thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1400
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.36 นาที | Online : 2011-09-02  
    กิจกรรม...ผักสะอาดน่ากิน Uncut Classroom ตอน 4 ครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ  
    (ตอนต่อ) คุณครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ จังหวัด เพชรบุรี ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องนักเรียนไม่ชอบกินผัก จึงได้จัดกิจกรรมผักสะอาดน่ากิน โดยมีทั้งการเล่านิทานเกี่ยวกับผัก การเล่นเกมเกี่ยวกับผัก อีกทั้งยังมีการนำผักจริง ๆ มาให้นักเรียนได้ล้างทำความสะอาด โดยกิจกรรมทั้งหลายนี้มีเป้าหมายที่สำคัญ คือการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการกินผัก  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

 
 
ชื่นชมคุณครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ จังหวัด เพชรบุรี ที่ตั้งใจต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องนักเรียนไม่ชอบกินผัก ได้มีการจัดกิจกรรมผักสะอาดน่ากิน โดยมีทั้งการเล่านิทานเกี่ยวกับผัก การเล่นเกมเกี่ยวกับผัก มีการนำผักจริง ๆ มาให้นักเรียนได้ล้างทำความสะอาด โดยกิจกรรมทั้งหลายนี้มีเป้าหมายที่สำคัญ คือการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการกินผัก คุณครูมี เทคนิควิธีที่ทำให้นักเรียนไม่เบื่อ มีการสอดแทรกหลาย ๆ อย่าง ทำให้นักเรียนเพลิดเพลิน
โดย สุภารัตน์ ชาวใต้ (2011-09-21 20:52:36) [แสดงความคิดเห็น]
การเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการทานผัก ให้เด็กปฐมวัยหันมาสนใจทานผักนั้นสามารถทำให้หลากหลายวิธี น่าสนใจทุกกิจกรรมที่ครูจัดขึ้น นอกจากนี้ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ 11.จัดกิจกรรมประกอบอาหารเมนูผักร่วมกัน เช่น ผักชุบแป้งทอด ยำผักสด น้ำผักปั่น ข้าวยำ โดยให้นักเรียนได้ลงมือกระทำด้วยตนเอง จากอุปกรณ์สื่อที่ครูเตรียมมา คอยชี้แนะกระตุ้นใช้คำถามให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สังเกต เปรียบเทียบ ทดลองค้นพบวิธีการต่างๆด้วยตนเอง นักเรียนจะสนุก และเปลี่ยนพฤติกตมได้
โดย สถิรนันท์ อยู่คงแก้ว (2011-10-12 14:25:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการการเรียนที่มีประโยชน์กับครูปฐมวัยมาก นำไปใช้กับนักเรียนที่ไม่ชอบรับประทานผัก หันมาอยากรับประทานผักได้ นักเรียนรู้จักวิธีการที่จะทำให้ผักน่ารับประทาน นักเรียนจะรู้จักวิธีการทำให้ผักสะอาด และสนุกสนานกับการเล่นเกม เพลิดเพลินกับการได้ฟังนิทาน นักเรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอย่างหลากหลาย คุณครูสามารถนำวิธีที่ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในกิจกรรมการเรียน ช่่วยกระตุ้นให้นักเรียนช่วยกันตอบ มีความสนุกสนานในการเรียน
โดย เทพอักษร บุญศิลป์ (2011-10-12 21:32:25) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดีน่าสนใจและน่าติดตามเพราะมีการแชร์ประสบการณ์ของครูทั่วประเทศให้ได้รู้และสามารถนำไปปรับใช้หรือประยุกต์ให้เข้ากับบทเรียนหรือหัวข้อที่จะนำไปสอนให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งเด็กในช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่ต้องให้ความละเอียดอ่อนต่อเด็กในวัยนี้ เมื่อมีการแชร์ประสบการณ์มากเท่าใดจะนำไปใช้ได้มากยิ่งขึ้นและคุณครูได้เรียนรู้และรู้จักนวัตกรรมใหม่ๆ และการนำเทคโนโลยีใหม่เหล่านั้นไปใช้กับเด็กจึงทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างเพลิดเพลินและไม่น่าเบื่อและช่วยกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
โดย ภัทรา พึ่งนา (2011-10-13 08:47:10) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับความรู้เกี่ยวกัยผัก สะอาด ปลอดสารพิษ และรู้วิธีการชะล้างสารพิษในผักเพือ่ให้สะอาดและยังสอนการวิธีการล้างและประโยชน์ของผักให้เด็กได้รู้จักการกินผักเพราะประโยชน์มากมายอุดมไปด้วยคุณค่า วิตามินและโปรตีนในปัจจุบันผักมีขายมากมายหลากหลายชนิดส่วนใหญ่ผักแม่ค้าจะฉีดสารฟลอมารีนหรือยาฆ่าแมลงในผักเพื่อให้ผักสดอยู่เสมอ ก่อนที่จะนำผักมากินเด็กๆต้องล้างเพื่อชะล้างสารพิษเพื่อผักจะได้สะอาดและสารพิษก็จะห่างไกลจากพวกเรา
โดย นิตยา ประเสริฐดำ (2011-10-13 11:17:05) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนส่วนมากไม่ค่อยรับประทานผักเพราะเห็นว่าผักมีรสชาดไม่อร่อยกินแล้วทำให้รับประทานอาหารได้ไม่เยอะ ผักส่วนมากจะมีประโยชน์กับนักเรียนถ้านักเรียนรับประทานผักมาก ๆ จะทำให้ร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตได้เร็ว นักเรียนควรจะหันมารับประทานผักกันได้เยอะ ๆ เพราะว่าผักให้คุณค่าทางอาหารและโภชนาการที่ดีมีประโยชน์นักเรียนควรหันมารับประทานผักกันเยอะ ๆ รวมทั้งยังป้องกันโรคภัยแบะเพิ่มภูมิต้านทานโรคและทำให้ร่างกายแข็งแรง ฉลาดและเรียนหนังสือเก่ง
โดย นันทิยา ปะสังคะโท (2011-10-13 12:48:57) [แสดงความคิดเห็น]
จากกิจกรรมที่ได้ดูเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กสามารถเข้าใจง่ายและสนุกสนานมีการวาดภาพเกี่ยวกับผัก ผลไม้ชนิดต่างๆซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายต่อความเข้าใจมีการยกตัวอย่างเพื่อให้เด็กๆเกิดจินตนาการและเข้าใจง่ายขึ้น รู้สึกมีความสนใจต่อกิจกรรมนี้เป็นอย่างมากและจะนำเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของเด็กที่มีความพิการทางการได้ยินได้มีการเรียนการสอนที่เท่าเทียมและได้รับประโยชน์เท่ากับคนปกติทั่วไป
โดย ภัทราวรรณ ศรีวิเชียร (2011-10-13 14:06:12) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดีค่ะ ที่จะเป็นประโยชน์วงการวิชาชีพของครู แต่ว่าดิฉันอยากเพิ่มเกี่ยวกับช่องทางที่อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทางการได้ยิน คือมีช่องล่ามแปลภาษามือ เพื่อที่คนหูหนวกดูรายการแล้วมีความเข้าใจและสนุกตามช่องรายการไปด้วย เพื่อให้คนในสังคมเล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการทางการได้ยินเหล่านี้ด้วย ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลก็ได้ยกระดับคนพิการให้มีศักยภาพและสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป อยากให้มีช่องล่ามทุกช่องเลยค่ะเพื่อความสะดวกในการชมรายการโทรทัศน์ :tv01: :tv04:
โดย กานดา เอี่ยมโอน (2011-10-13 14:21:23) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมผักสะอาดกินได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสอน ที่มีการนำรูปภาพมาชี้แล้วให้เด็กฝึกการออกเสียงซึ่งวิธีดังนั้นส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางการออกเสียงเพิ่มเติมยิ่งขึ้น ส่วนวิธีการสอนในชั้นเรียนนี้นั้นหากต้องการให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีนั้นคุณครูควรให้เด็กมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซ่งกันและกัน โดยวิธีการสอนแบบนี้นั้นสามารถนำไปปรับประยุกต์ใด้กับการสอนการศึกษาพิเศาได้ด้วย และสุดท้ายนี้ในการสอนเป็นไปได้อยากเพิ่มเติมกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้ใกล้ชิดกับความเป็นจริงหรือสัมผัสกับสื่อที่หลากหลาย
โดย กิตติพงษ์ ฉัตรแก้วเกษม (2011-10-13 14:27:11) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมvDoไปแล้วรู้สึกว่าได้รับรู้ และก็รู้จักการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้เป็นวิทยากร และได้รับประโยชน์จากเรื่องผักและการกินผักที่ดีมีอนามัย ทำให้ร่างกายสุขภาพดี และจะได้นำประโยชน์นี้เพื่อไปเป็นแนวทาง ไปประกอบการเรียนการสอน ให้กับเด็กๆได้รับความรู้เพิ่มเติม และความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป และการดูวีดีโอครั้งนี้ และเพื่อนไปปรับปรุงแนวทางในการเรียนการสอนให้ได้ดีมากยิ่งขึ้น
โดย พรรณราย เจนจบ (2011-10-13 15:38:33) [แสดงความคิดเห็น]
ผักมีประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากจะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแล้ว ยังให้เกลือแร่ ถ้าเด็กได้ทานผักที่มีประโยชน์และมีความสะอาดแล้ว จะทำให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและยังมีสุขภาพที่สมบูรณ์ มีสมาธิในการเรียน ช่วยทำให้มีร่างกายเติบโตอย่างสมวัย นอกจากจะมีร่างกายและสมองที่พร้อมที่จะทำงานยังทำให้เด็กมีความตั้งใจที่จะทำงานหรือสนใจศึกษาในงานหรือกิจกรรมที่ครูต้องการที่จะให้ทำ และงานที่ทำนั้นจะประสบผลสำเร็จออกมาอย่างสมบูรณ์
โดย ธนัชชา กัณหา (2011-10-13 16:17:14) [แสดงความคิดเห็น]
กินผักแล้วมีประโยชนืทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงช่ววยให้เด็กได้มีพลังงานครบถ้วนห้าหมู่ทำให้มีภูมิต้านทานที่ดีต่อสุขภาพของเด็กและได้มีการเรียนที่เด็กเลือกที่กินผักโดยที่คุณครูได้นำสื่อการเรียนการสอนมาแทรกแซงกับการสอนให้นักเรียนได้กินผักโดยใช้นิทานนำมาเล่าแทรกแซงเรื่องของการกินผักให้เด็กมีความตื่นตัวยิ่งๆๆขึ้นไปและให้เด็กได้ลองกินผักโดยที่ครูได้นำผักมาให้นักเรียนลองกินเองและฝึกความอดทนและจะได้รู้ถึงคุณค่าของผักว่ามีประโยชย์อย่างไรบ้าง
โดย ดารณี จันทร์ปาน (2011-10-13 16:57:31) [แสดงความคิดเห็น]
ผักมีประโยนช์มีสีสัน เด็กเห็นแล้วน่าทาน มีหลายสี เด็กๆจะรุ้จักวิธีล้าง มีการสอนแยกสีผักโดยใช้เกมมาประยุกตื สอนการดน การชิมให้เด็กรู้ รส สอนสุขลักษณะอนามัยการทานผักทำให้เด็กแข็งแรง เช่นการแบ่งเกมให้เด็กหยิบผัก แข่งกัยหยิบตามคำบอก แล้วอาจจะสอดแทรกว่าสิ่งไหนมีประโยชนืเน้นเด็กให้ว่าสิ่งไหนมีประโยชนืสอดวิธีทานการผักชนิดต่างๆให้ทานเวียนกันให้ครบ5หมู่พาไปสถานที่ที่มีการขายผักเช่นตลาด สอนวิธีการล้างผัก การถนอมอาหารการทำกับข้าวให้เป็นประโยชนืต่อครอบครัว
โดย อมรรัตน์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล (2011-10-13 17:41:41) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมผักสดสะอาดเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากสำหรับเด็กในยุคปัจุบันที่ไม่ชอบรับประทานผักแต่ชอบรับประทานอาหารพวกแป้งแทนโดยเฉพาะขนมกรุบกรอบซึ่งเด็กในระดับปฐมวัยจะชอบมากเป็นพิเศษดิฉันเห็นสมควรอย่างยิ่งที่ควรจะนำการสอนแบบให้นักเรียนได้มีบทบาทแสดงความสามารถด้วยการวาดภาพผักที่ตนเองรู้จักและชอบรับประทานหลังจากนั้นก็ได้แทรกประโยชน์ของผักที่นักเรียนรู้จักให้ทราบสำหรับคุณครูผู้สอนควรใช้สื่อของจริงหรือเพิ่มกิจกรรมการปรุงอาหารแบบง่ายๆให้เด็กได้เห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และได้ชิมรสชาติของอาหารคิดว่าเด็กๆคงมีความสุขกว่านี้ค่ะ
โดย วิลาสินี ฤกษ์รุจิพิมล (2011-10-14 10:04:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการสอนอีกวิธีที่เข้าถึงคนมากขึ้น การกินผักมีประโยชน์อย่างมาก มีวิตามินหลายๆหมู่ มีการแยกสีของผักเพื่อที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้ง่ายเด็กๆเข้าใจง่ายขึ้น เด็กๆจะได้รู้เกี่ยวกับประโยชน์ของผักนั้นๆได้ดี เด็กๆจะเรียนรู้วิธีล้างผักและอื่นๆอีกจากการสอนของครู เด็กส่วนมากจะไม่ค่อยกินผัก ถ้ามีสื่อการสอนแบบนี้ออกมาเยอะๆก้อจะดีมาก เด็กสามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานทีไม่จำกัดเพียงว่าจะอยู่ในห้องเรียนเท่านั้น
โดย กนิษฐา สมบุญ (2011-10-14 13:06:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีเพราะส่งเสริมให้เด้กได้ส่งเสริมสุขภาพจากการกินผัก และเป็นการปลูกฝังเด้กให้รัก และ ชอบในการทานผัก ให้รู้จักผักในท้องถินของตนเองและทำให้เด็กกล้าที่จะออกมานำเสนอและรู้กระบวนการของวิธีการนำผักมารับประทานว่าจะต้องมีกระบวนการในการล้างก่อน เด็กยังได้รู้จักชนิดของผักต่างๆและทราบถึงประโยชน์ของการทานผัก ว่าแต่ละชนิดได้รับประโยชน์อะไรบ้าง และยังรู้จักลักษณะของผักแต่ละชนิดว่ามีความแตกต่าง และลักษณะของผักมีความต่างกันเช่นบางชนิดทานได้แต่ต้น บางชนิดทานได้ทั้งต้นและใบ
โดย ปริษา จันนาวัน (2011-10-14 13:50:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการกิจกรรมที่ดีทำให้เด็กมีส่วนร่วม เด็กๆมีความสนุกสนานดี แต่คุณครูควรทำสื่อให้มีขนาดใหญ่มีรูปที่สวยงามน่าสนใจ โดยทำเป็นชาร์ตในฟวเจอร์บอร์ดและควรมีภาพผักที่ขนาดใหญ่มากกว่านี้หรืออาจให้เด็กจับคู่โดยใช้เชือกโยง ควรที่จะเพิ่มเติมในเรื่องของการร้องเพลงโดยการเปลี่ยนกิจกรรมพร้อมทั้งการใส่บทบาทสมมุติเป็นผักไปด้วย ก็จะทำให้เด็กๆสนุกสนานและสนใจยิ่งขึ้น ควรให้เด็กสัมผัสผักโดยนำผักสดของจริงมาจับคู่สังเกตุขนาดสี และนับจำนวน บัตรคำไทย-อังกฤตควบคู่ไปด้วย จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายครบทุกสาระการเรียนรู้
โดย จันทร์กมล เสมศรี (2011-10-14 15:31:42) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดีน่าสนใจและน่าติดตามเพราะมีการแชร์ประสบการณ์ของครูทั่วประเทศให้ได้รู้และสามารถนำไปปรับใช้หรือประยุกต์ให้เข้ากับบทเรียนหรือหัวข้อที่จะนำไปสอนให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งเด็กในช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่ต้องให้ความละเอียดอ่อน การแก้ไขปัญหาเรื่องนักเรียนไม่ชอบกินผัก ได้มีการจัดกิจกรรมผักสะอาดน่ากิน โดยมีทั้งการเล่านิทานเกี่ยวกับผัก การเล่นเกมเกี่ยวกับผัก มีการนำผักจริง ๆ มาให้นักเรียนได้ล้างทำความสะอาด โดยกิจกรรมทั้งหลายนี้มีเป้าหมายที่สำคัญ คือการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการกินผัก คุณครูมี เทคนิควิธีที่ทำให้นักเรียนไม่เบื่อ มีการสอดแทรกหลาย ๆ อย่าง คุณครูได้เรียนรู้และรู้จักนวัตกรรมใหม่ๆ และการนำเทคโนโลยีใหม่เหล่านั้นไปใช้กับเด็กจึงทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างเพลิดเพลินและไม่น่าเบื่อและช่วยกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
โดย ฌานิกา จงบุรี (2011-10-17 21:06:07) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดีน่าสนใจและน่าติดตามเพราะมีการแชร์ประสบการณ์ของครูทั่วประเทศให้ได้รู้และสามารถนำไปปรับใช้หรือประยุกต์ให้เข้ากับบทเรียนหรือหัวข้อที่จะนำไปสอนให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งเด็กในช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่ต้องให้ความละเอียดอ่อน การแก้ไขปัญหาเรื่องนักเรียนไม่ชอบกินผัก ได้มีการจัดกิจกรรมผักสะอาดน่ากิน โดยมีทั้งการเล่านิทานเกี่ยวกับผัก การเล่นเกมเกี่ยวกับผัก มีการนำผักจริง ๆ มาให้นักเรียนได้ล้างทำความสะอาด โดยกิจกรรมทั้งหลายนี้มีเป้าหมายที่สำคัญ คือการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการกินผัก คุณครูมี เทคนิควิธีที่ทำให้นักเรียนไม่เบื่อ มีการสอดแทรกหลาย ๆ อย่าง คุณครูได้เรียนรู้และรู้จักนวัตกรรมใหม่ๆ และการนำเทคโนโลยีใหม่เหล่านั้นไปใช้กับเด็กจึงทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างเพลิดเพลินและไม่น่าเบื่อและช่วยกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
โดย ฌานิกา จงบุรี (2011-10-17 21:06:56) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กๆน่ารักจัง
โดย ชนินทร์ มหาครุธ ใจอ่อน (2011-10-19 11:51:52) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อกิจกรรมผักสดสะอาดเป็นกิจกรรมที่สนใจมากๆค่ะ สำหรับเด็กๆในปัจุบัน ที่ไม่ชอบรับประทานผักแต่ชอบรับประทานอาหารพวกแป้งแทนโดยเฉพาะขนม ลูกอม ซึ่งเด็กในระดับปฐมวัยจะชอบมากเป็นพิเศษดิฉันเห็นสมควรอย่างยิ่งที่ควรจะนำการสอนแบบให้นักเรียนได้มีบทบาทแสดงความสามารถด้วยการวาดภาพผักที่ตนเองรู้จักและชอบรับประทานหลังจากนั้นก็ได้แทรกประโยชน์ของผักที่นักเรียนรู้จักให้ทราบสำหรับคุณครูผู้สอนควรใช้สื่อของจริงหรือเพิ่มกิจกรรมการปรุงอาหารให้เด็กๆได้เห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และได้ชิมรสชาติต่างๆของอาหารแต่ละชนิด เด็กๆคงมีความสุขมากๆนะค่ะ
โดย สุนันทา ไพศรี (2011-11-08 22:56:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการรับประทานผักที่สะอาดเหมาะกับเด็กที่กำลังเจริญเติบโต
โดย นูรือมา สะหะเม๊าะ (2012-01-13 19:47:15) [แสดงความคิดเห็น]
วันนี้ได้ชมกิจกรรม...ผักสะอาดน่ากิน ตอน 4 ครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะเด็กส่วนมากแล้วไม่ชอบรับประทานผัก ถึงเด็กจะยังไม่ลองชิม ได้ยินชื่อก็ไม่อยากจะกินแล้ว แนวทางในการแก้ปัญหาเด็กไม่กินผักนั้น จึงควรให้เด็กได้สัมผัส รูปร่างลักษณะของผักผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์หรือการเรียนรู้ แบบโครงงาน และเพื่อให้เด็กหันมาสนใจอยากรับประทานผักน้ั้นครูควรให้เด็กได้เห็นประโยชน์ของผัก เช่นทำให้ผิวสวน ฟันสวย เป็นต้นจากนั้นอาจจะจัดกิจกรรม ทำผักซุบแป้งทอดให้นักเรียนได้ ลงมือช่วยในกิจกรรม นักเรียนจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจนลืม ไม่อยากกินผัก นอกจากนี้แล้วผักซุบแป้งทอดยังมีรสหวานอร่อยให้เด็ก ๆ ได้ชิมอีกด้วย สำหรับกิจกรรมที่ได้ดูวันนี่ส่วนดีก็คือให้นักเรียนได้ออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการวาดรูป แต่จะให้ดีนักเรียนควรได้กระดาษใบงานวาดเอง เพราะนักเรียนบางคน อาจใช้เวลาในการวาดนาน จึงควรให้เขาได้ใช้เวลาในการวาดได้เต็มที่ บางคนอาจจะวาดออกมาดี แต่ให้วาดบนกระดานแล้วก็กลัวเพื่อนหัวเราะก็เป็นไปได้ และอีกอย่างที่สังเกต ในกิจกรรมไม่มีการบูรณาการด้านภาษา ไทย คณิต ภาษาอังกฤฤษ ในกิจกรรมคะ แต่โดยรวมแล้วชอบตรงที่เด็กได้แสดงความคิดเห็น และครูก็สรุปถึงประโยชน์ของผักได้ชัดเจนค่ะสำหรับกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ข้าพเจ้าได้ดู ได้นำไปเผยแพร่ให้เพื่อนครู ที่โรงเรียนได้ชมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน :tv02: :tv17: :tv17:
โดย ทัศวรรณ พุฒพันธ์ (2012-02-20 19:57:38) [แสดงความคิดเห็น]
ในการจัดกิจกรรมสำหรับปฐมวัยนั้นในการจัดกิจกรรมแต่ละอย่างนั้นเราควรให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงในการสอนเรื่องผักนั้นนอกจากจะสอนในห้องเรียนนั้นเราสามารถนำนักเรียนลงไปปฏิบัติจรงในตลาดโดยการให้แม่ค้าที่ขายผักเป็นวิทยากรในการสอนเพราะเด็กจะได้ปฏิบัติจริงและเผชิญกับของจริงและนอกจากจะสอนในห้องแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการสอนแบบโครงงานเด็กจะได้ลงมือปฏิบัติจริงเพราะสอนแบบโครงงานเด็กจะสนใจและชอบในการลงมือกระทำเพราะเด็กสนใจและชอบในการได้ปฏิบัติจริงและกระทำโดยตนเอง
โดย จรรยา ปองผาติพร (2012-03-13 20:13:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดประสบการณืที่เด็กได้เรียนรู้จากของจริงได้้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เด้กๆได้รู้จักชื่อผักและได้สัมผัสกับของจริง ครูควรเน้นเด้กให้เรียนรู้เกี่ยวกับผักในท้องถิ่นและสามารถนำผักมาทำอาหารได้หลายๆรูปแบบ เช่น การผัด การทอด นึ่ง ต้ม แกง หรือรับประทานสดๆและยังเป็นการสอนให้เด็กได้มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานผัก การสอนในทุกๆขั้นตอนเด้กๆสามารถที่จะปฏิบัติเองได้โดยมีครูคอยแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด เป็นการจัดประสบการณ์เรื่องผักที่ดีมากๆ
โดย ตีรณันต์ บุญเนียม (2012-03-14 14:37:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการแก้ปัญหาเรื่องเด็กไม่ชอบรับประทานผักได้เยี่ยมมาก โดยเริ่มจากการให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการรับประทานผัก ตั้งแต่การเล่านิทานเกี่ยวกับผัก เล่นเกมเกี่ยวกับผัก วาดภาพผัก ได้สัมผัสกับผักที่เป็นของจริง ถ้าเด็กได้ทำอาหารเกี่ยวกับผักและรับประทานอาหารที่ตนเองทำ เด็กจะเกิดความภาคภูมิใจ :tv15:
โดย พงษ์ลดา นะรา (2012-04-18 22:17:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดประสบการณ์ที่เด็กได้เรียนรู้จากของจริงโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เด้กๆได้รู้จักชื่อผักและได้สัมผัสกับของจริง ครูควรเน้นเด็กให้เรียนรู้เกี่ยวกับผักในท้องถิ่นและสามารถนำผักมาทำอาหารได้หลายๆรูปแบบ เช่น การผัด การทอด นึ่ง ต้ม แกง หรือรับประทานสดๆและยังเป็นการสอนให้เด็กได้มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานผัก การสอนในทุกๆขั้นตอนเด้กๆสามารถที่จะปฏิบัติเองได้โดยมีครูคอยแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด เป็นการจัดประสบการณ์เรื่องผักที่ดีมากๆ ผักชุบแป้งทอด ยำผักสด น้ำผักปั่น ข้าวยำ โดยให้นักเรียนได้ลงมือกระทำด้วยตนเอง จากอุปกรณ์สื่อที่ครูเตรียมมา คอยชี้แนะกระตุ้นใช้คำถามให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สังเกต เปรียบเทียบ ทดลองค้นพบวิธีการต่างๆด้วยตนเอง นักเรียนจะสนุก และเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับประทานผักได้
โดย สุชาดา ผลบุญ (2012-04-25 19:13:50) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นให้เด็กชอบรับประทานผักเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากสำหรับเด็กในยุคปัจุบันที่ไม่ชอบรับประทานผักแต่ชอบรับประทานอาหารพวกแป้งแทนโดยเฉพาะขนมกรุบกรอบซึ่งเด็กในระดับปฐมวัยจะชอบมากเป็นพิเศษดิฉันเห็นสมควรอย่างยิ่งที่ควรจะนำการสอนแบบให้นักเรียนได้มีบทบาทแสดงความสามารถด้วยการวาดภาพผักที่ตนเองรู้จักและชอบรับประทานหลังจากนั้นก็ได้แทรกประโยชน์ของผักที่นักเรียนรู้จักให้ทราบสำหรับคุณครูผู้สอนควรใช้สื่อของจริงหรือเพิ่มกิจกรรมการปรุงอาหารแบบง่ายๆให้เด็กได้เห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และได้ชิมรสชาติของอาหารคิดว่าเด็กๆคงมีความสุขกว่านี้ค่ะ
โดย อุไร ตอนศรี (2012-04-28 21:06:06) [แสดงความคิดเห็น]
การให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการกินผัก สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย อาทิ การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยการเปิดตลาดให้เด็กได้รู้จักเลือกซื้อผัก การใช้จ่ายเงิน การล้าง การเด็ดผักอย่างง่ายๆ รวมถึงการนำไปปรุงอาหาร (อาหารจากผักที่เด็กส่วนใหญ่น่าจะชอบคือ ผักชุบแป้งทอด) แต่ขั้นตอนการปรุงอาหารนั้น ครูควรเป็นผู้ดำเนินการให้เด็ก จากนั้นให้เด็กลองชิมอาหารจากผักที่เด็กมีส่วนร่วมในการทำ และเป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการลงมือกระทำจะทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการกินผักมากขึ้น
โดย จารวี ยินดี (2012-04-29 21:12:20) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมผักสะอาดกินได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสอน ที่มีการนำรูปภาพมาชี้แล้วให้เด็กฝึกการออกเสียงซึ่งวิธีดังนั้นส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางการออกเสียงเพิ่มเติมยิ่งขึ้น ส่วนวิธีการสอนในชั้นเรียนนี้นั้นหากต้องการให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีนั้นคุณครูควรให้เด็กมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซ่งกันและกัน โดยวิธีการสอนแบบนี้นั้นสามารถนำไปปรับประยุกต์ใด้กับการสอนการศึกษาพิเศาได้ด้วย และสุดท้ายนี้ในการสอนเป็นไปได้อยากเพิ่มเติมกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้ใกล้ชิดกับความเป็นจริงหรือสัมผัสกับสื่อที่หลากหลาย
โดย เรณู พัฒนศิริศักดิ์ (2012-07-06 12:49:32) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรม...ผักสะอาดน่ากิน ตอน 4 ของครูจินดา อยู่สุข โรงเรียนบ้านหนองพลับ ครูไม่เคร่งครัดเรื่องการอ่านตัวอักษร กิจกรรมที่ให้ทำ จึงเป็นการให้สังเกตด้วยการโยงภาพที่เป็นภาพเหมือนกัน ครูได้สอดแทรกความรู้เรื่ิิองประโยชน์ของผักลงไปในทุกกิจกรรมให้เด็กทำ เด็กได้เรียนรู้การปรุงอาหาร โดยครูใช้คำถามแทนการปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก และครูได้ถามทวงเรื่องที่เคยสอนเป็นการทบทวนและให้ความรู้ซ้ำ ครูให้เด็กและผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์ ช่วยให้เด็กรู้จักความรับผิดชอบ มีความภูมิใจในการได้มีส่วนทำงานร่วมกับครูและเพื่อนร่วมห้องและช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก ครูจะได้มีอุปกรณ์ที่หลากหลายและเด็กมีความภาคภูมิใจในการได้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการจัดการศึกษาตามแนวสำหรับเด็กปฐมวัยที่ยึดหลักการทำซ้ำให้เด็กได้มีโอกาสทำสิ่งต่าง ๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนการกระทำนั้นซึมลึกลงไปในกายและจิตจนเป็นนิสัยจ
โดย จิตรลดา มะโนระ (2013-03-09 15:42:59) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชือ นางทัศนีย์ ปิ่นเพชร เป็นนักศึกษาปีที 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีเรียนอยู่คณะครศุาสตร ์สาขาการศกึษาปฐมวัย เรียนวิชาหลักการจัดการเรยีนรู้กับอาจารย์ ดร.ชนสิทธิ ชม กิจกรรม...ผักสะอาดน่ากิน Uncut Classroom ตอน 4 ครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ (ตอนต่อ) คุณครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ จังหวัด เพชรบุรี ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องนักเรียนไม่ชอบกินผัก เป็นวิธีการที่ดีน่าสนใจและติดตามมาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษามากและสามารถนำไปใช้ประกอบการศึกษาได้ดี :tv17: :tv16:
โดย ทัศนีย์ ปิ่นเพชร (2014-03-05 01:24:02) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชือ นางทัศนีย์ ปิ่นเพชร เป็นนักศึกษาปีที 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีเรียนอยู่คณะครศุาสตร ์สาขาการศกึษาปฐมวัย เรียนวิชาหลักการจัดการเรยีนรู้กับอาจารย์ ดร.ชนสิทธิ ชม กิจกรรม...ผักสะอาดน่ากิน Uncut Classroom ตอน 4 ครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ (ตอนต่อ) คุณครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ จังหวัด เพชรบุรี ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องนักเรียนไม่ชอบกินผัก เป็นวิธีการที่ดีน่าสนใจและติดตามมาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษามากและสามารถนำไปใช้ประกอบการศึกษาได้ดี :tv17: :tv16:
โดย ทัศนีย์ ปิ่นเพชร (2014-03-05 01:25:07) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv