thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > คณิตศาสตร์ ดูทั้งหมด
จำนวนและการดำเนินการ
ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอน 2 อ.อติชาต เกตตะพันธุ์
(ตอนต่อ) แหล่งเรียนรู้ที่เป็นโบราณสถานไม่ได้ให้ความรู้แค่ในเชิงประวัติศาสตร์เท่านั้น ชมองค์ความรู้ทั้งในแง่คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ที่ซ่อนอยู่ในวัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ และการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบค่ายคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม
การหา ห.ร.ม. ในชีวิตประจำวัน คุณครูธัญรัศม์ ประเสริฐศรี รร.กันทรารมณ์
ชมเทคนิคการสอนเรื่องการหารร่วมมาก โดยการนำรูปภาพของผลไม้ส้ม และมังคุด มาเป็นโจทย์ นำความรู้เรื่องนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เน้นที่กระบวนการไม่เน้นการท่องจำสูตร เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
การวัด
สอนเซตด้วยกระดานเอนกประสงค์ อ.วาริน รอดบำเรอ
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง เซต ด้วยการใช้กระดานเอนกประสงค์ ทำให้นักเรียนสนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม
ตรีโกณมิติ อ.วาริน รอดบำเรอ
บทเรียนวิชาตรีโกณมีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน อ.วารินจึงสอนให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ กับสื่อการสอน "สื่อนิ้วมือมหัศจรรย์" เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
เรขาคณิต
ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอน 1 อ.อติชาต เกตตะพันธุ์
แหล่งเรียนรู้ที่เป็นโบราณสถานไม่ได้ให้ความรู้แค่ในเชิงประวัติศาสตร์เท่านั้น ชมองค์ความรู้ทั้งในแง่คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ที่ซ่อนอยู่ในวัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ และการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบค่ายคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม
เรียนคณิตให้สนุก : การ์ตูนคณิตศาสตร์ อ.สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ รร.รัตนาธิเบศร์
การนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของ อาจารย์ สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ โรงเรียน รัตนาธิเบศร์ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
พีชคณิต
เวกเตอร์ อ.วาริน รอดบำเรอ
เวกเตอร์ บทเรียนยากทั้งการเรียนของนักเรียน และการสอนให้เข้าใจของคุณครู อ.วารินแก้ปัญหาด้วยการตีความมาเป็นสื่อการสอนที่เป็นรูปธรรม เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา : ฐานนิยม มัธยฐาน และค่าเฉลี่ย - KS3 Maths : Mean, Median and Mode
ร่วมศึกษาประโยชน์ของการใช้ราคาบ้านโดยเฉลี่ย เพื่อพิจารณาวิธีที่ใช้ค่าเฉลี่ยต่างๆ การนำคณิตศาสตร์มาใช้นอกห้องเรียน เพิ่มเติม
วิธีเรียงสับเปลี่ยน กับการใช้บัตรตัวเลข อ.ปิยะ รอดบำเรอ (ฉบับเต็ม)
พบสื่อการสอนเรื่องความน่าจะเป็น ให้นักเรียนมองเห็น และจับต้องได้ ด้วยบัตรตัวเลข เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
Uncut Classroom : เหรียญสองหน้า ตอน 2 คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนของคุณครูโฉมนภา วัชรัมพร แบบไม่ตัดต่อ ในการใช้เทคนิคง่ายๆฝึกนักเรียนบวกจำนวนเต็ม 2 จำนวน โดยใช้เหรียญที่มีด้านหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกหนึ่ง และ อีกด้านเป็นจำนวนเต็มลบหนึ่ง เป็นการฝึกนักเรียนให้เข้าใจ และ มีความรู้ที่ฝั่งแน่น เพิ่มเติม
เหรียญสองหน้ากับการบวกจำนวนเต็ม คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต
เทคนิคง่ายๆฝึกนักเรียนบวกจำนวนเต็ม 2 จำนวน โดยใช้เหรียญที่มีด้านหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกหนึ่ง และ อีกด้านเป็นจำนวนเต็มลบหนึ่ง เป็นการฝึกนักเรียนให้เข้าใจ และ มีความรู้ที่ฝั่งแน่น เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv