thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 4267
Rate :
 4
ความยาว : 14.10 นาที | Online : 2011-09-02  
    เกมคู่แฝด ครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ  
    คุณครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ จังหวัด เพชรบุรี ได้ประยุกต์การละเล่นพื้นบ้านเกมคู่แฝด มาจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในชั้นปฐมวัย ซึ่งช่วยพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ใช้ปฏิภาณไหวพริบ การทรงตัว และส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

 
 
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยคะ เด็กๆได้ฝึกพัฒนาการในหลายด้าน เสริมคุณธรรมได้ดีมาก .....ได้แง่คิดดีๆในการนำไปประยุกต์ใข้ในการเรียนการสอน ขอขอบคุณคุณครูจินดามากเลยคะ ...ชื่นชม...เยี่ยม
โดย นางจันทจร บุตรแก้ว (2011-09-02 00:35:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมท่ีดีมากครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
จะนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กค่ะ
โดย วราภรณ์ พลอยนวลงาม (2011-09-09 11:56:03)
ตามมาดู คุณครูจินดา อยู่สุขอีก 1 กิจกรรม น่าสนใจมากค่ะ คุณครูจินดา อยู่สุข นำเสนอการเรียนรู้ที่เด็กๆดูสนใจ ให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และยังมีลูกโป่งสีสดใสมาเป็นอุปกรณ์ให้เด็กๆเพิ่มความสนใจเข้าไปอีก ชื่นชมคุณครูจินดา อยู่สุข อีกคนค่ะ :tv07:
โดย hataichanok putla (2011-09-02 11:02:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วเด็กจะสนุกมากๆ เลยค่ะ น่าสนใจ บางครั้งเราก็ลืมอะไรที่ใกล้ตัวที่เล่นง่ายๆไปค่ะ..ขอบคุณมากค่ะ :tv07:
โดย คุณครูนุ้ย (2011-09-04 12:31:52) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูจินดา เป็นครูที่น่ารักนะคะ สอนน่ารักดีมากคะ ทำกิจกรรมได้น่าสนใจมากคะ มีอุปกรณ์มีหาไม่อยาก นำเสนอได้น่าสนใจมากคะ เป็นการนำการละเล่นพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนได้เข้ากันดีมากคะ :tv15: :tv03: เป็นแบบอย่างที่ดีมากคะ น่าสนใจ อยากจะขออนุญาตินำไปใช้ด้วยนะคะ :tv15: :tv03: :tv18: :tv04: :tv18:
โดย จันทรพร จันทร์มณีวงศ์ (2011-09-04 14:36:30) [แสดงความคิดเห็น]
ความรู้ที่ได้จากการศึกษา : คุณครูสอนได้ดีมาก น่าสนใจ เด็กๆสนุกสนานจาการเล่น ซึ่งเป็นการนำเสนอการเรียนในลักษณะการเล่น เหมาะสมกับวัยของเด็กๆ
การประยุกต์ใช้ความร้ : การสอนคำ พยัญชนะ คุณครูออกเสียงชัดๆ ช้าๆ ซ้ำๆ และให้เด็กๆฝึกทำ จะทำให้เด็กออกเสียงได้ชัดเจนมากขึ้น ใช้การเกม และสื่อประกอบการสอน และบูรณาการกิจกรรมต่าง เพื่อให้เด็กๆ เรียนรู้ได้เร็วและสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ได้ดีขึ้น ขอบคุณกิจกรรมดีๆที่นำมาแลกเปลียนเรียนรู้
โดย สุชดา แซ่ตั้ง (2011-09-04 17:33:26) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากชมการสอนของคุณครูจินดา อยู่สุข แล้วได้ความรู้นำไปใช้แก้ไขการสอนของตัวเองมากขึ้นค่ะ ช่วงให้เด็กอ่านคำคล้องจอง คุณครูออกเสียงชัด และ ช้า เพื่อให้เด็กได้เลียนแบบในการออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ค่ะ และในช่วงของเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมที่จัดแล้วเด็กๆสนุกสนาน และเป็นอะไรที่ใกล้ๆตัว อุปกรณ์ง่ายๆ ก็สามารถทำให้เด็กๆได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างครบถ้วนค่ะ :tv15: และเด็กๆน่ารักค่ะตั้งใจเรียนและสนใจใสสิ่งที่คุณครูสอนดีมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สุดารัตน์ โฆษิตสกุลพงษ์ (2011-09-05 22:39:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมท่ีดีมากครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านจะนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กค่ะ
โดย วราภรณ์ พลอยนวลงาม (2011-09-09 11:58:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเสนอการเรียนในลักษณะการเล่น เหมาะสมกับวัยของเด็กทำเด็กๆฝึกทำ จะทำให้เด็กออกเสียงได้ชัดเจนมากขึ้น เด็กเรียนรู้ได้เร็ว ทำให้เด็กๆได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จะนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กค่ะ
โดย ธีระศักดิ์ บุดดางาม (2011-09-13 23:57:46) [แสดงความคิดเห็น]
การละเล่นพื้นบ้านเกมคู่แฝด มาจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในชั้นปฐมวัยกิจกรรมเสริมประสการณ์และนำไปสู่กิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งช่วยพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ใช้ปฏิภาณไหวพริบ การทรงตัว และส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
โดย ลัดดา รอเกตุ (2011-09-15 22:17:17) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูจินดา เก่งจังค่ะ ขออนุญาตนำไปใช้กับเด็กนักเรียนบ้างนะค่ะ
โดย สุมนา กำเนิดมี (2011-09-27 17:08:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ทั้งยังช่วยปลูกฝังให้เด็กเกิดคุณธรรม ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และสามารถประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กได้เป็นอย่างดี
โดย เพ็ญประภา ไชยศรียา (2011-10-04 20:35:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยมาเป็นสื่อในการสอน ที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ช่วยให้เด็กได้เคลื่อนไหวโดยใช้กล้ามเนื้อมัดเล็และกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านอารมณ์-จิตใจ ทำให้เด็กมีการแสดงออกอย่างเหมาะสม สนุกร่าเริง ด้านสังคม ช่วยให้เด็กรู้จักสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ด้านสติปัญญา ช่วยให้เด็กมีทักษะในการคิดแก้ไขปัญหาในการเล่นเกมที่มีอุปสรรค มีไหวพริบ และยังส่งเสริมในเรื่องภาษา การสอนภาษาไทยผ่านเกมคู่แฝด มีการใช้คำคล้องจองในการอบอุ่นร่างกาย การใช้เกมการศึกษาในการผสมคำ เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมาก แต่ควรเสริมสร้างความสนุกให้กับเด็กมากกว่านี้ก่อนจัดกิจกรรมควรทำให้เด็กตื่นเต้นและมีความสนใจอยากรู้ว่าครูจะสอนอะไร เช่น การนำลูกโป่งมาให้เด็กดูแล้วตั้งคำถามถามเด็ก ให้เด็กใช้สติปัญญาในการคิดและคาดคะเนเหตุการณืว่าครูนำลูกโป่งมาจะสอนอะไร แต่ทำได้เท่านี้ก็ถือว่าดีแล้ว :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15:
โดย กฤษฎา สุขประเสริฐ (2011-10-11 00:21:12) [แสดงความคิดเห็น]
ในปัจจบันการจัดการเรียนการสอนของครูไม่ค่อยเน้นกิจกรรมการเล่นพื้นบ้าน ซึ่งที่จริงแล้วกิจกรรมการเล่นพื้นบ้านเป็นกิจกรรมที่ดีในการปฏิบัติการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา ร่วมถึงช่วยให้เด็กได้รับการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน เด็กเรียนรู้ภาษาผ่านการล่นกิจกรรมและสิ่งที่สำคัญที่สุดทำให้เด็กมีความสนุกสนานตื่นเต้นและรู้จักการตอบคำถามในเรื่องต่าง ๆ
โดย ฐิติรัตน์ อยู่คง (2011-10-12 11:06:37) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูวีดีทัศน์เป็นการเรียนการสอนโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยมาเป็นสื่อในการสอน ที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ช่วยให้เด็กได้เคลื่อนไหวโดยใช้กล้ามเนื้อมัดเล็และกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านอารมณ์-จิตใจ ทำให้เด็กมีการแสดงออกอย่างเหมาะสม สนุกร่าเริง ด้านสังคม ช่วยให้เด็กรู้จักสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ด้านสติปัญญา ช่วยให้เด็กมีทักษะในการคิดแก้ไขปัญหาในการเล่นเกมที่มีอุปสรรค มีไหวพริบ และยังส่งเสริมในเรื่องภาษา การสอนภาษาไทยผ่านเกมคู่แฝด มีการใช้คำคล้องจองในการอบอุ่นร่างกาย การใช้เกมการศึกษาในการผสมคำ เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมาก แต่ควรเสริมสร้างความสนุกให้กับเด็กมากกว่านี้ก่อนจัดกิจกรรมควรทำให้เด็กตื่นเต้นและมีความสนใจอยากรู้ว่าครูจะสอนอะไร เช่น การนำลูกโป่งมาให้เด็กดูแล้วตั้งคำถามถามเด็ก ให้เด็กใช้สติปัญญาในการคิดและคาดคะเนเหตุการณืว่าครูนำลูกโป่งมาจะสอนอะไร แต่ทำได้เท่านี้ก็ถือว่าดีแล้ว เป็นแนวทางที่ดีให้กับครูปฐมวัย
โดย อัมพวัน ศรีหรั่งไพโรจน์ (2011-10-12 13:44:48) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วชอบมากเลยค่ะ สนุกมาก เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยคะ เด็กๆได้ฝึกพัฒนาการในหลายด้าน เสริมสร้างการเล่นได้เด็กๆ ได้ดีมากที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ช่วยให้เด็กได้เคลื่อนไหวโดยใช้กล้ามเนื้อมัดเล็และกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านอารมณ์-จิตใจ ทำให้เด็กมีการแสดงออกอย่างเหมาะสม เด็กๆ ได้แก้ปัญหาด้วยตัวเอง ได้แง่คิดดีๆ และได้นำไปประยุกต์ใข้ในการเรียนการสอน ขอขอบคุณมากเลยค่ะ...
โดย ยุวดี มณีธร (2011-10-12 15:31:25) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้ครูได้นวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้ในการเรียน การสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนของตน วิธการต่างๆอาจเหมาะสมกับเด็กกลุ่ใหนึ่งแต่อาจใช้เหมาะสมกับเด็กอีกกลุ่มก็ได้น้อย ครูจึงต้งพจารณาในการดูรายการต่อรายการเพื่อนำไปใช้ให้เป็นรูปแบบของตนเอง การได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เหมาะกับครูที่อยู่ห่างไกลใช้เวลาใดก็ได้หรือดูจากการสื่อสารในระบบต่างๆตามความเหมาะสม และความสะดวกของครูผู้สอน ทั้งนี้ก็จะนำไปปรับใช้กับนักเรียนในชั้นเรียนต่อไป
โดย สุจิตตา สุมุญญะ (2011-10-12 17:01:01) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วก็ชอบนะคะ การประยุกต์ใช้การละเล่นเกมคู่แฝดกับการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน ของคุณครูจินดา อยู่สุข ดูคุณครูตั้งใจสอนมาก ๆ เลย นักเรียนก็ตั้งใจเรียนกันทุกคนเลย เกมที่คุณครูนำมาสอนนักเรียนน่าสนุกดีนะคะ เราเป็นครูก็อยากเข้าไปเล่นด้วยเหมือนกัน 555 กิจกรรมนี้นอกจากนักเรียนจะได้สนุกสนานจากการเล่นเกมแล้ว นักเรียนยังได้รับการพัฒนาการต่าง ๆ ทั้งการเคลื่อนไหว การคิด การแก้ปัญหา ช่วยให้เด็กได้ฝึกใช้กล้ามเนื้อ น่าสนใจมาก ๆ เลยค่ะ ชอบที่คุณครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทุกกิจกรรมเลย เป็นแนวทางที่ดีสำหรับคุณครูปฐมวัยหลายๆคนค่ะ
โดย กุลวดี นุ่มทอง (2011-10-12 21:37:06) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป้นรายการที่ดีและมีประโยชน์มากค่ะ เเละสามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและทำให้เราได้ความรู้ใหม่ๆมาจัดกิจกรรมกราเรียนการสอนที่หลากหลายของเด็ก ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีและมีความสนุกสนานในการจัดการเรียนการสอนและมีความคิดสร้างสรรคืในการคิดวิเคราะห์และกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นในการเรียนรู้เรื่องต่างๆ สามารถนำมาเป้นสื่อการเรียนการสอนได้ดี เพื่อให้ครูทราบถึงเทคนิคการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
โดย จำลอง เกตุประทุม (2011-10-12 22:39:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากๆและน่าสนใจเพราะใช้การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยมาเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน ที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กๆมีพัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อีกทั้งยังทำให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวโดยใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ รวมถึงด้านอารมณ์-จิตใจ ทำให้เด็กมีความสุขสนุกสนาน มีการแสดงออกอย่างเหมาะสม สนุกร่าเริง ส่วนด้านสังคม ช่วยให้เด็กรู้จักสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น กับเพื่อนๆรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ด้านสติปัญญา ช่วยให้เด็กมีทักษะในการคิดแก้ไขปัญหาในการเล่นเกมที่มีอุปสรรค มีไหวพริบ และยังส่งเสริมในเรื่องภาษา การสอนภาษาไทยผ่านเกมคู่แฝด มีการใช้คำคล้องจองในการอบอุ่นร่างกาย การใช้เกมการศึกษาในการผสมคำ เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมาก แต่ควรเสริมสร้างความสนุกให้กับเด็กมากกว่านี้ก่อนจัดกิจกรรมควรทำให้เด็กตื่นเต้นและมีความสนใจอยากรู้ว่าครูจะสอนอะไร เช่น การนำลูกโป่งมาให้เด็กดูแล้วตั้งคำถามถามเด็ก ให้เด็กใช้สติปัญญาในการคิดและคาดคะเนเหตุการณืว่าครูนำลูกโป่งมาจะสอนอะไร แต่ทำได้เท่านี้ก็ถือว่าดีแล้ว สรุปดีมากๆๆๆๆครับ
โดย เชิดศักดิ์ ตั้นภูมี (2011-10-13 07:11:23) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูจินดาน่าสนใจ ครูมีการใช้คำพูด การมีปฏิสัมพัธ์ที่อบอุ่นกับนักเรียน ฝึกให้เด็กรู้จักการโต้ตอบ การสังเต กล้าแสดงออก สามารถนำความรู้ต่างๆมาเชื่อมโยงกัน มีความคิดสร้างรรค์ ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการในการปฏิบัติกิจกรรมนี้ครบทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย การเคลื่อนไหว ด้านอารมณ์-จิตใจที่ทำให้เด็กสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรม ร่าเริงกล้าแสดงออก ด้านสังคมช่วยให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ด้านสติปัญยฝึกการสังเกต การใช้ภาษา ส่งเสริมทักษะการคิดให้ผู้เรียนท่ดีมาก
โดย สมพิศ มาแก้ว (2011-10-13 08:45:27) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนดีมากค่ะ มีการอธิบายคำจากศัพท์ที่ได้ให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนทำกิจกรรมจับคู่ เป็นการพัฒนาความคิดสรังสรรค์ของเด็กๆ ทำให้เด็กร่าเริงแจ่มใส เด็กได้มีการแสดงออก และมีความกระตือรือล้นมาก ใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา ทำให้เด็กได้ส่งเสริมความสามารถของตัวเองให้ดีขึ้น คุณครูได้นำรูปภาพมาให้เด็กได้ดู สร้างความสนใจให้กับเด็กได้มาก ช่วยพัฒนาเด็กทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี
โดย ภิญญพัฒน์ โรจน์ชัยวงษ์ (2011-10-13 09:11:55) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัยเป็นวัยแห่งความสดใสและอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่าง ๆรอบตัวและต้องการการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การร้องรำทำเพลง การทำท่าทางประกอบสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ดังกนั้นการสอนในระดีลยิ่นตต้องให้นควสามสกำนคับเป็นอย่างมกาส ตงตงนควรนสสในใจกสระรนยนยำรเยยนนนพพนรีตนยจนจยพรตนตยจต้องการการควสารรรัเกกวนความเอาใจสใส่จากปอผู้ใหญ่และเพื่อน ๆ เด็ก ๆ มักชอบฟังเรื่องราว เพื่อนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการสร้างบุคคลิกภาพที่ดีของตนเอง เพื่อเป็นทียอมรับจากผู้ใหญ่ เพราะเด็ก ๆ ต้องการให้ผู้ใหญ่แสดงความรักและพึงพอใจจากผู้ใหญ่ เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใหญ่ต้องการให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีบุคคลิกแบบไหนผู้ใหญ่ก็ควรนำเรื่องราวดี ๆ ที่เป็นข้อคิดมาเล่าให้เด็ก ๆ ฟังเสมอ ๆ
โดย วาฟาฮ์ มั่นคง (2011-10-13 11:03:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมค่ะคุณครูมีการจัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมได้มีการนำสื่อการสอนเข้ามาใช้ในการบูรณาการหลายอย่างด้วยกันให้เด็กมีการแสดงออกคุณครูมีการกระตุ้นความอยากรู้ของเด็กปฐมวัยมีการเตรียมการสอนในการนำเสนอมีสื่ออย่างพอเพียงในการจัดการเรียนรูโดยมีการให้เด็กร่วมแสดงความคิดเห็นมีการจัดการเรียนรู้ภายอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ไม่เพียงเฉพาะการนั่งเรียนในห้องเพียงอย่างเดียวค่ะ
โดย ชญานิศ เลิกจันทร์ (2011-10-13 11:13:21) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูกิจกรรมในคลิปนี้ กิจกรรมนี้สอนให้เด็กๆได้รู้จักการสังเกต กล้าแสดงออกมากขึ้นคือ หากนักเรียนคนไหนเห้นตัวอักษรก่อน ก็ต้องรีบนำตัวอักษรออกไปหน้าออก ไม่โยนให้เพื่อนเป็นคนเอาออกไปเพื่อจะได้ชนะกลุ่มอื่นๆ เกมส์นี้คุณครูจะนำไปประยุกต์ใช้ได้คือ ของคุณครูเองจะเลี่ยนเป็นตัวอักษรอื่นตามต้องการหรือตามจุดประสงค์ที่ต้องการ เพื่อความหลากหลาย เด็กๆที่โรงเรียนก็จะมีเกมส์ใหม่ๆที่เล่นได้อย่างสนุกได้มากขึ้นกว่าเดิม ขอบคุณคลิปและเกมส์ดีๆ แบบนี้ด้วยนะค่ะ ถ้าไงจะคอยแวะมาอัพเดทเรื่อยๆนะค่ะ
โดย จันทน์กาญจน์ พิมพืกระจ่างพันธุ์ (2011-10-13 11:29:54) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนคือการเรียนรู้จากห้องเรียนแต่การเล่นก็คือ การเรียนรู้ของนักเรียนที่ผ่านการเล่นการเล่นไม่ใช่เป็นเรื่องน่าไร้สาระแต่สำหรับเด็ก วัย 0-6ปี เป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ การเล่นจะมีความสนุกสนานผ่านสาระแฝงไปด้วยความรู้ทักษะกระบวนการการเล่นที่ทำให้เด็กไม่น่าเบื่อ กิจกรรมชุดนี้มีกิจกรรม หกหลักที่ทำให้เด็กๆได้ผ่านกระบวนการเรียนเล่น เน้นสนุกตามหลักของวงการชาวปฐมวัย ทั้งนี้การเรียนคือกระบวนสำคัญที่พัฒนาเด็กไทยไปสู่ความยิ่งใหญ่ในวันหน้า
โดย อรประวีณ พงษ์พันธ์ (2011-10-13 14:28:22) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนคือการเรียนรู้จากห้องเรียนแต่การเล่นก็คือ การเรียนรู้ของนักเรียนที่ผ่านการเล่นการเล่นไม่ใช่เป็นเรื่องน่าไร้สาระแต่สำหรับเด็ก วัย 0-6ปี เป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ การเล่นจะมีความสนุกสนานผ่านสาระแฝงไปด้วยความรู้ทักษะกระบวนการการเล่นที่ทำให้เด็กไม่น่าเบื่อ กิจกรรมชุดนี้มีกิจกรรม หกหลักที่ทำให้เด็กๆได้ผ่านกระบวนการเรียนเล่น เน้นสนุกตามหลักของวงการชาวปฐมวัย ทั้งนี้การเรียนคือกระบวนสำคัญที่พัฒนาเด็กไทยไปสู่ความยิ่งใหญ่ในวันหน้า
โดย อรประวีณ พงษ์พันธ์ (2011-10-13 14:28:26) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องของเกมคู่แฝด เป็นการประยุกต์เกมส์ที่มีมานานแล้วได้เป็นที่น่าสนใจ เป็นการนำเด็กปฐมวัยมาพัฒนาได้ในหลายด้านทั้งด้านภาษา ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านปฏิภาณไหวพริบ ด้านการทรงตัว การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทำให้เด็กปฐมวัยเกิดการพัฒนาทั้งทาง 5 ด้าน ซึ่งมีประโยชน์มากในการที่จะนำไปใช้ในห้องเรียนจริง และเด็กปฐมวัยก็สามารถที่จะนำประโยชน์ที่ได้ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย ศุจินันท์ บัวเทพ (2011-10-13 15:32:53) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมดีมากและเด็กๆๆชอบและสนุกสนานในการทำกิจกรรม และสามารถฝึกให้เด็กกล้าแสดงออกมากขึ้นและสามารถฝึกทักษะการอ่านและรู้จักตัวหนังสือก ถึง ฮ และสระภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เด็กๆๆสามารถนำตัวอักษรที่คุณครูให้นำมาเรียงเป็นคำได้และคุณครูก้อรู้จักให้เด็กๆๆได้มีส่วนร่วมทุกคนในการจัดกิจกรรม แต่คุณครูควรที่จะให้เด็กๆๆทำกิจกรรมนี้อย่างน้อย สามถึงสี่ครั้งเพื่อที่เด็กๆๆจะได้คล่องมากขึ้นและกล้าแสดงออกมากขึ้น
โดย ดวงธิดา ไขศรี (2011-10-13 16:23:15) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูในเรื่องการเล่นเกมคู่แฝด ของคุณครูจินดา อยู่สุข ทำให้ได้เห็นวิธีการสอนวิชาภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย ในการให้เด็กได้เรียนรู้การจดจำพยัญชนะภาษาไทย ให้เด็กเกิดทักษะการจดจำตัวอักษรต่างได้งายกว่าการท่องจำ และเด็กยังสนุกสนานกับการทำกิจกรรม เกิดความสนุกสนาน ทั้งท่างร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เกิดการเรียนรู้ที่กระตือรือร้น ในการเล่นเกมสนุกสนาน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในวิชาด้านอื่นๆ ทำให้เด็กกล้าแสดงออก และเกิดความสุขในการเรียนการสอน และเป็นประดยชน์อย่างมากสำหรับครูที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอนของครูอีกด้วย
โดย อิสรีย์ เชื้อเมืองพาน (2011-10-13 16:30:25) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนในรูปแบบนี้ทำให้นักเรียนใช้ความคิดเป็นกลุ่มและฝึกการใช้สมาธิในการที่ครูกำหนดตัวอักษรแล้วให้นักเรียนใช้ไหวพริบและความถูกต้องในการเลือกตัวอักษรที่ถูกที่สุด และจะทำให้นักเรียนจำตัวอักษรได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง การเรียนการสอนโดยการสอดแทรกเกมเข้าไปในเนื้อหาที่สอนทำให้นักเรียนผ่อนคลอยและไม่เครียดจากเนื้อหาที่สอนทำให้ครูผู้สอนทำความเข้าใจและนักเรียนก็เข้าใจเนื้อหาที่สอนได้มากขึ้น ถือว่าการเรียนการสอนนี้เหมาะสมกับเด็กอนุบาลมากที่สุด
โดย วัชรีวงศ์ เอกแพทย์ (2011-10-13 16:35:38) [แสดงความคิดเห็น]
ให้นักเรียนรู้จักความสามัคคีให้ความร่วมมือในหมู่คณะ สอนให้นักเรียนรู้จักพยัญชนะไทย รู้จักวรรณยุกต์ รู้จักวีเคราะห์ ตัวพยัญชนะที่เหมือนกัน ให้นักเรียนเกิดคสามกระตือรือรันใรการร่วมกิจกรรม นักเรียนรู้จักตัวอักษรได้อย่างแม้นยำ มีการสอดแทรกคุณธรรมให้กับนักเรียนไม่เครียดในการเรียน โดยสอนด้วนเกมส์การศึกษานักเรียนได่รวมทำกิจกรรมทุกคน เพื่อพัฒนาการกล้าแสดงออก ครูได้สังเกตพฤติกกรรมของนักเรียน ระหว่างรวมกิจกรรมเพื่อเป็นการประเมิน
โดย วรรณี คนซื่อ (2011-10-14 10:07:41) [แสดงความคิดเห็น]
ครูให้นักเรียนได้ร่วมเล่นเกมและฝึกอ่านตัวอักษรเป็นการเรียนรู้ภาษาในรูปแบบที่เด็กได้ลองหาตัวสระเองเด็กจะเห็นภาพของการเรียงลำดับตัวพยัญชนะได้อย่างดี สำหรับตัวครูในการยืนสอนซึ่งเด็กนั่งนั้นยังดูห่างเหินครูควรนั่งอยู่ในระดับสายตาเด็กเด็จะได้ความอบอุ่นและมีความสัมพันธ์อย่างไกลชิดครูมากกว่า การเลือกกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายได้ดีแต่ช่วงของการเล่นถ้าเด็กได้ออกไปเล่นหรือเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กจะรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากซึ่งเด็กจะได้เปลี่ยนบรรยากาศของการเรียนรู้
โดย ภาวณี ฆ้องโนนแดง (2011-10-14 10:46:40) [แสดงความคิดเห็น]
รายการวีทีครู โทรทัศน์ครูสามารถแนะนำให้ความรู้ในสิ่งที่เราอยากเพิ่มพูนทักษะในเรื่องที่เรายังไม่สามารถทำได้หรือมีปัญหาที่ไม่อาจจะจัดการเรียนการสอนได้ตามที่เราต้องการได้ ซื่งในบางครั้งอาจนำความรู้ ทีได้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนหรือวัยของเด็ก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเด็กที่ขาดความมั่นใจและสร้างการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและเพื่อนๆในกลุ่มกิจกรรม ช่วยเหลือใหนักเรียนมีความรู้มากขึ้นและขอใหคงอยู่ต่อไป
โดย รัตติกาล เต๊ะดอเลาะ (2011-10-14 11:11:07) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมที่ข้าพเจ้าได้รับชมไปในเมื่อสักครู่ การเรียนการสอนของเค้า ไปสอนทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อไม่ให้นักเรียนรู้สึกที่จะเบื่อหน่ายในการเรียน เรียนสลับกับเล่นไป วีดีโอที่ได้รับชมไป อาจารย์เค้าได้สอนการเล่นเกม การใช้ตัวอักษรแต่ละคำได้ เช่น คำว่า คู่แฝด อาจารย์จะค่อยบอกให้นักเรียนหาตัวอักษรตามคำที่อาจารย์ไปพูดออกมา เช่น ด.เด็ก นักเรียนก็จะตามตัวอักษรที่อาจารย์ได้พูดออกมา กิจรรมทำให้เด็กได้รู้จักความสาคคี และ ได้สร้างพัฒนาการให้นักเรียนเกี่ยวพัฒนาการทางด้านภาษา
โดย พรทิวา ด้วงคำจันทร์ (2011-10-14 11:20:53) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูช่วยให้ความรุ้ทางด้านการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบในสมัยก่อนครูอนุบาลไม่ค่อยได้รับการสนใจจากหน่วยงานการศึกาเท่าที่ควรจนกระทั่งในปัจจุบันได้มีโทรทัศน์ครูเหมือนมีคนเห้นความสำคัญของอาชีพนี้ในการทำงานปัจจุบันครูอนุบาลได้พยามยามให้ความรู้และปลูกฝังการเรียนรู้ทั้ง 4ด้านของเด็กโดยมีแนวทางจากสื่อต่างๆทำให้ครูได้มีเพื่อนมากขึ้นมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เด็กได้หลากหลายรูปแบบให้ได้เด็กที่ดีมีคุณภาพดังนั้นเมื่อได้มีโทรทัศน์ครูเป็นเพื่อนช่วยคิดเราก็พร้อมที่จะทำงานให้ดีที่สุด..อย่างอาชีพครูอย่างแท้จริง
โดย วัชรา เพิ่มพูล (2011-10-14 11:24:13) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องคู่แฝดสามารถนำมาประกอบการเรียนการสอนให้แก่เด็กได้โดยการนำกิจกรรมที่ให้ความรู้ของเด็กฝึกให้เด็กใช้ภาษาที่ดีและเหมาะสมได้ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบนี้รู้จักให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ ฝึกจดจำความจำให้แก่เด็ก พัฒนาสติปัญญาของเด็กให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆๆๆๆๆๆ โทรทัศน์ครูได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับครูอย่างมากทั้งมีตัวอย่างการฝึกสอนเด็กอยางมีคูณภาพมากขึ้น ก็ขอให้โทรทัศน์ครูจัดกิจกรรมอย่างนี้ไปนานๆๆ
:tv02: :tv01: :tv03: :tv04: :tv15:
โดย อ้อยคำ คำพรม (2011-10-14 11:42:12) [แสดงความคิดเห็น]
ความรู้ที่ได้จากการศึกษา : คุณครูสอนได้ดีมาก น่าสนใจ เด็กๆสนุกสนานจาการเล่น ซึ่งเป็นการนำเสนอการเรียนในลักษณะการเล่น เหมาะสมกับวัยของเด็กๆ
การประยุกต์ใช้ความร้ : การสอนคำ พยัญชนะ คุณครูออกเสียงชัดๆ ช้าๆ ซ้ำๆ และให้เด็กๆฝึกทำ จะทำให้เด็กออกเสียงได้ชัดเจนมากขึ้น ใช้การเกม และสื่อประกอบการสอน และบูรณาการกิจกรรมต่าง เพื่อให้เด็กๆ เรียนรู้ได้เร็วและสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ได้ดีขึ้น ขอบคุณกิจกรรมดีๆที่นำมาแลกเปลียนเรียน เป็นรายการที่มีประโยชน์มากเลยค่ะ
โดย รสริน วิบูลสมบัติ (2011-10-14 12:24:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะ เพราะการสร้างกิจกรรมแบบนี้ทำให้นักเรียนมีความสุขซึ่งเด็กอนุบาล เป็นเด็กที่กำลังร่าเริงแจ่มใส มีความสุขกับการเรียน และที่สำคัญการเรียนรู้ที่เป็นเกมทำให้นักเรียนมีความสุข และได้คิดกับเกม ได้สังเกตกับเรื่องของพยัญชนะที่ครูจัดมาให้ทำให้นักเรียนไม่เบื่อกับการเรียนแค่ท่องจำ เมื่อเสร็จกิจกรรมนี้ครูยังมีการให้นักเรียนพูดคำคล้องจอง ซึ่งทำให้นักเรียนจำได้มากขึ้น และยังมีเกมที่ทำให้นักเรียนได้เคลื่อนไหวร่างกายและมีความสุขกับการเล่นและได้ออกกำลังกายพร้อมกับได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนๆอีกด้วย กิจกรรมนี้ครอบคลุมทั้งหมดจริงๆค่ะ
โดย กรรณิการ์ สว่างประเสริฐ (2011-10-14 13:19:55) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ดูมาทำเห็นวิธีการสอนของครู ก็เป็นแนวทางสอนใหม่ ที่ดิฉันได้วิธีการสอนใหม่ที่จะนำไปสอนเด็กๆๆๆในโรงเรียนพระพระกุมารเยซู ชอบวิธีการของคุณครูมากเลย เป็นการฝึกเด็กในการคิด การวิเคราะห์ ไปในตัวเลย ทำให้เด็กได้มีความคิดสร้างสรรค์ คุรครูก็มีวิธีใหม่ๆๆๆ ที่ทำให้เด็กๆๆไม่เคียดด้วย และทำให้เด็กๆๆเกิดความสนุกสนามอีกด้วย ในขณะที่เล่นเกมไปแล้วเด็กยังสามารถไดเรียนรู้ภาษาไทยไปในตัวด้วยโดยที่ไม่ต้องมานั่งเขียน จะนำไปใช้กับเด้กๆๆ
โดย อัมรา ศรชัยปัญญา (2011-10-14 13:43:52) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมของครู กิจกรรมเรื่องคู่แฝด ครูสอนได้ดีมาก นำเสนอได้น่าสนใจ ซึ่งทำให้เด็กอนุบาลในวัยนี้สนใจมากยิ่งขึ้น เพราะได้ปฎิบ้ติด้วยตนเองซึ่งทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และการจำของสระต่างๆได้แม่นยำ เพราะเด็กได้ลงมือปฎิบัติเองทุกคน ทำให้เด็กสนุกกับการเล่นเกมคู่แผด และยังได้เคลื่อนไหวร่างกายอีกด้วย ก็ขอให้โทรทัศน์ครูมีความสุขและนำเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ตลอดไปนะค่ะ
โดย ดารา นิวัฒน์ฐิติกุล (2011-10-14 13:48:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย โดยนำกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านมาประยุกต์ ใช้กับเด็ก ให้เกิดความสุกสนานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากๆ กิจกรรมนี้ฝึกให้เด็กได้มีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆและครู ฝึกให้เด็กรู้จักคิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ฝึกให้รู้จักทำงานร่วมกันเป้นกลุ่ม ซึ่งคุณครูที่สอนในระดับปฐมวัยสามารถนำไปปรับใช้หรือประยุกตืใช้ในห้องเรียนของโรงเรียนของตนเองได้ ขอให้มีรายการดีดีเช่นนี้ออกเผยแพร่เพื่อให้เป้นความรู้แก่ครูและผู้ปกครองต่อไป
โดย ยุวรี ครหาญ (2011-10-14 13:51:46) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอยของคุณครูจินดา สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ครบทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ซึ่งสอดแทรกในกิจกรรมทั้ง 6 หลัก นอกจากนี้ผู้เรียน ยังได้รับการฝึกทางด้านภาษา มีความสุขและสนุกกับการเรียน เรียนรู้พยัญชนะและตัวอักษร การท่องคำคล้องจอง ฝึกการออกเสีงโดยอ่านออกเสียงตามคุณครู และยังรู้จักการสังเกตุ นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายโดยการฝึกการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ และที่สำคัญคือความสามัคคี ที่ผู้เรียนได้จากกิจกรรมนี้
โดย ศรินทร์รัตน์ วัดฟุ้งเฟื่อง (2011-10-14 14:13:49) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับกิจกรรมนี้ สามารถนำกลับไปใช้ในห้องเรียนในวิชาภาษาไทย กิจกรรมการจับคุ่ คิดว่าเด้กๆคงจะสนุกทำให้เด็กๆมีความสามัคคีกัน ทำงานเป็นกลุ่ม เด็กๆได้มีการเคลื่อนไหว ทางด้านสติปัญญา เด็กๆสามารถคิดตามและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เด็กๆได้มีสักยภาพในการเรียนรู้ ในที่นี้อาจจะมีเกมส์ต่างๆ สอนให้เด็กๆได้รู้จักตัวพยัญชนะและวรรณยุกต์ต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆได้รับความรู้และเข้าใจในภาษาไทยมากยิ่งขึ้น
โดย สุนทรี วิสุทธากรณ์ (2011-10-14 15:52:11) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากครับ งาน educa ทำให้ผมได้พบปะกับครูจากทั่วประเทศครับ งานดีดีที่อยากให้ครูทุกท่านมาครับ ได้ความรู้จากห้องสัมมนาเยอะมากเลยครับ ทั้งเทคนิคการสอน ความเข้าใจเด็กยุคใหม่ จะทำให้ดูแลเด็กนักเรียนมากขึ้นครับ การที่ได้พบปะผู้คนมากมายทำให้ผมได้แลกเปลี่ยนความรู้กับครูทั่วประเทศเลยครับ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและพัฒนาการการสอนของโรงเรียนทั่วปะรเทศครับ Forum ที่มีวิทยากรจากต่างประเทศทำให้ผมได้เปิดโลกทรรศการเรียนการสอนมาขึ้นครับ ต้องขอบคุณโทรทัศน์ครู ที่จัดโครงการดีๆอย่าง educa ครับ
โดย ณัฐพินิจ โสวะภาสน์ (2011-10-14 16:08:52) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ผู้สอนควรให้ตัวอย่างที่ถูกต้องโดยใช้การเปรียบเทียบตัวสระที่ใช่กับไม่ใช่คู่กัน แล้วควรเปิดโอกาสให้เด็กถามว่าใครมีข้อสงสัยอะไร แล้วควรทดสอบความเข้าใจของเด็กเเล้วให้เด้กทดลองทำจากกิจกรรมที่วางไว้เดิม ถ้าเด็กทำไม่ถูกต้องครูต้องประเมินว่าเกิดจากสิ่งใดคือวิเคราะห์เป็นรายบุคคลว่าเกิดจากสิ่งใด แล้วแก้ไขตามระบบ pdca จากนั้นนำผลที่ได้ไปเริ่มกระบวนการแก้ไขเด็กแต่ละราย แนเด็กไปแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ปรากฎ และนำไปบันทึกไว้เป็นชุดความรู้สำหรับการเรียนการสอนรุ่นต่อไป
โดย กีรติกา แพงลาด (2011-10-14 16:57:52) [แสดงความคิดเห็น]
การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยสามารถนำมาเป็นสื่อในการสอน ที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ช่วยให้เด็กได้เคลื่อนไหวโดยใช้กล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ ด้านอารมณ์-จิตใจ ทำให้เด็กมีการแสดงออกอย่างเหมาะสม สนุกสนานร่าเริง ด้านสังคม ช่วยให้เด็กรู้จักสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ด้านสติปัญญา ช่วยให้เด็กมีทักษะในการคิดแก้ไขปัญหาในการเล่นเกมที่มีอุปสรรค มีไหวพริบ และยังส่งเสริมในเรื่องภาษา การสอนภาษาไทยผ่านเกมคู่แฝด มีการใช้คำคล้องจองในการอบอุ่นร่างกาย การใช้เกมการศึกษาในการผสมคำ เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมาก แต่ควรเสริมสร้างความสนุกให้กับเด็กมากกว่านี้ก่อนจัดกิจกรรมควรทำให้เด็กตื่นเต้นและมีความสนใจอยากรู้ว่าครูจะสอนอะไร เช่น การนำลูกโป่งมาให้เด็กดูแล้วตั้งคำถามถามเด็ก ให้เด็กใช้สติปัญญาในการคิดและคาดคะเนเหตุการณ์ว่าครูนำลูกโป่งมาจะสอนอะไร แต่ทำได้เท่านี้ก็ถือว่าดีแล้ว เป็นแนวทางที่ดีให้กับครูปฐมวัย
โดย มิ่งขวัญ แป้น (2011-10-23 14:13:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมการสอนครูจินดาโดยการนำการละเล่นพื่นบ้านมาใช้ในการเรียนการสอนในกิจกรรมต่างๆ นั้น เป็นสิ่งที่ดีมากๆ เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยอนุลักษณ์การละเล่นแบบไทยๆ แล้ว ยังพัฒนาทักษะทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้กับเด็กอีกด้วย การเล่นเกมบัตรคำยังเป็นการพัฒนาทักษะการมอง การสังเกต การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา และเป็นการพัฒนาทักษะทางสังคมให้เกิดขึ้น ทำให้เด็กรู้จักการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เรียนรู้เรื่องกติกา และเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีให้เกิดขึ้นกับเด็กอีกด้วย
โดย จันทิมา ชาวเหนือ (2012-01-21 11:04:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีเหมาะสำหรับเด็กค่ะ คุณครูจินดา อยู่สุข โรงเรียนบ้านหนองพลับ ได้ประยุกต์การละเล่นพื้นบ้านเกมคู่แฝด มาจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กในชั้นปฐมวัย ซึ่งช่วยพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ใช้ปฏิภาณไหวพริบ การทรงตัว และส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา คุณครูใช้การเล่นเกมที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพง ให้เด็กมีความเคลื่อนไหว ใช้คำถามเป็นการกระตุ้นให้เด็กตอบและเกิดการเรียนรู้ได้เอง ซึ่งดีกว่าการท่องจำในหนังสือเรียน นำเข้าสู่ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ด้วยการที่ครูตั้งคำถาม ให้เด็กช่วยกันตอบ การอ่านต้องมีท่าประกอบ กระตุ้นจินตนาการของเด็ก ให้เด็กคิดท่าประกอบคำคล้องจองด้วย นำเด็กไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กได้อากาศบริสุทธิ์ เป็นการออกกำลังควบคู่ไปกับการเรียนรู้เนื้อหา
โดย จิตรลดา มะโนระ (2012-02-29 00:39:12) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมของครู กิจกรรมเรื่องคู่แฝด ครูสอนได้ดีมาก นำเสนอได้น่าสนใจ ซึ่งทำให้เด็กอนุบาลในวัยนี้สนใจมากยิ่งขึ้น เพราะได้ปฎิบ้ติด้วยตนเองซึ่งทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และการจำของสระต่างๆได้แม่นยำ เพราะเด็กได้ลงมือปฎิบัติเองทุกคน ทำให้เด็กสนุกกับการเล่นเกมคู่แผด และยังได้เคลื่อนไหวร่างกายอีกด้วย และที่สำคัญการเรียนรู้ที่เป็นเกมทำให้นักเรียนมีความสุข และได้คิดกับเกม ได้สังเกตกับเรื่องของพยัญชนะที่ครูจัดมาให้ทำให้นักเรียนไม่เบื่อกับการเรียนแค่ท่องจำ เมื่อเสร็จกิจกรรมนี้ครูยังมีการให้นักเรียนพูดคำคล้องจอง ซึ่งทำให้นักเรียนจำได้มากขึ้น :tv18: :tv18:
โดย จรรยา ปองผาติพร (2012-03-13 20:17:03) [แสดงความคิดเห็น]
การนำการละเล่นพื้นบ้านมาเป็นหัวข้อหลักในการจัดกรรมค่อนข้างดีนะคะ แต่คงต้องหาช่วงสัปดาห์ที่ไม่ได้เรียนหน่วยการเรียน เมื่อนำกิจกรรมต่างๆ มาจัดให้สอดคลองกันลงตัวกันดีค่ะ แต่กิจกรรมแรกที่แนะนำให้เด็กรู้จักคำว่าคู่แฝด แล้วไปเล่นเกมหาพยัญชนะ ถ้าครูให้เด็กๆ หาพยัญชนะที่เกี่ยวกับคำว่าคู่แฝดก็จะยิ่งดีมากเลยค่ะ ^^
โดย ธัญยธรณ์ ศรีสุระโชติปรีชา (2012-03-16 16:01:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก ได้นำการละเล่นพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้และเป็นการอนุรักษ์การละเล่นแบบไทย ๆ ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้กล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อใหญ่ ทำให้เด็กกล้าแสดงออก สนุกสนานร่าเริง มีมนุษยสัมพนธ์ที่ดี รู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยให้กันและกัน ช่วยให้เด็กมีทักษะในการคิดและแก้ไขปัญหาในการเล่นเกม ส่งเสริมด้านภาษาใช้คำคล้องจอง การผสมคำ คุณครูมีความสามารถในการตั้งคำถามที่ดีและเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ตอบคำถาม สามารถนำไปบูรณาการดับกิจกรรมอื่น ๆ ได้ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ได้ดี นำไปใช้กับกิจกรรมในห้องเรียนแล้วได้ผลดีมาก เด็ก ๆ ชอบมาก :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย รุ่งนภา แก้วดวงดี (2012-04-03 08:20:14) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยมาเป็นสื่อในการสอน ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ช่วยให้เด็กได้เคลื่อนไหวโดยใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านอารมณ์-จิตใจ ทำให้เด็กมีการแสดงออกอย่างเหมาะสม สนุกร่าเริง ด้านสังคม ช่วยให้เด็กรู้จักสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ด้านสติปัญญา ช่วยให้เด็กมีทักษะในการคิดแก้ไขปัญหาในการเล่นเกมที่มีอุปสรรค มีไหวพริบ และยังส่งเสริมในเรื่องภาษา การสอนภาษาไทยผ่านเกมคู่แฝด มีการใช้คำคล้องจองในการอบอุ่นร่างกาย การใช้เกมการศึกษาในการผสมคำ เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมาก แต่ควรเสริมสร้างความสนุกให้กับเด็กมากกว่านี้ก่อนจัดกิจกรรมควรทำให้เด็กตื่นเต้นและมีความสนใจอยากรู้ว่าครูจะสอนอะไร
โดย จรรยา ปองผาติพร (2012-04-05 11:24:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนที่ดีมาก ได้นำการเล่นพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ และเป็นการละเล่นแบบไทยๆ ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคม ด้านสังคม และด้านสติปัญญา และยังส่งเสริมในเรื่องของภาษา การสอยภาษาไทยผ่านเกมคู่แผด มีการใช้คำคล้องจองในการอบอุ่นร่างกาย คุณครูมีความสามารถในการตั้งคำถามที่ดีและเปิดโอกาสให้เด็กได้ตอบคำถาม ให้เด็กได้คิดการแก้ปัญหา และวางแผนในการเล่น และยังฝึกการทำงานร่วมกันได้ดีอีกด้วย
โดย วิไลทิพย์ ภูคำวงษ์ (2012-04-09 09:59:43) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมคู่แฝดเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจดีค่ะ เพราะทำให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
โดย ปุณฑริกา (2012-04-13 12:24:11) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมเกมคู่แฝดนี้ เป็นกิจกรรมที่พัฒนาเด็กๆ ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังทำให้เด็กๆ รู้จักการกล้าแสดงออก การเสียสละ การเคลื่อนไหว การทรงตัว การพูด การคิดแก้ปัญหา และการวางแผนในการเล่นอีกด้วย และคุณครูก็สอนสนุกมาก มีเทคนิคการสอนที่ดีอีกด้วย
โดย ศิรินทิพย์ ถุงจันทร์แก้ว (2012-04-21 10:46:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเกมที่สนุกสนานเหมาะกับเด็กปฐมวัยอย่างมาก คุณครูมีการจัดกิจกรรมที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน มีการวางแผนและการนำเด็กเข้าสู่กิจกรรมอย่างน่าสนใจ และเด็ก ๆ ได้แสดงความคิด ความรู้ความเข้าใจออกมา คุณครูมีการอธิบายกติกาการเล่นเกมและสาธิต ซึงฃ่งเป็นส่ิงที่ดี และเด็กได้เล่นเกมคู่แฝดอย่างสนุกสนาน ครูทบทวนเป็นการให้เด็กได้ทบทวนการเล่น เป็นการจบกิจกรรมที่ดีต่อการเรียนรู้ของเด็ก เป็นกิจกรรมที่เด็กได้พัฒาครบทั้ง 4 ด้าน และเด็กได้คิดแก้ปัญหาการทำให้ไม่ให้ลูกโป่งล่วง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กดีมาก
โดย น้ำผึ้ง สุสี (2012-04-22 14:21:29) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าได้รับชมวีดีโอของครูจินดา อยู่สุขแล้วดีมากและข้าพเจ้าก็เคยสอนเช่นนี้บ้างแล้วเด็กๆชอบและสนุกสนาน ทำให้เด็กๆได้พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านคือด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา เพราะมีการร้องเพลง เล่นเกม มีการอ่านออกเสียงและคิดท่าสร้างสรรค์ประกอบคำคล้องจอง กิจกรรมแบบนี้เด็กๆไม่เบื่อแถมให้เด็กรู้จักกระบวนการแก้ปัญหาและให้เด็กมีความสามัคคีที่จะพาลูกโป่งไปสู่เส้นชัยอีกด้วยและมีวิธีใดที่ไม่ทำให้ลูกโป่งหล่น :tv04:
โดย ฉลวย เนียมทอง (2012-04-23 13:40:39) [แสดงความคิดเห็น]
เกมคู่แฝด เป็นกิจกรรมที่นำการละเล่นพื้นบ้านมาจัดการเรียนการสอนซึ่งจะช่วยพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ใช้ปฏิภาณไหวพริบ ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามัคคี เด็กสนุกสนานในการเล่น เหมาะสมกับวัยของเด็ก มีคำคล้องจองให้เด็กท่อง มีอุปกรณ์สื่อที่หาไม่ยาก การทำสื่อภาพมาช่วยอธิบายการเล่นเกมได้ดี เป็นกิจกรรมที่ดี คุณครูสามารถนำไปใช้ได้ กิจกรรมที่ทำให้เด็กรู้จักเล่นร่วมกัน
โดย ประนอม อติชาต (2012-04-24 20:32:06) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชมวีดีโอ เกมคู่แผด เป็นการกิจกรรมที่น่าสนใจและสามารถที่จะพัฒนาเด็กๆได้ทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นกิจกรรมที่กตุ่นการเรียนรู้ของเด็ก๐ได้เป็นอย่างดี เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขและสนใจในกิจกรรมที่ครูจัดให้ไม่เบื่อ สามารถที่จะนำกิจกรรมในการเล่นเกมคู่แฝดมาประยุกต์ใช้กับเด็กๆที่โรงเรียนได้เป็นอย่างดี
สามารถที่จะดึงดูดความสนใจและเร้าให้เด็กสนใจที่จะทำกิจกรรมต่อไปเด็กสามารถที่จะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆได้อย่างมีความสุข และส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคี มีน้ำใจ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
โดย พิชญา มาณี (2012-04-24 20:51:36) [แสดงความคิดเห็น]
ครั้งแรกต้องยอมรับค่ะว่าเข้ามาเพื่อต้องการเกียรติบัตร แต่พอได้เข้ามาเรียนรู้จึงทำให้รู้ว่าโทรทัศน์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากๆ ปัญหาที่เคยเจอการการจัดประสบการณ์ บางปัญหายังหาแนวทางแก้ไขไม่ได้ แล้วก็มาพบแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีเยี่ยมต่อจากนี้ไป โทรทัศน์คือแหล่งเรียนรู้แห่งแรกที่ข้าพเจ้าจะนึกถึง ได้มีโอกาสพบปะกับเพื่อนครุ ข้าพเจ้าก้แนะนำให้เพื่อนๆ ได้เข้ามาหาความรู้เพื่อเพิ่มทักษะในวิชาชีพ และยังบอกเพื่อนครูอีกว่ายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ถ่ายทอดให้เด็กๆ กิจกรรมที่ได้ชมเด็กๆได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการพัฒนาในทุกด้านไปพร้อมๆกัน :tv17:
โดย ยุพิน นนทะโคตร (2012-04-26 19:54:30) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กเป็นอนาคตของชาติ ควรได้รับการศึกษาที่ดีๆ และถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆๆเลยค่ะ ชอบบรรยากาศการเรียน การสอน การมีส่วนร่วมของนักเรียน เยี่ยมจริงๆค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ในการสอนได้ดีค่ะ ขอบคุณมากๆๆค่ะ :tv05:
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-27 09:04:58) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมของคุณครูดีมากค่ะ บูรณาการได้หลากหลายกิจกรรม สามารถพัฒนาเด็กได้ครบพัฒนาการทั้งสี่ด้านทั้ง ร่างกาย อามรมณ์และจิตใต สังคม และสติปัญญา โดยกิจกรรมที่จัดนั้นก็ไม่ยากเกินไปสำหรับเด็กๆ เห็นเด็กร่วมกิจกรรมแล้วมีความสุขและสนุกสนานกับกิจกรรมซึ่งเด็กจะเรียนรู้ได้ดีก็ต่อเมื่อเรียนแล้วมีความสุขไม่เครียดและกดดัน เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเหมาะสมกับวัย ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถนำไปประยุกต์และบูรณาการในการจัดกิจกรรมอื่นๆได้อีกหลากหลายเลยค่ะ :tv15:
โดย อาจารี ศรีดาวเรือง (2012-04-29 14:08:59) [แสดงความคิดเห็น]
ในปัจจบันการจัดการเรียนการสอนของครูไม่ค่อยเน้นกิจกรรมการเล่นพื้นบ้าน ซึ่งที่จริงแล้วกิจกรรมการเล่นพื้นบ้านเป็นกิจกรรมที่ดีในการปฏิบัติการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา ร่วมถึงช่วยให้เด็กได้รับการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน เด็กเรียนรู้ภาษาผ่านการล่นกิจกรรมและสิ่งที่สำคัญที่สุดทำให้เด็กมีความสนุกสนานตื่นเต้นและรู้จักการตอบคำถามในเรื่องต่าง ๆ :tv02: :tv02:
โดย ลำใย ขันโสดา (2012-05-08 07:06:50) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบบรรยากาศการเรียน การสอน การมีส่วนร่วมของนักเรียน เยี่ยมจริงๆค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ในการสอนได้ดีค่ะ :tv02:
โดย เมทินี กวีกิจประเสริฐ (2012-05-11 21:48:18) [แสดงความคิดเห็น]
เกมคู่แฝด เป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะได้สี่ทักษะ และเด็กได้ฝึกคิด แก้ปํญหาได้เป็นอย่างดี เด็กมีความสุขมาก และชอบที่ได้เล่นกลางแจ้ง ก่อนที่จะเล่นที่กลางแจ้งคุณครูสอนเกี่ยวกับคำคล้องจอง ทำท่าทางเด็กสนใจและทำได้ดีมาก การเรียนการสอนของคุณครูฝึกให้เด็กได้คิด แก้ปํญหา ใช้คำถามปลายเปิดเป็นส่วนใหญ่ดีมาก เป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นเด็กมีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัย เกมต่างๆเหมาะมาก เยี่ยมจริงๆ
โดย นิรมล ผลิพืช (2012-05-15 22:28:00) [แสดงความคิดเห็น]
คุณ๕ณุนำกิจกรรมการเล่นเป็หลักนำการเรียนซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการของเด้ก ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายพัฒนาเด็กครบทั้ง 4 ด้านคือด้านร่างกาย อารมณื จิตใจ สังคม และสติปัญญา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการจากการอ่านคำคล้องจองแล้วให้เด็กคิดท่าทางประกอบ พัฒนาการคิดแก้ปัญหาด้วยการตั้งคำถามให้เด้กตอบ ขณะเดียวกันคุณครูก็สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด้กในเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่น การมีนำ้ใจ การเอื้อเฟื้อแบ่งปัน คุณครูสามารถพัฒนาเด็กได้อย่างมืออาชีพจริงๆค่ะ
โดย ศุลีพร ศรีอริยะกุล (2012-05-21 20:07:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมท่ีดีมากครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
จะนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กค่ะ :tv03:
โดย วนิดา พิมพา (2012-07-08 19:03:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเลยและเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กตื่นตัวตลอดเวลาดูเด็กๆตั้งใจหาคำอ่านกันอย่าสุนกสนานเลยที่เดี่ยวกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สามรถบูราณาการได้ลงตัวมากค่ะสามารถจัดกิจกรรมต่อวันได้มากว่า 3 กิจกรรมต่อวันอีกด้วย เสริมประสบการณ์ เกมการศึกษา กิจรรมการแจ้ง :tv17: กิจกรรมสามรถช่วยให้เด็กรู้จักแก้ปัญหาได้อีกด้วยรู้จักคิดว่าจะทำอย่างไหรไม่ให้ลูกโป่งตกหรือแตกดิฉันขอนำกิจกรรมนี้ไปใช้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้างนะคะ :tv18:
โดย นางวรวลัญช์ แสงศร (2012-07-23 19:30:29) [แสดงความคิดเห็น]
เกมคู่แฝด ของครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ
อาจารย์สอนดีมากค่ะ..และเยื่ยมมากๆ
โดย นางจันทจร บุตรแก้ว (2012-08-15 23:18:03) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วสนุกมากค่ะ เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลย เด็กๆได้ฝึกพัฒนาการในหลายด้าน เสริมสร้างการเล่นของเด็กๆ ได้ดีมากและช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี มีความสามัคคี รู้จักการทำงานร่วมกัน การคิดแก้ปัญหา และการวางแผนในการเล่นอีกด้วย
โดย นางยาใจ แพรดํา (2012-08-17 20:56:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีทำให้เด็กสนุกสนานฝึกให้เด็กได้คิด
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-09-05 12:44:57) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนเปิดอ่านกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูจินดา เกมคู่แฝด ก็คิดว่าจะเป็นการเล่นเกมแบบใด เด็กปฐมวัยจะสามารถเรียนรู้ได้หรือไม่ การเรียนโดยการใช้เกมการศึกษาเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่อยู่คู่กับการศึกษาปฐมวัยมาช้านาน คุณครูจินดาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนได้เป็นที่น่าสนใจ เด็กมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ครบทั้ง 4 ด้าน ความสุขที่แท้จริงของเด็กปฐมวัยคือ การที่เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีความสนุกสนานในการเรียนรู้ ขอขอบคุณคุณครูจินดา ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกมคู่แฝดให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับเราชาวปฐมวัย
โดย พิศมัย ไตรคุ้มดัน (2012-12-13 20:44:56) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันฉันชื่อ น.ส.จณิสตา วุฒิธรรม คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประโยชน์จากการดูคลิป เกมคู่แฝด เป็นกิจกรรมที่สามารถทำให้เด็กได้มีการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ และด้านสติปัญญา กิจกรรมนี้เป็นการฝึก การสังเกต ให้กล้ามเนื้อมือกับตาสัมพันธ์ และทำให้เด็กมีความสามัคคี วิธีการสอนของคุณครูมีความสนุกสนานตลอดเวลา ทำให้เด็กมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลินและสนใจกับกิจกรรมที่ตนเองกำลังทำอยู่ ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปค่ะ :tv15: :tv02:
โดย จณิสตา วุฒิธรรม (2014-02-28 07:53:53) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันฉันชื่อ น.ส.จณิสตา วุฒิธรรม คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประโยชน์จากการดูคลิป เกมคู่แฝด เป็นกิจกรรมที่สามารถทำให้เด็กได้มีการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ และด้านสติปัญญา กิจกรรมนี้เป็นการฝึก การสังเกต ให้กล้ามเนื้อมือกับตาสัมพันธ์ และทำให้เด็กมีความสามัคคี วิธีการสอนของคุณครูมีความสนุกสนานตลอดเวลา ทำให้เด็กมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลินและสนใจกับกิจกรรมที่ตนเองกำลังทำอยู่ ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปค่ะ :tv15: :tv02:
โดย จณิสตา วุฒิธรรม (2014-02-28 07:55:57) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันฉันชื่อ น.ส.จณิสตา วุฒิธรรม คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประโยชน์จากการดูคลิป เกมคู่แฝด เป็นกิจกรรมที่สามารถทำให้เด็กได้มีการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ และด้านสติปัญญา กิจกรรมนี้เป็นการฝึก การสังเกต ให้กล้ามเนื้อมือกับตาสัมพันธ์ และทำให้เด็กมีความสามัคคี วิธีการสอนของคุณครูมีความสนุกสนานตลอดเวลา ทำให้เด็กมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลินและสนใจกับกิจกรรมที่ตนเองกำลังทำอยู่ ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปค่ะ :tv15: :tv02:
โดย จณิสตา วุฒิธรรม (2014-02-28 07:55:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้โดยผ่านการเล่นเกมคู่แฝด ทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน ทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ฯลฯ นอกจากนี้ทำให้เด็กซึมซับบทเรียนสนุกและเข้าใจกิจกรรมที่ทำ :tv15:
นางสาวตะวัน มีชัย นักศึกษาปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โดย ตะวัน มีชัย (2014-03-23 00:27:37) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉ้ัน นางสาวทิพย์วรรณ เชื้อวงษ์ สาขาวิชากาศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กิจกรรมนี้ ทำให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด่าน เป็นกิจกรรมที่ทำให่้เด็กไม่เบื่อ มีความสนุกสนาน มัีความสามัคคัี มีความกล้าแสดงออก พร้อมทั้งได้เรัียนรู้ตัวพยัญชนะและสระด้วย
โดย ทิพย์วรรณ เชื้อวงษ์ (2014-08-09 23:53:58) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv