thaiteachers.tv
 
 
 
 
  การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ผู้รายงาน นางสาวสุรพร ลอยวิสุทธิ์


บทคัดย่อ

การศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ1.) เปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความ หลังใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R กับเกณฑ์ร้อยละ 70 2.)เปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความก่อนและหลังเรียนด้วยเทคนิคการสอนแบบ SQ4R และ 3.)เปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความหลังเรียนกับระยะติดตามผลด้วยเทคนิคการสอนแบบSQ4R
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
จำนวน 48 คน การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง(Purposivesampling)
ผลการศึกษาพบว่า
1.ความสามารถการอ่านจับใจความหลังใช้เทคนิคการสอนแบบSQ4Rเท่ากับร้อยละ 74.38ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 70
2.ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความก่อนและหลังเรียนด้วยเทคนิค
การสอนแบบ SQ4R แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความหลังเรียนกับระยะติดตามผล
ไม่แตกต่างกัน
โดย สุรพร ลอยวิสุทธิ์ (2017-08-07 09:22:30)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv