"เมล็ดพันธุ์ครู" รายการที่เปิดโลกทัศน์ มุ่งพัฒนานิสิตนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ในประเทศไทย รวมทั้งแนะเทคนิคการสอน แนวทาง หลักการคิด รวมถึงเห็นผลของการนำเทคนิคดังกล่าวไปใช้ได้จริงในชั้นเรียนของครูใหม่ และนักศึกษาครู
 
   
 
     
  สร้างคุณลักษณะครู (ตอนที่ 2) (ม.ทักษิณ)
ติดตามการสอนคุณลักษณะครูของ อ.วิทวัฒน์ในกระบวนการสุดท้าย คือการให้นิสิตออกไปสอบถามคุณลักษณะครูที่ดีจากบุคคลหลากหลายอาชีพในสังคม กลุ่มละ 100 คน แล้วนำมาประมวลผลวิเคราะห์ในเชิงสถิติ นำเสนอหน้าชั้นเรียน สุดท้ายอาจารย์นำนิสิตประมวลสรุปส่ิงที่ได้ค้นคว้ามาทั้ง 3 แหล่งเรียนรู้ สร้างเป็นองค์ความรู้ “คุณลักษณะครูที่ดี” ขึ้นมาใหม่ร่วมกันในชั้นเรียน จากนั้นไปติดตามเมล็ดพันธุ์ครูที่นำคุณลักษณะครูที่ดีที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการก้าวสู่การเป็นครูมืออาชีพในชีวิตจริง
 
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home