thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > ภาษาไทย (หลักภาษา)
ครูผู้ช่วยระดับประถมศึกษา : ส่งเสริมทักษะอ่านเขียน - Primary TAs : Literacy Support
ครูผู้ช่วยกับการสนับสนุนโครงการเสริมทักษะการอ่านเขียน ชมตัวอย่าง 3 บทเรียน จากโครงการ และอภิปรายถึงความต้องการ และข้อดีของการเสริมทักษะการอ่านเขียน เพิ่มเติม
ต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน คุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งอุปถัมภ์)
ชมการใช้กิจกรรมต่างๆ "ต่อปาก ต่อคำ"และ "ฮัมเพลง" ฝึกฝนให้นักเรียนคุ้นเคย โครงสร้างประโยค กับคำคล้องจอง สัมผัสสระ สัมผัสอักษร เพิ่มเติม
ทำรายการโทรทัศน์ พัฒนาการพูด คุณครูรุจิมาศ ปาละทา รร.คารีอุปถัมภ์
ชมเทคนิคการฝึกให้นักเรียนสนทนาภาษาไทยให้ได้ผล โดยให้ฝึกพูดจากประสบการณ์จริง และเป็นเรื่องที่ตนสนใจ เพื่อนำไปถ่ายทำรายการโทรทัศน์ เพิ่มเติม
แปลงนาสาธิต การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ป.3 คุณครูณัฐดน ขัติสะ รร.บ้านต้นหนุน (หนุนราษฎร์สามัคคี)
ชมแปลงนาสาธิต การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยนำวิชาชีพในท้องถิ่น เข้ามาเพื่อสอนทั้งในเรื่องของอาชีพ และการดำเนินชีวิต เพิ่มเติม
วงล้อภาษาสนุก คุณครูสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์, คุณครูจิราพร อุ่นเมือง รร.วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)
วงล้อภาษาสนุก อุปกรณ์ง่ายๆ ของคุณครูจากโรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้โรงเรียนที่มีปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์กลับมีผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ เป็นที่น่าพอใจ เพิ่มเติม
ครอบครัวตัวสะกด คุณครูจักรวุธ สุขผลิน รร.ชุมชนบึงบา
ชมการปูพื้นฐานเรื่องมาตราตัวสะกด โดยใช้แนวคิดการเรียนปนเล่น หรือการเรียนรู้แบบลงมือทำในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มเติม
Uncut Classrooms : เกมพิชิตมาตราตัวสะกด ตอน 1 ผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ชมชั้นเรียนแบบไม่ได้ตัดต่อของผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เพิ่มเติม
Uncut Classrooms : เกมพิชิตมาตราตัวสะกด ตอน 2 ผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
(ตอนต่อ) ชมชั้นเรียนแบบไม่ได้ตัดต่อของผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เพิ่มเติม
Uncut Classrooms : เกมพิชิตมาตราตัวสะกด ตอน 3 ผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
(ตอนต่อ) ชมชั้นเรียนแบบไม่ได้ตัดต่อของผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เพิ่มเติม
Uncut Classrooms : เกมพิชิตมาตราตัวสะกด ตอน 4 ผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
(ตอนต่อ) ชมชั้นเรียนแบบไม่ได้ตัดต่อของผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เพิ่มเติม
หน้าถัดไป>>
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv