thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 188
Rate :
 3.5
ความยาว : นาที | Online :  
     
     
     
Share |
 

ครูภาษาไทย หัวใจไม่เกษียณ อ.ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ รร.สามเสนวิทยาลัย (ฉบับเต็ม)
สอนภาษาไทย อย่างมีสีสัน กับ อาจารย์ ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ พบเทคนิคการจำไวยากรณ์ เพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย (ฉบับเต็ม)
สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย เพิ่มเติม

ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต อ.อภิวัน นันตา (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอนบูรณาการอีกรูปแบบหนึ่ง โดยนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ เพิ่มเติม

คาบเรียนที่คุ้มค่า อ.อนุรัตน์ แพนสกุล (ฉบับเต็ม)
ชมการจัดการเรียนการสอน ของครูที่คิดว่า ภาษาไทยไม่ได้เป็นแค่วิชา แต่เป็นเรื่องของ การใช้ชีวิต เพิ่มเติม

กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ รร.ขุขันธ์
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน ให้นักเรียนขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เป็นการฝึกนิสัยรักการอ่านด้วย เพิ่มเติม

 
 
ดีจัง จะลองเอาไปใช้กับนักเรียนดู :tv01: :tv01:
โดย วีนัส พิทักษ์สันติกุล (2011-08-16 05:53:20) [แสดงความคิดเห็น]
การศึกษาด้วยตนเองในการตั้งคำถามที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นเป็นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ คำถาม ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร จะต้องมีครูเป็นที่ปรึกษาว่าคำถามนั้นถูกต้องตามกาลเทศะหรือไม่ การตั้งคำถามทำให้ผู้เรียนคิดค้นต่อไปอย่างไม่รู้จบนั่นเป็นการเรียนรู้ที่ดีมาก
โดย สุกัญญา คุ้มอักษร (2011-09-04 19:31:31) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันมีความใฝ่ฝันให้เด็กไทยมีการพัฒนาตนเอง และครูอย่างดิฉันจะสามารกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจการเรียนได้อย่างไร รายการนี้ทำให้ดิฉันเกิดความคิดและมุ่งมั่นสร้างสรรค์รูปแบบการเรียนการสอนที่ทำให้นักศึกษากศน.สามารถกล้าแสดงออกและกล้าตั้งคำถามเพื่อให้เกิดความรู้และแสดงความคิเห็นในเวลาที่พบกลุ่ม ดิฉันรับชมรายการช่วงนี้พร้อมกับการประมวลผลความคิดในการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักศึกษากศน.ที่ไม่กล้าแสดงออกและไม่ค่อยมีการแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามที่ตนเองสงสัยหรือแบ่งปันความคิดเห็นต่างๆกับเพื่อในการพบกลุ่ม อย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณรายการนี้มากๆค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ทัตติยา น้อยพิทักษ์ (2012-03-07 17:11:11) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับการลดตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ในหลักสูตรเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่ตนสนใจซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในการเรียนชั้นสูงๆ ต่อไป แต่ควรมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ร่วมวางแผนและดำเนินงานอย่างใกล้ชิด..ไม่ใช่จับโยนผ่าน ศ.น. เหมือนทุกวันนี้ เพราะสิ่งที่ไปถึงครูมีน้อยนิดหรือเป็นเพียงภาพที่เลือนลางเต็มที
โดย ศศิธร เพิ่มพูล (2012-03-09 07:10:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น โดยการตั้งคำถามเมื่อนักเรียนเกิดความสงสัยจะทำให้เกิดความอยากที่จะเรียนรู้ เพื่อแสวงหาคำตอบ ทำให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ ประเด็นการตั้งคำถามอาจเกิดการการฟัง การอ่าน หรือ กิจกรรมการเรียนอื่น ๆ ครูผู้สอนจะเป็นผู้คอยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ เกิดคำถามที่น่าสนใจ หรือกระทั่งคอยเป็นผู้ตั้งคำถามเองเพื่อให้นักเรียนตอบคำถามนั้น
โดย ณัฐนภา ต้นงาม (2012-04-17 12:54:23) [แสดงความคิดเห็น]
ในชีวิตประจำวันการสื่สารที่สำคัญคือ การพูด และในการพูดก็มีทั้งคำตอบแลพะคำถาม จากการดูวิดีทัศน์นี้ สามารถทำให้รู้ว่าการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนรู้จักมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม จะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น และเผ็นการฝึกให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น และสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นใสนการเรียนด้วย
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-24 19:46:57) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv