thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2541
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.03 นาที | Online : 2011-07-05  
    พัฒนาเด็กด้วย 7 รู้ ตามหลักสัปปุริสธรรม ผอ.กันต์ฤทัย นาห้วยทราย, อ.ดาวนนท์ รักษาแก้ว, อ.ปานหทัย ท้าวเป็ง รร.บ้านคุณแม่  
    ด้วยความมุ่งหวังที่จะพัฒนาเด็กวัยปฐมวัย ของโรงเรียนบ้านคุณแม่ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เติบโตขึ้นในสังคมด้วย “ความดี” คุณครูกันต์ฤทัย นาห้วยทราย ได้นำธรรมะของคนดี 7 ประการ “สัปปุริสธรรม 7” ที่ได้ศึกษามาประยุกต์นำมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็ก ๆ เกิดความ “รู้” ทั้ง 7 ด้าน คือ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้บุคคล รู้ชุมชน ทั้งนี้เพื่อบ่มเพาะให้เด็ก ๆ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนสู่การเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

 
 
การพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กปฐมวัย หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องยาก เพราะกังวลว่าเด็กยังไม่สามารถคิดเชื่อมโยงในสิ่งสมมติหรือนามธรรมไปสู่รูปธรรมได้ แต่ในความเป็นจริง นักการศึกษาและ
นักจิตวิทยาต่างก็ยอมรับว่าการปลูกฝังคุณธรรมและการพัฒนาในทุกด้านล้วนต้องเริ่มตั้งแต่ในช่วงปฐมวัย ตัวอย่างของการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กด้วย 7 รู้ ตามหลักสัปปุริสธรรมของโรงเรียนบ้านคุณแม่เป็นการสนับสนุนเหตุผลในเบื้องต้นได้อย่างชัดเจน
เนื่องจากในการพัฒนาเด็กด้วย 7 รู้ตามหลักสัปปุริสธรรมนั้นเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมที่จะปลูกฝังให้กับเด็กปฐมวัย จากกระบวนการที่นำมาถ่ายทอด คุณครูมีการคิดวิเคราะห์หลักการและศึกษาทำความเข้าใจก่อนนำมาจัดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย ผ่านกิจกรรมประจำวันทั้ง 6 กิจกรรมหลัก มีการบูรณาการ สอดแทรก กระตุ้น และส่งเสริม ให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยคุณครูนำหลักธรรมทั้ง 7 ข้อมาปรับประยุกต์ให้เด็กปฐมวัยได้ใช้เป็นทั้งหลักคิดและหลักปฎิบัติจริงในการทำกิจกรรมต่างๆตามสภาพจริงในชีวิตประจำวัน เด็กได้เล่น ได้เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม ร่วมกับเพื่อน ท่ามกลางบริบทของสังคมสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก ส่งผลให้เด็กมีคุณธรรมพื้นฐานที่เห็นได้ชัดเจนคือการ โ€œรู้ตนโ€ และถ้าหากคุณครูและผู้ปกครองได้ร่วมมือนำหลักการ 7 รู้มาเชื่อมโยงกับกิจวัติประจำวันของเด็กปฐมวัย ให้เด็กได้ปฏิบัติจริง มีตัวแบบที่ดีให้กับเด็ก สนับสนุนและส่งเสริมอย่างสม่ำเสมอ เด็กปฐมวัยจะเกิดคุณธรรมพื้นฐานที่ต้องการปลูกฝังได้เป็นอย่างดีค่ะ..
:tv17: :tv18:
โดย เยาวนาตร อินทร์สำเภา (2011-07-21 15:20:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสิ่งที่ดีในการสอนเด็กแต่แรกเริ่มของช่วงวัยเพราะเด็กจะได้ซึมซับและเรียนรู้ในหลักการของหลักสัปปุริสธรรม7เป็นหลักคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเด็กได้ดีที่ผู้สอนสอดแทรกความรู้ควบคู่คุณธรรมไปกับการสอนและการบูรณาการในกิจกรรมต่างๆเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงและได้ประสบการณ์จริงๆผ่านประสาทสัมผัสต่างๆของตนเองยิ่งจะมีความจำและสามารถทำต่อไปได้ดีเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นยิ่งผู้ปกครองให้ความร่วมมือด้วยยิ่งดีมากเป็นการส่งเสิมให้เด็กปฏิบัติมากขึ้น
โดย วาสนา จั่นจำรัส (2011-08-03 18:48:58) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กปฐมวัยเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมได้จากการที่คุณครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมประจำวัน หรือกิจวัตรที่เด็กปฏิบัติอย่างสมำเสมอ ก็จะเป็นการปลูกฝังให้เด็กเป็นผู้ที่มีคุณธรรม สามารถดำเนินชีวิตในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในกิจกรรมประจำวันที่เด็กได้เรียนรู้สามารถสอดแทรกคุณธรรม เช่นการแบ่งปัน การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ความมีเมตตา การให้อภัยฯลฯ เมื่อเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เน้นยำซ้ำเตือนเป็นประจำในการแสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรมต่างๆ เด็กก็จะกลายเป็นผู้ที่มีคุณธรรมติดตัว มีจิตใจดี รู้จักเห็นอก เห็นใจผู้อื่น และเข้าใจตนเอง เชื่อแน่ว่าการที่เด็กได้รับการปลูกฝังเช่นนี้จะช่วยเยียวยาสังคมที่มีแต่การแก่งแย่ง เห็นแก่ตัวได้ค่ะ
โดย รติรส ก้อนเงิน (2011-08-06 12:41:34) [แสดงความคิดเห็น]
สัปปุริสธรรม 7 เป็นหลักที่ดีมากๆเลยค่ะ เด็กปฐมวัยเป็นวัยแห่งการเริ่มต้นการเรียนรู้ เด็กๆจะเปิดรับในสิ่งที่ครูปลูกฝัง เพื่อเป็นเป็นการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ถ้าเด็กมีคุณธรรม โดยการที่ครูปลูกฝัง เด็กจะมีพื้นฐานชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ชื่ชมโรงเรียนและคุณครูที่พยายามปลูกฝังเด็กๆค่ะ เด็กๆคงมีความสุขในการเรียนรู้มากๆเลย ยิ่งถ้าผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับคุณครูต่อไปเด้กจะใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขจริงๆ :tv07:
โดย hataichanok putla (2011-08-25 10:20:48) [แสดงความคิดเห็น]
พุทธศาสนากับการศึกษาใช้ได้เสมอ :tv03:
โดย กรสิรวิชญ์ ไอศุริยการ (2011-09-28 21:17:02) [แสดงความคิดเห็น]
การนำหลักสัปปุริสธรรม 7 หรือ ธรรมะของคนดี มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย เป็นการจัดกิจกรรรมที่ทำให้เด็กเท่าทันกับสังคม รู้จักวางตนให้เหมาะสมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เราสามารถนำหลักธรรมนั้นมาบูรณาการกับ 6 กิจกรรมหลักใน 1 วัน คือกิจกรรมเคลื่อนไหว เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้เคลื่อนไหวอิสระ ในขณะที่เขาเคลื่อนไหวนั้นเขาก็จะรู้ตน ว่าทำอะไรอยู่ คนที่ไม่ได้ทำก็จะต้องดูว่าเพื่อนทำอะไรขณะนี้ ทำให้รู้ชุมชน แล้วตนก็ต้องเคลื่อนไหวด้วย การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญานั้น เด็กก็จะรู้เหตุ รู้ผล กิจกรรมสร้างสรรค์ เด็กก็จะรู้ประมาณ ใช้ของอย่างประหยัด รู้ชุมชน รู้บุคคลว่าจะต้องทำอะไรบ้าง กิจกรรรมเกมการศึกษา เด็กจะรู้บุคคล รู้ชุมชน กิจกรรมเล่นตามมุม เราจะให้เด็กเลือกเล่นตามมุมที่ต้องการ เขาก็ได้วางแผนว่าจะเล่นอะไร ทำให้เขารู้ตน หากเด็กมีปัญหาในการเล่น ครูต้องไม้ใช้ความรุนแรง เพราะเด็กจะเกิดการต่อต้าน ครูต้องใช้เหตุผล และให้เขาฟัง การจัดกิจกรรมกลางแจ้งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ออกกำลังกาย เด็กจะรู้ตน รู้บุคคล รู้ชุมชน และรู้ประมาณ หลังจากจัดกิจกรรมกลางแจ้งแล้วให้เด็กช่วยกันวิเคราะห์ว่า เขาได้รู้อะไรบ้างจากกิจกรรรม สิ่งใดที่เขาทำได้ ทำไม่ได้ สิ่งใดเป็นปัญหา จะแก้ไขอย่างไร การจัดกิจกรรมการเรียนตามหลักปุริสสัสธรรมนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่าเป็นการสร้างพื้นฐานของการเป็นคนดีซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่ปฐมวัยเลยค่ะ
โดย รัตนา แผ่ทอง (2012-02-12 11:36:55) [แสดงความคิดเห็น]
รายการตอนนี้ได้เสนอหลักธรรมนี้ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับนักเรียนอนุบาล ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถนำแนวหลักธรรมมนี้ไปใช้กับนักเรียนที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นเวลาซื้อของ ทำกับข้าว ใช้ข้างของในบ้านสามารถสอดแทรกหลักธรรมนี้เข้าไปได้ ตัวอย่างเช่น เวลาซื้อของว่าเราควรซื้อมากน้อยแค่ไหน ถ้าซื้อเยอะักอาจเน่าเสียได้ เป็นการฝึกประมาณ หรือถ้าเด็กหกล้ม ก็ชี้แจงเหตุเช่น ไม่เก็บของเล่น
โดย พงศกร ไกษร (2012-02-19 19:48:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการพัฒนาเด็กที่ดีค่ะ โรงเรียนบ้านคุณแม่ นำการสอน หลักธรรม สัปปุริยธรรม 7 มาใช้ในการสอน คือ1) รู้เหตุ เป็นผู้รู้หลักการ และกฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติของสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิต 2) รู้ผล เป็นผู้รู้ความหมาย และความมุ่งมั่นของหลักการที่ตนปฏิบัติ เข้าใจวัตถุประสงค์ของภาระกิจที่ตนกระทำ 3) รู้ตน เป็นผู้รู้ฐานะ ภาวะ เพศ กำลัง ความรู้ ความถนัด ความสามารถของตน แล้วสามารถประพฤติปฏิบัติได้เหมาะสม 4) รู้ประมาณ เป็นผู้รู้จักความพอดี พอประมาณในการบริโภค การใช้จ่าย ตลอดจน ความพอดีในการปฏิบัติกิจต่างๆ 5) รู้กาล เป็นผู้รู้เวลาอันเหมาะสม ระยะเวลาในการใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในภารกิจหน้าที่การงาน 6) รู้บุคคล เป็นผู้มีความเข้าใจ ความแตกต่างของแต่ละบุคคล เพื่อการรู้จักที่จะปฏิบัติกับผู้อื่น 7) รู้ชุมชน เป็นผู้รู้การอันอันควรในการประพฤติปฏิบัติในถิ่นที่ชุมนุม การปรับตนให้เข้ากับกาลเทศะ โรงเรียนบ้านคุณแม่ ครูจะเตรียมการสอนโดยเริ่มจากการเข้าใจหลักธรรมก่อน แล้วสร้างกิจกรรมแทรกหลักสัปปุริยธรรม เช่น ให้เด็กเต้นประกอบเพลง ฝึกให้เด็กรู้ตน ว่าทำอะไร นำเปลือกไข่บดใส่น้ำส้มสายชู จะเกิดอะไรขึ้น รู้เหตุรู้ผล ว่าที่เกิดแบบนี้เพราะเหตุอะไร นำเปลือกไข่มาสร้างงานศิลปะ ปะเปลือกไช่บนกระดาษ ฝึกให้ รู้ประมาณ และรู้ชุมชน ให้เด็กแบ่งปันกัน เกมโจรสลัดตามหาไข่ โดยมีบัตรคำ ฝึกทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่ม ให้นักเรียนเลือกว่าอยากเล่นมุมอะไร เด็กจะเจอเพื่อนๆ ที่เล่นตรงกัน ต้องรู้จักแบ่งของเล่นให้เพื่อน เป็นการฝึก ตน และรู้บุคคล เล่นเกมกลางแจ้ง ครูสร้างกติกา เป็นการฝึกรู้ตน รู้บุคคล รู้ชุมชน ว่ามีหลุมตรงไหน จะได้เลี่ยง เมื่อเล่นเสร็จครูก็จะทบทวนให้นักเรียนฝึกคิดว่า ทำอะไร ได้ดี อะไรไม่ดีเพราะเหตุใด โดยครูจะกระตุ้นให้นักเรียนบอกว่าเขาได้อะไรจากการเรียนวันนี้ การเรียนโดยสอดแทรกหลักธรรม สัปปุริยธรรม 7 มาใช้ในการสอน เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้เท่าทันในการดำรงชีวิตในสังคม สามารถวางตนเองได้เหมาะสม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
โดย จิตรลดา มะโนระ (2012-02-29 01:30:43) [แสดงความคิดเห็น]
พัฒนาเด็กด้วย 7 รู้ ตามหลักสัปปุริสธรรม ผอ.กันต์ฤทัย นาห้วยทราย, อ.ดาวนนท์ รักษาแก้ว, อ.ปานหทัย ท้าวเป็ง รร.บ้านคุณแม่ ดูแล้วดีมาก ปและข้าพเจ้ามีความคิดเห็นเหมือนกับรติรส ก้อนเงินที่ว่าเด็กปฐมวัยเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมได้จากการที่คุณครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมประจำวัน หรือกิจวัตรที่เด็กปฏิบัติอย่างสมำเสมอ ก็จะเป็นการปลูกฝังให้เด็กเป็นผู้ที่มีคุณธรรม สามารถดำเนินชีวิตในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในกิจกรรมประจำวันที่เด็กได้เรียนรู้สามารถสอดแทรกคุณธรรม เช่นการแบ่งปัน การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ความมีเมตตา การให้อภัยฯลฯ เมื่อเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เน้นยำซ้ำเตือนเป็นประจำในการแสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรมต่างๆ เด็กก็จะกลายเป็นผู้ที่มีคุณธรรมติดตัว มีจิตใจดี รู้จักเห็นอก เห็นใจผู้อื่น และเข้าใจตนเอง เชื่อแน่ว่าการที่เด็กได้รับการปลูกฝังเช่นนี้จะช่วยเยียวยาสังคมที่มีแต่การแก่งแย่ง เห็นแก่ตัวได้และจะได้เป็นอนาคตที่ดีต่อไป
โดย ฉลวย เนียมทอง (2012-04-17 08:32:28) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ดูวิดิทัศน์นี้จบลงแล้ว รู้สึกว่าครูที่นำเอาหลักการสอนนี้มาสอนเด็ก เป็นสิ่งที่ดีมากๆ เลย โดยให้เด็ก ๆ เกิดความรู้ ทั้ง 7 ด้าน คือ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้บุคคล รู้ชุมชน ธรรมะของคนดี 7 ประการ หรือหลักสัปปุริยธรรม 7 มาใช้ในการสอน ทำให้เด็กได้ซึมซับหลักธรรมความดีนี้ เด็กได้ฝึกการรู้เท่าทันในการดำเนินชีวิต เด็กได้รู้จักทำสิ่งดีๆ ซึ่งครูได้สอดแทรกหลักธรรมดีไว้ในการเรียนการสอน ซึ่งจะทำให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีธรรมมะในจิตใจ :tv15:
โดย กมลวรรณ อังศรีสุรพร (2012-04-18 20:51:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสิ่งที่ดีในการสอนเด็กแต่แรกเริ่มของช่วงวัยเพราะเด็กจะได้ซึมซับและเรียนรู้ในหลักการของหลักสัปปุริสธรรม7เป็นหลักคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเด็กได้ดีที่ผู้สอนสอดแทรกความรู้ควบคู่คุณธรรมไปกับการสอนและการบูรณาการในกิจกรรมต่างๆเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงและได้ประสบการณ์จริงๆผ่านประสาทสัมผัสต่างๆของตนเองยิ่งจะมีความจำและสามารถทำต่อไปได้ดีเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นยิ่งผู้ปกครองให้ความร่วมมือด้วยยิ่งดีมากเป็นการส่งเสิมให้เด็กปฏิบัติมากขึ้น
โดย ลำใย ขันโสดา (2012-06-05 21:18:00) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมกับแนวคิดของโรงเรียนอนุบาลบ้านคุณแม่ การปลูกผังให้นักเรียนได้เรียนรู้ในหลักธรรมตั้งแต่ปฐมวัยเชื่อได้ว่านักเรียนจะเป็นคนดี เป็นผู้ที่สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในสังคมอย่างไม่เอารัดเอาเปรียบ หลักสัปปุริสธรรม ธรรมทั้ง 7 ด้าน คือ 1.รู้เหตุ 2.รู้ผล 3.รู้ตน 4.รู้ประมาณ 5.รู้กาล 6.รู้บุคคล 7.รู้ชุมชน ขอฝากผู้ปกครองนักเรียนนำไปสอนที่บ้านด้วยเกรงว่าหากไม่ได้มีการย้ำเตือนความรู้ก็จะสูญหาย
โดย ศิริมาศ ขันทมะาส (2012-06-16 19:13:36) [แสดงความคิดเห็น]
พัฒนาเด็กด้วย 7 รู้ตามหลักปุริสธรรม7 คิดว่าโรงเรียนบ้านคุณแม่ ปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้ตามหลักปุริสธรรม 7 ได้เยี่ยมมาก คุณครูต้องได้รับการอบรมเป็นอย่างดีเพราะจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆเรื่องด้วย ส่วนคำถามคุณครูก็ต้องกระตุ้นให้เด็กได้คิด เป็นการยากสำหรับคุณครูที่เบื่อแบบไม่รักในอาชีพ สอนไปวันๆ ได้ชมแล้วรู้สึกดีที่คุณครูเข้าใจเด็กและรักเด็ก สามารถถ่ายทอดให้เด็กได้เรียนรู้ในหลักธรรมได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัย
โดย นิรมล ผลิพืช (2012-06-28 23:41:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดี ด้วยการนำธรรมะเข้ามาสอดแทรกในการจัดกิจกรรมต่างๆ และบรูณาการเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และถ้าเราสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเป็นกิจกรรมประจำวันและปฏิบัติอย่างสมำเสมอ ก็จะเป็นการปลูกฝังในเด็กเป็นผู้ที่มีคุณธรรม สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
โดย ยอดขวัญ ปาลามะ (2012-08-20 20:53:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้จักคุณธรรม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-09-07 13:55:03) [แสดงความคิดเห็น]
ในการพัฒนาเด็กด้วย 7 รู้ตามหลักสัปปุริสธรรมนั้นเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมที่จะปลูกฝังให้กับเด็กปฐมวัย จากกระบวนการที่นำมาถ่ายทอด คุณครูมีการคิดวิเคราะห์หลักการและศึกษาทำความเข้าใจก่อนนำมาจัดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย ผ่านกิจกรรมประจำวันทั้ง 6 กิจกรรมหลัก มีการบูรณาการ สอดแทรก กระตุ้น และส่งเสริม ให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นการเรียนการสอนที่ดี ด้วยการนำธรรมะเข้ามาสอดแทรกในการจัดกิจกรรมต่างๆ
โดย อริสรา นาคอนุเคราะห์ (2014-03-02 00:26:30) [แสดงความคิดเห็น]
ในการพัฒนาเด็กด้วย 7 รู้ตามหลักสัปปุริสธรรมนั้นเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมที่จะปลูกฝังให้กับเด็กปฐมวัย จากกระบวนการที่นำมาถ่ายทอด คุณครูมีการคิดวิเคราะห์หลักการและศึกษาทำความเข้าใจก่อนนำมาจัดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย ผ่านกิจกรรมประจำวันทั้ง 6 กิจกรรมหลัก มีการบูรณาการ สอดแทรก กระตุ้น และส่งเสริม ให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นการเรียนการสอนที่ดี ด้วยการนำธรรมะเข้ามาสอดแทรกในการจัดกิจกรรมต่างๆ
โดย อริสรา นาคอนุเคราะห์ (2014-03-02 00:27:35) [แสดงความคิดเห็น]
ในการพัฒนาเด็กด้วย 7 รู้ตามหลักสัปปุริสธรรมนั้นเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมที่จะปลูกฝังให้กับเด็กปฐมวัย จากกระบวนการที่นำมาถ่ายทอด คุณครูมีการคิดวิเคราะห์หลักการและศึกษาทำความเข้าใจก่อนนำมาจัดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย ผ่านกิจกรรมประจำวันทั้ง 6 กิจกรรมหลัก มีการบูรณาการ สอดแทรก กระตุ้น และส่งเสริม ให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นการเรียนการสอนที่ดี ด้วยการนำธรรมะเข้ามาสอดแทรกในการจัดกิจกรรมต่างๆ
โดย อริสรา นาคอนุเคราะห์ (2014-03-02 00:27:35) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันฉันชื่อ น.ส.จณิสตา วุฒิธรรม คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จากการดูคลิป การพัฒนาเด็กด้วย 7 รู้ตามหลักสัปปุริสธรรม การสอนของคุณครู จะมีกิจกรรมให้เด็กทำตลอดเวลา และกิจกรรมแต่ละอย่างคุณครูจะสอดแทรกหลักธรรมไปทีละข้อ และเด็กๆก็จะสนใจคุณครู สนุกกับกิจกรรมที่ตนเองกำลังทำอยู่ การพัฒนาเด็กด้วย 7 รู้ตามหลักสัปปุริสธรรมเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้เท่าทันในการดำรงชีวิตในสังคม สามารถวางตนได้เหมาะสมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
โดย จณิสตา วุฒิธรรม (2014-03-21 23:33:20) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจที่โรงเรียนบ้านคุณแม่ ได้นำหลักนำธรรมะของคนดี 7 ประการ โ€œสัปปุริสธรรม 7โ€ มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย โดยนำมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็ก ๆ เกิดความ โ€œรู้โ€ ทั้ง 7 ด้าน คือ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้บุคคล รู้ชุมชน เป็นการจัดกิจกรรรมที่ทำให้เด็กรู้เท่าทันกับสังคม รู้จักวางตนให้เหมาะสมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถนำหลักธรรมนั้นมาบูรณาการกับ 6 กิจกรรมหลักใน 1 วัน คือกิจกรรมเคลื่อนไหว เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้เคลื่อนไหวอิสระ ในขณะที่เขาเคลื่อนไหวนั้นเขาก็จะรู้ตน ว่าทำอะไรอยู่ การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญานั้น เด็กก็จะรู้เหตุ รู้ผล กิจกรรมสร้างสรรค์ เด็กก็จะรู้ประมาณ ใช้ของอย่างประหยัด รู้ชุมชน รู้บุคคลว่าจะต้องทำอะไรบ้าง กิจกรรรมเกมการศึกษา เด็กจะรู้บุคคล รู้ชุมชน กิจกรรมเล่นตามมุม เราจะให้เด็กเลือกเล่นตามมุมที่ต้องการ เขาก็ได้วางแผนว่าจะเล่นอะไร ทำให้เขารู้ตน หากเด็กมีปัญหาในการเล่น ครูไม่ควรใช้ความรุนแรง เพราะเด็กจะเกิดการต่อต้าน ครูควรใช้เหตุผล และให้เด็กฟัง การจัดกิจกรรมกลางแจ้งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ออกกำลังกาย เด็กจะรู้ตน รู้บุคคล รู้ชุมชน และรู้ประมาณ หลังจากจัดกิจกรรมกลางแจ้งแล้วให้เด็กช่วยกันวิเคราะห์ว่า ได้รู้อะไรบ้างจากกิจกรรรม สิ่งใดที่เด็กทำได้ ทำไม่ได้ สิ่งใดเป็นปัญหา จะแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเรียนตามหลักปุริสสัสธรรม เป็นการบ่มเพาะให้เด็ก ๆ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนสู่การเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป
โดย จิราพร สีเสม (2014-03-25 20:14:17) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv