22 23:15:42) [แสดงความคิดเห็น]
บ้านคณิต คิดนับ เป็นสื่อการสอนที่ดีมาก รู้จักประยุกต์นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว มาทำให้เกิดประโยชน์ เป็นการเน้นความประหยัด และเป็นแบบอย่างให้กับคุณครูอีกหลายโรงเรียน ขอชมเชยครูมาลินี เก่งมาก ๆ :tv15: :tv15:
โดย เรืองเดช เนตรนุช (2012-09-30 04:44:25) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากค่ะ เป็นวิธีการสอนแบบใหม่ ที่ครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในห้องได้ ทำให้เด็กๆรู้สึกตื่นเต้น
:tv15: :tv15:
โดย อุษณีย์ พารีศรี (2012-10-14 07:55:22) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ ที่ใด้สร้างสรรค์สื่อการสอนที่น่าสนใจ ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เนื้อหาวิชาอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ความเข้าใจ และได้มีส่วนร่วมในการสร้างสื่อที่ตนเองเรียนอย่างสนุกสนาน :tv03: :
โดย อุมาพร เชี่ยวณรงค์กร (2012-11-06 10:55:05) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากเลยครับ เป็นวิธีการสอนที่ทำให้เด็กนักเรียนสามารถหาคำตอบได้ด้วยตนเอง และทำให้เข้าใจง่ายขึ้น ทำให้เด็กมีความสนุกสนานต่อการเรียนเพราะได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ประกอบกับสื่อการสอนที่น่าสนใจช่วยให้เด็กนักเรียนอยากที่จะเรียนรู้มากขึ้น ต้องชื่นชมในตัวคุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ มากมากเลยนะคับ :tv15:
โดย ณรงค์ชัย วรรณศิลป์ (2014-05-18 19:20:08) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv