thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 6095
Rate :
 3
ความยาว : 14.06 นาที | Online : 2011-03-24  
    ฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหว อ.ประจวบ สินธุสาร (อนุบาล 1), อ.กมลรักษ์ สีน้ำเงิน (อนุบาล 2) รร.คลองทรงกระเทียม  
    เนื่องจากความจำเจในกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ทำกับเด็ก ๆ มาหลายปี หลังจากที่ได้ไปอบรมเรื่องของ Movement กับหม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา ทำให้คุณครูต้อย – อ.ประจวบ สินธุสาร นำแนวคิด และเทคนิคที่ได้จากการอบรมมาใช้ประยุกต์กับการเรียนการสอน ที่โรงเรียนคลองทรงกระเทียม โดยเน้นฝึกความคิดให้เด็ก ๆ ด้วยกิจกรรม “การเคลื่อนไหวตามจินตนาการ” เป็นกิจกรรมบูรณาการที่ทำให้เด็กได้พัฒนาทั้ง 4 ด้านคือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
     
Share |
 

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

 
 
ขอทราบเพลง ฉบับเต็ม เป็นคนดีเราจะไม่คตโกง จะทดสอบเด็กเทอมนี้ครับ
โดย metee mungkun (2011-03-31 06:22:02) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเพลงคนคดีเราจะไม่คดโกง
โดย สิรินันท์ ศักดิ์ประเสริฐ (2011-04-18 20:59:26)
นำเสนอเรื่ืองราวที่ีมีสาระและเป็นประโยชน์มาก :tv01:
โดย สมพงษ์ วงษ์อุดม (2011-04-04 00:46:25) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีคะ หนูลืมรหัสผ่านช่วยส่งมาไห้ไหม่และขอcd ของการจัดประสบการณ์สอนปฐมวัยค่ะ อยากได้เสื้อด้วย
โดย สร้อยทอง ประสมสิน (2011-04-04 07:08:31) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากมีนื้อหาสาระการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนอีกหลายท่านที่คิดไอเดียไม่ออก สามารถนำมาประยุกใช้
โดย สร้อยทอง ประสมสิน (2011-04-04 07:12:21) [แสดงความคิดเห็น]
อยากได้พลงเป็นคนดี เราจะไม่คดโกง จะนำมาประยุกต์ใช้ปีการศึกษาใหม่ค่ะ
โดย วันดี มีแสงจันทร์ (2011-04-05 14:19:08) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบกิจกรรมที่ครูใช่กระป๋องใสเมล็ดถั่วให้เด็กได้เคลื่อนไหวและประสานสัมพันธ์กัน ขอนำไปประยุกต์ใช้บ้างนะค่ะได้ผลยังไงจะนำมาเล่าให้ฟังค่ะ :tv10:
โดย วันดี มีแสงจันทร์ (2011-04-05 14:20:54) [แสดงความคิดเห็น]
นำเสนอเรื่ืองราวเป็นประโยชน์มาก
:tv18:
โดย วิไลวรรณ โคกขุนทด (2011-04-05 16:41:09) [แสดงความคิดเห็น]
จะนำกิจกรรมการเคลี่อนไหวไปใช้ในห้องคะ ชอบของอนุบาลสองมาก :tv18:
โดย วิไลวรรณ โคกขุนทด (2011-04-05 16:49:37) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมดีมากๆๆเลยค่ะ
คุณครูมีความตั้งใจในการสอนเด็กมากๆ
โดย ครูปุก (2011-04-06 19:53:58) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆจ้า :tv02:
โดย กาญจนา เจือจันทร์ (2011-04-19 19:22:59) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่เป็นสื่อกลางเผยแพร่แบบอย่างที่ดีๆ
โดย พัชราพร ราชโรจน์ (2011-04-23 21:18:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สนุกสนานทำให้เกิดความคิดใหม่ๆในการจัดกิจกรรมให้นักรียนปฐมวัย ทำให้เด็กอยากเรียนรู้ ครูสามารถนำไปเป็นแนวทางในการสอนได้ค่ะ :tv10:
โดย ธิดารัตน์ หทัยสดใส (2011-05-01 01:19:43) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมดีมากๆๆเนื้อหาสาระมีประโยชน์ เด็กๆให้ความสนใจร่วมกิจกรรมดีมาก สนองต่อความต้องการเด็ก
โดย สมพิศ คัดทะจันทร์ 53091470 หลักสูตรปี 2 (2011-05-02 06:13:15) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณโทรทัศน์ครูเป็นสื่อกาลางในการเผยแพร่ความรู้ จะนำประสบการณ์ไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนตามบริบท
โดย สมพิศ คัดทะจันทร์ 53091470 หลักสูตรปี 2 (2011-05-02 06:16:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดประสบการณ์ที่ดีมากค่ะ สนองต่อความสนใจของเด็กได้ดี จะลองนำไปใช้ที่โรงเรียนค่ะ
โดย จิราภรณ์ พิมสาร (2011-05-02 11:32:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดประสบการณ์ที่ดีมากค่ะ สนองต่อความสนใจของเด็กได้ดี ทำให้รู้เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหววิธีต่างๆ จะลองนำไปใช้ที่โรงเรียนค่ะ
โดย จิราภรณ์ พิมสาร สาขาหลักสูตและการสอน มน. (2011-05-02 23:52:21) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมครับคุณครู เรียนสนุก ชอบตรงที่นำสิ่งรอบๆตัวมาใช้เห็นความพยายามและความตั้งใจของผู้สอนแล้วดีใจกับเด็กครับเด็กเกิดประสบการณ์ครูก็ได้ประสบการณ์คิดว่าใช้ได้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับ :tv15: :tv15:
โดย ยุทธพล ชาทอง (2011-06-03 14:07:06) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
โดย ภาพร เริงไชย (2011-07-03 23:29:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของเด็กเด็กได้ดี เด็กทำกิจกรรมได้อย่างมีความสุขสนุกสนานมาก เป็นการจัดกิจกรรมที่สามารถบูรณาการได้กับหลายวิชา ทำให้เด็กได้แสดงออกทางความคิด ความสามารถ รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมกับวัย ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ ทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้พัฒนา กล้ามเนื้อมัดใหญ่มีการพัฒนาประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตา เป็นการจัดกิจกรรมที่ดี จะนำเทคนิควิธีไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้าง ขอทราบเพลง ฉบับเต็ม เป็นคนดีเราจะไม่คตโกง จะทำอย่างไรถึงจะได้บ้างค่ะ
โดย สุชาดา ผลบุญ (2011-07-17 16:29:29) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมที่ครูจัดให้มีการบูรณาการหลายวิชาดี ครูก็ดูใจเย็น พูดจานุ่มนวล เด็กก็ตั้งใจร่วมกิจกรรมดีเหลือเกิน ทั้งหลายทั้งมวลอยู่ที่ความตั้งใจในการสอนของครูโดยแท้ ครูมีจุดมุ่งหมายในการสอนที่ชัดเจนว่าอยากให้เด็กได้อะไรครูก็จะไม่หลงทาง เด็กก็ได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานที่ได้รับ โดยรวมแล้วเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูทำได้ดีทีเดียว แต่ขอเสริมเรื่องบุคลิกภาพของครูอยากให้เพิ่มความเป็นกันเองเล่นกับเด็กอย่างเป็นธรรมชาติ พูดคุยเล่นกับเด็กให้เด็กขำขำบ้างก็จะเยี่ยมเลยค่ะ
โดย พิชญ์ ขำมา (2011-07-19 00:03:55) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชม ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและน่าสนใจมากๆ สำหรับการนำไปจัดในกิจกรรมการเรียนการสอน อีกทั้งอุปกรณ์ที่นำมาใช้ก็ไม่ได้มีราคาแพงเลย และอุปกรณ์นั้นก็สามารถนำมาสอนได้หลากหลาย ถือว่าใช้งานได้คุ้มค่ามากๆ เมื่อได้ชมแล้วทำให้ดิฉันเริ่มมองถึงสิ่งของใกล้ตัวที่เหลือใช้ว่าเราสามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้ โดยที่ไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ หรือสื่อการสอนที่ราคาแพงๆ เลย เราสามารถคิดและประยุกต์ นำสิ่งของต่างๆ มาประดิษฐ์ พัฒนาให้ใช้กับเด็กได้อย่างคุ้มค่ามากๆ และขอชื่อชมคุณครูที่ทุ่มเท แรงกายแรงใจ พร้อมทั้งพยายามหาเทคนิคการสอนต่างๆ มาสอนเด็กๆ ให้ได้รับความรู้มากที่สุด :tv17:
โดย จันทิมา ชาวเหนือ (2011-08-04 21:17:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมง่ายๆที่จ้ดทุกวันแต่บางทีก็ลืมที่จะเน้นว่าจะเกิดอะไรกับเด็กบ้าง ถ้าครูสอดแทรกความน่าสนใจก็จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ :tv15:
โดย ครูชายขอบ (2011-10-10 21:39:11) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมวิดีทัศน์ทางเว็บไซต์โทรทัศน์ครู เรื่อง ฝึกคิดสร้างสรรค์ปลุกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหว และเคยนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนมาแล้ว คือ ได้ฝึกการเคลื่อนไหวโดยการนำอุปกรณ์หรือสื่อการเรียนการสอนมาแสดงทบบาทสมมุติ เป็นสวนสัตว์ ซึ่งจะนำสื่อที่อยู่รอบตัวเรา เช่น เชือก ใช้เป็นเส้นทางในการเดินทาง ใช้โต๊ะญี่ปุ่น เป็นสะพานเพื่อที่จะให้เด็กๆ ได้ลอด เป็นสะพาน และใช้เก้าอี้ยาว เป็นสะพานเพือท่จะไปดูสัตว์ต่างๆ ในป่า ซึ่งกิจกรรมนี้เด็กๆ มีความสุขมากเมื่อได้ทำกิจรรม
โดย รูไวดา สิติ (2011-10-12 12:43:21) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์ให้เด็กเกิดความสนุกกับการออกกำลังกายอย่างสนุกสนานเป็นกิจกรรมที่ทำได้ว่ายมากเมื่อได้ชมจากวีดีโอนี้ หากครูอนุบาลมรความคิดสร้างสรรค์อย่างในวีดีโอนี้จะทำให้เด็กอย่างมาโรงเรียนอยากเรียน อยากเล่นอย่างมีขั้นตอนทำให้การสอนกิจกรรมเคลื่อนไหวในระดับปฐมวัยเป็นเรื่องไม่จำเจ เด็กได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ มีความสนุกสนาน เล่นร่วมกันได้อย่างราบรื่นไม่เกิดการขัดแย้งกัน ครูเองก็มีความสุขกับการสอน ขอขอบคุณไอเดียดีดีอย่างนี้นะคะ
โดย ยุพาภรณ์ ลาวเกษม (2011-10-12 16:55:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่นอกจากจะวร้างความสนุกสนานให้แก่เด็กแล้ว ยังสอดแทรกในเรื่องของจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ โดยนำอุปกรณ์ สื่อ ต่างๆ รอบตัวที่มีอยู่ภายในห้องเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังสอดแทรกในเรื่องของคุณธรรม ระเบียบวินัย เช่น การรอคอย การแบ่งปัน เด็กๆสามารถเล่นและทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี นับว่าคุณครูสามารถบูรณาการทั้งหลักวิชาและสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เอามาใช้ได้อย่างดี ขอบคุณค่ะ
โดย อัจจิมา มาศนิยม (2011-10-13 16:05:15) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ โดยครูแต่ละระดับชั้นประชุมหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการต่อยอดการทำกิจกรรมนี้ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เด็กเตรียมอนุบาล จนกระทั้งถึงอนุบาล3 ซึ่งเด็กในแต่ละชั้นจะมีอายุที่ต่างกัน พัฒนาการของเด็กแต่ละวัยจึงแตกต่างกันไปด้วย เริ่มจากกิจกรรมง่ายๆ ค่อยๆ เพิ่มทีละ spet ยากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเด็กมีความคล่องแคล่ว สามารถทำกิจกรรมนั้นๆ ได้ อยากจะทำเป็นกิจกรรมเดิมแต่มีอุปกรณ์หรือเพิ่มเทคนิคอื่นๆ ได้อีก เพื่อให้เด็กได้เกิดความสนุกสนานด้วย
โดย ธัญยธรณ์ ศรีสุระโชติปรีชา (2011-10-13 16:36:44) [แสดงความคิดเห็น]
ความเคลือนไหวขั้นพืนฐานช่วยให้เด้กเกิดความคิดสร้างสรรค์
โดย ไอมิง นิเซ็ง (2012-01-19 19:51:32) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของเด็กเด็กได้ดี เด็กทำกิจกรรมได้อย่างมีความสุขสนุกสนานมาก เป็นการจัดกิจกรรมที่สามารถบูรณาการได้กับหลายวิชา ทำให้เด็กได้แสดงออกทางความคิด ความสามารถ รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมกับวัย ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ ทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้พัฒนา กล้ามเนื้อมัดใหญ่มีการพัฒนาประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตา เป็นการจัดกิจกรรมที่ดี จะนำเทคนิควิธีไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้าง
โดย ปราณี ทาวงศ์มา (2012-02-06 14:19:20) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจที่เห็นเพื่อนครูแกนนำปฐมวัยกรุงเทพมหานครได้พัฒนาการเรียนการสอนจนเป็นตัวอย่างที่ดีในการเรียนการสอนได้ การเรียนการสอนแบบการเคลื่อนไหวและจังหวะเพื่อฝึกความคิดสร้างสรรค์ หม่อมดุษฎี ได้นำการบอรมการเคลื่อนไหวพื้นฐาน การเคลื่อนไวประกอบเพลง และการใช้เครื่องดนตรีเข้ามาให้จังหวะ รวมถึงการเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียนกันว่า Sensory เช่น การคืบ การคลาน การยืดตัว หด ตัว เป็นการเคีรลื่อนไหวที่ดีมากเด็กได้เรียรรู้จังหวะ การออกกำลังกาย จินตนาการรวมถึงความสนุกสนานด้วย เป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาด้านร่างกายให้กับเด้กปฐมวัย
โดย กมล แขกระโทก (2012-02-19 20:25:51) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้านการเคลื่อนไหว โรงเรียนคลองทรงกระเทียม คุณครูเน้นฝึกความคิดให้เด็ก ๆด้วยกิจกรรม "การเคลื่อนไหวตามจินตนาการ" เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้พัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ประกอบด้วยการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน เช่น การเดิน เดินปลายเท้า เดินส้นเท้า เดินข้างเท้า การทรงตัว การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ เช่น การใช้ผ้าเช็ดหน้า การใช้กระดาษ และการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ เป็นกิจกรรมที่ดีมากอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะ
โดย จิตรลดา มะโนระ (2012-02-29 02:07:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่ดี เด็กได้ใช้ความคิด จินตนาการ พัฒนาได้ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เด็กได้ทักษะในการฟัง เวลาครูสั่ง การเคลื่อนไหวแบบพื้นฐาน การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ การจัดกิจกรรมทำให้เด็กได้รู้จังหวะ ทิศทาง เด็กเกิดความสนุกสนานเวลาได้ทำกิจกรรม พื้นของการทรงตัว การเดิน การจินตาการตามคำสั่งของครู การดูวิดีโอนี้ทำให้รู้เทคนิคในการจัดกิจกรรมมากขึ้น สามารถนำไปประยุกค์ใช้ในการสอนเด็กได้ และกิจกรรมก็มีประโยชน์มาก เพราะเด็กได้บูรณาการหลายได้เลย :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย กมลวรรณ โปร่งใจ (2012-03-29 20:51:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระในการออกแบบท่าทางประกอบจังหวะโดยไม่ปิดกั้น เคลื่อนไหวให้ตรงจังหวะ จินตนาการประกอบกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานการต่าง ๆ และฝักประสาทสัมผัสทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จักการฝึกปฏิบัติจริงโดยไม่ปิดกั้นความคิด ครูและนักเรียนได้ร่วมปฏิบัติร่วมกันทำให้เกิดความใกล้ชิดและมีบรรยากาศสนุกสนานในการเรียนการสอน สามารถนำไปประยุกต์สอนนักเรียนได้จากอุปกรณ์ง่าย ๆ ไม่ต้องมีราคาแพง
โดย จันทร์เพ็ญ สุขทวี (2012-04-01 12:25:05) [แสดงความคิดเห็น]
ในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระในการออกแบบท่าทางประกอบจังหวะโดยไม่ปิดกั้น เด็กได้ใช้ความคิด จินตนาการ พัฒนาได้ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ้งครูได้ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่รอบๆตัว เด็กยังได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 6 อีกด้วย และยังมีการสร้างสถานะการทำให้เด็กได้ทักษะ ในการคิด การฟัง แล้วยังส่งเสริมจินตนาการของเด็กๆอีกด้วย :tv15: :tv15: :tv07:
โดย กาญจนี แย้มแก้ว (2012-04-07 11:48:22) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชมรายการ การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะที่สนุกสนาน ชวนติดตาม เหมาะกับเด็กปฐมวัย เด็กได้ใช้ความคิดจินตนาการเหมาะกับการเรียนรู้ของเด็ก มีการใช้สื่ออุปกรณ์มาประกอบการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้เด็กได้รับพัฒนาการทั้งร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา ซึ่งเมื่อได้รับชมรายการทำให้ได้รับแนวคิดดีๆ ที่นำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนของตนเองได้เป็นอย่างดี ได้แนวคิดในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบการใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆ ถ้าครูปฐมวัยทำได้อย่างนี้เด็กต้องเติบโตเป็นเด็กที่มีคุณภาพแน่นอนค่ะ
โดย จิดาภา ศรีสุข (2012-04-11 09:09:13) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ และยังช่วยพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้เด็กได้เพลิดเพลินกับการใช้ร่างกายซึ่งทำให้กล้ามเนื้อมัดใหญื และกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรง เด็กได้ใช้ความคิดจินตนาการในการสร้างสรรค์ท่าทางการเคลื่อนไหวด้วย ยิ่งได้นำอุปกรณ์ต่างๆมาใช้ร่วมกับกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายและจังหวะยิ่งทำให้เด็กสนุกสนานมากยิ่งขึ้นด้วย
โดย กมลวรรณ อังศรีสุรพร (2012-04-19 18:36:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของเด็กเด็กได้ดี เด็กทำกิจกรรมได้อย่างมีความสุขสนุกสนานมาก เป็นการจัดกิจกรรมที่สามารถบูรณาการได้กับหลายวิชา ทำให้เด็กได้แสดงออกทางความคิด ความสามารถ รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมกับวัย ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ ทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้พัฒนา กล้ามเนื้อมัดใหญ่มีการพัฒนาประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตา เป็นการจัดกิจกรรมที่ดี จะนำเทคนิควิธีไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้าง :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุชาดา ผลบุญ (2012-04-25 19:18:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ฝึกเด็กได้ดีมากสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กระดับประถมได้ดีมาก กิจกรรมนี้สามารถบูรณาการได้ทุกวิชา เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างครบถ้วน การเคลื่อนไหวตามจินตนาการมีอุปกรณ์เด็กจะสนใจ และระมัดระวังดีในการทำกิจกรรม เด็กมีความสุข และสนุกในการเรียน ครูมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมทำให้การเรียนการสอนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กิจกรรมที่สอนเด็กฝึกกระบวนการคิดได้หลากหลาย เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ดีมาก
โดย นิรมล ผลิพืช (2012-07-09 00:48:58) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนี้ดีมากค่ะเป็นการฝึกเด็กให้เด็กได้คิด จินตนาการสร้างสรรค์ ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเป็นนอย่างมาก และสามารถนำมาใช้กับเด็กที่โรงเรียนได้ค่ะ ถือเป็นการบูรณาการวิชาต่างๆเข้าด้วยกันทำเด็กไม่เบื่อที่จะเรียนรู้ ทำให้เด็กรู้จักการฟังมีการประสานสัมพันระหว่างมือกับตา ทำให้เด็กได้คิดอย่างอิสระ มีการคิดวิเคราะห์เกิดขึ้นเด็กรู้จักการแก้ปัญหา โดยที่ครูค่อยให้คำแนะนำ ได้เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติเองโดยที่ครูไม่ต้องเข้าไปช่วย แต่จะค่อยให้คำแนะนำอยู่ห่างๆ ทำให้เด็กอยากจะมาโรงเรียนมาก ถือว่าเป็นการบูรณาการได้ดีมากเลยค่ะ ชอบมาค่ะ
โดย ยุพา กล้าหาญ (2012-07-23 21:13:36) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางสาวกชมลภรณ์ คงไธสง (หมิว) รหัสนักศึกษา 564186523 ห้อง 5641-86/5 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ดิฉันมีความรู้สึกว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะที่ดี เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ เหมาะกับเด็กปฐมวัย เด็กได้ใช้ความคิดจินตนาการเหมาะกับการเรียนรู้ของเด็ก มีการใช้สื่ออุปกรณ์มาประกอบการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวป็นการฝึกเด็กให้เด็กได้คิด จินตนาการสร้างสรรค์ ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น มีการบูรณาการวิชาต่างๆเข้าด้วยกันทำเด็กไม่เบื่อที่จะเรียนรู้ ทำให้เด็กรู้จักการฟังมีการประสานสัมพันระหว่างมือกับตา ทำให้เด็กได้คิดอย่างอิสระ มีการคิดวิเคราะห์เกิดขึ้นเด็กรู้จักการแก้ปัญหา โดยที่ครูค่อยให้คำแนะนำ เด็กกล้าทำในสิ่งที่ดีๆ แปลกๆ และใหม่ๆ นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ของเด็กในระดับชั้นปฐมวัยอีกด้วย ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากสำหรับเด็กปฐมวัย :tv15: :tv02:
โดย กชมลภรณ์ คงไธสง (2014-02-28 07:09:09) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางสาวกชมลภรณ์ คงไธสง (หมิว) รหัสนักศึกษา 564186523 ห้อง 5641-86/5 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ดิฉันมีความรู้สึกว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะที่ดี เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ เหมาะกับเด็กปฐมวัย เด็กได้ใช้ความคิดจินตนาการเหมาะกับการเรียนรู้ของเด็ก มีการใช้สื่ออุปกรณ์มาประกอบการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวป็นการฝึกเด็กให้เด็กได้คิด จินตนาการสร้างสรรค์ ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น มีการบูรณาการวิชาต่างๆเข้าด้วยกันทำเด็กไม่เบื่อที่จะเรียนรู้ ทำให้เด็กรู้จักการฟังมีการประสานสัมพันระหว่างมือกับตา ทำให้เด็กได้คิดอย่างอิสระ มีการคิดวิเคราะห์เกิดขึ้นเด็กรู้จักการแก้ปัญหา โดยที่ครูค่อยให้คำแนะนำ เด็กกล้าทำในสิ่งที่ดีๆ แปลกๆ และใหม่ๆ นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ของเด็กในระดับชั้นปฐมวัยอีกด้วย ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากสำหรับเด็กปฐมวัย :tv15: :tv02:
โดย กชมลภรณ์ คงไธสง (2014-02-28 07:11:00) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหว อ.ประจวบ สินธุสาร (อนุบาล 1), อ.กมลรักษ์ สีน้ำเงิน (อนุบาล 2) รร.คลองทรงกระเทียม
สิ่งที่ได้จากการดูโทรทัศน์ครูครั้งนี้......กิจกรรมการเคลื่อนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินได้ เด็กบางคนยังร้องไห้อยู่ แต่เมื่อได้ยินเสียงเพลงและเห็นเพื่อนๆสนุกสนาน จะทำให้เขาหยุดร้องไห้ได้ชั่วขณะหนึ่ง แต่อาจจะยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงหรือแสดงท่าทางตามเพื่อน เด็กก็สามารถจดจำและสามารถทำท่าเลียนแบบได้ให้เวลาต่อมา
ขอขอบคุณคุณครูทั้งสองท่านมากทั้งคุณครูต้อย โโ‚ฌโ€œ อ.ประจวบ สินธุสาร ที่เห็นความสำคัญกับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กกล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ดีๆ แปลกๆ ใหม่ๆ กล้าแสดงออกมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมด้านอื่นๆได้ทุกกิจกรรม
โดย ศิริภร เกษประทุม กลุ่มการเรียน553186/5 รหัส 553186539 กศ.บป. (2014-04-18 03:03:38) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหว อ.ประจวบ สินธุสาร (อนุบาล 1), อ.กมลรักษ์ สีน้ำเงิน (อนุบาล 2) รร.คลองทรงกระเทียม
สิ่งที่ได้จากการดูโทรทัศน์ครูครั้งนี้......กิจกรรมการเคลื่อนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินได้ เด็กบางคนยังร้องไห้อยู่ แต่เมื่อได้ยินเสียงเพลงและเห็นเพื่อนๆสนุกสนาน จะทำให้เขาหยุดร้องไห้ได้ชั่วขณะหนึ่ง แต่อาจจะยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงหรือแสดงท่าทางตามเพื่อน เด็กก็สามารถจดจำและสามารถทำท่าเลียนแบบได้ให้เวลาต่อมา
ขอขอบคุณคุณครูทั้งสองท่านมากทั้งคุณครูต้อย โโ‚ฌโ€œ อ.ประจวบ สินธุสาร ที่เห็นความสำคัญกับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กกล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ดีๆ แปลกๆ ใหม่ๆ กล้าแสดงออกมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมด้านอื่นๆได้ทุกกิจกรรม
โดย ศิริภร เกษประทุม กลุ่มการเรียน553186/5 รหัส 553186539 กศ.บป. (2014-04-18 03:04:43) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหว อ.ประจวบ สินธุสาร (อนุบาล 1), อ.กมลรักษ์ สีน้ำเงิน (อนุบาล 2) รร.คลองทรงกระเทียม
สิ่งที่ได้จากการดูโทรทัศน์ครูครั้งนี้......กิจกรรมการเคลื่อนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินได้ เด็กบางคนยังร้องไห้อยู่ แต่เมื่อได้ยินเสียงเพลงและเห็นเพื่อนๆสนุกสนาน จะทำให้เขาหยุดร้องไห้ได้ชั่วขณะหนึ่ง แต่อาจจะยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงหรือแสดงท่าทางตามเพื่อน เด็กก็สามารถจดจำและสามารถทำท่าเลียนแบบได้ให้เวลาต่อมา
ขอขอบคุณคุณครูทั้งสองท่านมากทั้งคุณครูต้อย โโ‚ฌโ€œ อ.ประจวบ สินธุสาร ที่เห็นความสำคัญกับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กกล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ดีๆ แปลกๆ ใหม่ๆ กล้าแสดงออกมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมด้านอื่นๆได้ทุกกิจกรรม
โดย ศิริภร เกษประทุม กลุ่มการเรียน553186/5 รหัส 553186539 กศ.บป. (2014-04-18 03:04:43) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหว อ.ประจวบ สินธุสาร (อนุบาล 1), อ.กมลรักษ์ สีน้ำเงิน (อนุบาล 2) รร.คลองทรงกระเทียม
สิ่งที่ได้จากการดูโทรทัศน์ครูครั้งนี้......กิจกรรมการเคลื่อนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินได้ เด็กบางคนยังร้องไห้อยู่ แต่เมื่อได้ยินเสียงเพลงและเห็นเพื่อนๆสนุกสนาน จะทำให้เขาหยุดร้องไห้ได้ชั่วขณะหนึ่ง แต่อาจจะยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงหรือแสดงท่าทางตามเพื่อน เด็กก็สามารถจดจำและสามารถทำท่าเลียนแบบได้ให้เวลาต่อมา
ขอขอบคุณคุณครูทั้งสองท่านมากทั้งคุณครูต้อย โโ‚ฌโ€œ อ.ประจวบ สินธุสาร ที่เห็นความสำคัญกับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กกล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ดีๆ แปลกๆ ใหม่ๆ กล้าแสดงออกมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมด้านอื่นๆได้ทุกกิจกรรม
โดย ศิริภร เกษประทุม กลุ่มการเรียน553186/5 รหัส 553186539 กศ.บป. (2014-04-18 03:04:43) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหว อ.ประจวบ สินธุสาร (อนุบาล 1), อ.กมลรักษ์ สีน้ำเงิน (อนุบาล 2) รร.คลองทรงกระเทียม
สิ่งที่ได้จากการดูโทรทัศน์ครูครั้งนี้......กิจกรรมการเคลื่อนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินได้ เด็กบางคนยังร้องไห้อยู่ แต่เมื่อได้ยินเสียงเพลงและเห็นเพื่อนๆสนุกสนาน จะทำให้เขาหยุดร้องไห้ได้ชั่วขณะหนึ่ง แต่อาจจะยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงหรือแสดงท่าทางตามเพื่อน เด็กก็สามารถจดจำและสามารถทำท่าเลียนแบบได้ให้เวลาต่อมา
ขอขอบคุณคุณครูทั้งสองท่านมากทั้งคุณครูต้อย โโ‚ฌโ€œ อ.ประจวบ สินธุสาร ที่เห็นความสำคัญกับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กกล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ดีๆ แปลกๆ ใหม่ๆ กล้าแสดงออกมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมด้านอื่นๆได้ทุกกิจกรรม
โดย ศิริภร เกษประทุม กลุ่มการเรียน553186/5 รหัส 553186539 กศ.บป. (2014-04-18 03:04:43) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหว อ.ประจวบ สินธุสาร (อนุบาล 1), อ.กมลรักษ์ สีน้ำเงิน (อนุบาล 2) รร.คลองทรงกระเทียม
สิ่งที่ได้จากการดูโทรทัศน์ครูครั้งนี้......กิจกรรมการเคลื่อนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินได้ เด็กบางคนยังร้องไห้อยู่ แต่เมื่อได้ยินเสียงเพลงและเห็นเพื่อนๆสนุกสนาน จะทำให้เขาหยุดร้องไห้ได้ชั่วขณะหนึ่ง แต่อาจจะยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงหรือแสดงท่าทางตามเพื่อน เด็กก็สามารถจดจำและสามารถทำท่าเลียนแบบได้ให้เวลาต่อมา
ขอขอบคุณคุณครูทั้งสองท่านมากทั้งคุณครูต้อย โโ‚ฌโ€œ อ.ประจวบ สินธุสาร ที่เห็นความสำคัญกับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กกล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ดีๆ แปลกๆ ใหม่ๆ กล้าแสดงออกมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมด้านอื่นๆได้ทุกกิจกรรม
โดย ศิริภร เกษประทุม กลุ่มการเรียน553186/5 รหัส 553186539 กศ.บป. (2014-04-18 03:04:44) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหว อ.ประจวบ สินธุสาร (อนุบาล 1), อ.กมลรักษ์ สีน้ำเงิน (อนุบาล 2) รร.คลองทรงกระเทียม
สิ่งที่ได้จากการดูโทรทัศน์ครูครั้งนี้......กิจกรรมการเคลื่อนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินได้ เด็กบางคนยังร้องไห้อยู่ แต่เมื่อได้ยินเสียงเพลงและเห็นเพื่อนๆสนุกสนาน จะทำให้เขาหยุดร้องไห้ได้ชั่วขณะหนึ่ง แต่อาจจะยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงหรือแสดงท่าทางตามเพื่อน เด็กก็สามารถจดจำและสามารถทำท่าเลียนแบบได้ให้เวลาต่อมา
ขอขอบคุณคุณครูทั้งสองท่านมากทั้งคุณครูต้อย โโ‚ฌโ€œ อ.ประจวบ สินธุสาร ที่เห็นความสำคัญกับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กกล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ดีๆ แปลกๆ ใหม่ๆ กล้าแสดงออกมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมด้านอื่นๆได้ทุกกิจกรรม
โดย ศิริภร เกษประทุม กลุ่มการเรียน553186/5 รหัส 553186539 กศ.บป. (2014-04-18 03:04:44) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหว อ.ประจวบ สินธุสาร (อนุบาล 1), อ.กมลรักษ์ สีน้ำเงิน (อนุบาล 2) รร.คลองทรงกระเทียม
สิ่งที่ได้จากการดูโทรทัศน์ครูครั้งนี้......กิจกรรมการเคลื่อนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินได้ เด็กบางคนยังร้องไห้อยู่ แต่เมื่อได้ยินเสียงเพลงและเห็นเพื่อนๆสนุกสนาน จะทำให้เขาหยุดร้องไห้ได้ชั่วขณะหนึ่ง แต่อาจจะยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงหรือแสดงท่าทางตามเพื่อน เด็กก็สามารถจดจำและสามารถทำท่าเลียนแบบได้ให้เวลาต่อมา
ขอขอบคุณคุณครูทั้งสองท่านมากทั้งคุณครูต้อย โโ‚ฌโ€œ อ.ประจวบ สินธุสาร ที่เห็นความสำคัญกับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กกล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ดีๆ แปลกๆ ใหม่ๆ กล้าแสดงออกมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมด้านอื่นๆได้ทุกกิจกรรม
โดย ศิริภร เกษประทุม กลุ่มการเรียน553186/5 รหัส 553186539 กศ.บป. (2014-04-18 03:04:44) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหว อ.ประจวบ สินธุสาร (อนุบาล 1), อ.กมลรักษ์ สีน้ำเงิน (อนุบาล 2) รร.คลองทรงกระเทียม
สิ่งที่ได้จากการดูโทรทัศน์ครูครั้งนี้......กิจกรรมการเคลื่อนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินได้ เด็กบางคนยังร้องไห้อยู่ แต่เมื่อได้ยินเสียงเพลงและเห็นเพื่อนๆสนุกสนาน จะทำให้เขาหยุดร้องไห้ได้ชั่วขณะหนึ่ง แต่อาจจะยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงหรือแสดงท่าทางตามเพื่อน เด็กก็สามารถจดจำและสามารถทำท่าเลียนแบบได้ให้เวลาต่อมา
ขอขอบคุณคุณครูทั้งสองท่านมากทั้งคุณครูต้อย โโ‚ฌโ€œ อ.ประจวบ สินธุสาร ที่เห็นความสำคัญกับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กกล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ดีๆ แปลกๆ ใหม่ๆ กล้าแสดงออกมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมด้านอื่นๆได้ทุกกิจกรรม
โดย ศิริภร เกษประทุม กลุ่มการเรียน553186/5 รหัส 553186539 กศ.บป. (2014-04-18 03:04:44) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหว อ.ประจวบ สินธุสาร (อนุบาล 1), อ.กมลรักษ์ สีน้ำเงิน (อนุบาล 2) รร.คลองทรงกระเทียม
สิ่งที่ได้จากการดูโทรทัศน์ครูครั้งนี้......กิจกรรมการเคลื่อนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินได้ เด็กบางคนยังร้องไห้อยู่ แต่เมื่อได้ยินเสียงเพลงและเห็นเพื่อนๆสนุกสนาน จะทำให้เขาหยุดร้องไห้ได้ชั่วขณะหนึ่ง แต่อาจจะยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงหรือแสดงท่าทางตามเพื่อน เด็กก็สามารถจดจำและสามารถทำท่าเลียนแบบได้ให้เวลาต่อมา
ขอขอบคุณคุณครูทั้งสองท่านมากทั้งคุณครูต้อย โโ‚ฌโ€œ อ.ประจวบ สินธุสาร ที่เห็นความสำคัญกับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กกล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ดีๆ แปลกๆ ใหม่ๆ กล้าแสดงออกมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมด้านอื่นๆได้ทุกกิจกรรม
โดย ศิริภร เกษประทุม กลุ่มการเรียน553186/5 รหัส 553186539 กศ.บป. (2014-04-18 03:04:44) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหว อ.ประจวบ สินธุสาร (อนุบาล 1), อ.กมลรักษ์ สีน้ำเงิน (อนุบาล 2) รร.คลองทรงกระเทียม
สิ่งที่ได้จากการดูโทรทัศน์ครูครั้งนี้......กิจกรรมการเคลื่อนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินได้ เด็กบางคนยังร้องไห้อยู่ แต่เมื่อได้ยินเสียงเพลงและเห็นเพื่อนๆสนุกสนาน จะทำให้เขาหยุดร้องไห้ได้ชั่วขณะหนึ่ง แต่อาจจะยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงหรือแสดงท่าทางตามเพื่อน เด็กก็สามารถจดจำและสามารถทำท่าเลียนแบบได้ให้เวลาต่อมา
ขอขอบคุณคุณครูทั้งสองท่านมากทั้งคุณครูต้อย และœ อ.ประจวบ สินธุสาร ที่เห็นความสำคัญกับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กกล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ดีๆ แปลกๆ ใหม่ๆ กล้าแสดงออกมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมด้านอื่นๆได้ทุกกิจกรรม
โดย ศิริภร เกษประทุม กลุ่มการเรียน553186/5 รหัส 553186539 กศ.บป. (2014-04-18 03:07:34) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลูกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหว ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและกิจกรรมเข้าจังหวะ เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ซึ่งเด็กๆได้มีพํฒนาการทั้ง4ด้าน คือ ร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานแก่เด็ก ทำให้เด็กมีจินตนาการในการใช้ความคิด มีจินตนาการในการเคลื่อนไหว ซึ่งในกิจกรรมนี้ยังมีการใช้อุปกรณ์มาประกอบในการทำกิจกรรมด้วย ก็สามารถทำให้เด็กๆเกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ทำให้เด็กรู้จักการฟังแล้วใช้ประสาทสัมผัสระหว่างมือและตา จากกิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆสามารถรู้จักแก้ไขปัญหา รู้จักการคาดคเน การคาดเดา การคิดวิเคราะห์แบบใหม่ๆ เพื่อให้เด็กๆได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมการฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหวนี้ มีประโยชน์เป็นอย่างมากที่จะนำมาสอนให้แก่เด็กๆปฐมวัย เพื่อให้เด็กๆได้นำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
โดย ผกามาศ นุ้ยดำ (2014-04-18 22:52:39) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลูกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหว ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและกิจกรรมเข้าจังหวะ เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ซึ่งเด็กๆได้มีพํฒนาการทั้ง4ด้าน คือ ร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานแก่เด็ก ทำให้เด็กมีจินตนาการในการใช้ความคิด มีจินตนาการในการเคลื่อนไหว ซึ่งในกิจกรรมนี้ยังมีการใช้อุปกรณ์มาประกอบในการทำกิจกรรมด้วย ก็สามารถทำให้เด็กๆเกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ทำให้เด็กรู้จักการฟังแล้วใช้ประสาทสัมผัสระหว่างมือและตา จากกิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆสามารถรู้จักแก้ไขปัญหา รู้จักการคาดคเน การคาดเดา การคิดวิเคราะห์แบบใหม่ๆ เพื่อให้เด็กๆได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมการฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหวนี้ มีประโยชน์เป็นอย่างมากที่จะนำมาสอนให้แก่เด็กๆปฐมวัย เพื่อให้เด็กๆได้นำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
โดย ผกามาศ นุ้ยดำ (2014-04-18 22:53:46) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลูกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหว ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและกิจกรรมเข้าจังหวะ เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ซึ่งเด็กๆได้มีพํฒนาการทั้ง4ด้าน คือ ร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานแก่เด็ก ทำให้เด็กมีจินตนาการในการใช้ความคิด มีจินตนาการในการเคลื่อนไหว ซึ่งในกิจกรรมนี้ยังมีการใช้อุปกรณ์มาประกอบในการทำกิจกรรมด้วย ก็สามารถทำให้เด็กๆเกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ทำให้เด็กรู้จักการฟังแล้วใช้ประสาทสัมผัสระหว่างมือและตา จากกิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆสามารถรู้จักแก้ไขปัญหา รู้จักการคาดคเน การคาดเดา การคิดวิเคราะห์แบบใหม่ๆ เพื่อให้เด็กๆได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมการฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหวนี้ มีประโยชน์เป็นอย่างมากที่จะนำมาสอนให้แก่เด็กๆปฐมวัย เพื่อให้เด็กๆได้นำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
โดย ผกามาศ นุ้ยดำ (2014-04-18 22:53:47) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลูกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหว ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและกิจกรรมเข้าจังหวะ เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ซึ่งเด็กๆได้มีพํฒนาการทั้ง4ด้าน คือ ร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานแก่เด็ก ทำให้เด็กมีจินตนาการในการใช้ความคิด มีจินตนาการในการเคลื่อนไหว ซึ่งในกิจกรรมนี้ยังมีการใช้อุปกรณ์มาประกอบในการทำกิจกรรมด้วย ก็สามารถทำให้เด็กๆเกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ทำให้เด็กรู้จักการฟังแล้วใช้ประสาทสัมผัสระหว่างมือและตา จากกิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆสามารถรู้จักแก้ไขปัญหา รู้จักการคาดคเน การคาดเดา การคิดวิเคราะห์แบบใหม่ๆ เพื่อให้เด็กๆได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมการฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหวนี้ มีประโยชน์เป็นอย่างมากที่จะนำมาสอนให้แก่เด็กๆปฐมวัย เพื่อให้เด็กๆได้นำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
โดย ผกามาศ นุ้ยดำ (2014-04-18 22:53:47) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลูกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหว ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและกิจกรรมเข้าจังหวะ เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ซึ่งเด็กๆได้มีพํฒนาการทั้ง4ด้าน คือ ร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานแก่เด็ก ทำให้เด็กมีจินตนาการในการใช้ความคิด มีจินตนาการในการเคลื่อนไหว ซึ่งในกิจกรรมนี้ยังมีการใช้อุปกรณ์มาประกอบในการทำกิจกรรมด้วย ก็สามารถทำให้เด็กๆเกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ทำให้เด็กรู้จักการฟังแล้วใช้ประสาทสัมผัสระหว่างมือและตา จากกิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆสามารถรู้จักแก้ไขปัญหา รู้จักการคาดคเน การคาดเดา การคิดวิเคราะห์แบบใหม่ๆ เพื่อให้เด็กๆได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมการฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหวนี้ มีประโยชน์เป็นอย่างมากที่จะนำมาสอนให้แก่เด็กๆปฐมวัย เพื่อให้เด็กๆได้นำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
โดย ผกามาศ นุ้ยดำ (2014-04-18 22:53:48) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลูกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหว ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและกิจกรรมเข้าจังหวะ เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ซึ่งเด็กๆได้มีพํฒนาการทั้ง4ด้าน คือ ร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานแก่เด็ก ทำให้เด็กมีจินตนาการในการใช้ความคิด มีจินตนาการในการเคลื่อนไหว ซึ่งในกิจกรรมนี้ยังมีการใช้อุปกรณ์มาประกอบในการทำกิจกรรมด้วย ก็สามารถทำให้เด็กๆเกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ทำให้เด็กรู้จักการฟังแล้วใช้ประสาทสัมผัสระหว่างมือและตา จากกิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆสามารถรู้จักแก้ไขปัญหา รู้จักการคาดคเน การคาดเดา การคิดวิเคราะห์แบบใหม่ๆ เพื่อให้เด็กๆได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมการฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหวนี้ มีประโยชน์เป็นอย่างมากที่จะนำมาสอนให้แก่เด็กๆปฐมวัย เพื่อให้เด็กๆได้นำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
โดย ผกามาศ นุ้ยดำ (2014-04-18 22:53:48) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลูกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหว ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและกิจกรรมเข้าจังหวะ เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ซึ่งเด็กๆได้มีพํฒนาการทั้ง4ด้าน คือ ร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานแก่เด็ก ทำให้เด็กมีจินตนาการในการใช้ความคิด มีจินตนาการในการเคลื่อนไหว ซึ่งในกิจกรรมนี้ยังมีการใช้อุปกรณ์มาประกอบในการทำกิจกรรมด้วย ก็สามารถทำให้เด็กๆเกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ทำให้เด็กรู้จักการฟังแล้วใช้ประสาทสัมผัสระหว่างมือและตา จากกิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆสามารถรู้จักแก้ไขปัญหา รู้จักการคาดคเน การคาดเดา การคิดวิเคราะห์แบบใหม่ๆ เพื่อให้เด็กๆได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมการฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหวนี้ มีประโยชน์เป็นอย่างมากที่จะนำมาสอนให้แก่เด็กๆปฐมวัย เพื่อให้เด็กๆได้นำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี :tv15:
โดย ผกามาศ นุ้ยดำ (2014-04-18 22:53:49) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลูกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหว ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและกิจกรรมเข้าจังหวะ เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ซึ่งเด็กๆได้มีพํฒนาการทั้ง4ด้าน คือ ร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานแก่เด็ก ทำให้เด็กมีจินตนาการในการใช้ความคิด มีจินตนาการในการเคลื่อนไหว ซึ่งในกิจกรรมนี้ยังมีการใช้อุปกรณ์มาประกอบในการทำกิจกรรมด้วย ก็สามารถทำให้เด็กๆเกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ทำให้เด็กรู้จักการฟังแล้วใช้ประสาทสัมผัสระหว่างมือและตา จากกิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆสามารถรู้จักแก้ไขปัญหา รู้จักการคาดคเน การคาดเดา การคิดวิเคราะห์แบบใหม่ๆ เพื่อให้เด็กๆได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมการฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหวนี้ มีประโยชน์เป็นอย่างมากที่จะนำมาสอนให้แก่เด็กๆปฐมวัย เพื่อให้เด็กๆได้นำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี :tv15:
โดย ผกามาศ นุ้ยดำ (2014-04-18 22:53:49) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลูกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหว ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและกิจกรรมเข้าจังหวะ เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ซึ่งเด็กๆได้มีพํฒนาการทั้ง4ด้าน คือ ร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานแก่เด็ก ทำให้เด็กมีจินตนาการในการใช้ความคิด มีจินตนาการในการเคลื่อนไหว ซึ่งในกิจกรรมนี้ยังมีการใช้อุปกรณ์มาประกอบในการทำกิจกรรมด้วย ก็สามารถทำให้เด็กๆเกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ทำให้เด็กรู้จักการฟังแล้วใช้ประสาทสัมผัสระหว่างมือและตา จากกิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆสามารถรู้จักแก้ไขปัญหา รู้จักการคาดคเน การคาดเดา การคิดวิเคราะห์แบบใหม่ๆ เพื่อให้เด็กๆได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมการฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหวนี้ มีประโยชน์เป็นอย่างมากที่จะนำมาสอนให้แก่เด็กๆปฐมวัย เพื่อให้เด็กๆได้นำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี :tv15:
โดย ผกามาศ นุ้ยดำ (2014-04-18 22:53:49) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลูกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหว ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและกิจกรรมเข้าจังหวะ เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ซึ่งเด็กๆได้มีพํฒนาการทั้ง4ด้าน คือ ร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานแก่เด็ก ทำให้เด็กมีจินตนาการในการใช้ความคิด มีจินตนาการในการเคลื่อนไหว ซึ่งในกิจกรรมนี้ยังมีการใช้อุปกรณ์มาประกอบในการทำกิจกรรมด้วย ก็สามารถทำให้เด็กๆเกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ทำให้เด็กรู้จักการฟังแล้วใช้ประสาทสัมผัสระหว่างมือและตา จากกิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆสามารถรู้จักแก้ไขปัญหา รู้จักการคาดคเน การคาดเดา การคิดวิเคราะห์แบบใหม่ๆ เพื่อให้เด็กๆได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมการฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหวนี้ มีประโยชน์เป็นอย่างมากที่จะนำมาสอนให้แก่เด็กๆปฐมวัย เพื่อให้เด็กๆได้นำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี :tv15:
โดย ผกามาศ นุ้ยดำ (2014-04-18 22:53:50) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลูกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหว ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและกิจกรรมเข้าจังหวะ เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ซึ่งเด็กๆได้มีพํฒนาการทั้ง4ด้าน คือ ร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานแก่เด็ก ทำให้เด็กมีจินตนาการในการใช้ความคิด มีจินตนาการในการเคลื่อนไหว ซึ่งในกิจกรรมนี้ยังมีการใช้อุปกรณ์มาประกอบในการทำกิจกรรมด้วย ก็สามารถทำให้เด็กๆเกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ทำให้เด็กรู้จักการฟังแล้วใช้ประสาทสัมผัสระหว่างมือและตา จากกิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆสามารถรู้จักแก้ไขปัญหา รู้จักการคาดคเน การคาดเดา การคิดวิเคราะห์แบบใหม่ๆ เพื่อให้เด็กๆได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมการฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหวนี้ มีประโยชน์เป็นอย่างมากที่จะนำมาสอนให้แก่เด็กๆปฐมวัย เพื่อให้เด็กๆได้นำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี :tv15:
โดย ผกามาศ นุ้ยดำ (2014-04-18 22:53:50) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลูกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหว ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและกิจกรรมเข้าจังหวะ เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ซึ่งเด็กๆได้มีพํฒนาการทั้ง4ด้าน คือ ร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานแก่เด็ก ทำให้เด็กมีจินตนาการในการใช้ความคิด มีจินตนาการในการเคลื่อนไหว ซึ่งในกิจกรรมนี้ยังมีการใช้อุปกรณ์มาประกอบในการทำกิจกรรมด้วย ก็สามารถทำให้เด็กๆเกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ทำให้เด็กรู้จักการฟังแล้วใช้ประสาทสัมผัสระหว่างมือและตา จากกิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆสามารถรู้จักแก้ไขปัญหา รู้จักการคาดคเน การคาดเดา การคิดวิเคราะห์แบบใหม่ๆ เพื่อให้เด็กๆได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมการฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหวนี้ มีประโยชน์เป็นอย่างมากที่จะนำมาสอนให้แก่เด็กๆปฐมวัย เพื่อให้เด็กๆได้นำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี :tv15:
โดย ผกามาศ นุ้ยดำ (2014-04-18 22:53:51) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv