thaiteachers.tv
 
 
 
 
  การแก้ปัญหาการเรียนการใช้ฟังก์ชัน IF ด้วยแบบฝึกการคำนวณเปรียบเทียบสัญลักษณ์การใช้ฟังก์ชัน IF โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) แก้ไขปัญหาการเรียนการใช้ฟังก์ชัน IF โปรแกรม Microsoft Excel ด้วยแบบฝึกการคำนวณเปรียบเทียบสัญลักษณ์การใช้ฟังก์ชัน IF โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคอมพิวเตอร์ 3 ให้สูงขึ้น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม จำนวน 15 คน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เรื่อง การใช้ฟังก์ชัน IF โปรแกรม Microsoft Excel เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกการคำนวณเปรียบเทียบสัญลักษณ์ การใช้ฟังก์ชัน IF โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิจัย ดังนี้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า

ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนการเรียน มีค่าเท่ากับ 7.93 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 1.87 และคะแนนหลังการสอน มีค่าเท่ากับ 13.27 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.83 เมื่อตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test พบว่า t = 24.70 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดย ธัญกร อรัญโสติ (2017-03-14 20:23:00)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv