thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 13184
Rate :
 4
ความยาว : 14.15 นาที | Online : 2012-04-25  
    ปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี  
    คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี เชื่อว่าการปลูกฝังเรื่องจริยธรรม และการทำความดีตั้งแต่เด็กนั้น จะทำให้นักเรียนรู้สึกไม่เขินอาย และทำอย่างมีความสุข คุณครูจึงจัดกิจกรรมปลูกฝังความดีให้แก่เด็กตลอด  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

 
 
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการทำความดีตั้งแต่เด็กๆนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะในสังคมปัจจุบันนี้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องที่หาได้ยากเนื่องด้วยเหตุผลที่ค่าครองชีพในปัจจุบันนี้สูงมากพ่อแม่ผู้ปกครองจึงต้องดิ้นรนทำงานหหาเงินทำให้บางครั้งไม่มีเวลาที่จะใส่ใจดูแลเด็กเท่าที่ควรและในปัจจุบันที่เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ มีสื่อต่างๆมากมายที่เด็กได้รับรู้ซึ่งมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีเด็กในวัยปฐมวัยยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี ควรทำหรือไม่ควรทำ ดังนั้นการที่คุณครูช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการทำควมดีไปในทุกกิจกรรมที่จัดให้เด็กปฐมวัยนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะเด็กจะได้เติบโตไปพร้อมกับการเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป
โดย นางสาวสุกันทา ประครองกิจ (2012-05-09 07:49:21) [แสดงความคิดเห็น]
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการทำความดีตั้งแต่เด็กๆนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง

เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวค่ะ ควรปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ๆ ดีมากค่ะ
โดย เมทินี กวีกิจประเสริฐ (2012-05-11 21:36:07) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูรวมทั้งบรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียนมากเลยค่ะ
โดย นาฏกานต์ บุญนิกูล (2012-05-12 09:06:00) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเข้าใจธรรมชาติของเด็กมีการจัดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ให้เด็กได้เหมาะสมกับวัยที่คุณครูท่านอื่นจะนำไปใช้
โดย วิชาดา คิ้วเจริญ (2012-05-12 09:49:15) [แสดงความคิดเห็น]
โลกปัจจุบันมีการเปลียนแปลงทั้งทางด้านวัตถุเทคโนโลยี่ที่มีความเจริญทำให้เด็กยุคนี้ต้องตามกับความเจริญประกอบกับผู้ปกครองไม่เวลาเนื่องจากต้องประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวไม่มีเวลาอบรมดุแลบุตรหลานเป็นเหตุให้เด้กไม่รุว่าสิ่งที่ตนเองปฏิบัติและเรียนรู้จากสื่อเทคโนนั้นถูกต้องหรือผิดและไม่ดีอย่างไร การจัดกิจกรรมปลุกฝังความดีที่สามารถจัดได้ตั้งแตระดับปฐมวัยเป้นเรื่องที่ดีมากเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เด้กกระทำความดีตั้งแต่เด็กๆครูควาปลูกฝังทุกโอกาสทุกเวลาและที่สำคัญครูควรปฏิบัติเป็นตัวอย่างด้วย
โดย โสภิณ ชูเมือง (2012-05-12 12:42:35) [แสดงความคิดเห็น]
การปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัยทำได้หลายรูปแบบรูปแบบที่ได้ชมก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่จัดได้ดีมากครูสอนชัดถ้อยชัดคำดีมากเด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างดีการโอบกอดน่ารักมาก เด็กกล้าแสดงออกในทุกเรื่องเพราะครูเป็นกันเองกับเด็กยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ก็ดี เด็กก็ดีตามทุกกิจกรรมต้องมีการปลูกฝังอย่างสมำ่เสมอเด็กจะไม่เขินแน่นอนเด็กยังกลับไปปฏิบัติที่บ้านเป็นผลดีอีกด้วยการสร้างสถานการณ์ให้เด็กได้คิดทำให้เด็กได้กล้าแสดงออก
โดย นิรมล ผลิพืช (2012-05-13 01:01:24) [แสดงความคิดเห็น]
ชมโทรทัศน์ครู ปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย คุณครูสุนทรี หนูนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เชื่อว่าการปลูกฝังเรื่องจริยธรรม และการทำความดีแต่เล็กนั้น จะทำให้นักเรียนรู้สึกไม่เขินอายและทำอย่างมีความสุข คุณครูจัดกิจกรรมปลูกฝังความดีให้แก่เด็กตลอดโดยใช้ภาพประกอบเพื่อให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น เด็กแสดงความรักต่อกันน่ารักมาก เด็กก็ทำตามทุกกิจกรรมที่คุณครูสอน ดิฉันจะนำเทคนิคการสอนดี ๆ ของคุณครูไปใช้กับนักเรียนในชั้นเรียนต่อไป ขอขอบคุณมากค่ะ
โดย สุธีรา วงษ์แหวน (2012-05-13 23:12:52) [แสดงความคิดเห็น]
ปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กได้ดีมากคุณครูเป็นตัวอย่างที่ดี สามารถบูรณาการใช้กับเด็กได้หลากหลายวิธี ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับเด็กถ้าเด็กได้รับการปลูกฝังในสิ่งที่ดีและต่อเนื่องจะเกิดผลดีมากค่ะ เป็นประโยชน์และเป็นตัวอย่างที่ดี
โดย ดลนภัส ขจรวุฒิวรเดช (2012-05-14 20:27:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมที่ดีมาก ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยที่จะต้องเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญที่ดีในวันข้างหน้า กิจกรรมแต่ละกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนและครู ผู้เรียนและผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มาจากสภาพแวดล้อมใดก็ตาม การให้ความรักและความอบอุ่นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ขอบคุณเทคนิคและวิธีการดีๆ จะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนต่อไป :tv15:
โดย อาจารี ศรีดาวเรือง (2012-05-17 13:51:34) [แสดงความคิดเห็น]
การปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย โดยคุณครูสุนทรี หนูนาค จะสังเกตจากการพูดจะเห็นได้ว่าคุณครูเป็นคนใจเย็น ซึ่งจากการจัดกิจกรรมถือว่าครูสุนทรี หนูนาค เป็นต้นแบบที่ดีและสามารถจัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ มีวินัย มีคุณธรรม ดังนั้น การนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ในประการแรกคุณครูควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก เพราะเด็กวัยนี้ชอบเลียนแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ดังนั้นการเป็นต้นแบบที่ดีจะสามารถสอนให้เด็กได้เรียนรู้ในด้านคุณธรรมและควรจัดกิจกรรมเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กเกิดจิตสำนึกที่ดี ขอขอบคุณโทรทัศน์ครู :tv15:
โดย ศิริลักษณ์ ราชสุวรรณ์ (2012-05-18 20:33:33) [แสดงความคิดเห็น]
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการทำความดีครับ
โดย กัณฑ์คุปต์ ประเสริฐศรี (2012-05-19 20:24:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้วิธีง่ายๆ สามารถบูรณาการในการจัดชั้นเรียนได้ดี
โดย เบญจรงค์ เกตุพยัคฆ์ (2012-05-21 13:57:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นการสอนที่ดีมากค่ะบางโรงเรียนอาจนำไปปรับใช้ได้เพราะบางแห่งจำนวนนักเรียนมากไม่เหมาะสมกับกิจกรรมที่ใช้เวลา แต่ทั้งนี้การสอนที่ดีที่สุดนั้นคุณครูคงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกศิษย์เห็น และเด็กๆก็จะซึมซับไปที่ละนิดแบบไมรู้ตัวแต่ต้องใช้เวลาซึ่งถ้าเริ่มตั้งแต่อนุบาลคิดว่าดีมากๆค่ะ การใช้น้ำในการส่งแก้วน้ำนั้นก็ดี แต่ถ้ามีใครทำหกคุณครูก็คงต้องสอดแทรกคุณธรรมเรื่องการให้อภัย ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ดิฉันจะนำกิจกรรมที่ชมมาปรับใช้ค่ะ
โดย ศุภรักษน์ ธชณรงค์ (2012-05-21 16:03:24) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับวิธีการสอนของคุณครูสุนทรี หนูนาค ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างให้กับคุณครูและเด็ก ๆ ในห้องเรียนความเป็นครูที่เป็นต้นแบบความดี ความสุภาพ ความอบอุ่นทั้งภายนอกและภายใน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถเป็นต้นแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กปฐมวัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของครูความทุ่มเทของครูในการสอนการปฏิบัติต่อเด็กด้วยท่าทีที่ดีมากๆ การกระตุ้นเด็กอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมง่าย ๆ ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย อุทัยวรรณ ไชยคุณ (2012-05-23 14:31:01) [แสดงความคิดเห็น]
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งที่ดี การที่คุณครูโอบกอดเด็กทำให้เด็กมีความไว้ใจและเชื่อมั่นทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่นและกล้าที่จะพูดคุยกับคุณครู การใช้รูปภาพเป็นสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องที่ดีทำให้เด้กสนใจและสนุกสนาน เป็นเรื่องเล่าที่ปลูกฝังความดีให้เด็กๆและให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงออกทำให้เด็กมีความสุข เป็นการกระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทำให้เด็กมีสมาธิในการเรียนรู้และสนใจในการทำกิจกรรมต่างๆ
โดย ทัศนะวรรณ จันทร์ลุน (2012-05-25 18:47:41) [แสดงความคิดเห็น]
ปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี เป็นการสอนที่ดีมาก เพราะว่าครูมีความเชื่อ เชื่อว่าการปลูกฝังเรื่องจริยธรรม และการทำความดีตั้งแต่เด็กนั้น จะทำให้นักเรียนรู้สึกไม่เขินอาย และทำอย่างมีความสุข คุณครูจึงจัดกิจกรรมปลูกฝังความดีให้แก่เด็กตลอด และตัวครูเองต้นแบบความดี ความสุภาพ สามารถ ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถเป็นต้นแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กปฐมวัย สามารถประยุกต์ได้ทุกวัย
โดย เยาวลักษณ์ ใจอ่อน (2012-05-26 12:26:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ เพราะการปลูกฝังคุณธรรมสำหรับเด็ก นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในปัจจุบัน เราจะเห็นว่าสังคมไทยปัจจุบันขาดในเรื่องของคุณธรรม การทำความดี อบ่างเห็นได้ขัด การปลูกฝังคุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นการสร้างฐานความมั่นคงของชีวิตให้กับเด็ก ๆ เด็กจะซึมซับการทำความดีไปทีละน้อย สั่งสมไปเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันผู้ปกครองก็ต้องทำไปพร้อมกับคุณครูที่โรงเรียนด้วย เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว ผู้ใหญ่เป็นผู้แต่งเติมสีลงไปบนผ้าผืนนั้น เราอยากให้ผ้าขาวของเรามีความงดงามเช่นไรก็ต้องบรรจงแต่งแต้มให้สวยงามดังใจของเรา กิจกรรมทุกกิจกรรมเราสามารถแทรกในเรื่องของคุณธรรมได้ตลอดค่ะ
โดย รัตนา แผ่ทอง (2012-05-26 12:50:31) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย ของคุณครูสุนทรี หนูนาค เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ เพราะการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในสภาพสังคมปัจจุบัน เพราะการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่เด็กนั้นจะทำให้เด๋กไม่รู้สึกเขินอายที่จะทำ และทำอย่างเชื่อมั่นและมีความสุข เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีให้กับเด็ก เด็กจะค่อย ๆ ซึบซับความรู้สึกที่ดีและการทำความดีไปเรื่อย ๆ ผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับคุณครูด้วย การใช้กิจกรรมในการส่งแก้วน้ำนั้นก็ดี แต่ถ้ามีใครทำหกคุณครูก็คงต้องสอดแทรกคุณธรรมเรื่องการให้อภัย ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะนำไปใช้กับเด็ก ๆ ที่ห้องค่ะ
โดย สุชาดา ผลบุญ (2012-05-26 19:53:42) [แสดงความคิดเห็น]
การปลูกฝั่งคุณธรรมตั้งแต่ตอนเด็กนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีงาม แต่เราก็ควรที่จะสอนให้เด็กคิดด้วยว่า คนที่มีคุณธรรมกับคนที่ไม่มีคุณธรรมนั้นต่างกันอย่างไร ในการปลูกฝั่งนั้นควรที่จะปลุกเป็นกลุ่มๆครับ มนุษย์อยู่ด้วยกันเป็นสังคม ถ้าเราสร้างสังคมที่ดีงามขึ้นมานั้น เชื่อว่าสังคมที่มีคนดีมีคุณธรรมนั้นจะมีอยู่ตลอดไป และในเมื่อเด็กโตขึ้นควรสอนเกี่ยวกับศาสนาในหลายๆศาสนา เพื่อแต่จะพัฒนาและอีกหลายๆเรื่องในการทำความดี :tv15:
โดย สรีวย์ อัครเดชเรืองนาม (2012-05-27 15:20:21) [แสดงความคิดเห็น]
การปลูกฝังคุณธรรมในชั้นเรียนของครูสุนทรี หนูนาคนั้นถือเป็นสิ่งที่ทำได้ในลักษณะบูรณาการในกิจกรรมประจำวัน ผ่านสื่อภาพทำให้เด็กได้ร่วมสนทนาตอบคำถามได้รับการสัมผัสความรักซึ่งน่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เด็กการปลูกฝังคุณธรรมความดีควรส่งเสริมให้ปฏิบัติและเห็นด้วยเพราะหากไม่ปลูกฝังส่งเสริมก็อาจจะสู้กับสื่อทีวี ละคร หรือสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ได้ค่ะ
โดย กนิษฐา ปิดทองคำ (2012-06-10 19:43:56) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนแบบนี้มากอยากฝึกเด็กให้เด็กมีคุณธรรมปลูกฝักให้เค้าติดเป็นนิสัยสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในสภาพสังคมปัจจุบัน เพราะการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่เด็กนั้นจะทำให้เด๋กไม่รู้สึกเขินอายที่จะทำ และทำอย่างเชื่อมั่นและมีความสุข เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีให้กับเด็ก เด็กจะค่อย ๆ ซึบซับความรู้สึกที่ดีและการทำความดีไปเรื่อย ๆ ผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับคุณครูด้ว เพราะจากการสังเกตเด็กมักจะถูกละเลยเรือ่งคุณธรรมหรือรู้สึกอานที่จะแสดงออกมาเพราะไม่ได้ปลูกฝังจากที่บ้านดังนั้นทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนต้องร่วมมือกัน
โดย พิมพ์ฤดี ภานุมาศจรัสวงค์ (2012-06-20 21:45:20) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากค่ะ
โดย สุปราณี ศรีโนนยาง (2012-06-23 20:18:16) [แสดงความคิดเห็น]
โลกปัจจุบันมีการเปลียนแปลงทั้งทางด้านวัตถุเทคโนโลยี่ที่มีความเจริญทำให้เด็กยุคนี้ต้องตามกับความเจริญประกอบกับผู้ปกครองไม่เวลาเนื่องจากต้องประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวไม่มีเวลาอบรมดุแลบุตรหลานเป็นเหตุให้เด้กไม่รุว่าสิ่งที่ตนเองปฏิบัติและเรียนรู้จากสื่อเทคโนนั้นถูกต้องหรือผิดและไม่ดีอย่างไร การจัดกิจกรรมปลุกฝังความดีที่สามารถจัดได้ตั้งแตระดับปฐมวัยเป้นเรื่องที่ดีมากเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เด้กกระทำความดีตั้งแต่เด็กๆครูควาปลูกฝังทุกโอกาสทุกเวลาและที่สำคัญครูควรปฏิบัติเป็นตัวอย่างด้วย
โดย วันทนา แซ่ลิ่ม (2012-06-26 10:48:24) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กได้ดีมากคะคุณครูเป็นตัวอย่างที่ดี สามารถบูรณาการใช้กับเด็กได้หลากหลายวิธี ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญถ้าเด็กได้รับการปลูกฝังในสิ่งที่ดีและต่อเนื่องจะเกิดผลดีมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต การสอนของคุณครูนับว่ามีประโยชน์มากที่ครูเราควรนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมไม่ว่าระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือขั้นอุดมศึกษายิ่งสมควรให้เกิดขึ้นการจัดกิจกรรมคุณธรรมนับว่าเป็นสิ่งที่ดีควรปลูกฝั่งทุกระดับชั้น ขอขอบคุณคุณครูมากคะที่นำสิ่งดีๆมานำเสนอดิฉันเคยปฏิบัติกับเด็กแล้วบางกิจกรรม ได้ผลดีมากเลยคะและจะนำแนวคิดในการฝึกกระบวนการคิดโดยการกำหนดสถานการณืไปใช้กับเด็ก คิดว่าคงได้ผลดีเยี่ยมเช่นกัน ขอบคุณคะ
โดย นางจันทจร บุตรแก้ว (2012-06-27 00:05:17) [แสดงความคิดเห็น]
การปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย ของคุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กได้ดีมากคุณครูเป็นตัวอย่างที่ดี สามารถบูรณาการใช้กับเด็กได้หลากหลายวิธี ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับเด็กถ้าเด็กได้รับการปลูกฝังในสิ่งที่ดีและต่อเนื่องจะเกิดผลดีมากค่ะ เป็นประโยชน์และเป็นตัวอย่างที่ดีมาก
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-07-01 10:34:31) [แสดงความคิดเห็น]
ปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย คุณครูสุนทรี หนูนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เชื่อว่าการปลูกฝังเรื่องจริยธรรม และการทำความดีแต่เล็กนั้น จะทำให้นักเรียนรู้สึกไม่เขินอายและทำอย่างมีความสุข คุณครูจัดกิจกรรมปลูกฝังความดีให้แก่เด็กตลอดโดยใช้ภาพประกอบเพื่อให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น เด็กแสดงความรักต่อกันน่ารักมาก เด็กก็ทำตามทุกกิจกรรมที่คุณครูสอน จะนำเทคนิคการสอนดี ๆ ของคุณครูไปใช้กับนักเรียนในชั้นเรียน เพื่อปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับเด็กถ้าเด็กได้รับการปลูกฝังในสิ่งที่ดีและต่อเนื่องจะเกิดผลดีมากค่ะ เป็นประโยชน์และเป็นตัวอย่างที่ดีมาก
โดย อัญชลินทร์ ใจเที่ยง (2012-07-01 22:57:26) [แสดงความคิดเห็น]
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต้องเริ่มต้นกันตั้งแต่วัยเด็ก หรือปฐมวัย ซึ่งเป็นวัยที่ฝึกและสร้างการเรียนรู้ได้ง่าย หากการเสริมสร้างเป็นไปอย่างสอดคล้องกับวัย จะทำให้เด็กเกิดการซึมซับและพัฒนาได้เต็มที่ ครูและผู้ปกครอง รวมถึงสังคม คือผู้รับผิดชอบควรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
โดย อภิญญา เจริญชนม์ (2012-07-03 11:23:57) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กได้ดีมากคะคุณครูเป็นตัวอย่างที่ดี สามารถบูรณาการใช้กับเด็กได้หลากหลายวิธี ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม เด็กปฐมวัยต้องการการฝึกฝนที่ต้องย้ำทำอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดเป็นนิสัย ไม่ยากที่จะฝึกเด็กให้ปฎิบัติ โดยครูต้องปลูกฝังและให้กำลังใจเด็ก หรืออาจจะให้เป็นรางวัลสำหรับเด็กที่ทำดีและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อน เด็กก็จะเกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำดีโดยที่ไม่อาย
โดย ทิวาพร บาลอ่อน (2012-07-03 16:35:10) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กได้ดีมากคะคุณครูเป็นตัวอย่างที่ดี สามารถบูรณาการใช้กับเด็กได้หลากหลายวิธี ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม เด็กปฐมวัยต้องการการฝึกฝนที่ต้องย้ำทำอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดเป็นนิสัย ไม่ยากที่จะฝึกเด็กให้ปฎิบัติ โดยครูต้องปลูกฝังและให้กำลังใจเด็ก หรืออาจจะให้เป็นรางวัลสำหรับเด็กที่ทำดีและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อน เด็กก็จะเกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำดีโดยที่ไม่อาย
โดย ทิวาพร บาลอ่อน (2012-07-03 16:35:44) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กได้ดีมากคะคุณครูเป็นตัวอย่างที่ดี สามารถบูรณาการใช้กับเด็กได้หลากหลายวิธี ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม เด็กปฐมวัยต้องการการฝึกฝนที่ต้องย้ำทำอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดเป็นนิสัย ไม่ยากที่จะฝึกเด็กให้ปฎิบัติ โดยครูต้องปลูกฝังและให้กำลังใจเด็ก หรืออาจจะให้เป็นรางวัลสำหรับเด็กที่ทำดีและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อน เด็กก็จะเกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำดีโดยที่ไม่อาย
โดย ทิวาพร บาลอ่อน (2012-07-03 16:36:09) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กได้ดีมากคะคุณครูเป็นตัวอย่างที่ดี สามารถบูรณาการใช้กับเด็กได้หลากหลายวิธี ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม เด็กปฐมวัยต้องการการฝึกฝนที่ต้องย้ำทำอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดเป็นนิสัย ไม่ยากที่จะฝึกเด็กให้ปฎิบัติ โดยครูต้องปลูกฝังและให้กำลังใจเด็ก หรืออาจจะให้เป็นรางวัลสำหรับเด็กที่ทำดีและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อน เด็กก็จะเกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำดีโดยที่ไม่อาย
โดย ทิวาพร บาลอ่อน (2012-07-03 16:36:30) [แสดงความคิดเห็น]
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับผมเพราะปัจจุบันหลายๆ ที่หลายๆ โรงเรียน โดยเฉพาะคุณครูรุ่นใหม่ไม่มีการปลูกฝังสิ่งดีงามให้กับเด็กเลยจนเป็นปัญหาสาเหตุหนึ่งให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นการปลูกฝังและการเรียนรู้ในเรื่องของคุณธรรมนั้นจำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาและความต่อเนื่องพร้อมความอดทนเป็นอย่างสูงเพื่อให้เกิดจิต สำนึก จิตอาสาของเด็กนักเรียนขึ้นมาได้ รายการของอาจารย์ดีมากเลยครับเป็นแม่แบบในการนำไปพัฒนาต่อยอดได้ดีเลยทีเดียว ขอขอบคุณมากๆ ครับ ทั้งคุณครูผู้แนะนำการสอนและสื่อโทรทัศน์ดีดี อย่าง "สถานีโทรทัศน์ครูแห่งนี้นะครับผม"
โดย นาย พงศ์พิสุทธิ์ เทวะดา (2012-07-06 01:31:49) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับวิธีการสอนของคุณครูสุนทรี หนูนาค ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างให้กับคุณครูและเด็ก ๆ ในห้องเรียนความเป็นครูที่เป็นต้นแบบความดี ความสุภาพ ความอบอุ่นทั้งภายนอกและภายใน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถเป็นต้นแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กปฐมวัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของครูความทุ่มเทของครูในการสอนการปฏิบัติต่อเด็กด้วยท่าทีที่ดีมากๆ การกระตุ้นเด็กอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมง่าย ๆ ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
โดย เรณู พัฒนศิริศักดิ์ (2012-07-06 12:45:36) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยค่ะ ในความคิดของข้าพเจ้าจำเป็นมากต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยอนุบาล
โดย ฉลวย เนียมทอง (2012-07-07 14:04:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมากการพัฒนาต้องเริ่มจากเด็กอนุบาลกเพราะเป็นวัยที่สามารถปลูกฝังสิ่งดีๆและสามารถฝึกและส่งเสริมให้เด็กเกิดความรักและรูจักการช่วยเหลืิซึ่งกันและกัน ดีมากเลยค่ะ
โดย รุ่งทิพย์ ฟักประไพ (2012-07-09 22:04:31) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณคุณครูสุนทรี หนูนาคเป็นอย่างสูง เพราะในสภาวะปัญหาทางสังคมที่เป็นอยู่นั้น ทำให้การพัฒนาคุณธรรมเป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต้องเริ่มต้นกันตั้งแต่วัยเด็ก หรือปฐมวัย ซึ่งเป็นวัยที่ฝึกและสร้างการเรียนรู้ได้ง่าย หากการเสริมสร้างเป็นไปอย่างสอดคล้องกับวัย จะทำให้เด็กเกิดการซึมซับและพัฒนาได้เต็มที่ วิธีการที่คุณครูนำมาใช้นั้นเป็นวิธีที่ดีมากเลยคะ :tv02:
โดย วรรณมาศ ชมชื่น (2012-07-10 14:28:31) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ สมควรค่ะ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ต้องได้รับการปลูกฝังดูแล สั่งสอนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ขอบคุณที่ให้แนวทางในการจัดกิจกรรม
โดย สมบัติ สังข์มณี (2012-07-10 14:32:31) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย เป็นสิ่งที่ดีมาก เราควรปลูกฝังคุณธรรม - จริยธรรม ตั้งแต่ยังเล็กๆ กิจกรรมที่คุณครูสุนทรีได้จัดขึ้นชอบมากเลยค่ะ ทำได้ง่าย และยังเป็นการปลูกฝังความดีให้เด็กไปในตัว และเป็นการสะสมความอ่อนน้อม ความอ่อนโยนให้แก่เด็ก และยังมีกิจกรรมการสร้างความรักความอบอุ่นให้แก่เด็กด้วยการโอบกอดกัน ทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่น
โดย นุชนาฎ เกิดอุ่ม (2012-07-10 14:40:12) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กอนุบาลได้รู้จัการช่วยเหลือเพื่อนและผู้อื่น สอนให้เด็กรู้จักรักเพื่อนและให้ความอบอุ่นต่อเพื่อน เพื่อเด็กจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ :tv18:
โดย จำเรียง อ่อนฉำ (2012-07-10 14:52:42) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะเป็นการปลูกฝังให้เด็กรักกัน แบ่งปันกัน ให้เด็กรู้จักความอบอุ่นจากครูและเพื่อน ให้เด็กเกิดความเคยชิน และไม่เขินอาย เมื่อทำเป็นประจำ จะนำแนวทางนี้มาใช้กับนักเรียนต่อไป
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-07-10 20:43:51) [แสดงความคิดเห็น]
ดีค่ะ สามารถนำมาปรับใช้ในการสอนในนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น ซึ่งในสังคมปัจจุบันนี้แม้แต่ผู้ใหญ่บางคนยังขาดความปรองดองกันเลยค่ะ ซึ่งการปลูกฝังตั้งแต่เด็กจะช่วยในเด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าค่ะ
โดย นารีรัตน์ มุขแก้ว (2012-07-12 20:37:28) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ จะนำตัวอย่างนี้ไปปรับใช้ในการสอนให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น ซึ่งในสังคมปัจจุบันนี้แม้แต่ผู้ใหญ่บางคนยังขาดความปรองดองกันเลยค่ะ ซึ่งการปลูกฝังตั้งแต่เด็กจะช่วยในเด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าค่ะ
โดย บัญญัติ จันทร์เกิด (2012-07-13 05:08:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากการปลูกฝังความดีให้กับเด็กควรทำตั้งแต่เล็ก เพื่อให้เด็กเกิดความเคยชินและปฏิบัติจนเป็นนิสัย
ติดตัวไปจนเป็นผู้ใหญ่วันข้างหน้าจะได้มีผู้ใหญ่ใจดีในสังคมไทยมากๆค่ะ :tv10: :tv18:
โดย ปราณี พานิช (2012-07-13 17:00:52) [แสดงความคิดเห็น]
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถเริ่มได้ตั้งแต่เด็ก จะทำให้เด็กสามารถซึมซับการทำความดีตั้งแต่ยังเล็ก ซึ่งกิจกรรมแบบนี้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดความเคยชิน เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่ออนาคตของประเทศชาติเราด้วยค่ะ
โดย ขนิษฐา ผ่องสังข์ (2012-07-13 17:30:33) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สุนทรี เป็นตัวอย่างในเรื่องการสอนจริยธรรมได้ดีมากค่ะ ในด้านบุคลิกภาพของอาจารย์ก็นุ่มนวล น่ารัก จริงใจมากค่ะ กิจกรรมเป็นสิ่งที่ครูอนุบาลนำไปใช้ได้จริง เห็นด้วยกับ ดร.อมลวรรณ ที่บอกว่า "ความจริงใจของครูต้องมาจากใจ" เพราะเด็กๆเขาสัมผัสได้ค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะ :tv18:
โดย ผศ. ไกรวี ศรีสุคนธ์ คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ม.ราชภัฎ (2012-07-16 10:27:23) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สุนทรี เป็นตัวอย่างในเรื่องการสอนจริยธรรมได้ดีมากค่ะ ในด้านบุคลิกภาพของอาจารย์ก็นุ่มนวล น่ารัก จริงใจมากค่ะ กิจกรรมเป็นสิ่งที่ครูอนุบาลนำไปใช้ได้จริง เห็นด้วยกับ ดร.อมลวรรณ ที่บอกว่า "ความจริงใจของครูต้องมาจากใจ" เพราะเด็กๆเขาสัมผัสได้ค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะ :tv18: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18:
โดย ผศ. ไกรรวี ศรีสุคนธ์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ม.ราชภัฎเพชรบุรี (2012-07-16 10:36:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะปัจจุบันนี้พ่อแม่ไม่คอยมีเวลากอดลูกทำให้เด็กอาจขาดความอบอุ่นและเด็กอาจจะไม่กล้ากอดพ่อแม่กิจกรรมนี้อาจช่วยให้เด็กกล้าแสดงออกกับพ่อแม่ก่อนโดยการเข้าปกอดพ่อแม่ก็และยังช่วยลดความรุนแรงในห้องเรียนอีกด้วยทำให้เด็กลดความกล้าร้าวลงได้ควรส่งเสริมกิจกรรมไปเรื่อยและของนำกิจกรรมนี้ไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนบ้างนะคะเด็กๆที่โรงเรียนจะได้รู้จักถนอมความรักเป็นและกล้างแสองออกกับพ่อแม่ได้อีกด้วยขอบคุณค่ะ
โดย นางวรวลัญช์ แสงศร (2012-07-20 13:28:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะปัจจุบันนี้พ่อแม่ไม่คอยมีเวลากอดลูกทำให้เด็กอาจขาดความอบอุ่นและเด็กอาจจะไม่กล้ากอดพ่อแม่กิจกรรมนี้อาจช่วยให้เด็กกล้าแสดงออกกับพ่อแม่ก่อนโดยการเข้าปกอดพ่อแม่ก็และยังช่วยลดความรุนแรงในห้องเรียนอีกด้วยทำให้เด็กลดความกล้าร้าวลงได้ควรส่งเสริมกิจกรรมไปเรื่อยและของนำกิจกรรมนี้ไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนบ้างนะคะเด็กๆที่โรงเรียนจะได้รู้จักถนอมความรักเป็นและกล้างแสองออกกับพ่อแม่ได้อีกด้วยขอบคุณค่ะ
โดย นางวรวลัญช์ แสงศร (2012-07-20 13:28:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะปัจจุบันนี้พ่อแม่ไม่คอยมีเวลากอดลูกทำให้เด็กอาจขาดความอบอุ่นและเด็กอาจจะไม่กล้ากอดพ่อแม่กิจกรรมนี้อาจช่วยให้เด็กกล้าแสดงออกกับพ่อแม่ก่อนโดยการเข้าปกอดพ่อแม่ก็และยังช่วยลดความรุนแรงในห้องเรียนอีกด้วยทำให้เด็กลดความกล้าร้าวลงได้ควรส่งเสริมกิจกรรมไปเรื่อยและของนำกิจกรรมนี้ไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนบ้างนะคะเด็กๆที่โรงเรียนจะได้รู้จักถนอมความรักเป็นและกล้างแสองออกกับพ่อแม่ได้อีกด้วยขอบคุณค่ะ
โดย นางวรวลัญช์ แสงศร (2012-07-20 13:28:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะปัจจุบันนี้พ่อแม่ไม่คอยมีเวลากอดลูกทำให้เด็กอาจขาดความอบอุ่นและเด็กอาจจะไม่กล้ากอดพ่อแม่กิจกรรมนี้อาจช่วยให้เด็กกล้าแสดงออกกับพ่อแม่ก่อนโดยการเข้าปกอดพ่อแม่ก็และยังช่วยลดความรุนแรงในห้องเรียนอีกด้วยทำให้เด็กลดความกล้าร้าวลงได้ควรส่งเสริมกิจกรรมไปเรื่อยและของนำกิจกรรมนี้ไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนบ้างนะคะเด็กๆที่โรงเรียนจะได้รู้จักถนอมความรักเป็นและกล้างแสองออกกับพ่อแม่ได้อีกด้วยขอบคุณค่ะ
โดย นางวรวลัญช์ แสงศร (2012-07-20 13:28:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะปัจจุบันนี้พ่อแม่ไม่คอยมีเวลากอดลูกทำให้เด็กอาจขาดความอบอุ่นและเด็กอาจจะไม่กล้ากอดพ่อแม่กิจกรรมนี้อาจช่วยให้เด็กกล้าแสดงออกกับพ่อแม่ก่อนโดยการเข้าปกอดพ่อแม่ก็และยังช่วยลดความรุนแรงในห้องเรียนอีกด้วยทำให้เด็กลดความกล้าร้าวลงได้ควรส่งเสริมกิจกรรมไปเรื่อยและของนำกิจกรรมนี้ไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนบ้างนะคะเด็กๆที่โรงเรียนจะได้รู้จักถนอมความรักเป็นและกล้างแสองออกกับพ่อแม่ได้อีกด้วยขอบคุณค่ะ
โดย นางวรวลัญช์ แสงศร (2012-07-20 13:28:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะปัจจุบันนี้พ่อแม่ไม่คอยมีเวลากอดลูกทำให้เด็กอาจขาดความอบอุ่นและเด็กอาจจะไม่กล้ากอดพ่อแม่กิจกรรมนี้อาจช่วยให้เด็กกล้าแสดงออกกับพ่อแม่ก่อนโดยการเข้าปกอดพ่อแม่ก็และยังช่วยลดความรุนแรงในห้องเรียนอีกด้วยทำให้เด็กลดความกล้าร้าวลงได้ควรส่งเสริมกิจกรรมไปเรื่อยและของนำกิจกรรมนี้ไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนบ้างนะคะเด็กๆที่โรงเรียนจะได้รู้จักถนอมความรักเป็นและกล้างแสองออกกับพ่อแม่ได้อีกด้วยขอบคุณค่ะ
โดย นางวรวลัญช์ แสงศร (2012-07-20 13:28:34) [แสดงความคิดเห็น]
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในเด็กวัยนี้ มีความสำคัญมาก เนื่องจากเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวถ้าเราแต่งแต้มสีใดให้กับผ้าผืนนี้ ผ้าก็จะเปลี่ยนสีไปตามที่เราใส่สีลงไป การให้ความรัก ความอบอุ่นที่เพียงพอมีส่วนทำให้เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดี ซึ่งจะนั่นคืออนาคตของชาตินั่นเอง กิจกรรมของคุณครูสุนทรี เป็นกิจกรรมที่ดีมาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ กิจกรรมมีการบูรณาการระหว่างการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมกับกระบวนการคิด ในขณะที่เด็กจะได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอีกด้วย ปัจจุบันนี้โรงเรียนของข้าพเจ้าได้นำกิจกรรมนี้มาบูรณาการใช้กับเด็กอนุบาลของข้าพเจ้า ซึ่งผลที่ได้รับคือ เด็กมีความรัก เข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้น มี EQ ขึ้น และพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ดีขึ้น ---> ขอขอบพระคุณคุฯครูสุนทรี เป็นอย่างสูงนะคะ ที่ได้นำกิจกรรมนี้มาเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก และเพื่ออนาคตของชาติที่ดีต่อไปค่ะ "ต้นกล้าที่แข็งแรง มาจากเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์" :tv15:
โดย พรพิมล บัวผดุง (2012-07-25 21:34:36) [แสดงความคิดเห็น]
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในเด็กวัยนี้ มีความสำคัญมาก เนื่องจากเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวถ้าเราแต่งแต้มสีใดให้กับผ้าผืนนี้ ผ้าก็จะเปลี่ยนสีไปตามที่เราใส่สีลงไป การให้ความรัก ความอบอุ่นที่เพียงพอมีส่วนทำให้เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดี ซึ่งจะนั่นคืออนาคตของชาตินั่นเอง กิจกรรมของคุณครูสุนทรี เป็นกิจกรรมที่ดีมาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ กิจกรรมมีการบูรณาการระหว่างการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมกับกระบวนการคิด ในขณะที่เด็กจะได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอีกด้วย ปัจจุบันนี้โรงเรียนของข้าพเจ้าได้นำกิจกรรมนี้มาบูรณาการใช้กับเด็กอนุบาลของข้าพเจ้า ซึ่งผลที่ได้รับคือ เด็กมีความรัก เข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้น มี EQ ขึ้น และพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ดีขึ้น ---> ขอขอบพระคุณคุฯครูสุนทรี เป็นอย่างสูงนะคะ ที่ได้นำกิจกรรมนี้มาเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก และเพื่ออนาคตของชาติที่ดีต่อไปค่ะ "ต้นกล้าที่แข็งแรง มาจากเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์" :tv15:
โดย พรพิมล บัวผดุง (2012-07-25 21:35:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกกรมที่ดีมากค่ะ เป็นการปลูกผังเรื่องของความดีให้กับเด็กๆ ซึ่งในปัจจุบันเราจะสังเกตเห็นเด็กๆมีอารมณ์รุนแรง เอาแต่ใจตนเอง คุณพ่อคุณแม่ตามใจ แต่คุณครูสุนทรี หนูนาค ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ให้เด็กได้รู้จักความรัก การแบ่งปัน ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่จะทำให้เด็กๆเป็นคนดีในอนาคต
โดย วิชุดา ผ่องสังข์ (2012-08-01 19:11:58) [แสดงความคิดเห็น]
ปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี การที่ครูปลูกฝังให้นักเรียนทำความดีตั้งแต่เด็กนั้น เป็นสิ่งที่ดีเพราะเด็กคือผ้าขาวที่จะซึมซับสิ่งต่างๆ หากเราย้ำคิดย้ำทำบ่อยๆ อีกทั้งแสดงออกเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้เห็นเป็นประจำ ก็จะช่วยปลูกฝังความดีให้เกิดขึ้นภายในจิตใจอันบริสุทธ์ของเด็กได้ อันจะเป็นเกราะคุ้มกันต่อไปในการดำเนินชีวิตต่อไปภายภาคหน้าได้เป็นอย่างดี คุณครูยังมีวิธีการบูรณาการการสอนสอดแทรกการทำความดีในเนื้อหาวิชาที่สอนได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งยังเป็นส่วนช่วยให้ครอบครัวของนักเรียนเกิดความอบอุ่นเข็มแข็งเพิ่มมากขึ้น เป็นการปูรากฐานการทำความดีในตัวเด็กได้ดีมาก เป็นธรรมชาติ และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
โดย ปริญญาภรณ์ นุ่นงาม (2012-08-06 22:36:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการปฎิบัติที่ดีทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่นและรักกันเพราะปัจุบันนี้พ่อแม่ผู้ปกครองไม่สค่อยมีเวลาให้กับลูก แต่กิจกรรมทีจัดขึ้นเป็นการมอบความรักให้กับเด็กที่เขารู้สึกว่าขาดความอบอุ่น เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ และจะนำไปปรับใช้ภายในโรงดรียนได้ค่ะ
โดย ยุพา กล้าหาญ (2012-08-14 05:27:19) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สุนทรี เป็นตัวอย่างในเรื่องการสอนจริยธรรมได้ดีมากค่ะ (น.ศ.ฝึกสอน)
โดย รัชฎาภรณ์ อัปกาญจน์ (2012-08-14 18:48:34) [แสดงความคิดเห็น]
ปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี เชื่อว่าการปลูกฝังเรื่องจริยธรรม และการทำความดีตั้งแต่เด็กนั้น จะทำให้นักเรียนรู้สึกไม่เขินอาย และทำอย่างมีความสุข คุณครูจึงจัดกิจกรรมปลูกฝังความดีให้แก่เด็กตลอด
เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเด็กปฐมวัยควรมีการปลูกฝังในแง่ของคุณธรรม จริยธรรม มุ่งเน้นให้เด็กมีจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยและการมาโรงเรียนเด็กยังได้พัฒนาทักษะในหลายๆด้านจึงควรให้เด็กมีกิจกรรมที่เน้นในทางด้านจริยธรรมให้มาก เพื่อจะเป็นคนดีของพ่อแม่ ครู และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติด้วย :tv18:
โดย วันทิพพย์ (2012-08-15 11:15:00) [แสดงความคิดเห็น]
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนั้น เป็นสิ่งที่ดีมาก โดยเฉพาะสำหรับเด็กอนุบาล โดยการให้เด็กๆได้รู้จักการช่วยเหลือเพื่อนและผู้อื่น สอนให้เด็กรู้จักรักเพื่อนและให้ความอบอุ่นต่อเพื่อน เพื่อเด็กจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอบคุณคุณครูที่สอนกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ
โดย นางยาใจ แพรดํา (2012-08-17 20:36:09) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สุนทรี เป็นตัวอย่างในเรื่องการสอนจริยธรรมได้ดีมากค่ะ
เป็นครูมืออาชีพจริง ยกนิ้วให้นะคะ
โดย กัลยา ชุมอินทอง (2012-08-21 21:31:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก เป็นเรื่องที่ควรรีบเร่งสอนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในวัยอนุบาล เพราะปัจจุบันสังคมเราเสื่อมถอยคุณธรรม ความดี การสอนนั้นเน้นเริ่มต้นที่เด็กผ่านการสอนโดยเพลง คำคล้องจอง นิทาน ดนตรี รวมไปถึงการลงมือปฏิบตัติตนเป็นคนดี กิจกรรมที่ได้ดูเป็นกิจกรรมที่ดีมาก นอกจากนั้นยังได้มีส่วนร่วมกับพ่อแม่โดยครูสอบถามพูดคุย การแนะนำผู้ปกครอง ทั้งยังให้เด็กแสดงผลงานศิปะผ่านการเล่าความดี การให้น้ำแสดงความรัมอบรักให้คนอืนและรับด้วยคำขอบคุณและมอบความรักคืน ดีมากครับจะนำไปใช้
โดย กมล แขกระโทก (2012-10-01 18:07:00) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมการปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี การที่ครูปลูกฝังให้นักเรียนทำความดีตั้งแต่เด็กนั้น เป็นสิ่งที่ดีเพราะเด็กคือผ้าขาวที่จะซึมซับสิ่งต่างๆ หากเราย้ำคิดย้ำทำบ่อยๆ อีกทั้งแสดงออกเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้เห็นเป็นประจำ ก็จะช่วยปลูกฝังความดีให้เกิดขึ้นภายในจิตใจอันบริสุทธ์ของเด็กได้ อันจะเป็นเกราะคุ้มกันต่อไปในการดำเนินชีวิตต่อไปภายภาคหน้าได้เป็นอย่างดี คุณครูยังมีวิธีการบูรณาการการสอนสอดแทรกการทำความดีในเนื้อหาวิชาที่สอนได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งยังเป็นส่วนช่วยให้ครอบครัวของนักเรียนเกิดความอบอุ่นเข็มแข็งเพิ่มมากขึ้น เป็นการปูรากฐานการทำความดีในตัวเด็กได้ดีมาก เป็นธรรมชาติ และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ได้ชมแล้วรู้สึกดีนะค่ะการปลูกฝังการเป็นเด็กดี การทำความดี แต่บางครั้งเวลาเด็กทำได้ปฏิบัติได้กลับบ้านไปเหมือนเดิม งง มากเลยแต่จะพยายามฝึกทุกครั้งและบ่อยๆตามที่คุณครูแนะนำค่ะ :tv17: :tv09: :tv09: :tv15:
โดย พิณญาดา จาบจินดา (2012-10-28 19:48:47) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบกิจกรรมนี้มากเลยค่ะ....คุนครูสุนทรีเป็นต้นแบบของครูอนุบาลจริงๆเลยค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15:
โดย ทัศนีย์ บุญเปียม (2012-11-11 18:29:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจและสามารถนำไปปรับใช้กับนักเรียนของตนเองได้และยังเป็นแนวการคิดแนวการปฏิบัติของตนเองเพื่อทำให้เด็กได้เรียนรู้จากการกระทำและจดจำนำไปปฎิบัติได้อย่าไม่เขินอายและทำให้เด็กเป็นคนดีและดำรงตนอยู่ในสังคมที่ตนดำเนินอยู่หรือสังคมแห่งการทำงานเมื่อเติบใหญ่ทำให้อนาคตของประเทศชาติเป็นอนาคตที่เจริญงอกงามได้และการจัดกิจกรรมที่ได้รับการบรรยายนี้เป็นกิจกรรมที่เน้นในตัวผู้เรียนได้อย่างชัดเจนและเห็นผลระยะยาว
โดย พิมพ์วลัญช์ อินต๊ะเสน (2012-11-14 18:08:42) [แสดงความคิดเห็น]
เปิดดูครั้งแรก ประทับใจมาก :tv02: เห็นภาพเด็กกอดกัน กิจกรรมรักที่มอบให้ ชอบมาก เพราะทุกวันนี้เมื่อเจอเด็กไม่ว่าจะชั้นเรียนที่ตนเองสอนหรือชั้นอื่นที่เราเคยเห็นหน้าและเด็กเริ่มคุ้นเคยกับเราจะกางมือออกและขอกอด ครั้งแรกในเด็กทุกคนที่ไม่เคยโดนกอดจะไม่กล้าเข้าหาเรา แต่พอครั้งต่อไปเมื่อกางมือโดยไม่เรียกชื่อเด็กก็จะเดินมาให้เรากอด ชื่นใจมากค่ะ ที่เห็นคุณครูสุนทรีจัดกิจกรรมเสริมคุณธรรมและเกิดขึ้นได้กับเด็กอย่างแท้จริง มองดูแม้ว่าแค่ 14 นาที ถ้าไม่ได้ปฏิบัติทุกครั้งเด็กคงทำไม่ได้อย่างนี้ ยินดีกับความสำเร็จของคุณครูสุนทรีและดีใจกับเด็กที่ได้เรียนกับคุณครู
โดย พิศมัย ไตรคุ้มดัน (2012-11-23 18:47:12) [แสดงความคิดเห็น]
ปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย คุณครูสุนทรี หนูนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สอนเรื่องการทำความดีในห้องเรียนโดยผ่านกิจกรรม "รักที่มอบให้" โดยการโอบกอด การสัมผัส การมอบความรักให้กัน เป็นการปลูกฝังเรื่องของความรักและความอบอุ่น ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน โดยใช้แก้วน้ำใส่น้ำ เวียนให้เพื่อน ๆ อีกกิจกรรมคือสื่อจากรูปภาพและให้เด็ก ๆ ได้วาดภาพกิจกรรมที่เด็ก ๆ อยากทำความดีในกระดาษ ช่วยเสริมสร้างการกล้าแสดงออก เสริมสร้างเรื่องของการใช้เหตุผล สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เรื่องของกิริยามารยาท เรื่องของการเป็นคนดี เด็ก ๆ ก็จะไม่เก้อเขิน ไม่รู้สึกอายที่จะได้ทำความดี เริ่มวันละนิดและทุกวัน เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ
โดย จิตรลดา มะโนระ (2012-12-24 16:33:33) [แสดงความคิดเห็น]
การปลูกฝังคุณธรรมควมดีให้กับนักเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ดีนักเรียนมีความตั้งใจปฏิบัติตั้งแต่เยาว์วัยทำให้เติบโตเป็นผ้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมในภายภาคหน้าที่ดี เพราะในสมัยนี้บางคนจะไม่ได้เน้นคุณธรรมความดีเท่าที่ควรม่งเน้นแต่ทรัพย์สินให้กับบุตรหลานโดยลือมเน้นความดีค่คุณธรรมที่สามารถนำติดตัวไปใช้ได้ตลอดชีวิตของการเรียนและการทำงานร่วมกับผ้อื่นได้เรื่องที่ได้ชมนี้จึงมีประโยชน์แก่ผ้ที่ได้ติดตามเป็นอย่างยิ่งขอบคุณโทรทัศน์ครูที่มีรายการที่ดีมาเผยแพร่ให้ความร้แก่บุคลากรได้นำปฏิบัติใช้ได้ดีต่อไปและช่วยเสริมสร้างสังคมให้มีความดีค่จริธรรมต่อไปในสังคมไทย
โดย สุกัญญา ทองจันทร์ (2013-03-10 14:44:53) [แสดงความคิดเห็น]
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมถือเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่เด็ก ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถทำความดีได้ตั้งแต่ยังเล็กๆ กิจกรรมแบบนี้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพราะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ... ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าเด็กๆ จะมีอารมณ์รุนแรง เอาแต่ใจตนเอง พ่อแม่ตามใจ แต่ครูสุนทรี ท่านได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ โดยสอนให้เด็กได้รู้จักความรัก การแบ่งปัน ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่จะทำให้เด็กๆ เป็นคนดีในอนาคตค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย น.ส.ญานิกา รุโจปการ 564186608 การศึกษาปฐมวัย (2014-02-28 06:23:10) [แสดงความคิดเห็น]
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมถือเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่เด็ก ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถทำความดีได้ตั้งแต่ยังเล็กๆ กิจกรรมแบบนี้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพราะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ... ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าเด็กๆ จะมีอารมณ์รุนแรง เอาแต่ใจตนเอง พ่อแม่ตามใจ แต่ครูสุนทรี ท่านได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ โดยสอนให้เด็กได้รู้จักความรัก การแบ่งปัน ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่จะทำให้เด็กๆ เป็นคนดีในอนาคตค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย น.ส.ญานิกา รุโจปการ 564186608 การศึกษาปฐมวัย (2014-02-28 06:25:03) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดิ์ค่ะ ชื่อนางสาว อัจจิมา ปิ่นทอง นักศึกษามหาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่1 วีดีโอนี้เป็นวีดีโอที่ดีค่ะ เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมการทำความดีการมอบความรักให้แก่กันสามารถบูรณาการใช้กับเด็กได้หลากหลายวิธี ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญถ้าเด็กได้รับการปลูกฝังในสิ่งที่ดีและต่อเนื่องจะเกิดผลดีมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต การสอนของคุณครูนับว่ามีประโยชน์มากที่ครูเราควรนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมไม่ว่าระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือขั้นอุดมศึกษายิ่งสมควรให้เกิดขึ้น :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย อัจจิมา ปิ่นทอง (2014-03-02 10:22:29) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดิ์ค่ะ ชื่อนางสาว อัจจิมา ปิ่นทอง นักศึกษามหาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่1 วีดีโอนี้เป็นวีดีโอที่ดีค่ะ เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมการทำความดีการมอบความรักให้แก่กันสามารถบูรณาการใช้กับเด็กได้หลากหลายวิธี ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญถ้าเด็กได้รับการปลูกฝังในสิ่งที่ดีและต่อเนื่องจะเกิดผลดีมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต การสอนของคุณครูนับว่ามีประโยชน์มากที่ครูเราควรนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมไม่ว่าระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือขั้นอุดมศึกษายิ่งสมควรให้เกิดขึ้น :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย อัจจิมา ปิ่นทอง (2014-03-02 10:29:45) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดิ์ค่ะ ชื่อนางสาว อัจจิมา ปิ่นทอง นักศึกษามหาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่1 วีดีโอนี้เป็นวีดีโอที่ดีค่ะ เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมการทำความดีการมอบความรักให้แก่กันสามารถบูรณาการใช้กับเด็กได้หลากหลายวิธี ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญถ้าเด็กได้รับการปลูกฝังในสิ่งที่ดีและต่อเนื่องจะเกิดผลดีมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต การสอนของคุณครูนับว่ามีประโยชน์มากที่ครูเราควรนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมไม่ว่าระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือขั้นอุดมศึกษายิ่งสมควรให้เกิดขึ้น :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย อัจจิมา ปิ่นทอง (2014-03-02 10:29:47) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดิ์ค่ะ ชื่อนางสาว อัจจิมา ปิ่นทอง นักศึกษามหาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่1 วีดีโอนี้เป็นวีดีโอที่ดีค่ะ เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมการทำความดีการมอบความรักให้แก่กันสามารถบูรณาการใช้กับเด็กได้หลากหลายวิธี ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญถ้าเด็กได้รับการปลูกฝังในสิ่งที่ดีและต่อเนื่องจะเกิดผลดีมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต การสอนของคุณครูนับว่ามีประโยชน์มากที่ครูเราควรนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมไม่ว่าระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือขั้นอุดมศึกษายิ่งสมควรให้เกิดขึ้น :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย อัจจิมา ปิ่นทอง (2014-03-02 10:29:47) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดิ์ค่ะ ชื่อนางสาว อัจจิมา ปิ่นทอง นักศึกษามหาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่1 วีดีโอนี้เป็นวีดีโอที่ดีค่ะ เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมการทำความดีการมอบความรักให้แก่กันสามารถบูรณาการใช้กับเด็กได้หลากหลายวิธี ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญถ้าเด็กได้รับการปลูกฝังในสิ่งที่ดีและต่อเนื่องจะเกิดผลดีมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต การสอนของคุณครูนับว่ามีประโยชน์มากที่ครูเราควรนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมไม่ว่าระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือขั้นอุดมศึกษายิ่งสมควรให้เกิดขึ้น :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย อัจจิมา ปิ่นทอง (2014-03-02 10:29:47) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดิ์ค่ะ ชื่อนางสาว อัจจิมา ปิ่นทอง นักศึกษามหาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่1 วีดีโอนี้เป็นวีดีโอที่ดีค่ะ เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมการทำความดีการมอบความรักให้แก่กันสามารถบูรณาการใช้กับเด็กได้หลากหลายวิธี ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญถ้าเด็กได้รับการปลูกฝังในสิ่งที่ดีและต่อเนื่องจะเกิดผลดีมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต การสอนของคุณครูนับว่ามีประโยชน์มากที่ครูเราควรนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมไม่ว่าระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือขั้นอุดมศึกษายิ่งสมควรให้เกิดขึ้น :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย อัจจิมา ปิ่นทอง (2014-03-02 10:29:47) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดิ์ค่ะ ชื่อนางสาว อัจจิมา ปิ่นทอง นักศึกษามหาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่1 วีดีโอนี้เป็นวีดีโอที่ดีค่ะ เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมการทำความดีการมอบความรักให้แก่กันสามารถบูรณาการใช้กับเด็กได้หลากหลายวิธี ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญถ้าเด็กได้รับการปลูกฝังในสิ่งที่ดีและต่อเนื่องจะเกิดผลดีมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต การสอนของคุณครูนับว่ามีประโยชน์มากที่ครูเราควรนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมไม่ว่าระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือขั้นอุดมศึกษายิ่งสมควรให้เกิดขึ้น :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย อัจจิมา ปิ่นทอง (2014-03-02 10:29:49) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดิ์ค่ะ ชื่อนางสาว อัจจิมา ปิ่นทอง นักศึกษามหาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่1 วีดีโอนี้เป็นวีดีโอที่ดีค่ะ เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมการทำความดีการมอบความรักให้แก่กันสามารถบูรณาการใช้กับเด็กได้หลากหลายวิธี ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญถ้าเด็กได้รับการปลูกฝังในสิ่งที่ดีและต่อเนื่องจะเกิดผลดีมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต การสอนของคุณครูนับว่ามีประโยชน์มากที่ครูเราควรนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมไม่ว่าระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือขั้นอุดมศึกษายิ่งสมควรให้เกิดขึ้น :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย อัจจิมา ปิ่นทอง (2014-03-02 10:29:50) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดิ์ค่ะ ชื่อนางสาว อัจจิมา ปิ่นทอง นักศึกษามหาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่1 วีดีโอนี้เป็นวีดีโอที่ดีค่ะ เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมการทำความดีการมอบความรักให้แก่กันสามารถบูรณาการใช้กับเด็กได้หลากหลายวิธี ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญถ้าเด็กได้รับการปลูกฝังในสิ่งที่ดีและต่อเนื่องจะเกิดผลดีมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต การสอนของคุณครูนับว่ามีประโยชน์มากที่ครูเราควรนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมไม่ว่าระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือขั้นอุดมศึกษายิ่งสมควรให้เกิดขึ้น :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย อัจจิมา ปิ่นทอง (2014-03-02 10:29:52) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดิ์ค่ะ ชื่อนางสาว อัจจิมา ปิ่นทอง นักศึกษามหาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่1 วีดีโอนี้เป็นวีดีโอที่ดีค่ะ เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมการทำความดีการมอบความรักให้แก่กันสามารถบูรณาการใช้กับเด็กได้หลากหลายวิธี ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญถ้าเด็กได้รับการปลูกฝังในสิ่งที่ดีและต่อเนื่องจะเกิดผลดีมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต การสอนของคุณครูนับว่ามีประโยชน์มากที่ครูเราควรนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมไม่ว่าระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือขั้นอุดมศึกษายิ่งสมควรให้เกิดขึ้น :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย อัจจิมา ปิ่นทอง (2014-03-02 10:29:53) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดิ์ค่ะ ชื่อนางสาว อัจจิมา ปิ่นทอง นักศึกษามหาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่1 วีดีโอนี้เป็นวีดีโอที่ดีค่ะ เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมการทำความดีการมอบความรักให้แก่กันสามารถบูรณาการใช้กับเด็กได้หลากหลายวิธี ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญถ้าเด็กได้รับการปลูกฝังในสิ่งที่ดีและต่อเนื่องจะเกิดผลดีมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต การสอนของคุณครูนับว่ามีประโยชน์มากที่ครูเราควรนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมไม่ว่าระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือขั้นอุดมศึกษายิ่งสมควรให้เกิดขึ้น :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย อัจจิมา ปิ่นทอง (2014-03-02 10:29:55) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดิ์ค่ะ ชื่อนางสาว อัจจิมา ปิ่นทอง นักศึกษามหาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่1 วีดีโอนี้เป็นวีดีโอที่ดีค่ะ เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมการทำความดีการมอบความรักให้แก่กันสามารถบูรณาการใช้กับเด็กได้หลากหลายวิธี ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญถ้าเด็กได้รับการปลูกฝังในสิ่งที่ดีและต่อเนื่องจะเกิดผลดีมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต การสอนของคุณครูนับว่ามีประโยชน์มากที่ครูเราควรนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมไม่ว่าระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือขั้นอุดมศึกษายิ่งสมควรให้เกิดขึ้น :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย อัจจิมา ปิ่นทอง (2014-03-02 10:29:56) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดิ์ค่ะ ชื่อนางสาว อัจจิมา ปิ่นทอง นักศึกษามหาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่1 วีดีโอนี้เป็นวีดีโอที่ดีค่ะ เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมการทำความดีการมอบความรักให้แก่กันสามารถบูรณาการใช้กับเด็กได้หลากหลายวิธี ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญถ้าเด็กได้รับการปลูกฝังในสิ่งที่ดีและต่อเนื่องจะเกิดผลดีมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต การสอนของคุณครูนับว่ามีประโยชน์มากที่ครูเราควรนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมไม่ว่าระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือขั้นอุดมศึกษายิ่งสมควรให้เกิดขึ้น :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย อัจจิมา ปิ่นทอง (2014-03-02 10:29:57) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดิ์ค่ะ ชื่อนางสาว อัจจิมา ปิ่นทอง นักศึกษามหาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่1 วีดีโอนี้เป็นวีดีโอที่ดีค่ะ เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมการทำความดีการมอบความรักให้แก่กันสามารถบูรณาการใช้กับเด็กได้หลากหลายวิธี ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญถ้าเด็กได้รับการปลูกฝังในสิ่งที่ดีและต่อเนื่องจะเกิดผลดีมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต การสอนของคุณครูนับว่ามีประโยชน์มากที่ครูเราควรนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมไม่ว่าระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือขั้นอุดมศึกษายิ่งสมควรให้เกิดขึ้น :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย อัจจิมา ปิ่นทอง (2014-03-02 10:29:58) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวรสรินทร์ คำฉิ่ง รหัส 553186530 สาขาการศึกษาปฐมวัย เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ เพราะการปลูกฝังคุณธรรมสำหรับเด็ก นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในปัจจุบัน เราจะเห็นว่าสังคมไทยปัจจุบันขาดในเรื่องของคุณธรรม การทำความดี อบ่างเห็นได้ขัด การปลูกฝังคุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นการสร้างฐานความมั่นคงของชีวิตให้กับเด็ก ๆ เด็กจะซึมซับการทำความดีไปทีละน้อย สั่งสมไปเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันผู้ปกครองก็ต้องทำไปพร้อมกับคุณครูที่โรงเรียนด้วย เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว ผู้ใหญ่เป็นผู้แต่งเติมสีลงไปบนผ้าผืนนั้น เราอยากให้ผ้าขาวของเรามีความงดงามเช่นไรก็ต้องบรรจงแต่งแต้มให้สวยงามดังใจของเรา กิจกรรมทุกกิจกรรมเราสามารถแทรกในเรื่องของคุณธรรมได้ตลอดค่ะ
โดย นางสาวรสรินทร์ คำฉิ่ง (2014-03-26 18:43:19) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนแบบนี้มากอยากฝึกเด็กให้เด็กมีคุณธรรมปลูกฝักให้เค้าติดเป็นนิสัยสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในสภาพสังคมปัจจุบัน เพราะการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่เด็กนั้นจะทำให้เด๋กไม่รู้สึกเขินอายที่จะทำ และทำอย่างเชื่อมั่นและมีความสุข เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีให้กับเด็ก เด็กจะค่อย ๆ ซึบซับความรู้สึกที่ดีและการทำความดีไปเรื่อย ๆ ผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับคุณครูด้ว เพราะจากการสังเกตเด็กมักจะถูกละเลยเรือ่งคุณธรรมหรือรู้สึกอานที่จะแสดงออกมาเพราะไม่ได้ปลูกฝังจากที่บ้านดังนั้นทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนต้องร่วมมือกัน
โดย จรรยา ปองผาติพร (2014-04-05 17:43:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีและประทับใจมากค่ะ เมื่อได้ชมแล้วทำให้รู้สึกอยากที่จะนำไปใช้กับเด็กเพราะปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างรุนแรงจะเห็นได้จากข่าวตามสื่อต่างๆ ส่วนใหญ่มักเป็นข่าวอาชญากรรม การใช้ความรุนแรง ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางเพศ การติดยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวปรากฏมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ เด็กปฐมวัยเป็นช่วงเวลาที่โอกาสทองของการเรียนรู้เปิดกว้างอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่ต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งถ้าเด็กไม่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ในช่วงวัยที่เหมาะสม เมื่อผ่านช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการเรียนรู้เรื่องนั้นๆไปแล้ว การพัฒนาในภายหลังจะทำได้ค่อนข้างยาก ในช่วงปฐมวัยจึงถือได้ว่าเป็นระยะเวลาที่สำคัญที่สุดในการกล่อมเกลาจิตใจและปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดี
(นางสาวอภิณัฐชา พุ่มเจริญ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ภาค กศบป. ชั้นปีที่ 2 รหัสนักศึกษา 553186546)
โดย อภิณัฐชา พุ่มเจริญ (2014-04-15 00:28:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีและประทับใจมากค่ะ เมื่อได้ชมแล้วทำให้รู้สึกอยากที่จะนำไปใช้กับเด็กเพราะปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างรุนแรงจะเห็นได้จากข่าวตามสื่อต่างๆ ส่วนใหญ่มักเป็นข่าวอาชญากรรม การใช้ความรุนแรง ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางเพศ การติดยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวปรากฏมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ เด็กปฐมวัยเป็นช่วงเวลาที่โอกาสทองของการเรียนรู้เปิดกว้างอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่ต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งถ้าเด็กไม่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ในช่วงวัยที่เหมาะสม เมื่อผ่านช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการเรียนรู้เรื่องนั้นๆไปแล้ว การพัฒนาในภายหลังจะทำได้ค่อนข้างยาก ในช่วงปฐมวัยจึงถือได้ว่าเป็นระยะเวลาที่สำคัญที่สุดในการกล่อมเกลาจิตใจและปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดี
(นางสาวอภิณัฐชา พุ่มเจริญ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ภาค กศบป. ชั้นปีที่ 2 รหัสนักศึกษา 553186546)
โดย อภิณัฐชา พุ่มเจริญ (2014-04-15 00:29:30) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวกิตติยา เอื้อนสุภา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (กศบป. ชั้นปีที่ 2) สาขาการศึกษาปฐมวัย รหัสนักศึกษา 553186507 ก่อนอื่น...ต้องขอบคุณ...คุณครูสุนทรี หนูนาค มาก ๆ เลยค่ะ ที่ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง...การปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย เพราะเป็นประโยชน์แก่ตัวดิฉันและคุณครูท่านอื่นมาก สามารถนำกิจกรรมที่คุณครูได้ถ่ายทอด มาปรับใช้ในการสอนเด็ก ๆ ให้ทำความดี เพราะการทำความดีตั้งแต่เด็ก ๆ นั้น เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นมากในตอนนี้ เพราะสังคมเราในปัจจุบันขาดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การที่คุณครูสุนทรี หนูนาค ได้จัดกิจกรรมกรรมรักที่มอบให้ โดยการโอบกอด การสัมผัส การมอบความรักให้กัน การมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน การแบ่งปันซึ่งกันและกัน จะทำให้เด็กได้รับความรักและความอบอุ่นจากเพื่อน ๆ และคุณครู ส่วนการมอบความรักให้กันโดยใช้แก้วที่มีน้ำอยู่เต็มแก้วแล้วส่งต่อให้เพื่อนถือว่าดีมาก เพราะเด็ก ๆ จะคอยทะนุถนอมแก้วน้ำที่ครูได้มอบความรักให้ เพื่อไม่ให้น้ำในแก้วหก เพราะกลัวว่าความรักของคุณครูจะลดลง ก็จะทำให้เด็ก ๆ เกิดความตั้งใจที่จะทำ และคอยระมัดระวัง แต่ถ้ามีใครทำหก คุณครูก็สอดแทรกเรื่องการให้อภัยซึ่งกันและกัน ความเห็นอกเห็นใจกัน และสามารถสอดแทรกว่า...โ€ถ้าเด็ก ๆ จะทำอะไร เด็ก ๆจะต้องทำด้วยความตั้งใจโ€ และอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือ กิจกรรมปลูกฝังให้เด็ก ๆ รู้จักการคิด กิจกรรมนี้จะเป็นการฝึกการคิดที่เชื่อมโยงไปถึงการทำความดี เสริมสร้างเรื่องการใช้เหตุผล การกล้าแสดงออก กิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมนี้ สามารถส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ดังนั้น การปลูกฝังเรื่องจริยธรรม และการทำความดีตั้งแต่เด็กนั้น จะทำให้เด็กค่อย ๆ ซึมซับการมีคุณธรรมจริยธรรม และการเป็นคนดีเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ก็เปรียบเสมือนสำนวนไทยที่ว่า...โ€œไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยากโ€ นั่นเอง :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย กิตติยา เอื้อนสุภา (2014-04-17 23:06:50) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวกิตติยา เอื้อนสุภา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (กศบป. ชั้นปีที่ 2) สาขาการศึกษาปฐมวัย รหัสนักศึกษา 553186507 ก่อนอื่น...ต้องขอบคุณ...คุณครูสุนทรี หนูนาค มาก ๆ เลยค่ะ ที่ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง...การปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย เพราะเป็นประโยชน์แก่ตัวดิฉันและคุณครูท่านอื่นมาก สามารถนำกิจกรรมที่คุณครูได้ถ่ายทอด มาปรับใช้ในการสอนเด็ก ๆ ให้ทำความดี เพราะการทำความดีตั้งแต่เด็ก ๆ นั้น เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นมากในตอนนี้ เพราะสังคมเราในปัจจุบันขาดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การที่คุณครูสุนทรี หนูนาค ได้จัดกิจกรรมกรรมรักที่มอบให้ โดยการโอบกอด การสัมผัส การมอบความรักให้กัน การมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน การแบ่งปันซึ่งกันและกัน จะทำให้เด็กได้รับความรักและความอบอุ่นจากเพื่อน ๆ และคุณครู ส่วนการมอบความรักให้กันโดยใช้แก้วที่มีน้ำอยู่เต็มแก้วแล้วส่งต่อให้เพื่อนถือว่าดีมาก เพราะเด็ก ๆ จะคอยทะนุถนอมแก้วน้ำที่ครูได้มอบความรักให้ เพื่อไม่ให้น้ำในแก้วหก เพราะกลัวว่าความรักของคุณครูจะลดลง ก็จะทำให้เด็ก ๆ เกิดความตั้งใจที่จะทำ และคอยระมัดระวัง แต่ถ้ามีใครทำหก คุณครูก็สอดแทรกเรื่องการให้อภัยซึ่งกันและกัน ความเห็นอกเห็นใจกัน และสามารถสอดแทรกว่า...โ€ถ้าเด็ก ๆ จะทำอะไร เด็ก ๆจะต้องทำด้วยความตั้งใจโ€ และอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือ กิจกรรมปลูกฝังให้เด็ก ๆ รู้จักการคิด กิจกรรมนี้จะเป็นการฝึกการคิดที่เชื่อมโยงไปถึงการทำความดี เสริมสร้างเรื่องการใช้เหตุผล การกล้าแสดงออก กิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมนี้ สามารถส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ดังนั้น การปลูกฝังเรื่องจริยธรรม และการทำความดีตั้งแต่เด็กนั้น จะทำให้เด็กค่อย ๆ ซึมซับการมีคุณธรรมจริยธรรม และการเป็นคนดีเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ก็เปรียบเสมือนสำนวนไทยที่ว่า...โ€œไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยากโ€ นั่นเอง :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย กิตติยา เอื้อนสุภา (2014-04-17 23:08:05) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวกิตติยา เอื้อนสุภา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (กศบป. ชั้นปีที่ 2) สาขาการศึกษาปฐมวัย รหัสนักศึกษา 553186507 ก่อนอื่น...ต้องขอบคุณ...คุณครูสุนทรี หนูนาค มาก ๆ เลยค่ะ ที่ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง...การปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย เพราะเป็นประโยชน์แก่ตัวดิฉันและคุณครูท่านอื่นมาก สามารถนำกิจกรรมที่คุณครูได้ถ่ายทอด มาปรับใช้ในการสอนเด็ก ๆ ให้ทำความดี เพราะการทำความดีตั้งแต่เด็ก ๆ นั้น เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นมากในตอนนี้ เพราะสังคมเราในปัจจุบันขาดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การที่คุณครูสุนทรี หนูนาค ได้จัดกิจกรรมกรรมรักที่มอบให้ โดยการโอบกอด การสัมผัส การมอบความรักให้กัน การมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน การแบ่งปันซึ่งกันและกัน จะทำให้เด็กได้รับความรักและความอบอุ่นจากเพื่อน ๆ และคุณครู ส่วนการมอบความรักให้กันโดยใช้แก้วที่มีน้ำอยู่เต็มแก้วแล้วส่งต่อให้เพื่อนถือว่าดีมาก เพราะเด็ก ๆ จะคอยทะนุถนอมแก้วน้ำที่ครูได้มอบความรักให้ เพื่อไม่ให้น้ำในแก้วหก เพราะกลัวว่าความรักของคุณครูจะลดลง ก็จะทำให้เด็ก ๆ เกิดความตั้งใจที่จะทำ และคอยระมัดระวัง แต่ถ้ามีใครทำหก คุณครูก็สอดแทรกเรื่องการให้อภัยซึ่งกันและกัน ความเห็นอกเห็นใจกัน และสามารถสอดแทรกว่า...โ€ถ้าเด็ก ๆ จะทำอะไร เด็ก ๆจะต้องทำด้วยความตั้งใจโ€ และอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือ กิจกรรมปลูกฝังให้เด็ก ๆ รู้จักการคิด กิจกรรมนี้จะเป็นการฝึกการคิดที่เชื่อมโยงไปถึงการทำความดี เสริมสร้างเรื่องการใช้เหตุผล การกล้าแสดงออก กิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมนี้ สามารถส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ดังนั้น การปลูกฝังเรื่องจริยธรรม และการทำความดีตั้งแต่เด็กนั้น จะทำให้เด็กค่อย ๆ ซึมซับการมีคุณธรรมจริยธรรม และการเป็นคนดีเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ก็เปรียบเสมือนสำนวนไทยที่ว่า...โ€œไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยากโ€ นั่นเอง :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย กิตติยา เอื้อนสุภา (2014-04-17 23:08:06) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวกิตติยา เอื้อนสุภา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (กศบป. ชั้นปีที่ 2) สาขาการศึกษาปฐมวัย รหัสนักศึกษา 553186507 ก่อนอื่น...ต้องขอบคุณ...คุณครูสุนทรี หนูนาค มาก ๆ เลยค่ะ ที่ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง...การปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย เพราะเป็นประโยชน์แก่ตัวดิฉันและคุณครูท่านอื่นมาก สามารถนำกิจกรรมที่คุณครูได้ถ่ายทอด มาปรับใช้ในการสอนเด็ก ๆ ให้ทำความดี เพราะการทำความดีตั้งแต่เด็ก ๆ นั้น เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นมากในตอนนี้ เพราะสังคมเราในปัจจุบันขาดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การที่คุณครูสุนทรี หนูนาค ได้จัดกิจกรรมกรรมรักที่มอบให้ โดยการโอบกอด การสัมผัส การมอบความรักให้กัน การมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน การแบ่งปันซึ่งกันและกัน จะทำให้เด็กได้รับความรักและความอบอุ่นจากเพื่อน ๆ และคุณครู ส่วนการมอบความรักให้กันโดยใช้แก้วที่มีน้ำอยู่เต็มแก้วแล้วส่งต่อให้เพื่อนถือว่าดีมาก เพราะเด็ก ๆ จะคอยทะนุถนอมแก้วน้ำที่ครูได้มอบความรักให้ เพื่อไม่ให้น้ำในแก้วหก เพราะกลัวว่าความรักของคุณครูจะลดลง ก็จะทำให้เด็ก ๆ เกิดความตั้งใจที่จะทำ และคอยระมัดระวัง แต่ถ้ามีใครทำหก คุณครูก็สอดแทรกเรื่องการให้อภัยซึ่งกันและกัน ความเห็นอกเห็นใจกัน และสามารถสอดแทรกว่า...โ€ถ้าเด็ก ๆ จะทำอะไร เด็ก ๆจะต้องทำด้วยความตั้งใจโ€ และอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือ กิจกรรมปลูกฝังให้เด็ก ๆ รู้จักการคิด กิจกรรมนี้จะเป็นการฝึกการคิดที่เชื่อมโยงไปถึงการทำความดี เสริมสร้างเรื่องการใช้เหตุผล การกล้าแสดงออก กิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมนี้ สามารถส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ดังนั้น การปลูกฝังเรื่องจริยธรรม และการทำความดีตั้งแต่เด็กนั้น จะทำให้เด็กค่อย ๆ ซึมซับการมีคุณธรรมจริยธรรม และการเป็นคนดีเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ก็เปรียบเสมือนสำนวนไทยที่ว่า...โ€œไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยากโ€ นั่นเอง :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย กิตติยา เอื้อนสุภา (2014-04-17 23:08:06) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวกิตติยา เอื้อนสุภา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (กศบป. ชั้นปีที่ 2) สาขาการศึกษาปฐมวัย รหัสนักศึกษา 553186507 ก่อนอื่น...ต้องขอบคุณ...คุณครูสุนทรี หนูนาค มาก ๆ เลยค่ะ ที่ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง...การปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย เพราะเป็นประโยชน์แก่ตัวดิฉันและคุณครูท่านอื่นมาก สามารถนำกิจกรรมที่คุณครูได้ถ่ายทอด มาปรับใช้ในการสอนเด็ก ๆ ให้ทำความดี เพราะการทำความดีตั้งแต่เด็ก ๆ นั้น เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นมากในตอนนี้ เพราะสังคมเราในปัจจุบันขาดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การที่คุณครูสุนทรี หนูนาค ได้จัดกิจกรรมกรรมรักที่มอบให้ โดยการโอบกอด การสัมผัส การมอบความรักให้กัน การมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน การแบ่งปันซึ่งกันและกัน จะทำให้เด็กได้รับความรักและความอบอุ่นจากเพื่อน ๆ และคุณครู ส่วนการมอบความรักให้กันโดยใช้แก้วที่มีน้ำอยู่เต็มแก้วแล้วส่งต่อให้เพื่อนถือว่าดีมาก เพราะเด็ก ๆ จะคอยทะนุถนอมแก้วน้ำที่ครูได้มอบความรักให้ เพื่อไม่ให้น้ำในแก้วหก เพราะกลัวว่าความรักของคุณครูจะลดลง ก็จะทำให้เด็ก ๆ เกิดความตั้งใจที่จะทำ และคอยระมัดระวัง แต่ถ้ามีใครทำหก คุณครูก็สอดแทรกเรื่องการให้อภัยซึ่งกันและกัน ความเห็นอกเห็นใจกัน และสามารถสอดแทรกว่า... โ€œถ้าเด็ก ๆ จะทำอะไร เด็ก ๆจะต้องทำด้วยความตั้งใจโ€ และอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือ กิจกรรมปลูกฝังให้เด็ก ๆ รู้จักการคิด กิจกรรมนี้จะเป็นการฝึกการคิดที่เชื่อมโยงไปถึงการทำความดี เสริมสร้างเรื่องการใช้เหตุผล การกล้าแสดงออก กิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมนี้ สามารถส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ดังนั้น การปลูกฝังเรื่องจริยธรรม และการทำความดีตั้งแต่เด็กนั้น จะทำให้เด็กค่อย ๆ ซึมซับการมีคุณธรรมจริยธรรม และการเป็นคนดีเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ก็เปรียบเสมือนสำนวนไทยที่ว่า...โ€œไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยากโ€ นั่นเอง
โดย กิตติยา เอื้อนสุภา (2014-04-17 23:08:07) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวกิตติยา เอื้อนสุภา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (กศบป. ชั้นปีที่ 2) สาขาการศึกษาปฐมวัย รหัสนักศึกษา 553186507 ก่อนอื่น...ต้องขอบคุณ...คุณครูสุนทรี หนูนาค มาก ๆ เลยค่ะ ที่ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง...การปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย เพราะเป็นประโยชน์แก่ตัวดิฉันและคุณครูท่านอื่นมาก สามารถนำกิจกรรมที่คุณครูได้ถ่ายทอด มาปรับใช้ในการสอนเด็ก ๆ ให้ทำความดี เพราะการทำความดีตั้งแต่เด็ก ๆ นั้น เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นมากในตอนนี้ เพราะสังคมเราในปัจจุบันขาดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การที่คุณครูสุนทรี หนูนาค ได้จัดกิจกรรมกรรมรักที่มอบให้ โดยการโอบกอด การสัมผัส การมอบความรักให้กัน การมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน การแบ่งปันซึ่งกันและกัน จะทำให้เด็กได้รับความรักและความอบอุ่นจากเพื่อน ๆ และคุณครู ส่วนการมอบความรักให้กันโดยใช้แก้วที่มีน้ำอยู่เต็มแก้วแล้วส่งต่อให้เพื่อนถือว่าดีมาก เพราะเด็ก ๆ จะคอยทะนุถนอมแก้วน้ำที่ครูได้มอบความรักให้ เพื่อไม่ให้น้ำในแก้วหก เพราะกลัวว่าความรักของคุณครูจะลดลง ก็จะทำให้เด็ก ๆ เกิดความตั้งใจที่จะทำ และคอยระมัดระวัง แต่ถ้ามีใครทำหก คุณครูก็สอดแทรกเรื่องการให้อภัยซึ่งกันและกัน ความเห็นอกเห็นใจกัน และสามารถสอดแทรกว่า...ถ้าเด็ก ๆ จะทำอะไร เด็ก ๆจะต้องทำด้วยความตั้งใจ...และอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือ กิจกรรมปลูกฝังให้เด็ก ๆ รู้จักการคิด กิจกรรมนี้จะเป็นการฝึกการคิดที่เชื่อมโยงไปถึงการทำความดี เสริมสร้างเรื่องการใช้เหตุผล การกล้าแสดงออก กิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมนี้ สามารถส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ดังนั้น การปลูกฝังเรื่องจริยธรรม และการทำความดีตั้งแต่เด็กนั้น จะทำให้เด็กค่อย ๆ ซึมซับการมีคุณธรรมจริยธรรม และการเป็นคนดีเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ก็เปรียบเสมือนสำนวนไทยที่ว่า...ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก...นั่นเอง :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย กิตติยา เอื้อนสุภา (2014-04-17 23:16:35) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวจินตานันต์ รัตนา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสาขาการศึกษาปฐมวัย รหัสนักศึกษา56141010125 ขอบคุณสำหรับวิธีการสอนของคุณครูสุนทรี หนูนาค ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างให้กับเด็ก ๆ ในห้องเรียน ยากให้ครูเห็นภาพดีๆ อย่างนี้และนำเป็นตัวอย่างครูดี บรรยากาศแบบนี้ทำให้เด็กอยากทำดีและอยากเป็นคนดี :tv15: :tv15: :tv15: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย จินตานันต์ รัตนา (2014-08-15 07:18:24) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวจินตานันต์ รัตนา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสาขาการศึกษาปฐมวัย รหัสนักศึกษา56141010125 ขอบคุณสำหรับวิธีการสอนของคุณครูสุนทรี หนูนาค ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างให้กับเด็ก ๆ ในห้องเรียน ยากให้ครูเห็นภาพดีๆ อย่างนี้และนำเป็นตัวอย่างครูดี บรรยากาศแบบนี้ทำให้เด็กอยากทำดีและอยากเป็นคนดี :tv15: :tv15: :tv15: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย จินตานันต์ รัตนา (2014-08-15 07:18:26) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวจินตานันต์ รัตนา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสาขาการศึกษาปฐมวัย รหัสนักศึกษา56141010125 ขอบคุณสำหรับวิธีการสอนของคุณครูสุนทรี หนูนาค ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างให้กับเด็ก ๆ ในห้องเรียน ยากให้ครูเห็นภาพดีๆ อย่างนี้และนำเป็นตัวอย่างครูดี บรรยากาศแบบนี้ทำให้เด็กอยากทำดีและอยากเป็นคนดี :tv15: :tv15: :tv15: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย จินตานันต์ รัตนา (2014-08-15 07:18:38) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวจินตานันต์ รัตนา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสาขาการศึกษาปฐมวัย รหัสนักศึกษา56141010125 ขอบคุณสำหรับวิธีการสอนของคุณครูสุนทรี หนูนาค ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างให้กับเด็ก ๆ ในห้องเรียน ยากให้ครูเห็นภาพดีๆ อย่างนี้และนำเป็นตัวอย่างครูดี บรรยากาศแบบนี้ทำให้เด็กอยากทำดีและอยากเป็นคนดี :tv15: :tv15: :tv15: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย จินตานันต์ รัตนา (2014-08-15 07:18:40) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv