thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 194
Rate :
 5
ความยาว : นาที | Online :  
     
     
     
Share |
 

แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงในสื่อการสอน แผ่นพับ 9 ช่อง เพิ่มเติม

เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯ นักเรียนมักคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ แต่เทคนิคการสอน ผ่านกิจกรรมการสอน เกมนักสืบน้อย จะทำให้เด็กๆสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงความคิดได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม)
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
การสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติ โดยขอข้อมูลจริง จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ชมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาด้วยความคิด เพิ่มเติม

 
 
วิชาประวัติศาสตรื เป็นวิชาที่นักเรียนส่วนใหญไม่ค่อยชอบ อาจารย์และคุณครูทุกโรงเรียนจึงต้องมีวิธีการเรียนที่ทำให้นักเรียนสนใจ จึงต้องคิดหาวิธีที่ดึงดูดใจนักเรียน ต้องมีวิธีการเรียนการสอนที่ไม่น่าเบื่อ เรียนไปแล้ว นักเรียนรู้สึกสนุก อย่างที่ โจนาทานและคนอื่น ๆ ที่เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ คิดค้นขึ้นมา เช่น วิธีกลวิธีการคิด วิธีการสร้างกรอบคำถาม และวิธีการที่สร้างกรอบคำถามที่ไม่ใช่ข้อบังคับ ของหลักสูตรมารวบรวมไว้ในบทเรียน ทำให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนมากขึ้น และทำให้บรรยากาศที่เรียนใม่น่าเบื่อ
โดย สุพัตรา (2011-12-25 12:42:18) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ผู้เรียนเบื่อมาก ถึงมากที่สุด เพียงแค่ครูอ้าปากผู้เรียนบางส่วนก็ไม่ชอบแแล้ว ผู้สอนต้องมีการพัฒนาทักษ และโน้มน้าว และเกริ่นถึงความสำคัญของวิชาดังกล่าวว่ามีความสำคัญในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้าง และรวบรวมเนื้อหาให้หลากหลาย และสอดแทรกกิจกรรมที่มากมายให้ผูเรียนไม่เบื่อ เครียด เซ็ง ไม่อยากเรียนซึ่งมีกิจกรรมที่มากมาย หรือ อาจเชิญผู้รู้มาบรรยายพิเศษประวัติศาสตร์กับความใกล้ตัวของเรา ประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่กว้างใหญ่มาก การจัดการเรียนการสอนให้หลากหลาย มากมาย และประยุกต์สอดแทรกกิจกรรมที่ดี และได้รับคามรู้จะเป็นอันว่าดีมาก :tv02: :tv15:
โดย คมสันต์ เรืองฤทธิ์ (2012-04-01 23:14:29) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ผู้เรียนเบื่อมาก ถึงมากที่สุด เพียงแค่ครูอ้าปากผู้เรียนบางส่วนก็ไม่ชอบแแล้ว ผู้สอนต้องมีการพัฒนาทักษ และโน้มน้าว และเกริ่นถึงความสำคัญของวิชาดังกล่าวว่ามีความสำคัญในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้าง และรวบรวมเนื้อหาให้หลากหลาย และสอดแทรกกิจกรรมที่มากมายให้ผูเรียนไม่เบื่อ เครียด เซ็ง ไม่อยากเรียนซึ่งมีกิจกรรมที่มากมาย หรือ อาจเชิญผู้รู้มาบรรยายพิเศษประวัติศาสตร์กับความใกล้ตัวของเรา ประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่กว้างใหญ่มาก การจัดการเรียนการสอนให้หลากหลาย มากมาย และประยุกต์สอดแทรกกิจกรรมที่ดี และได้รับคามรู้จะเป็นอันว่าดีมาก :tv02: :tv15:
โดย คมสันต์ เรืองฤทธิ์ (2012-04-01 23:14:31) [แสดงความคิดเห็น]
ยังมีครูอีกจำนวนไม่น้อย ที่สอนประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ไม่ถูกต้อง ตามขั้นตอน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนที่สำคัญ เช่น การตั้งคำถามสำคัญ ที่จะนำไปสู่การตั้งสมมุติฐาน การประเมินคุณค่าหรือการวิพากษ์หลักฐานหรือข้อมูลที่หามาได้ ตลอดจนการสังเคราะห์ข้อมูล ที่นักเรียนหลายคนยังคัดลอกข้อความ,บทความ มาส่งครู ทั้งๆที่ต้องสรุปเพื่อตอบคำถามสำคัญที่นักเรียนตั้งไว้และนำไปทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นในตอนแรก
การที่มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ เสนอแนะการสอนของครู เป็นสิ่งที่ดี ทำให้ครูปรับปรุงการสอนให้เหมาะสมและถูกต้องมากขึ้น นึกถึงตอนที่ครูผู้นิเทศ มานิเทศตอนฝึกสอน และตอนที่ ทำ MICRO TEACHING ซึ่งมีประโยชน์มากเหลือเกิน
โดย ประภารัตน์ สายวงศ์ (2012-04-21 15:08:04) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนประวัติศาสตร์ดังกล่าวทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการจัดกากรสอน โดยนักเรียนใช้วิธีการวางแผนในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะหืข้อมูลที่ค้นพบ ตีความ แปลความ โดยการศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น เกี่ยวกับหลักฐานขั้นต้น หลักฐานขั้นรอง การมีส่วนร่วมของนักเรียนดังกล่าวทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ รู้วีทำงานอย่างเป็นระบบ และมีวิธีการศึกษาที่นำไปปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้ ประวัติศาสตร์จึงเป็นวิชาที่น่าสนใจ ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
โดย ทศพร มูลหงษ์ (2012-05-15 15:38:36) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv