thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดูทั้งหมด
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ
เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี เพิ่มเติม
ศาสนา และจริยธรรม ประถมศึกษา : การสอนเรื่องอิสลาม - KS2 RE : Teaching about Islam
ชมหลักความเชื่อพื้นฐานของศาสนาอิสลาม โดยครูประถมศึกษาที่เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวมุสลิม การอยู่ร่วมกัน แม้จะมีความต่างทางเชื้อชาติ แลกเปลี่ยนประสบการณความเชื่อที่ต่างกัน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเคารพซึงกันและกัน เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร
การสอนเรื่องพุทธศาสนา โดยใช้สื่อการสอนเป็นหนังสือภาพแบบ pop-up เพิ่มเติม
หน้าที่และอาชีพ อ.วรรณยุพา แตงพวง , รศ.ลินจง อินทรัมพรรย์ รร.อู่ทิพย์
ชมเทคนิคการสอนให้เด็กรู้จักหน้าที่ และอาชีพ ความสำคัญของอาชีพ ต่างๆ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
เศรษฐศาสตร์
คุยเฟื่องเรื่องสื่อการสอน : ใช้สื่อการสอนภูมิศาสตร์ ประถมศึกษา - Resource Review : Primary Geography (Claire Benjamin)
แนะนำสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมในห้องเรียน โดยทดลองใช้จริง พร้อมคำแนะนำเมื่อต้องใช้สื่อการสอนเหล่านี้ เช่น เว็บไซต์ หนังสือ เพื่อการสอนเรื่อง ภูมิศาสตร์ เพิ่มเติม
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
ประวัติศาสตร์
คุยเฟื่องเรื่องสื่อการสอน : ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษา - Resource Review : Primary History (The Best Books)
แนะนำสื่อการสอนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ จากหนังสือ The Life and World of Henry VIII ,The Terrible Tudors ซีดีเพื่อการศึกษาพร้อมกิจกรรม CopyCats มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และการทดลองใช้จริงในห้องเรียน เพิ่มเติม
ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษา : เรียนเรื่องทิวดอร์โดยใช้ไอซีที ตอน 1 - KS2 History : The Tudors using ICT 1
การสอนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ พระมเหสีของพระเจ้าเฮนรีที่ 8 ผ่านเทคนิคการสอนที่สร้างสรรค์ ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มที่ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
ภูมิศาสตร์
คุ้มค่าทัศนาจร : ทัศนศึกษาสวนพฤกษศาสตร์ - Worth the Trip : Westonbirt National Arboretum
ชมประโยชน์จากการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นการทัศนศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ที่สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติ และ ภูมิศาสตร์โดยไปยังถ้ำบลู จอห์น ซึ่งเป็นแหล่งฟลูออร์สปาร์ เพิ่มเติม
ภูมิศาสตร์ ประถมศึกษา : ผู้บุกรุกและผู้ตั้งรกราก ตอน 1 - KS2 Geography : Invaders and Settlers 1
บทเรียนการสอนภูมิศาสตร์ที่สร้างสรรค์ จากพื้นที่แถวๆโรงเรียน เรื่อง ผู้บุกรุก ผู้ตั้งถิ่นฐาน และการตั้งถิ่นฐาน จากการพานักเรียนไปสำรวจภาคสนาม พร้อมความเห็นเกี่ยวกับการจัดการ และเนื้อหาในบทเรียนครั้งนี้ จากผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv