thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 182
Rate :
 0
ความยาว : นาที | Online :  
     
     
     
Share |
 

แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงในสื่อการสอน แผ่นพับ 9 ช่อง เพิ่มเติม

เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯ นักเรียนมักคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ แต่เทคนิคการสอน ผ่านกิจกรรมการสอน เกมนักสืบน้อย จะทำให้เด็กๆสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงความคิดได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม)
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
การสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติ โดยขอข้อมูลจริง จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ชมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาด้วยความคิด เพิ่มเติม

 
 
น่าชื่นชมในการประสานระหว่างอุดมศึกษากับมัธยมศึกษาในการจัดการเรียนรู้เรื่องศาสนา ซึ่งศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ทั้งครูและนักเรียนนับถือศาสนาที่หลากหลาย การจัดการเรียนรู้ที่ผิดพลาด อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างครูกับนักเรียน หรือนักเรียนกับนักเรียน หรือ นักเรียนกับโรงเรียน การสอนเรื่องราวทางศาสนาแต่ละศาสนาจึงต้องใช้ความระมัดระวัง ได้แนะนำให้เพื่อนครูและนิสิต นักศึกษาฝึกสอนวิชาเอกสังคมศึกษาได้ดูวิดีทัศน์ในเรื่องนี้ด้วยแล้ว
โดย โชคลาภ สุวรรณเคหะ (2011-07-25 09:35:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับ ศาสนา ได้ดีมาก ทั้งครูและนักเรียนได้รู้หลักการหรือข้อปฏิบัติและข้อเท็จจริงบางอย่างของศาสนาแต่ละศาสนา และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต เพื่อให้สอดคล้องในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
โดย สุธีรา คันศร (2011-08-03 07:00:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโรงเรียนที่น่าชื่นชม ที่เขานับถือศาสนาใดเขากับนับถือศาสนานั้นโดยตรงไม่ไปนับถือศาสานใด เป็นประเทศที่น่ายกย่องมาก
โดย วไลพร อ่อนศรี (2012-01-10 10:41:35) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างความรุ้ใหม่ให้กับนักเรียนหญิงล้วนในเรื่องสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขาจะได้ทราบถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีเหตุผลและยังใช้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุนภาพภายในสังคมให้ได้รู้จักการมีส่วนร่วมในความคิดเห็นต่างๆในสังคมที่เป็นอยู่อย่างเข้าใจฌดยยึดหลักเหตุผลที่ป้นหลักความจริงและใช้ในการตัดสินปัญหาอย่างถูกวิธีเมื่อเติบโตขึ้นเราจะได้มีความรู้หลากหลายมาใช้
โดย จันทร์จิรา พิมพ์ประสาร (2012-01-22 13:30:32) [แสดงความคิดเห็น]
ในโรงเรียนแรก ๆ ที่จัดสอนวิชาศาสนาในระดับมัธยมศึกษา เพื่อการสอบจบภาคบังคับ สำหรับนักเรียนทุกคน ทีมบริหารระดับอาวุโสไม่เคยเสียใจ ต่อการตัดสินใจที่จะเกลี้ยกล่อมให้ทั้งโรงเรียนทำตาม และกลุ่มสาระฯ นี้ก็แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อย ๆ เดบอราห์ เวสตัน และ แอน เฟยเทอร์ร่วมกันเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ของโรงเรียน
โดย อริษา บุญบรรดา (2012-02-15 16:07:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นประเทศที่มีความพยายามที่จะให้นักเรยนในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้เรียนรู้วิชาศาสนาและวัฒนาธรรม ถึงผู้บริหารระดับอาวุโสไม่เคยสนใจแต่อาจารย์ระดับต้นๆ ก้อพยายามที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรมของตนเอง เพื่อเป็นเครื่องเตื่อนใจ และรักษาวัฒนาธรรมของตนเอง ถือเป็นเรื่องที่น่ายกย่องมากคะ เพราะนักเรียนเป็นช่วงอายุ ของวัยรุ่น เพื่อปลูกฝังสิ่งที่ดีและศาสนาถือเป็นเครืองยึดเหนียวทางจิดใต เพื่อการเจริญเติอโตที่ดีและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต เพื่อพัฒนาประเทศชาติของตนเอง
โดย มนัสนันท์ เครือผือ (2012-02-15 23:34:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับ ศาสนา ได้ดีมาก ทั้งครูและนักเรียนได้รู้หลักการหรือข้อปฏิบัติและข้อเท็จจริงบางอย่างของศาสนาแต่ละศาสนา และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต การได้เรียนรู้จากแหล่งข้อมูลโดยตรงจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และทราบซึงกว่าการเรียนในหนังสืออย่างเดียว ศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะฉะนั้นครูที่สอนวิชานี้ต้องตระหนักให้มากๆ บางคนไม่ได้นับถือศาสนานี้แต่ต้องสอนจึงจำเป็นจะต้องศึกษาให้มากและให้เป็นกลาง การปลูกฝั่งสิ่งดีงามในศาสนาให้มีในตัวนักเรียนเป็นสิ่งที่ครูทุกคนไม่ควรมองข้าม ขอบคุณมากคะ :tv15: :tv17: :tv17: :tv18:
โดย กัลยาณี ประดับศรี (2012-04-05 09:02:12) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมของประเทศนี้ที่มีการประสานกันระหว่างอุดมศึกาาและมัธยมศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนเรียนรู้ดดยประสบการณ์ตรงเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรู้ที่ลึกซึ้ง นักเรียนจะได้รับความรู้ที่ยั่งยืนไม่ว่าจะศาสนาใดก้ตามล่วนเป้นเครื่องหล่อหลอมจิตใจให้ทำในสิ่งที่ดีงาม
โดย ฉัตรลดา พุ่มทิพย์ (2012-04-06 16:52:02) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับศาสนานั้นนอกเหนือจากการเรียนการสอนศาสนาจากหนังสือ ภายในห้องเรียนเท่านั้น การจัดการเรียนสอนเกี่ยวกับศาสนานั้นจะเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนานั้น คือการที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ไปสัมผัสสถานที่จริงของแต่ละศาสนา และสัมภาษณ์ ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสนานั้น ๆ โดยตรงจากผู้ที่รู้จริง เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาศาสนา ในบ้านเรานั้นก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธได้เป็นอย่างดี ถ้าเป็นไปได้อยากให้โรงเรียนเราเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ในโรงเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วยก็น่าจะเป็นเรื่องดี
โดย ยุวดี (2012-04-06 18:36:43) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เข้ามาชมรายการนี้เป็นครั้งที่ 2 เพราะชื่นชมในการจัดการเรียนรู้ด้วยการนำนักเรียนไปสู่ห้องเรียนจริง ๆ คือ ได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปทัศนศึกษา ทำให้นักเรียนได้รับข้อมูล ความรู้ สภาพความเป็นจริง ของแต่ละศาสนาว่าแตกต่างกันในประเด็นใด ต่างจากศาสนาที่นักเรียนับถืออยู่อย่างไร การศึกษาโดยการทัศนศึกษาของแต่ละศาสนา จะทำให้นักเรียนสามารถแยกแยะข้อเท็จจริง ประเพณีปฏิบัติ ความศรัทธา การแต่งกาย ทำไมแต่ละศาสนาจึงแตกต่างกันไป การนับถือศาสนาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตของผู้คนไปในตัว
โดย โชคลาภ สุวรรณเคหะ (2012-04-07 14:30:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับ ศาสนา ทั้งครูและนักเรียนได้รู้หลักการหรือข้อปฏิบัติและข้อเท็จจริงบางอย่างของศาสนาแต่ละศาสนา และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต การได้เรียนรู้จากแหล่งข้อมูลโดยตรงจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และทราบซึงกว่าการเรียนในหนังสืออย่างเดียว ศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะฉะนั้นครูที่สอนวิชานี้ต้องตระหนักให้มากๆ เพื่อปลูกฝังสิ่งที่ดีและศาสนาถือเป็นเครืองยึดเหนียวทางจิดใต เพื่อการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต เพื่อพัฒนาประเทศชาติของตนเอง
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-29 19:55:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนไปยังศาสนสถานของศาสนาต่างๆทำให้นักเรียนเปิดโลกทัศน์ได้กว้างขึ้นเปิดรับความเชื่อและการแสดงออกถึงศรัทธาของศาสนานั้นๆช่วยทำให้นักเรียนเคารพในศรัทธาของผู้อื่นเคารพความคิดความเชื่อและการปฏิบัติของผู้อื่นที่อาจไม่เหมือนของตนเอง เหล่านี่เป็นที่มาของความปรองดองและสันติสุขของปวงชน คงต้องนำมาใช้กับที่โรงเรียนบ้างถ้ามีโอกาส
โดย สมพร ปาริจฉัตต์ (2012-05-13 06:26:32) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv