thaiteachers.tv
 
 
 
 
พัฒนาครู > นักศึกษาครู ครูใหม่
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : จุดประกายความเป็นครู รศ.บุหงา วชิระศักดิ์มงคล, ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อคณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรนำโครงการโทรทัศน์ครูไปใช้เป็นสื่อการสอน และนำไปเป็นแรงบันดาลใจสร้างแผนในการสอนให้นักศึกษา พร้อมแนวทางการต่อยอดไปยังเครือข่ายของตน เพิ่มเติม
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : โทรทัศน์ครู อาวุธสำคัญของครู ผศ.ดร.อารี หลวงนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้นำโทรทัศน์ครูเข้าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของคณะ 100% เต็ม ทั้งครูและนักศึกษาต้องเรียนรู้วิเคราะห์ ถอดบทเรียน ประยุกต์สร้างแผนการสอนขึ้นมาใหม่ และนำไปใช้จริงในโรงเรียน เพิ่มเติม
ครูผู้ช่วย ประถมศึกษา : จัดการกับความโกรธ - Primary TAs : Anger Management
เรียนรู้เทคนิคเพื่อช่วยให้ครูผู้ช่วย สามารถรับมือกับความโกรธของนักเรียน การลงมือทดสอบกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ระดับใหญ่ กระบวนการร่วมมือกันระหว่างนักเรียนในการสร้างขอบเขตของพฤติกรรม เพิ่มเติม
ครูผู้ช่วย ประถมศึกษา : ครูพี่เลี้ยง - Primary TAs : Learning Mentor
พาไปดูบทบาทของที่ปรึกษาด้านการเรียน ในฐานะอาชีพทางเลือกสำหรับครูผู้ช่วย หน้าที่ความรับผิดชอบ การแก้ปัญหา และวิถีทางรวมทั้งความแตกต่างระหว่างการทำงานในฐานะครูผู้ช่วย และที่ปรึกษาด้านการเรียน เพิ่มเติม
"จักรยาน" บูรณาการการเรียนรู้ ผศ.แชล่ม บุญลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมล็ดพันธุ์ครู)
เพราะความรักในการขี่จักรยาน ทำให้มีแนวคิดในการนำจักรยาน มาสอนในรูปแบบของการบูรณาการ การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาครู ได้พัฒนาแนวคิดต่อยอดในการนำจักรยานมาบูรณาการการเรียนรู้ในทักษะชีวิตรวมถึงความรู้ในวิชาอื่น ๆ ได้อีกด้วย เพิ่มเติม
สอนเรียนเขียนอ่านด้วย EKKE มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนพัฒนศึกษา (เมล็ดพันธุ์ครู)
ความสำคัญว่าการเรียนภาษาไทย ต้องเริ่มต้นจากขั้นหัดเรียนเขียนอ่านตั้งแต่ชั้น ป.1 เป็นพื้นฐานสำคัญ ชมเทคนิคการสอนที่เรียกว่า EKKE มี 4 ขั้นตอน ที่ครูสามารถสร้างกิจกรรมบูรณาการได้หลากหลาย เพิ่มเติม
ครูผู้ช่วย ระดับมัธยมศึกษา : ทำงานแบบตัวต่อตัว - Secondary TAs : Working One to One
ติดตามชมการทำงานของครูผู้ช่วยในชั้นเรียน การทำงานแบบตัวต่อตัวกับน้กเรียน ในระดับมัธยมศึกษา ที่บางคนมีปัญหาด้านพฤติกรรม และความบกพร่องในการเรียนรู้ และความสำคัญของครูผู้ช่วยที่มีต่อโรงเรียน เพิ่มเติม
ก้าวสู่ครูนักสื่อสารภาษาอังกฤษมืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เมล็ดพันธุ์ครู)
ปัญหาสำคัญของนักศึกษาครู ที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ คืออาย และกลัวที่จะพูดผิด มาฟังเทคนิคโดยเริ่มจากขั้นตอนง่าย ๆ กลุ่มเล็ก ๆ ไปจนถึงการพูดต่อหน้าสาธารณชน เทคนิคนี้ทำให้นักศึกษาเกิดความกล้าที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม
สนุกกับวิชากฎหมายและการเมือง ตอน 1 อ.วัฒนา อัคคพานิช (เมล็ดพันธุ์ครู)
กระบวนการพัฒนาการทางสติปัญญา ว่ามาจากการปรับความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ หากความรู้เดิมขัดกับความรู้ใหม่จะยากต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่เข้าไป ตามทฤษฏีของเพียเจต์ จึงมีการนำหลักการนี้มาออกแบบการสอนในเรื่องการเมือง เพิ่มเติม
สนุกกับวิชากฎหมายและการเมือง ตอน 2 อ.วัฒนา อัคคพานิช (เมล็ดพันธุ์ครู)
(ตอนต่อ) เทคนิคการนำเรื่องการเมืองมาโยงกับชีวิตประจำวัน ผ่านเกม และเทคนิคการสอน History Line สนุกกับการเรียนรู้ เชื่อมโยงเนื้อหาในบทเรียนกับสถานที่จริง เพิ่มเติม
หน้าถัดไป>>
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv