thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1192
Rate :
 2
ความยาว : นาที | Online :  
     
     
     
Share |
 

ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เมื่อวิธีการลบเลขแบบที่เราเคยเรียนมา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา เมื่อเวลาที่ต้องลบเลขแบบตัวตั้งบางตัว เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวที่นำมาลบ อ.ชัยศักดิ์จึงได้คิดค้นวิธีการลบเลขแบบใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “เทคนิคการลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม” เพิ่มเติม

ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง เพิ่มเติม

บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม

เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม

บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลา เพิ่มเติม

 
 
จากการที่ได้ชมมาถือว่าดีมาก ครูมีการใช้สื่อที่ดี สอนให้เด็กเขียนจุดทศนิยมได้ถูกต้องพร้อมกับอ่านได้ถูกต้อง การแบ่งกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระดมความคิดของแต่ละบุคคล มีการแจกกระ ดาษเพื่อทำแบบฝึก ยังดีกว่าแจกหนังสือให้เด็กทำรายบุคคล :tv15: :tv02:
โดย เจ๊ะอามีนะห์ สาและ (2011-06-26 11:37:54) [แสดงความคิดเห็น]
ครูใช้สื่อในการทบทวนการเขียนทศนิยมโดยให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบทศนิยมท่ีมีศูนย์อยู่หน้าจุด
ให้นักเรียนบอกเหตุผลว่าจำนวนเท่ากันหรือไม่ และมีมีวิธีการสอนท่ีน่าสนใจให้นักเรียนเรียนรู้จากสื่อท่ีนักเรียนสร้างขี้น มีการสอดแทรกการอ่านตัวเลขทศนิยมไปพร้อมกัน และเรียนรู้โดยการถามตอบความเข้าใจทีละคน ฝึกให้นักเรียนได้คิด มีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อให้นักเรียนเกิดควมเข้าใจบทเรียนพร้อมกับการฝึกโดยใช้แบบฝึกหัด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีคงทน
โดย วิไล ราชนิยม (2011-10-17 22:35:20) [แสดงความคิดเห็น]
ในการสอนคณิตศาสตร์ะดับประถมศึกษาเกี่ยวกับการสอนทศนิยมนั้น ครูผู้สอนจะต้องมีสื่อการสอนที่เป็นรูปธรรม ประกอบตัวเลขให้นักเรียนเข้าใจก่อนจึงจะสรุปผลครูจะต้องยกตัวอย่างให้นักเรียนช่วยกันตอบ ในการเขียนเศษส่วนในรูปของทศนิยม จากสิบส่วน จะเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่งร้อยส่วนจะเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง การใช้ทักษะในการบวกเลขธรรมดามาเชื่อมโยงในการบวกเลขทศนิยมว่ามีข้อสังเกตแตกต่างกันอย่างไร และในกรณีตัวตั้งเป็นเลขที่มีค่าน้อยกว่าตัวลบจะทำอย่างไร ก็จะใช้การเชื่อมโยงจากการลบเลขจำนวนเต็มมาใช้ในการคิดหาคำตอบ และการฝึกให้นักเรียนทำงานระบบกลุ่มช่วยเหลือกันคิดและตัดสินใจร่วมกัน จะเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนทำงานเป็นทีมด้วย
โดย ฉลอง กอบเกษ (2012-04-07 16:17:29) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv