thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > ภาษาต่างประเทศ ดูทั้งหมด
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
Uncut Classrooms : เตรียมสอบ ONET ภาษาอังกฤษ ข้อสอบวิเคราะห์ Error Identification แบบ 16 ตัวเลือก กรณี Word Formation ตอน 2 : Sentence Completion คุณครูโชคศรัณย์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนแบบไม่ตัดต่อของการจัดการเรียนการสอน โดยอิงจากข้อสอบ O-NET เปลี่ยนแนวการสอบ Grammar ชมการเปลี่ยนรูปแบบของข้อสอบ และนำมาสร้างบทเรียนเพิ่มเติม เพิ่มเติม
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ คุณครูนันทา ทุมจันทร์ รร.เลิงนกทา
การจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กมีความมั่นใจใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พร้อมกับสร้างทักษะในการพูด ด้วยกิจกรรมให้นักเรียนรุ่นพี่แต่ละกลุ่มนำข่าวภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่กลุ่มสนใจ ไปฝึกเล่าเรื่อง และสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้น้อง เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
ภาษาและวัฒนธรรม
ภาษาฝรั่งเศสกับการท่องเที่ยว คุณครูสุปานี พัฒราช รร.ทวีธาภิเศก
เทคนิคการสอนภาษาฝรั่งเศสผ่านแบบฝึกหัดต่างๆ ฝึกการพูด ด้วยการสร้างสถานการณ์จำลอง การฝึกการฟังด้วยการฟังบทสนทนาจากเทป และยังฝึกให้นักเรียนสร้างประโยค และฝึกการเขียนด้วยการให้นักเรียนออกแบบประเมินด้วยตนเองอีกด้วย เพิ่มเติม
Do And Don't คุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ
ชมเทคนิคการแนะนำโครงสร้างประโยคที่จะใช้ในการแนะนำ และสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับ เรื่อง Do and Don’t สิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำ โดยการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
สมมุติว่าฉันเป็นไกด์ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา (ฉบับเต็ม)
พบทักษะกระบวนการคิด และ กระบวนการแบ่งกลุ่ม ของ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา เพิ่มเติม
English of Science สอนอังกฤษด้วยวิทยาศาสตร์ คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์
ชมการจัดการเรียนรู้ โดยการร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ โดยนำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
แบ่งกลุ่มไม่จำเจ เรียนอังกฤษไม่จำใจ อาจารย์ นิรมล อ้วนไตร (ฉบับเต็ม)
พบเทคนิคการสอน ของอาจารย์ นิรมล อ้วนไตร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยเน้นการให้เด็กนักเรียนได้จับกลุ่มทำกิจกรรมใหม่ๆเสมอ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv