thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > ภาษาต่างประเทศ ดูทั้งหมด
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
How to make Thai Salad? คุณครูปทุมพร วาดเขียน รร.สายน้ำทิพย์
การสอนภาษาอังกฤษ โดยการสอนให้รู้ว่าการเรียงประโยคในภาษา หรือการจัดระบบโครงสร้างภาษาให้เห็นอย่างชัดเจน ผ่านกิจกรรมการทำส้มตำ (Thai salad) นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ และรูปประโยคบอกขั้นตอน มีการแสดงวิธีทำส้มตำ เพิ่มเติม
Sing a song ร้อง เต้น เป็นคำศัพท์ ครูสุมณญา เลาห์สัฒนะ รร.ทานสัมฤทธิ์วิทยา
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู ทำให้ครูจากโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา นำกิจกรรมการสอนไปใช้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นป.4 สอนเรื่อง คำศัพท์เรียกแม่-ลูกสัตว์ โดยใช้เพลง Mary had a little lamb เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
My Fruit Drink Recipe คุณครูสิริรัตน์ สังวาลย์ รร.รุ่งอรุณ
การสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมทำอาหาร นอกเหนือจากคำศัพท์หมวดอาหาร เครื่องใช้ในครัวนักเรียนได้ฝึกฝนการใช้คำเรียงลำดับขั้นตอน (Sequence) และใช้ทักษะ ชั่ง ตวง จากวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม
กิจกรรม Outdoor Speaking อ.กฤตญา มะลิเครือ
เทคนิคการสอนโดยให้เด็กประถม ทำกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ เพื่อเสริมทักษะของ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
English Day ที่ เซกา คุณครูวรัทดล ไชยตาแสง รร.อนุบาลเซกา
แนวทางการออกแบบการเรียนการสอน ที่นำความรู้จากการร่วมดูงานกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากประเทศอังกฤษ มาถ่ายทอดให้นักเรียนด้วยกิจกรรม "English Day" สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กนักเรียนรักวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น เพิ่มเติม
แต่งประโยคจากอุทกภัย คุณครูเพชราวรรณ วงษ์เพชร รร.อนุบาลชลบุรี
สถานการณ์อุทกภัยสามารถนำไปประยุกต์ สอดแทรกแผนการเรียนรู้เข้าไปได้ทั้งความรู้ และสาเหตุที่เกิดอุทกภัยในแง่คิดต่างๆ รวมทั้งการสอนภาษาอังกฤษสามารถใช้สื่อต่างๆที่อยู่รอบตัวนำมาให้นักเรียนฝึกแต่งประโยค และยังเห็นเป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv