thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดูทั้งหมด
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ภาพหนังกระดาษ พุทธชาดก อ.อุทุมพร มุลพรหม
มาประดิษฐ์สื่อการสอนขึ้นเอง ทำเป็นภาพชักกระดาษ และสอนโดยการเล่าเป็นนิทานอย่างสนุกสนาน เพิ่มเติม
ป๊อปอัพ พุทธประวัติ อ.อุทุมพร มุลพรม รร.วัดทุ่งมน
การทำป๊อปอัพ เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง จากนั้นครูก็จะรวบรวมภาพของทุก ๆ คน นำมารวมกันเป็นเล่ม เป็นหนังสือเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ที่เด็ก ๆ ทุกคนในห้องช่วยกันทำ 1 เล่ม เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
หน้าที่และอาชีพ อ.วรรณยุพา แตงพวง , รศ.ลินจง อินทรัมพรรย์ รร.อู่ทิพย์
ชมเทคนิคการสอนให้เด็กรู้จักหน้าที่ และอาชีพ ความสำคัญของอาชีพ ต่างๆ เพิ่มเติม
ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร
การสอนเรื่องพุทธศาสนา โดยใช้สื่อการสอนเป็นหนังสือภาพแบบ pop-up เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
เศรษฐศาสตร์
ลิเกเศรษฐศาสตร์ คุณครูบุญปลูก เนินกลาง รร.ศรีเอี่ยมอนุสรณ์
ชมการนำ"ลิเก"มาใช้เพื่อการศึกษา เรื่องเศรษฐศาสตร์ บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มเติม
คุยเฟื่องเรื่องสื่อการสอน : ใช้สื่อการสอนภูมิศาสตร์ ประถมศึกษา - Resource Review : Primary Geography (Claire Benjamin)
แนะนำสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมในห้องเรียน โดยทดลองใช้จริง พร้อมคำแนะนำเมื่อต้องใช้สื่อการสอนเหล่านี้ เช่น เว็บไซต์ หนังสือ เพื่อการสอนเรื่อง ภูมิศาสตร์ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
ประวัติศาสตร์
คุยเฟื่องเรื่องสื่อการสอน : ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษา - Resource Review : Primary History (The Best Books)
แนะนำสื่อการสอนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ จากหนังสือ The Life and World of Henry VIII ,The Terrible Tudors ซีดีเพื่อการศึกษาพร้อมกิจกรรม CopyCats มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และการทดลองใช้จริงในห้องเรียน เพิ่มเติม
ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษา : เรียนเรื่องทิวดอร์โดยใช้ไอซีที ตอน 1 - KS2 History : The Tudors using ICT 1
การสอนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ พระมเหสีของพระเจ้าเฮนรีที่ 8 ผ่านเทคนิคการสอนที่สร้างสรรค์ ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มที่ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
ภูมิศาสตร์
คุ้มค่าทัศนาจร : ทัศนศึกษาสวนพฤกษศาสตร์ - Worth the Trip : Westonbirt National Arboretum
ชมประโยชน์จากการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นการทัศนศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ที่สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติ และ ภูมิศาสตร์โดยไปยังถ้ำบลู จอห์น ซึ่งเป็นแหล่งฟลูออร์สปาร์ เพิ่มเติม
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv