thaiteachers.tv
 
 
 
 
  การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำ วลีและประโยค โดยใช้แบบฝึกทักษะและการเรียนรู้รูปแบบซิปปา ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำ วลีและประโยค
โดยใช้แบบฝึกทักษะและการเรียนรู้รูปแบบซิปปา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษา อุษณีย์ ธัญญศิรินนท์
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
ปีที่พิมพ์ 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำ วลีและประโยค โดยใช้แบบฝึกทักษะและการเรียนรู้รูปแบบซิปปา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำ วลีและประโยค โดยใช้แบบฝึกทักษะและการเรียนรู้รูปแบบซิปปา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำ วลีและประโยค โดยใช้แบบฝึกทักษะและการเรียนรู้รูปแบบซิปปา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัด
การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำ วลีและประโยค โดยใช้แบบฝึกทักษะและการเรียนรู้รูปแบบซิปปา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอประโคนชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 26 คน จาก 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ชนิด ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำ วลีและประโยค โดยใช้แบบฝึกทักษะและการเรียนรู้รูปแบบซิปปา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 แผน ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้แผนละ 1 ชั่วโมง แบบฝึกทักษะเรื่อง คำ วลีและประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 ชุด รวม 32 แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง คำ วลีและประโยค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.45 ถึง 0.75 ค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.32 ถึง 0.88 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วย
t-test for Dependent Samples
ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำ วลีและประโยค โดยใช้แบบฝึกทักษะและการเรียนรู้รูปแบบซิปปา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.24/81.16 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำ วลีและประโยค โดยใช้แบบฝึกทักษะและการเรียนรู้รูปแบบซิปปา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.6963 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 69.63
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำ วลีและประโยค โดยใช้แบบฝึกทักษะและการเรียนรู้รูปแบบซิปปา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่อง คำ วลีและประโยค โดยใช้แบบฝึกทักษะและการเรียนรู้รูปแบบซิปปา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.51 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
โดย อุษณีย์ ธัญญศิรินนท์ (2018-04-09 23:03:32)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv