thaiteachers.tv
 
 
 
 
 
Teachers Network
ครูพบกูรู
Teach & Tech
กล้าคิดกล้าทำ
ลูกศิษย์คิดถึงครู
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
รายการ โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ดำเนินรายการโดย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
   
เลือกชมรายการ :
รายการที่ครูแนะนำให้เพื่อนครูชม

เรื่อง : แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : สอนสนุก ประยุกต์จากโทรทัศน์ครู คุณครูเกศชฎาพร เสียงหาญ (คณิตศาสตร์), คุณครูภคินทร์ภัทร ล่ำสูง (ภาษาต่างประเทศ), คุณครูสุภาพร จันทรังษี ครูประจำชั้นป.1 รร.ธีระวัธน์บำเพ็ญ
ความคิดเห็นโดย : อิสติยา อายุมั่น
• ดูแล้วชอบมากๆค่ะ เกิดแรงบันดาลใจ แรงฮึดสุ้ดีค่ะ โดยเฉพาะการนำพัดลมมาประยุกต์เป็นเสือ เป็นไอเดียเก๋มา...

บทความจาก : ปัญญา อัครพุทธพงศ์
ประจำกลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
เรื่อง : อียิปต์ ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ......
ตอนที่แนะนำ :
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่ควรรู้
การจัดการชั้นเรียน : วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิด รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม
วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้เห็นวิธีการจัดการชั้นเรียนเมื่อมีนักเรียนทำผิด และแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีแก้..
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู การประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ"
ดูทั้งหมด
Webboard
# เรื่อง ชื่อผู้ใช้ วันที่ตั้ง ตอบ เข้าชม
** กรุณา login เพื่อใช้งาน webboard ค่ะ ** thaiteachers.tv 26.10.2553 541 9333
ชุดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หน่วยการเรียนรู้ ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิต ประจำวันชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กาญจนรัตน์ ทองแย้ม 13.12.2560 0 55
การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรม วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุษณมน ชัยโยธา 29.09.2560 0 45
การแก้ปัญหาการแทรกสัญลักษณ์และรูปภาพในการพิมพ์เอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Word โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแทรกสัญลักษณ์และรูปภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ธัญกร อรัญโสติ 21.09.2560 0 34
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ สัดส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ธัญกร อรัญโสติ (เรืองอุไล พวงศรี 21.09.2560 0 36
การพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติ เรื่อง การเย็บผ้าด้วยมือแบบต่างๆ วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อรอนงค์ ศรีเสมอ 20.09.2560 0 33
รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย 30.08.2560 0 56
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R สุรพร ลอยวิสุทธิ์ 07.08.2560 0 72
เผยแพร่ผลงาน เรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรม KWLโ€“ Plus ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศิรินภา จันทร์เปล่ง 27.06.2560 0 77
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดุษฎี ยอดอ่อน 17.04.2560 0 126
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พลกฤต หัสสะโร 15.03.2560 1 153
การแก้ปัญหาการเรียนการใช้ฟังก์ชัน IF ด้วยแบบฝึกการคำนวณเปรียบเทียบสัญลักษณ์การใช้ฟังก์ชัน IF โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ธัญกร อรัญโสติ 14.03.2560 0 54
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ( STS ) เรื่อง บรรยากาศ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุดาทิพย์ สืบเพ็ง 01.03.2560 1 169
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง พลังงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุดาทิพย์ สืบเพ็ง 01.03.2560 0 123
การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐานเรื่องบทร้อยกรองช่วยคิด พิชิตคำพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนเทศบาล 3วัดไชนาวาส อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ตฤณกร พวงวรินทร์ 15.02.2560 0 73
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกับเทคนิค KWLH Plus Pเพื่อส่งเสริมการ ตฤณกร พวงวรินทร์ 11.02.2560 1 83
ให้ทุนฟรีๆ 1000 ปอนด์กับทุกคนเพียงร่วมงานสัมมนาพบเจ้าหน้าที่จากอังกฤษอย่าง Teesside University 17-1-2017 นี้ studyoverseascentre 12.01.2560 0 76
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับเทคนิคเกม เพื่อพัฒนาทักษะการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศรเพ็ชร ศรศรี 06.01.2560 0 155
เป็นนักสืบที่ดี ทำคดีเก่งขึ้น เพิ่มทักษะอาชญาวิทยาของคุณให้เทพ กับ Teesside University-UK ซิครับ studyoverseascentre 27.12.2559 0 69
เรียนดนตรีที่แคนาดาง่ายๆไม่เอาไอเอล จ่ายไม่ถึงสองแสนต้อง Brandon University-Canada เท่านั้น studyoverseascentre 16.12.2559 0 88
การใช้ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.3 นพรัตน์ คงเมือง 16.11.2559 0 129
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   
เรื่องล่าสุด :
 
ช่องทางใหม่ของการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม งานวิจัย บทคัดย่อทางวิชาการ

ผลงานที่เผยแพร่ :
ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/ ประภาภรณ์ บุญตัน
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/ ณัฐพงศ์ ลามี
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ/ พรชนก สุภาแก้ว
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย6 ท33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิธีย้อนกลับ (Backward Design)/ นางสุวัจนี อุตมะแสงจันทร์
การพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่องการอ่านแปลความ ตีความและขยายความ วิชา ภาษาไทย5 ท33101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์ การเรียน/ นางสุวัจนี อุตมะแสงจันทร์
ดูทั้งหมด
* สำหรับผลงานฉบับเต็ม เมื่อส่งเข้าระบบแล้ว ทีมงานจะดำเนินการนำขึ้นเผยแพร่ให้ตามลำดับ
สมาชิกเครือข่ายครู
ชื่อ-นามสกุล: เนตรนภาภรณ์ เชื้อทอง
จากจังหวัด อุบลราชธานี
จากสมาชิกทั้งหมด
202,052 คน
 
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ “โทรทัศน์ครู” สำนักงานเขตการศึกษาดินแดง
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนวิชูทิศ โครงการโทรทัศน์ครู ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตการศึกษาดินแดง ในการจัด “การประ..
ดูทั้งหมด
1. เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
2. เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
3. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
5. เครือข่ายภาคกลางตอนบน
6. เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
7. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
8. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
9. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
Teachers Network
กรุณา เข้าสู่ระบบ ก่อนเข้าใช้งาน
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv