thaiteachers.tv
 
 
 
 
  การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้เรื่องภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้เรื่องภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (The Development of Learning Activity on Communicative Chinese in Daily Life by using Instructional Packages for Grade 10 Students)
ชื่อผู้วิจัย นางสาวศิริพร ภูมิภัทรพงศ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สังกัด โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองที่ผู้วิจัยได้ทดลองการใช้ชุดฝึกทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเรื่องภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ซึ่งชุดฝึกทักษะที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนั้นผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ภายในชุดฝึกทักษะโดยการบูรณาการเทคนิคการสอนหลากหลายแบบโดยมุ่งเน้นการใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาและเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยการใช้เทคนิคการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ การเล่มเกม และการใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ เพื่อคาดหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางภาษาจีนทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยทำให้นักเรียนสามารถบูรณาการทักษะทั้ง 4 ในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเรื่องภาษาจีนในชีวิตประจำวัน โดยการบูรณาการเทคนิคการสอนหลากหลายแบบที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมภายใต้การแสดงบทบาทสมมติ การเล่มเกม และการใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเรื่องภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระหว่างก่อนและหลังการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเรื่องภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 4) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันตามทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเรื่องภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 42 คน ใช้เวลาในการวิจัย 1 ภาคการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือชุดฝึกทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเรื่องภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ซึ่งภายในชุดฝึกทักษะนี้ได้ออกแบบการเรียนการสอนโดยการบูรณาการเทคนิคการสอนหลากหลายแบบที่เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาแต่ละเรื่อง โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ผลการวิจัยพบว่า
1) ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเรื่องภาษาจีนในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการทดลองใช้จริงกับตัวอย่างเท่ากับ 81.05/80.60
2) ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเรื่องภาษาจีนในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 0.7459
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระหว่างก่อนและหลังการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเรื่องภาษาจีนในชีวิตประจำวันมีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดฝึกทักษะที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนจำแนกตามทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนแต่ละทักษะมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็มขึ้นไปที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยทักษะที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือทักษะการฟัง และการพูดตามลำดับ
5) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเรื่องภาษาจีนในชีวิตประจำวันมีความพึงพอใจรวมอยู่ในดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจทุกข้อในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ: ชุดฝึกทักษะ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน การสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ การสอนโดยการเล่มเกม การสอนโดยการใช้เพลง
โดย ศิริพร ภูมิภัทรพงศ์ (2018-03-27 05:04:16)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv