thaiteachers.tv
 
 
 
 
การบริหารการศึกษา > การวัดและประเมินผล
การบรรยายเรื่อง"คุณภาพศิษย์" เป้าหมายการประเมิน
ชมการประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ.2555 การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี เรื่องการบรรยายเรื่อง"คุณภาพศิษย์" เป้าหมายการประเมิน เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv