thaiteachers.tv
 
 
 
 
=== การจัดการเรียนรู้ ===
บริหารโรงเรียน
เสน่ห์ผู้อำนวยการใหม่ อ.จุฑาภัค มีฉลาด
จากประสบการณ์ครูผู้สอนกว่า 23 ปี ที่ก้าวขึ้นมาทำงานในส่วนบริหาร ของอาจารย์ จุฑาภัค มีฉลาด ผู้อำนวยการ โรงเรียน ปทุมวัน พบแนวคิด เพิ่มเติม
ครูผู้พลิกฟื้น ผอ. สายหยุด ห้าวเจริญ (ฉบับเต็ม)
ความยากลำบากในการเดินทาง ยาเสพติดในท้องถิ่น ขาดแคลนครู โรงเรียนจะถูกยุบ ปัญหาต่างๆแก้ไข และคลี่คลายโดย ผอ. สายหยุด ห้าวเจริญ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
การวัดและประเมินผล
การบรรยายเรื่อง"คุณภาพศิษย์" เป้าหมายการประเมิน
ชมการประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ.2555 การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี เรื่องการบรรยายเรื่อง"คุณภาพศิษย์" เป้าหมายการประเมิน เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
ผู้ปกครองและชุมชน
รอบรั้วโรงเรียน : ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ตอน 2- School Matters : Including Parents 2
(ตอนต่อ) สภาพแวดล้อมที่แตกต่าง ที่ทำให้ครอบครัวต้องประสบปัญหา กับการเชื่อมต่อกับระบบการศึกษา มาชมวิธีแก้ไขของโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับครอบครัว เพิ่มเติม
รอบรั้วโรงเรียน : ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ตอน 1 - School Matters : Including Parents 1
สภาพแวดล้อมที่แตกต่าง ที่ทำให้ครอบครัวต้องประสบปัญหา กับการเชื่อมต่อกับระบบการศึกษา มาชมวิธีแก้ไขของโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับครอบครัว เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
แหล่งเรียนรู้อื่น
คุ้มค่าทัศนาจร: พิพิธภัณฑ์กฎหมาย - Worth the Trip : Galleries of Justice
ความคุ้มค่า และความสนุกสนานจากจากการเรียน ที่ได้จากการเดินทางเยี่ยมชมหอกฎหมาย เพื่อสำรวจประวัติศาสตร์ของอาชญากรรม และบทลงโทษ เพิ่มเติม
คุ้มค่าทัศนาจร : อิตาลีและไอซ์แลนด์ - Worth the Trip : Italy and Iceland
การไปทัศนศึกษา เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ครั้งนี้พานักดนตรีไปรับประสบการณ์จริงจากการแสดงดนตรีต่างที่ รวมทั้ง การเดินทางไปเรียนภูมิศาสตร์ที่ ไอซ์แลนด์ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv