thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส้วมสุขสันต์ ผอ.ธรรมรงศักดิ์ อินกัน รร.วัดต้นไคร้
โครงการส้วมสุขสันต์ซึ่งเป็นโครงการของ สพฐ. นำไปต่อยอดโดยผู้อำนวยการ ที่คิดว่าถ้าสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนดีก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ และยังต่อยอดไปถึงการให้กับสังคม และชุมชน เพิ่มเติม
ออกทะเลเฮฮา ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร
ชมการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก เน้นการฝึกทักษะการใช้มือ การฝึกกล้ามเนื้อตา กับมือให้สัมพันธ์กันสำคัญมากในเด็กวัยกำลังโต เพิ่มเติม
พัฒนากลุ่มเสี่ยงด้วยลูกเสือ อ.สุเมธ สุจริยวงศ์
นำวิชาลูกเสือมาใช้พัฒนาวินัยให้นักเรียนที่โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กเกเร ก้าวร้าว พวกเขาเปลี่ยนไป เมื่อได้พบวิชาลูกเสือ เพิ่มเติม
อนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน สืบสานสู่โรงเรียน อ.นิชรา พรมประไพ
อ.นิชรา พรมประไพ จัดกิจกรรมชมรมอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมจากปราชญ์ท้องถิ่นในชุมชน เพิ่มเติม
ฝึกทักษะการคิด ตอนที่ 1 - School Matters : Thinking Skills: Brain-Based Approaches
เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองทุกส่วน การสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้และคิดอย่างผสมผสาน เพิ่มเติม
ฝึกทักษะการคิด ตอนที่ 2 - School Matters : Thinking Skills: Brain-Based Approaches
การนำเทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองทุกส่วนมาใช้ในห้องเรียนให้เกิดผล และการใช้แผนที่ความคิดเป็นเครื่องมือระดมความคิด เพิ่มเติม
โครงการพี่สอนน้องอ่าน อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์, อ.อ้อมขวัญ แซอัง รร.พีระยานาวิน, อ.ขนิษฐา รร.ชลประทานวิทยา
โครงการพี่สอนน้องอ่าน ชมตัวอย่างโรงเรียนนำร่อง ที่นำโครงการ พี่สอนน้องอ่าน เสริมทักษะในกลุ่มสาระต่างๆ พัฒนาภาษา ให้ความสำคัญจากการอ่านมากขึ้น เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv