thaiteachers.tv
 
 
 
 
รายการแนะนำ ประยุกต์สอนเกี่ยวกับวิกฤตน้ำท่วม
ดูแลใส่ใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ว่าที่ร้อยตรีสชญา หล้าอินเชื้อ รร.เสริมงามวิทยาคม
ชมการสอนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของพื้นที่จังหวัดลำปาง พัฒนาการกระบวนการคิดเพื่อที่นักเรียนจะนำความรู้ที่มีมาป้องกันแก้ปัญหา และพัฒนาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพิ่มเติม
ความดันของน้ำที่กระทำต่อเขื่อน คุณครูภูมิยศ ศรีอุบล รร.ปากพลีวิทยาคาร
สอนให้นักเรียนเข้าใจเรื่องแรงดันของน้ำ โดยหยิบยกสถานการณ์น้ำท่วมในเมืองไทย มาเป็นตัวอย่าง และประดิษฐ์อุปกรณ์ง่ายๆ ที่ช่วยอธิบายเรื่องแรงดันน้ำที่กระทำต่อเขื่อนมาทดลองให้เห็นภาพเป็นรูปธรรม เพิ่มเติม
บทเรียนกะลาจมน้ำ คุณครูกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์ รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร
ชมการออกแบบการสอน เรื่องการกำจัดคราบน้ำมัน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ และใส่ใจการใช้ทรัพยากรในในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก ด้วยสิ่งที่หาได้ในชีวิตประจำวัน เพิ่มเติม
โรงเรียนสู้ภัยน้ำ : รับมือน้ำท่วมด้วยวิถีธรรมชาติ โรงเรียนสัตยาไส
ชมการจัดการ ป้องกัน และรับมือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโรงเรียนครั้งใหญ่ในระยะยาวที่ยั่งยืนของ โรงเรียนสัตยาไส รวมถึงมีการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เรียนรู้ภาวะโลกร้อน เพิ่มเติม
โรงเรียนสู้ภัยน้ำ : หลักสูตรบูรณาการหลังน้ำท่วม
เพราะต้องรับมือกับน้ำท่วมทุกปี และต้องเผชิญหน้ากับภารกิจการสอนหลักสูตรเร่งรัดให้กับนักเรียนทั้งเนื้อหาปลายภาคเรียนที่ 1 และเนื้อหาใหม่ของภาคเรียนที่ 2 แต่โรงเรียนสามารถรับมือได้เป็นอย่างดี ด้วยเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ เพิ่มเติม
ปรับตัววิถีเกษตรหลังประสบเหตุอุทกภัย คุณครูสายันต์ ขันธนิยม รร.อยุธยานุสรณ์
ชมบทเรียนที่ประยุกต์ปรับให้ใช้ได้จริงกับชีวิตหลังน้ำท่วม สอนให้นักเรียนได้รู้จักการปลูกพืชผักสวนครัวเร่งด่วนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วม เพิ่มเติม
โรคที่มากับน้ำท่วม คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ รร.วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
นำเรื่องอุทกภัยนี้มาเป็นบทเรียนในการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ และรู้จักวิธีปฎิบัติตนเพื่ออยู่ในช่วงที่เกิดอุทกภัยได้อย่างปลอดภัย และมีความสุขกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพิ่มเติม
โรงเรียนสู้ภัยน้ำ : บทเรียนท้องถิ่น เฝ้าระวังน้ำท่วมที่บางระกำ
เพราะโรงเรียนประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่ตำบลบางระกำ ทำให้เกิดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ช่วยกันระดมความคิดในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จนเกิดเป็น "บทเรียนท้องถิ่น – การเฝ้าระวังน้ำท่วมที่บางระกำ" เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนัก เข้าใจ ตลอดจนเกิดเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน เพิ่มเติม
รู้เท่าทันอุทกภัย คุณครูประสาร เอี่ยมวิจารย์ รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา
การจัดการเรียนการสอนโดยนำข่าวสาร สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาใช้ประยุกต์ในการสอน ชมการนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องน้ำท่วม เพื่อสอนให้นักเรียนรู้จักสาเหตุและการป้องกัน โดยใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์มาช่วย ได้ฝึกการวิเคราะห์ แก้ปัญหา เพื่อหาทางป้องกันอย่างยั่งยืน เพิ่มเติม
แต่งประโยคจากอุทกภัย คุณครูเพชราวรรณ วงษ์เพชร รร.อนุบาลชลบุรี
สถานการณ์อุทกภัยสามารถนำไปประยุกต์ สอดแทรกแผนการเรียนรู้เข้าไปได้ทั้งความรู้ และสาเหตุที่เกิดอุทกภัยในแง่คิดต่างๆ รวมทั้งการสอนภาษาอังกฤษสามารถใช้สื่อต่างๆที่อยู่รอบตัวนำมาให้นักเรียนฝึกแต่งประโยค และยังเห็นเป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม
หน้าถัดไป>>
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv