thaiteachers.tv
 
 
 
 
  รายงานการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
บทคัดย่อ

การรายงานนี้เป็นการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง (3) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาจากวิธีสุ่มแบบกลุ่ม จำนวน 36 คน ได้รับการทดลองด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 16 ชั่วโมง ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เอกสารประกอบการเรียน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t โโ‚ฌโ€œ test ผลการศึกษาพบว่า
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 84.89/85.93 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.6607 แสดงว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 66.07
4. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก ( =4.30 , S.D.= 0.77)
โดย สิริกร กองหล้า (2018-08-12 13:29:30)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv