thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > คณิตศาสตร์
Uncut Classrooms : การลดราคา ตอน 1 คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสน
ชมห้องเรียนแบบไม่ตัดต่อของ คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสน ในการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เรื่องการลดราคาที่พบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวัน เพิ่มเติม
Uncut Classrooms : การลดราคา ตอน 2 คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสน
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนแบบไม่ตัดต่อของ คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสน ในการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เรื่องการลดราคาที่พบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวัน เพิ่มเติม
Uncut Classrooms : การลดราคา ตอน 3 คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสน
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนแบบไม่ตัดต่อของ คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสน ในการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เรื่องการลดราคาที่พบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวัน เพิ่มเติม
Uncut Classrooms : การลดราคา ตอน 4 คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสน
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนแบบไม่ตัดต่อของ คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสน ในการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เรื่องการลดราคาที่พบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวัน เพิ่มเติม
ชนิดของมุม ตอน 1 คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสน
เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัด และคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดขนาดของมุม การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ เพิ่มเติม
ชนิดของมุม ตอน 2 คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสน
(ตอนต่อ) เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัด และคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดขนาดของมุม การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ เพิ่มเติม
เรขาคณิตใกล้ชิดตัวเรา คุณครูวันทนีย์ กะตะศิลา รร.วัดน้ำดิบ
ชมการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตจริงของนักเรียน โดยการนำสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ ขนมประจำท้องถิ่นมาสอนเรื่องรูปเรขาคณิต เรียนรู้ว่ารูปเรขาคณิตมีความสัมพันธ์กับชีวิตอย่างไร ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์มีคุณค่า เพิ่มเติม
บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลา เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : ทำความเข้าใจค่าประจำหลัก - KS1 Numeracy : Understanding Place Value
การสอนเรื่องการทำความเข้าใจค่าประจำหลัก และความร่วมมือกับผู้ปกครอง เพื่อการเรียนรู้เรื่องเลขหลักสิบ และหลักร้อย ด้วยการใช้ภาษาในทางตรรกะ รวมทั้งการเรียนเรื่อง การบวก การลบ ด้วยถ้วยกระดาษ เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา : คณิตศาสตร์สปริงบอร์ด - Primary Maths : Springboard Maths
ชมโครงการสปริงบอร์ด โครงการที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อให้การสนับสนุนนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานด้านการคำนวณต่ำกว่าเกณฑ์ เพิ่มเติม
หน้าถัดไป>>
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv