thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > ภาษาต่างประเทศ ดูทั้งหมด
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
Sing a song ร้อง เต้น เป็นคำศัพท์ ครูสุมณญา เลาห์สัฒนะ รร.ทานสัมฤทธิ์วิทยา
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู ทำให้ครูจากโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา นำกิจกรรมการสอนไปใช้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นป.4 สอนเรื่อง คำศัพท์เรียกแม่-ลูกสัตว์ โดยใช้เพลง Mary had a little lamb เพิ่มเติม
เข้าใจง่ายกับคำพหูพจน์ ตอน 2 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ
(ตอนต่อ) เทคนิคในการจำโดยใช้การร้องเพลงนำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้เพลง five little ducks และ เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องคำเอกพจน์ และพหูพจน์ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มหัศจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอน 2 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
(ตอนต่อ) เทคนิคการสอนตัวเลขภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานโดยร้อยเรื่องต่าง ๆ ให้นักเรียนจดจำง่าย ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม
My Fruit Drink Recipe คุณครูสิริรัตน์ สังวาลย์ รร.รุ่งอรุณ
การสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมทำอาหาร นอกเหนือจากคำศัพท์หมวดอาหาร เครื่องใช้ในครัวนักเรียนได้ฝึกฝนการใช้คำเรียงลำดับขั้นตอน (Sequence) และใช้ทักษะ ชั่ง ตวง จากวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
แต่งประโยคจากอุทกภัย คุณครูเพชราวรรณ วงษ์เพชร รร.อนุบาลชลบุรี
สถานการณ์อุทกภัยสามารถนำไปประยุกต์ สอดแทรกแผนการเรียนรู้เข้าไปได้ทั้งความรู้ และสาเหตุที่เกิดอุทกภัยในแง่คิดต่างๆ รวมทั้งการสอนภาษาอังกฤษสามารถใช้สื่อต่างๆที่อยู่รอบตัวนำมาให้นักเรียนฝึกแต่งประโยค และยังเห็นเป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม
English Day ที่ เซกา คุณครูวรัทดล ไชยตาแสง รร.อนุบาลเซกา
แนวทางการออกแบบการเรียนการสอน ที่นำความรู้จากการร่วมดูงานกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากประเทศอังกฤษ มาถ่ายทอดให้นักเรียนด้วยกิจกรรม "English Day" สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กนักเรียนรักวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv