thaiteachers.tv
 
 
 
 
  รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน
ผู้ศึกษา สุกัญญา ชัยวงค์
ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) สร้างแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และ 2559 กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling ) โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นกลุ่มที่ใช้สำหรับการสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 34 คน เป็นกลุ่มที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาไทย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ (1) แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาไทย (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย (3) แผนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการศึกษาพบว่า (1) แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาไทยสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 คือ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.10/81.51 (2) คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาไทยสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ การเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาไทยในทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ก) ด้านรูปแบบและความเหมาะสมของแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ (x-bar=4.51,SD = .52) ข) ด้านกระบวนการที่ทำให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ (x-bar =4.56,SD = .49) และ ค) ด้านการนำไปใช้และประโยชน์ที่ได้รับ (มี x-bar =4.59,SD = .51)
โดย สุกัญญา ชัยวงค์ (2018-02-02 11:57:19)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv