thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3589
Rate :
 4
ความยาว : 14.30 นาที | Online : 2012-04-16  
    บทเรียนกะลาจมน้ำ คุณครูกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์ รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร  
    การออกแบบการสอนของคุณครูกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง เรื่องการกำจัดคราบน้ำมัน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ และใส่ใจการใช้ทรัพยากรในในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก โดยออกแบบการทดลองจากวัสดุที่ใช้ทดลองแล้วนักเรียนเข้าใจ และเห็นภาพได้อย่างชัดเจน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
บทเรียนกะลาจมน้ำ คุณครูใช้ปัญหาในชุมชนเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแก้ปัญหาน้ำมันรั่วในทะเลที่ส่งผลต่อระบบนิเวศ แล้วให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วออกแบบการสอน เรื่องการกำจัดคราบน้ำมัน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ และใส่ใจการใช้ทรัพยากรในในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก โดยออกแบบการทดลองจากวัสดุที่ใช้ทดลองแล้วนักเรียนเข้าใจ และเห็นภาพได้อย่างชัดเจน เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีดีอีกแบบหนึ่งสามารถประยุกตืใช้สอนในเรื่องอื่นๆได้ อุปมาอุปไมยได้ดี และให้นักเรียนออกแบบแก้ปัญหาซึ่งดีมากๆ
โดย ศิริวุฒิ บัวสมาน (2012-05-05 00:29:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากจริง ๆ บทเรียนกะลาจมน้ำ คุณครูกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์ โรงเรียนมาบตาพุดพิทยาคาร จ.ระยอง ชื่นชมคุณครูค่ะ ที่นำวิกฤตสิ่งแวดล้อมรอบตัวนักเรียนมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนรักบ้านเกิด และตระหนักถึงภัยรอบตัวได้ร่วมมือกันป้องกัน และแก้ไข เพื่อความผาสุขของชุมชน นักเรียนได้ความรู้ ครบทุกด้าน ทำงานเป็นทีม เรียนด้วยการปฏิบัติจริง ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง นำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ ขอชื่นชมค่ะ
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-05-06 15:30:37) [แสดงความคิดเห็น]
บทเรียนกะลาจมน้ำ คุณครูกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์ รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร
การออกแบบการสอนของคุณครูกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง เรื่องการกำจัดคราบน้ำมัน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ และใส่ใจการใช้ทรัพยากรในในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก โดยออกแบบการทดลองจากวัสดุที่ใช้ทดลองแล้วนักเรียนเข้าใจ และเห็นภาพได้อย่างชัดเจน เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากจริง ๆ
นักเรียนได้ความรู้ ครบทุกด้าน ทำงานเป็นทีม เรียนด้วยการปฏิบัติจริง ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง นำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ ขอชื่นชมค่ะ
โดย นิรมล รอดไพ (2012-05-07 13:50:52) [แสดงความคิดเห็น]
จากกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมการเรียนเริ่มจากการให้ผู้เรียน ได้มองเห็นปัญหา คิดวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ตัวอย่างที่ ผู้สอน ได้กำหนดขึ้น โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนำเข้าสู่บทเรียน ผู้สอนให้ผู้เรียนมองเห็นภาพของจริงของการรั่วไหล ของน้ำมัน ในท้องทะเลทำให้เกิดกระบวนการต่อสภาพแวดล้อมต่างๆมากมาย ผู้สอนซักถาม ผู้เรียนตอบคำถาม เป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้สนใจในบทเรียน และผู้สอนจำลองสถานการณ์โดยใช้ ตู้ปลาเป็นแหล่งเรียนรู้ นำกะลา เป็นเรือ บรรทุกน้ำมัน โดยใช้ น้ำมันผสมผลโกโก้ เพื่อให้เห็นเป็นสีดำ ผู้สอนสร้างสถานการณ์ โดยทำให้เรือรั่ว น้ำมันไหลลงสู่น้ำ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มคิดแก้ไขปัญหา ทำอย่างไร จึงจะกำจัดน้ำมัน จากน้ำได้มากที่สุด โดยผู้สอนกำหนดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้ แล้ว ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดวางแผน ในการกำจัดน้ำมัน ให้สะอาดและประหยัดที่สุด เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คิดวางแผน ออกแบบการทดลอง สรุป เปรียบเทียบ ผู้เรียนระดมความคิด ทำให้เห็นวิธีคิดทักษะการคิดของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ผู้เรียนลงมือทำการทดลองตามแผนเมือแต่ละกลุ่มทำเสร็จแล้ว กลุ่มที่สะอาดที่สุดออกมานำเสนอวิธีการหน้าชั้นเรียนและยังเป็นการจัดกิจกรรมที่ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนในการรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า การลงมือปฏิบัติจริง
โดย สงกรานต์ ทัพบำรุง (2012-05-08 01:42:07) [แสดงความคิดเห็น]
"บทเรียนกะลาจมน้ำ" คุณครูสร้างบทเรียนเพื่อมุ่งปลูกฝังความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนที่อาศัยในจังหวัดระยอง เข้ากับข่าวการระเบิดของโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมากๆเลยค่ะ โดยครูสมมติว่า กะลาคือเรือ และเป็นเรือบรรจุน้ำมันดิบ เมื่อกะลาเริ่มจมน้ำมันก็เริ่มออกมา คุณครูกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนน้ำมันที่ออกจากเรือ และตัวเรือที่จมไปในทะเล แล้วให้นักเรียนสวมบทบาทเป็นบริษัทกำจัดคราบน้ำมัน ส่งเสริมให้นักเรียนคิดสร้างได้ดีมากๆเลยค่ะ ขอชื่นชมครูรุ่นใหม่คนนี้มากค่ะ "คุณครูกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์ "
โดย รุจิดา สุขใส (2012-05-08 17:35:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมาก ทำให้มองเห็นภาพอย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย ดูแล้วทำให้นักเรียนเกิดสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนทุกคนในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อนักเรียนเข้าใจถึงอันตรายจากสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ พวกเขาก็สามารถนำไปบอกเล่ากับบุคคลที่อยู่รอบๆตัว ให้ช่วยกันอนุรักษ์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้ ทำให้ท้องถิ่นนั้นๆน่าอยู่ยิ่งขึ้น
โดย กุมารี แย้มศรี (2012-05-09 23:24:35) [แสดงความคิดเห็น]
จาก "บทเรียนกะลาจมน้ำ" การออกแบบการสอนของคุณครูกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่นำเอาสิ่งที่เป็นปัญหาในท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน โดยนำเข้าสู่บทเรียนจากภาพจริงเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพอย่างชัดเจน และเกิดความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำเอาสิ่งที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาใช้บูรณาการในการเรียนการสอน และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชื่อมโยงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
โดย อัจฉรียา สิงห์แก้ว (2012-05-10 18:37:06) [แสดงความคิดเห็น]
บทเรียนกะลาจมน้ำ คุณครูกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์ รร.มาบตาพุดพันพิทยาคารเป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโดยออกแบบการทดลองจากวัสดุที่ใช้ทดลองแล้วนักเรียนเข้าใจ และเห็นภาพได้อย่างชัดเจน เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีดีอีกแบบหนึ่งสามารถประยุกตืใช้สอนในเรื่องอื่นๆได้ ให้นักเรียนรักบ้านเกิด และตระหนักถึงภัยรอบตัวได้ร่วมมือกันป้องกัน และแก้ไข เพื่อความผาสุขของชุมชน :tv17:
โดย ปราณี แก้วพวง (2012-05-17 16:37:00) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเป็นแบบอย่างที่ดีในการสำนึกรักบ้านเกิดของตนเอง ตลอดจนใส่ใจสิ่งแวดล้อมโลก จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักเรียนของคุณครูจะกลายเป็นเยาวชนที่รักบ้านเกิดและโลกใบนี้แน่นอนค่ะ :tv02: :tv15:
โดย ศิริวรรณ ตรีเพ็ชร์ (2012-05-20 15:21:37) [แสดงความคิดเห็น]
"บทเรียนกะลาจมน้ำ"เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมการเรียนเริ่มจากการให้ผู้เรียน ได้มองเห็นปัญหา คิดวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ตัวอย่างที่ ผู้สอน ได้กำหนดขึ้น โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนำเข้าสู่บทเรียน ผู้สอนให้ผู้เรียนมองเห็นภาพของจริงของการรั่วไหล ของน้ำมัน ในท้องทะเลทำให้เกิดกระบวนการต่อสภาพแวดล้อมต่างๆมากมาย ผู้สอนซักถาม ผู้เรียนตอบคำถาม เป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้สนใจในบทเรียน และผู้สอนจำลองสถานการณ์โดยใช้ ตู้ปลาเป็นแหล่งเรียนรู้ นำกะลา เป็นเรือ บรรทุกน้ำมัน โดยใช้ น้ำมันผสมผลโกโก้ เพื่อให้เห็นเป็นสีดำ ผู้สอนสร้างสถานการณ์ โดยทำให้เรือรั่ว น้ำมันไหลลงสู่น้ำ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มคิดแก้ไขปัญหา ทำอย่างไร จึงจะกำจัดน้ำมัน จากน้ำได้มากที่สุด โดยผู้สอนกำหนดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้ แล้ว ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดวางแผน ในการกำจัดน้ำมัน ให้สะอาดและประหยัดที่สุด เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คิดวางแผน ออกแบบการทดลอง สรุป เปรียบเทียบ ผู้เรียนระดมความคิด ทำให้เห็นวิธีคิดทักษะการคิดของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ผู้เรียนลงมือทำการทดลองตามแผนเมือแต่ละกลุ่มทำเสร็จแล้ว กลุ่มที่สะอาดที่สุดออกมานำเสนอวิธีการหน้าชั้นเรียนและยังเป็นการจัดกิจกรรมที่ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนในการรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า การลงมือปฏิบัติจริง
โดย อัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพรช (2012-05-22 14:57:31) [แสดงความคิดเห็น]
บทเรียนกะลาจมน้ำ จากคุณครูคุณครูกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์ รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร ทำให้ครูซึ่งเป็นครูวิทยาศาสตร์มีความภูมิใจในความสามารถของครูวิทยาสาสตร์รุ่นใหม่ท่ีจะมาร่วมสร้างพลังพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ ขอบอกว่าเยี่ยมมากคะ่ จุดเด่นที่ทำให้ใช้เป็นแนวทางในการไปประยุกต์ใช้ได้จริงคือ
1 .ครูต้องมีความพร้อมทั้งความรู้และการปฏิบัติ
2. เรื่องใกล้ตัวและได้ปฏิบัติได้จริง
3. นักเรียนรู้ด้วยความสุข
4. เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเองจะทำให้เกิดความความเข้าใจและเกิดความตระหนักอย่างยั่งยืน
โดย ทัศนีย์ จวนสาง (2012-05-22 20:58:51) [แสดงความคิดเห็น]
บทเรียนกะลาจมน้ำ จากคุณครูคุณครูกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์ รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร ทำให้ครูซึ่งเป็นครูวิทยาศาสตร์มีความภูมิใจในความสามารถของครูวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่จะมาร่วมสร้างพลังพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ ขอบอกว่าเยี่ยมมากคะ่ จุดเด่นที่ทำให้ใช้เป็นแนวทางในการไปประยุกต์ใช้ได้จริงคือ
1 .ครูต้องมีความพร้อมทั้งความรู้และการปฏิบัติ
2. เรื่องใกล้ตัวและได้ปฏิบัติได้จริง
3. นักเรียนเรียนรู้ด้วยความสุข
4. เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเองจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักอย่างคงทนและยั่งยืน
:tv09:
โดย ทัศนีย์ จวนสาง (2012-05-22 21:01:37) [แสดงความคิดเห็น]
บทเรียนเรื่องกะลาจมน้ำ บทเรียนที่น่าสนใจมากๆๆเลยนะค่ะ เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทาง...วิทยาศาสตร์ที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะการที่คุณครูใช้ปัญหาในชุมชนเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม....ถือว่าเป้นเรื่องที่ดีมากเป็นความปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่ส่งเสริมให้ผุ้เรียนได้ตระหนักเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม มีการออกแบบการทดลองที่ดี.เน้นกระบวนการคิดอย่างเป้นระบบ และทำให้ผุ้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น.. :tv15:
โดย นารีทิพย์ อูมา (2012-05-22 21:15:00) [แสดงความคิดเห็น]
บทเรียนเรื่องกะลาลอยน้ำของท่านน่าสนใจมากครับ เนื่องจากในการเรียนการสอนปัจจุบันของเรา ราคาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ค่อนข้างแพงพอสมควร การที่เรานำอุปกรณ์ใกล้ตัวมาใช้นั้นนอกจากจะช่วยประหยัดและใช้สิ่งของให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังเป็นการแสดงให้นักเรียนเห็นถึงแบบอย่างการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า ถือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าไปในตัวด้วย
โดย ภูวิทย์ กนกฤทธิไกวัล (2012-05-24 17:01:37) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชมอาจารย์ท่านเป็นคนที่รักบ้านเกิดและท้องถิ่นมากถึงที่นี่มาบบรจุเป็นครู การเรียนการเชิงวิทย์นี้ก็เป็นการเรียนรู้สู่ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์เป็นอย่างดี โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะต่างๆในการเรียนรู้อย่างมาก1.ทักษะการคิด 2.ทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม 3.ทักษะการทดลอง 4.ทักษะการนำเสนอ แม้มันจะมีอีกมากมายในกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ตรงจุดนี้นั้นข้าพเจ้ามีความคิดเห็นเป็นอย่างดีที่ท่านอาจารย์ท่านนี้ได้สอนผู้เรียนและปลูกฝังโดยใช้คำว่าป้องกันมาก่อนการแก้ไข :tv02: :tv15:
โดย สุทัศพันธ์ ปิ่นสุวรรณบุตร (2012-05-25 08:34:32) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าคิดว่าบทเรียนกะลาจมน้ำ คุณครูกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์ รร.มาบตาพุดพันพิทยาคารเมื่อผู้ใดได้รับชมต้องพูดป็นเสียงเดียวกันว่าดีมาก เป็นการสอนที่เข้ากับท้องถิ่นและยังฝึกให้เด็กรักษาธรรมชาติไม่ทำให้ธรรมชาติสูญเสียไปและรักษาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว การสอนเช่นนี้เด็กๆเป็นการสอนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คิดวางแผน ออกแบบการทดลอง สรุป เปรียบเทียบ ผู้เรียนมีการระดมความคิด ทำให้เห็นวิธีคิดทักษะการคิดของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ผู้เรียนลงมือทำการทดลองตามแผนเมือแต่ละกลุ่มทำเสร็จแล้ว กลุ่มที่สะอาดที่สุดออกมานำเสนอวิธีการหน้าชั้นเรียนและยังเป็นการจัดกิจกรรมที่ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนในการรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า การลงมือปฏิบัติจริง :tv15:
โดย ฉลวย เนียมทอง (2012-05-26 15:16:43) [แสดงความคิดเห็น]
น่าชื่นชมกับกิจกรรมที่คุณครูกรรณิการ์ ได้จัดขึ้น การออกแบบกิจกรรมคุณครูง่ายๆ แต่แฝงไปด้วยน่าสนใจ อยากรู้ ให้กับเด็กๆ รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน เด็กๆ จึงเข้าใจมองเห็นสภาพแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดผลเสียให้กับท้องถิ่นตนเอง อุปกรณ์แม้จะมีตัวอย่างโดยการจำลองสถานการณ์เพียงชุดเดียว แต่สามารถถ่ายทอดให้เด็กทั้งห้องได้ปฎิบัติจริง แต่ถ้าจะให้เด็กทุกคนได้ทดลองปฎิบัติหมดเลยก็น่าจะดีแต่เพียงเท่านี้ คุณครุกรรนิการ์ ก็สุดยอดมากๆ เลยค่ะ :tv15:
โดย กิตติยา ประวัง (2012-05-27 21:20:59) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์ เป็นคุณครูรุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี จัดการเรียนการสอนโดยนำสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆมาให้นักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหา จากนั้นจึงนำกะลามะพร้าวมาสาธิตเป็นเรือและยังนำสารที่ไม่เป็นอันตรายซึ่งทำมาจากน้ามันในครัวเรือนผสมโกโก้ มาแทนน้ำมัน และให้นักเรียนใช้ทักษะการคิดช่วยกันออกแบบแก้ปัญหาขจัดคราบน้ำมันให้สะอาดที่สุด ประหยัดที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายสำหรับเด็กๆ ให้พวกเค้าได้ทำงานเป็นขั้นตอนจากการร่วมมือกันทำงานภายในกลุ่ม เป็นการฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการทำงานกลุ่มไปโดยไม่รู้ตัวและยังสนุกสนานอีด้วย
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-05-28 20:25:27) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอเรื่องบทเรียนกะลาจมน้ำของคุณครูกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์ รร.มาบตาพุดพันพิทยาคารเป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโดยนักเรียนได้ออกแบบการทดลองจากวัสดุที่ใช้ทดลองเองทำให้นักเรียนเข้าใจ และเห็นภาพได้อย่างชัดเจน ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่ดีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีอีกแบบหนึ่งซึ่งสามารถประยุกต์ใช้สอนในเรื่องอื่นๆได้ ทำให้นักเรียนรักบ้านเกิด และตระหนักถึงภัยรอบตัวและได้ร่วมมือกันป้องกัน แก้ไข เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน :tv17:
โดย ณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์ (2012-05-29 17:19:00) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอเรื่องบทเรียนกะลาจมน้ำของคุณครูกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์ รร.มาบตาพุดพันพิทยาคารเป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโดยนักเรียนได้ออกแบบการทดลองจากวัสดุที่ใช้ทดลองเองทำให้นักเรียนเข้าใจ และเห็นภาพได้อย่างชัดเจน ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่ดีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีอีกแบบหนึ่งซึ่งสามารถประยุกต์ใช้สอนในเรื่องอื่นๆได้ ทำให้นักเรียนรักบ้านเกิด และตระหนักถึงภัยรอบตัวและได้ร่วมมือกันป้องกัน แก้ไข เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน :tv17:
โดย ณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์ (2012-05-29 17:19:07) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจครับ กับการมอบภาระงาน และการวัดประเมินที่ชัดเจนพอสมควร ส่งเสริมให้นักเรียนแก้ปัญหา...ดีครับ :tv15:
โดย ทวีศักดิ์ ภู่ชัย (2012-06-09 00:29:27) [แสดงความคิดเห็น]
บทเรียนเรื่องกะลาจมน้ำ บทเรียนที่น่าสนใจมากๆๆเลยนะค่ะ เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทาง...วิทยาศาสตร์ที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะการที่คุณครูใช้ปัญหาในชุมชนเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม....ถือว่าเป้นเรื่องที่ดีมากเป็นความปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่ส่งเสริมให้ผุ้เรียนได้ตระหนักเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม มีการออกแบบการทดลองที่ดี.เน้นกระบวนการคิดอย่างเป้นระบบ และทำให้ผุ้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น..
โดย บุญมา ชุษณะวัคคีย์ (2012-06-09 12:12:10) [แสดงความคิดเห็น]
I am very happy to see this useful and interesting activity because she can manage correctly and suddenly the class and the favorite games to her students at school. This activity can help her students practice the skills and the talents about the science, especially, the best solutions in the villages where they are living at the moment. They can also improve the ideas or the skills about the ways of living, learning by themselves, earning much budget, etc. The most important, they can get the new experiences and apply them into their daily life or tell this one to their parents for applying them, too. At last, I really hope to see they can be created perfectly and usefully by the modern and update technology such as Internet, Global Network, or News around the world that is the main goals of developing the country and humans, too. Good luck !!!
โดย Asst. Prof. Suphawatthananon Banchuen (2012-06-11 17:32:53) [แสดงความคิดเห็น]
บทเรียนเรื่องกะลาจม-ลอย ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ที่ชัดแจ้ง ถึงสาเหตุการลอยการจอมของสิ่งต่างๆได้ และเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น ทำให้นักเรียนทักษะการคิด ในการเรียนวิทยาศาสตร์สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียน(ห้องLab)เท่านั้น คุณครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ท้องถิ่น
โดย สุรินทร์ เวทย์วิทยานุวัฒน์ (2012-06-20 22:51:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสอนวิทยาศาสตร์ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมการเรียนเริ่มจากการให้ผู้เรียน ได้มองเห็นปัญหา คิดวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ตัวอย่างที่ ผู้สอน ได้กำหนดขึ้น สอนให้ผู้เรียนมองเห็นภาพของจริง ผู้สอนซักถาม ผู้เรียนตอบคำถาม เป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้สนใจในบทเรียน เกิดกระบวนการคิด ใช้สถานการณ์จำลองให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มคิดแก้ไขปัญหา เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และยังช่วยปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนในการรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า การลงมือปฏิบัติจริง
โดย จิราพร นิลาพันธ์ (2012-06-23 08:06:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนระดมสมอง คิดวางแผน ออกแบบการทดลองหาข้อสรุปจากสถานการณ์ที่กำหนดให้จากบทเรียนโยงไปสู่จิตสำนึกการรักท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวปลุกเร้าจิตสำนึกให้ผู้เรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า การลงมือปฎิบัติจริงซึ่งครูผู้สอนมีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดีจัดกิจกรรมสอดคล้องกับสภาพปัญหาท้องถิ่นสื่อและอุปกรณ์หาง่ายราคาถูกโดยครูผู้สอนใช้เทคนิคกระตุ้นผู้เรียนให้สนใจใฝ่รู้ตลอดเวลา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก
โดย สมร บุญวัฒน์ (2012-06-23 08:58:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมการเรียนเริ่มจากการให้ผู้เรียน ได้มองเห็นปัญหา คิดวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ตัวอย่างที่ ผู้สอน ได้กำหนดขึ้น โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนำเข้าสู่บทเรียน ผู้สอนให้ผู้เรียนมองเห็นภาพของจริงของการรั่วไหล ของน้ำมัน ในท้องทะเลทำให้เกิดกระบวนการต่อสภาพแวดล้อมต่างๆมากมาย ผู้สอนซักถาม ผู้เรียนตอบคำถาม เป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้สนใจในบทเรียน และผู้สอนจำลองสถานการณ์โดยใช้ ตู้ปลาเป็นแหล่งเรียนรู้ นำกะลา เป็นเรือ บรรทุกน้ำมัน โดยใช้ น้ำมันผสมผลโกโก้ เพื่อให้เห็นเป็นสีดำ ผู้สอนสร้างสถานการณ์ โดยทำให้เรือรั่ว น้ำมันไหลลงสู่น้ำ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มคิดแก้ไขปัญหา ทำอย่างไร จึงจะกำจัดน้ำมัน จากน้ำได้มากที่สุด โดยผู้สอนกำหนดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้ แล้ว ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดวางแผน ในการกำจัดน้ำมัน ให้สะอาดและประหยัดที่สุด เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คิดวางแผน ออกแบบการทดลอง สรุป เปรียบเทียบ ผู้เรียนระดมความคิด ทำให้เห็นวิธีคิดทักษะการคิดของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ผู้เรียนลงมือทำการทดลองตามแผนเมือแต่ละกลุ่มทำเสร็จแล้ว กลุ่มที่สะอาดที่สุดออกมานำเสนอวิธีการหน้าชั้นเรียนและยังเป็นการจัดกิจกรรมที่ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนในการรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า การลงมือปฏิบัติจริง :tv15: :tv15:
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-30 12:37:01) [แสดงความคิดเห็น]
บทเรียนนี้มีมากเลยค่ะ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะการที่ครูได้ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม....ถือว่าเป้นเรื่องที่ดีมากเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และได้นักเรียนคิด ออกแบบ วางแผนกาทำงาน และการหาสมมุติฐาน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
โดย ดวงพร ดารากัย (2012-07-04 19:39:10) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมการเรียนเริ่มจากการให้ผู้เรียน ได้มองเห็นปัญหา คิดวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ตัวอย่างที่ ผู้สอน ได้กำหนดขึ้น โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนำเข้าสู่บทเรียน ผู้สอนให้ผู้เรียนมองเห็นภาพของจริงของการรั่วไหล ของน้ำมัน ในท้องทะเลทำให้เกิดกระบวนการต่อสภาพแวดล้อมต่างๆมากมาย ผู้สอนซักถาม ผู้เรียนตอบคำถาม เป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้สนใจในบทเรียน และผู้สอน
โดย กองสิน ชื่นชม (2012-07-05 12:23:06) [แสดงความคิดเห็น]
จากบทเรียนเรื่อง กะลาจมน้ำของคุณครูกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์
เป็นการออกแบบการสอนในเรื่องการกำจัดคราบน้ำมันที่ทำให้เด็กเห็นได้ชัดมากค่ะ และมีความคิดสร้างสรรค์เรื่องการดัดแปลงสื่อ ชอบมากเลยค่ะ หนูของนำการสอนนี้ไปทดลองใช้นะ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ
โดย นิสรา หนูทัศน์ (2012-07-05 21:58:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นทบเรียนที่น่าสนใจมากค่ะ เป้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีมาก และสอนให้เด็กมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดของตนเอง รู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นมากกว่ารอการแก้ไข
โดย ลักษมี ลอยฉิม (2012-07-12 16:25:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมการเรียนเริ่มจากการให้นักเรียน ได้มองเห็นปัญหา คิดวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ตัวอย่างที่ ครูผู้สอน ได้กำหนดขึ้น
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนำเข้าสู่บทเรียน ครูให้นักเรียนมองเห็นภาพของจริงของการรั่วไหล ของนักเรียน ในท้องทะเลทำให้เกิดกระบวนการต่อสภาพแวดล้อมต่างๆมากมาย ครูซักถาม นักเรียนตอบคไถาม เป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้สนใจในบทเรียนโดยครูจำลองสถานการณ์โดยใช้ ตู้ปลาเป็นแหล่งเรียนรู้ นำกะลา เป็นเรือ บรรทุกน้ำมัน โดยใช้ น้ำมันผสมผลโกโก้ เพื่อให้เห็นเป็นสีดำ ครูสร้างสถานการณ์ โดยทำให้เรือรั่ว น้ำมันไหลลงสู่น้ำ นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดแก้ไขปัญหา ทำอย่างไร จึงจะกำจัดน้ำมัน จากน้ำได้มากที่สุด โดยครูกำหนดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้ แล้ว ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดวางแผน ในการกำจัดน้ำมัน ให้สะอาดและประหยัดที่สุดเป็นตัวอย่างแก่เพื่อนยครูได้เป็นอย่างดีขอชื่นชม
โดย นงนุช ศรีละออ (2012-09-08 10:44:50) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการสอนของคุณครูกรรณิการ์ เป็นการสอนที่แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์สิ่งที่มีอยู่รอบตัวมาสอนนักเรียน คือ นำมาจากประสบการณ์จริงในหมู่บ้าน สามารถที่จะสอนให้นักเรียนเห็นสภาพจริง และนักเรียนก็สามารถที่เรียนรู้ได้จริง ครูสามารถสร้างสถานการณ์จำลองให้นักเรียนได้มองเห็นภาพแล้วเกิดการเรียนรู้โดยที่ไม่ต้องนึกไปตามจินตนาการ ครูรู้จักประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นมาเป็นอุปกรณืได้อย่างดีมาก เช่นใช้กะลาแทนเรือ ใช้ผงโกโก้ ผสมน้ำมันให้เป็นน้ำมันดิบ ซึ่งนักเรียนได้เห็นเหมือนของจริง และนักเรียนได้ทดลองการกำจัดน้ำมันทำให้รู้ถึงวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองได้ ขอชื่นชมค่ะ
โดย กนกกร ทองน้อย (2012-09-16 13:07:49) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอชื่นชมรายการโทรทัศน์ครูที่เลือกและคัดสรรค์ตัวอย่างการสอนของครูกรรณิการ์ เฮงสกุลวงศ์ซึ่งเป็นครูที่เป้นตัวอย่างที่ดีมากๆที่สามารถสร้างหรือจำลองสถานการณ์ให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกจกรรมที่ครูเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้นักเรียน ครูเป็นผู้ชี้แนะและกระตุ้นนักเรียนด้วยคำถาม นักเรียยนทุกคนมีส่วนร่วมระดมสมองและร่วมกิจกรรมที่ครูให้นักเรียนค้นหาในการแก้ปัญหาที่น่าสนใจ เป็นวิดีโอที่เห็นรูปธรรมว่าครูที่ยังเยาว์วัยสามารถคิดวิเคราะห์กิจกรรมให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่สพฐ.ตั้งไว้ และขอบคุณการแสดงความคิดเห็นของ Asst. Prof. Suphawatthananon Banchuen ที่แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษเป็นศัพท์ที่อ่านแ้ล้วเข้าใจง่ายและได้รับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน อยากให้ครูทุกคนได้ชมวิดีโอนี้และอยากให้ครูทุกคนได้อ่านข้อความที่แสดงความคิดเห็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์บานชื่น สุภาวัฒนานนท์มาก
และข้าพเจ้าจะชวนครูทุกคนที่ข้าพเจ้ารู้จักเข้ามาชมวิดีโิอชุดนี้ค่ะ
โดย ดวงใจ ดีมงคล (2012-09-16 22:25:48) [แสดงความคิดเห็น]
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสร้างองค์ความรู้ และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการระดมสมอง ทำงานเป็นทีม คิดวางแผน ออกแบบการทดลอง หาข้อสรุปจากปัญหาที่อยู่ใกล้ตัว ช่วยให้นักเรียนสนใจปัญหารอบข้าง และสนใจการเรียนมากยิ่งขึ้น ครูเตรียมการสอนมาดี และเป็นกันเองกับนักเรียน ช่วยให้นักเรียนมีจิตสำนึกให้ผู้เรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นตัวอย่างการสอนที่จะนำไปประยุกต์ใข้ได้อย่างดี
โดย สุกัน เทียนทอง (2012-09-18 17:42:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นคลิบครูไทยเรื่องแรกที่ดูไม่ผิดหวังขอชื่นชมคุณครูกรรณิการ์ การจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมการเรียนเริ่มจากการให้ผู้เรียน ได้มองเห็นปัญหา คิดวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จำลอง แล้วใช้คำถาม...ทำอย่างไร จึงจะกำจัดน้ำมัน จากน้ำได้มากที่สุด ผู้เรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหาในการกำจัดน้ำมัน ให้สะอาดและประหยัดที่สุด โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากกิจกรรมดังกล่าวทำให้ผู้เรียนได้ทั้งความรู้ กระบวนการ และเจตคติทางและต่อวิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจขอเป็นกำลังใจสำหรับครูไทยทุกคน
โดย ลัดดา สายพานทอง (2012-09-20 11:00:40) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เห็นตัวอย่างการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมการเรียนเริ่มจากการให้นักเรียน ได้มองเห็นปัญหา คิดวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ตัวอย่างที่ ครูผู้สอน ได้กำหนดขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนำเข้าสู่บทเรียน ครูให้นักเรียนมองเห็นภาพของจริงของการรั่วไหล ของนักเรียน ในท้องทะเลทำให้เกิดกระบวนการต่อสภาพแวดล้อมต่างๆมากมาย ครูซักถาม นักเรียนตอบคำถาม เป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้สนใจในบทเรียนครูจำลองสถานการณ์โดยใช้ ตู้ปลาเป็นแหล่งเรียนรู้ นำกะลา เป็นเรือ บรรทุกน้ำมัน โดยใช้ น้ำมันผสมผลโกโก้ เพื่อให้เห็นเป็นสีดำ ครูสร้างสถานการณ์ โดยทำให้เรือรั่ว น้ำมันไหลลงสู่น้ำ นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดแก้ไขปัญหา ทำอย่างไร จึงจะกำจัดน้ำมัน จากน้ำได้มากที่สุด โดยครูกำหนดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้ แล้ว ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดวางแผน ในการกำจัดน้ำมัน ให้สะอาดและประหยัดที่สุด
โดย นฤมล ศิริเจริญ (2012-09-28 09:12:00) [แสดงความคิดเห็น]
"บทเรียนกะลาจมน้ำ"เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมการเรียนเริ่มจากการให้ผู้เรียน ได้มองเห็นปัญหา คิดวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ตัวอย่างที่ ผู้สอน ได้กำหนดขึ้น โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนำเข้าสู่บทเรียน ผู้สอนให้ผู้เรียนมองเห็นภาพของจริงของการรั่วไหล ของน้ำมัน ในท้องทะเลทำให้เกิดกระบวนการต่อสภาพแวดล้อมต่างๆมากมาย ผู้สอนซักถาม ผู้เรียนตอบคำถาม เป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้สนใจในบทเรียน และผู้สอนจำลองสถานการณ์โดยใช้ ตู้ปลาเป็นแหล่งเรียนรู้ นำกะลา เป็นเรือ บรรทุกน้ำมัน โดยใช้ น้ำมันผสมผลโกโก้ เพื่อให้เห็นเป็นสีดำ ผู้สอนสร้างสถานการณ์ โดยทำให้เรือรั่ว น้ำมันไหลลงสู่น้ำ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มคิดแก้ไขปัญหา ทำอย่างไร จึงจะกำจัดน้ำมัน จากน้ำได้มากที่สุด โดยผู้สอนกำหนดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้ แล้ว ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดวางแผน ในการกำจัดน้ำมัน ให้สะอาดและประหยัดที่สุด เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คิดวางแผน ออกแบบการทดลอง สรุป เปรียบเทียบ ผู้เรียนระดมความคิด ทำให้เห็นวิธีคิดทักษะการคิดของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ผู้เรียนลงมือทำการทดลองตามแผนเมือแต่ละกลุ่มทำเสร็จแล้ว กลุ่มที่สะอาดที่สุดออกมานำเสนอวิธีการหน้าชั้นเรียนและยังเป็นการจัดกิจกรรมที่ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนในการรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า การลงมือปฏิบัติจริง ขอชื่นชมจริงๆครับ
โดย ธนากร สุ่มมาตย์ (2012-09-29 20:10:12) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันคิดว่าเป็นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมการเรียนเริ่มจากการให้นักเรียน ได้มองเห็นปัญหา คิดวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ตัวอย่างที่ ครูผู้สอน ได้กำหนดขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนำเข้าสู่บทเรียน ครูให้นักเรียนมองเห็นภาพของจริงของการรั่วไหล ของนักเรียน ในท้องทะเลทำให้เกิดกระบวนการต่อสภาพแวดล้อมต่างๆมากมาย ครูซักถาม นักเรียนตอบคไถาม เป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้สนใจในบทเรียน ครูจำลองสถานการณ์โดยใช้ ตู้ปลาเป็นแหล่งเรียนรู้ นำกะลา เป็นเรือ บรรทุกน้ำมัน โดยใช้ น้ำมันผสมผลโกโก้ เพื่อให้เห็นเป็นสีดำ ครูสร้างสถานการณ์ โดยทำให้เรือรั่ว น้ำมันไหลลงสู่น้ำ นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดแก้ไขปัญหา ทำอย่างไร จึงจะกำจัดน้ำมัน จากน้ำได้มากที่สุด โดยครูกำหนดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้ แล้ว ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดวางแผน ในการกำจัดน้ำมัน ให้สะอาดและประหยัดที่สุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คิดวางแผน ออกแบบการทดลอง สรุป เปรียบเทียบ นักเรียนระดมความคิด ทำให้เห็นวิธีคิดทักษะการคิดของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม เด็กลงมือทำการทดลองตามแผนเมือแต่ละกลุ่มทำเสร็จแล้ว กลุ่มที่สะอาดที่สุดออกมานำเสนอวิธีการหน้าชั้นเรียน เป็นวิธีที่ดีมาก
โดย สมพงษ์ จันทร์มา (2012-10-01 09:16:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ให้นักเรียนได้คิดและได้ฝึกปฏิบัติจริงทำให้ตระหนักถึงการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดี :tv02:
โดย เพ็ญพิวรรณ์ แจ้งจิตต์ (2012-10-20 13:42:52) [แสดงความคิดเห็น]
นางสาวรัชนก คงกระพันธ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียนหลักการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอน ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน วีดีโอนี้ ครูเน้นการปฏิบัติ ให้นักเรียนดูก่อน พร้อมอธิบาย เมื่อนักเรียนเข้าใจ้แล้วก็ให้นักเรียนจับกลุ่มระดมสมองว่ากลุุ่มไหนมีเทคนิคที่ดีที่สุด เมื่อได้แล้วก็ให้ออกมานำเสนอเพิ่มเติม สุดท้ายครูก็มาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้น คุรครูมีเทคนิคมากๆเพื่อหั้ยนักเรียนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องท่องจำในหนังสือแต่สามารถเข้าใจได้ ปฏิบัติได้ :tv16:
โดย รัชนก คงกระพันธ์ (2012-12-03 17:26:20) [แสดงความคิดเห็น]
นางสาวรัชนก คงกระพันธ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียนหลักการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอน ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน วีดีโอนี้ ครูเน้นการปฏิบัติ ให้นักเรียนดูก่อน พร้อมอธิบาย เมื่อนักเรียนเข้าใจ้แล้วก็ให้นักเรียนจับกลุ่มระดมสมองว่ากลุุ่มไหนมีเทคนิคที่ดีที่สุด เมื่อได้แล้วก็ให้ออกมานำเสนอเพิ่มเติม สุดท้ายครูก็มาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้น คุรครูมีเทคนิคมากๆเพื่อหั้ยนักเรียนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องท่องจำในหนังสือแต่สามารถเข้าใจได้ ปฏิบัติได้ :tv16:
โดย รัชนก คงกระพันธ์ (2012-12-03 17:26:29) [แสดงความคิดเห็น]
สุรีย์รัตน์ เทียมขุนทด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียนหลักการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอน ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน จากการดูวีดีโอนี้ครูมีเทคนิคการสอนโดยตอนแรกครูมีการชักจูงเข้าสู่บทเรียนโดยการให้เห็นภาพจิงๆชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสีย หลังจากนั้นก็มีการให้นักเรียนลองมีการทดลองปฏิบัติจริงๆทำให้นักเรียนได้เข้าใจถึงบทเรียนมากขึ้น สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในกาสอนในอนาคตเพราะครูมีเทคนิคการสอนที่ดี
โดย สุรีย์รัตน์ เทียมขุนทด (2012-12-03 17:33:23) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมการเรียนเริ่มจากการให้นักเรียน ได้มองเห็นปัญหา คิดวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ตัวอย่างที่ ครูผู้สอน ได้กำหนดขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนำเข้าสู่บทเรียน ครูให้นักเรียนมองเห็นภาพของจริงของการรั่วไหล ของนักเรียน ในท้องทะเลทำให้เกิดกระบวนการต่อสภาพแวดล้อมต่างๆมากมาย ครูซักถาม นักเรียนตอบคำถาม เป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้สนใจในบทเรียนครูจำลองสถานการณ์โดยใช้ ตู้ปลาเป็นแหล่งเรียนรู้ นำกะลา เป็นเรือ บรรทุกน้ำมัน โดยใช้ น้ำมันผสมผลโกโก้ เพื่อให้เห็นเป็นสีดำ ครูสร้างสถานการณ์ โดยทำให้เรือรั่ว น้ำมันไหลลงสู่น้ำ นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดแก้ไขปัญหา ทำอย่างไร จึงจะกำจัดน้ำมัน จากน้ำได้มากที่สุด โดยครูกำหนดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้ แล้ว ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดวางแผน ในการกำจัดน้ำมัน ให้สะอาดและประหยัดที่สุด :tv15:
โดย ธเนศ อนุสรณ์ (2012-12-08 22:10:00) [แสดงความคิดเห็น]
"บทเรียนกะลาจมน้ำ" เป็นบทเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อปลูกฝังความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนที่อาศัยในจังหวัดระยอง ได้เป็นอย่างดี คุณครูใช้ปัญหามาเป็นจุดเริ่มต้นแนวคิดและ คิดวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ตัวอย่างที่ ครูผู้สอน ได้กำหนดขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการนำเข้าสู่บทเรียน ด้วยวิธีการที่ครูให้นักเรียนมองเห็นภาพของจริงของการรั่วไหล ของนักเรียน รอบตัวนักเรียนมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนรักบ้านเกิด และตระหนักถึงภัยรอบตัวได้ร่วมมือกันป้องกัน และแก้ไข เพื่อความผาสุขของชุมชน นักเรียนได้ความรู้ ครบทุกด้าน ทำงานเป็นทีม การเรียนด้วยการปฏิบัติจริง ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง นำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ สขอชื่นชมว่าสุดยอดแนวคิดค่ะ
โดย สุวดี บุญราศรี (2013-03-07 13:26:23) [แสดงความคิดเห็น]
"บทเรียนกะลาจมน้ำ" สร้างขึ้นเพื่อปลูกฝังความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนที่อาศัยในจังหวัดระยอง ได้เป็นอย่างดี คุณครูใช้ปัญหามาเป็นจุดเริ่มต้นแนวคิดและ คิดวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ตัวอย่างที่ ครูผู้สอน ได้กำหนดขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการนำเข้าสู่บทเรียน ด้วยวิธีการที่ครูให้นักเรียนมองเห็นภาพของจริงของการรั่วไหล ของนักเรียน รอบตัวนักเรียนมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนรักบ้านเกิด และตระหนักถึงภัยรอบตัวได้ร่วมมือกันป้องกัน และแก้ไข เพื่อความผาสุขของชุมชน นักเรียนได้ความรู้ ครบทุกด้าน ทำงานเป็นทีม การเรียนด้วยการปฏิบัติจริง ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง นำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ บทเรียนนี้สามารถนำมาใช้ในห้องเรียนที่เป็นเด็กทางภาคอีสานได้เป็นอย่างดีโดยเปลี่ยนจากทะเลเป็นแหล่งนำ้ในชุมชนโดยมีร้านอาหารเปิดกิจการอยู่ใกล้ๆและมีการทิ้งนำ้ทิ้งที่มีนำ้มันลงไปในแม่นำ้ นักเรียนได้เรียนรู้และมีจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้เป็นอย่างดีเช่นกันคะ
โดย ประภัสสร แก้วแสนเมือง (2013-09-27 11:56:42) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดู "บทเรียนกะลาจมน้ำ" เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อต้องการให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและใส่ใจต่อการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น การจัดการเรียนการสอนโดยการให้นักเรียนได้เห็นภาพจริงเพื่อสร้างความตระหนัก จากนั้นก็มีการสาธิตให้นักเรียนดู และให้นักเรียนลองหาทางกำจัดน้ำมันเหล่านั้นด้วยวิธีที่ดีที่สุด บทสรุปคือเราสามารถที่จะกำจัดน้ำมันได้แต่ไม่ 100% ดังนั้นเราจึงควรที่จะหาทางป้องกันดีกว่าที่จะหาทางแก้ไข จากกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้มีการทำงานเป็นทีม ร่วมกันคิด วางแผน และเกิดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ชอบมากๆคะ
โดย เกวลิน สุมงคล (2013-11-28 12:09:23) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดู "บทเรียนกะลาจมน้ำ" เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อต้องการให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและใส่ใจต่อการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น การจัดการเรียนการสอนโดยการให้นักเรียนได้เห็นภาพจริงเพื่อสร้างความตระหนัก จากนั้นก็มีการสาธิตให้นักเรียนดู และให้นักเรียนลองหาทางกำจัดน้ำมันเหล่านั้นด้วยวิธีที่ดีที่สุด บทสรุปคือเราสามารถที่จะกำจัดน้ำมันได้แต่ไม่ 100% ดังนั้นเราจึงควรที่จะหาทางป้องกันดีกว่าที่จะหาทางแก้ไข จากกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้มีการทำงานเป็นทีม ร่วมกันคิด วางแผน และเกิดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ชอบมากๆคะ :tv02:
โดย เกวลิน สุมงคล (2013-11-28 12:10:29) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดู "บทเรียนกะลาจมน้ำ" เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อต้องการให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและใส่ใจต่อการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น การจัดการเรียนการสอนโดยการให้นักเรียนได้เห็นภาพจริงเพื่อสร้างความตระหนัก จากนั้นก็มีการสาธิตให้นักเรียนดู และให้นักเรียนลองหาทางกำจัดน้ำมันเหล่านั้นด้วยวิธีที่ดีที่สุด บทสรุปคือเราสามารถที่จะกำจัดน้ำมันได้แต่ไม่ 100% ดังนั้นเราจึงควรที่จะหาทางป้องกันดีกว่าที่จะหาทางแก้ไข จากกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้มีการทำงานเป็นทีม ร่วมกันคิด วางแผน และเกิดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ชอบมากๆคะ :tv02:
โดย เกวลิน สุมงคล (2013-11-28 12:10:30) [แสดงความคิดเห็น]
จากบทเรียนกะลาจมนัำ ของคุณครูกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์ เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ดีมากค่ะ ครูได้ให้นักเรียนมีส่วนร่วม โดยการออกแบบการทดลองเอง และช่วยกันระดมความคิด ช่วยกันออกแบบว่า การทดลองควรจะเป็นแบบไหน ซึ่งในการทำการทดลองนักเรียนอาจจะเกิดการผิดพลาดในการทำการทดลองได้ แต่ก็จะมีการลองผิกลองถูกของตัวนักเีรียนเอง เพื่อให้การทดลองออกมาสมบูรณ์ที่สุด และจากการเรียนการสอนนี้ยังสอนให้นักเรียนมีจิตรสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกด้วย :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ปิยะวรรณ สุขขำ (2014-02-19 23:53:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากบทเรียนกะลาจมนัำ ของคุณครูกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์ เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ดีมากค่ะ ครูได้ให้นักเรียนมีส่วนร่วม โดยการออกแบบการทดลองเอง และช่วยกันระดมความคิด ช่วยกันออกแบบว่า การทดลองควรจะเป็นแบบไหน ซึ่งในการทำการทดลองนักเรียนอาจจะเกิดการผิดพลาดในการทำการทดลองได้ แต่ก็จะมีการลองผิกลองถูกของตัวนักเีรียนเอง เพื่อให้การทดลองออกมาสมบูรณ์ที่สุด และจากการเรียนการสอนนี้ยังสอนให้นักเรียนมีจิตรสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกด้วย :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ปิยะวรรณ สุขขำ (2014-02-19 23:54:46) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv