thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาทำ E-BOOK กันเถอะ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการทำ E-BOOK ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองออกมาได้สำเร็จ เพิ่มเติม
สานสุ่มไก่ สิบตำรวจเอกอัครชัย ดาวหิรัญกร รร.ตำรวจตระเวนชายแดนรัปปาปอร์ต
การสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพราะบริเวณชุมชนในหมู่บ้านมีชาวบ้านจำนวนมากที่เลี้ยงไก่ และสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมี คือสุ่มไก่ การแปรรูปวัสถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นเครื่องจักรสาน จึงได้มีการสอนสานสุ่มไก่ให้กับนักเรียนสืบต่อมา เพิ่มเติม
ตะกร้าพารวย คุณครูสมหวัง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องการสร้างอาชีพ เรียนรู้จากกระบวนการผลิตไปถึงการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป ได้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษในภาชนะที่นักเรียนสานเอง เป็นวัสดุสังเคราะห์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม
ดักแด้ดุ๊กดิ๊ก ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประถม
ชมกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อยการฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดึงเอาหลักการทาง วิทยาศาสตร์คือเรื่อง จุดศูนย์ถ่วง มาใช้สอนอีกด้วย เพิ่มเติม
ผีตาโขน คุณครูสุนทร พรหมดี รร.บ้านโคกงาม
การสอนที่นำเอาประเพณีที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาเชื่อมโยงกับการเรียนรู้เข้ากับวิชาการงานอาชีพ โดยนำประเพณีการละเล่นผีตาโขนมาสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพิ่มเติม
สร้างอาชีพกับฮูลาฮูป คุณครูจรัญ ชาวใต้
กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการให้กับนักเรียน การสอนทำฮูลาฮูบจากท่อประปาเหลือใช้จากการเกษตรไว้ประกอบการออกกำลังกาย โดยฝึกให้ประดิษฐ์ และออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายตามจินตนาการ เพิ่มเติม
สืบสานตำนานเสื่อจันทบูร คุณครูธารา อานามนาถ
การนำงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง และเป็นอาชีพดั้งเดิมของท้องถิ่น มาเป็นกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ เพื่อรู้จักภูมิปัญญาของท้องถิ่น และนำมาประยุกต์ใช้อย่างเกิดประโยชน์ เพิ่มเติม
กลไกง่าย ๆ ใช้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ คุณครูกฤษขจร ศรีถาวร รร.บ้านสำราญ
เพราะความใกล้ชิด ทำให้รู้ความสนใจเฉพาะด้านของนักเรียน จนเกิดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือขึ้น เรื่องรอบตัวสู่การสร้างสรรค์ เพิ่มเติม
ความพอเพียงที่บ้านดงเสลา ผอ.สายัญห์ สุขสำราญ, อ.โชติกา อมรธรรมวุฒิ รร.บ้านดงเสลา
ความทันสมัย และสื่อในโลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่วิถีชีวิตของลูกหลานกะเหรี่ยงยุคใหม่ คุณครูและชุมชนร่วมมือกัน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยง ที่รู้จักพึ่งพาตนเอง และธรรมชาติ เพิ่มเติม
ห้องเรียนของพ่อ อ.เรียม สิงห์ทร และ จารุวรรณ ยิ้มหิ้น เจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง รร.บ้านขอบด้ง
เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ และแสดงให้เห็นวิธีการเรียนรู้จากโครงการหรือหลักปรัชญา อันเนื่องมาจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลิกผืนฝิ่น ให้กลายเป็นแหล่งการเกษตรขนาดใหญ่ เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv