thaiteachers.tv
 
 
 
 
  ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อเรื่อง ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI
ผู้วิจัย นางศิรมุข อันทะโคตร
หน่วยงาน โรงเรียนเรียนรัฐประชาวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่พิมพ์ 2555

บทคัดย่อ

กระบวนการคิดคณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ เพราะคณิตศาสตร์ช่วยทำให้วิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมทำให้เป็นคน มีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัย จึงได้นำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI มาใช้โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพแผนการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้ และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 จำนวน 26 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ 87.20/85.77 ซึ่งมีประสิทธิภาพด้านกระบวนการสูงกว่าเกณฑ์และด้านผลลัพธ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.7312
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากและรายข้ออยู่ในระดับปานกลางถึงมาก
โดย ทิพาพร สีบุดดี (2012-07-21 14:53:06)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv