thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 650
Rate :
 2.5
ความยาว : นาที | Online :  
     
     
     
Share |
 

คุ้มค่าทัศนาจร : อิตาลีและไอซ์แลนด์ - Worth the Trip : Italy and Iceland
การไปทัศนศึกษา เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ครั้งนี้พานักดนตรีไปรับประสบการณ์จริงจากการแสดงดนตรีต่างที่ รวมทั้ง การเดินทางไปเรียนภูมิศาสตร์ที่ ไอซ์แลนด์ เพิ่มเติม

คุ้มค่าทัศนาจร: พิพิธภัณฑ์กฎหมาย - Worth the Trip : Galleries of Justice
ความคุ้มค่า และความสนุกสนานจากจากการเรียน ที่ได้จากการเดินทางเยี่ยมชมหอกฎหมาย เพื่อสำรวจประวัติศาสตร์ของอาชญากรรม และบทลงโทษ เพิ่มเติม

 
 
การเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นสากล คือการเรียนรู้ เข้าใจ เกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากความรู้เกี่ยวกับประเทศของตัวเอง โรงเรียนอาจจะนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการเป็นสื่อการสอนในห้องเรียน หรืออาจมีการแลกเปลี่ยนหรือเชิญชวนวิทยากรจากประเทศต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนโดยตรง อาจเพิ่มความสนใจในการเรียนของผู้เรียนมากขึ้น
โดย Nui (2011-07-16 16:06:33) [แสดงความคิดเห็น]
ดูเด็กๆจะตื่นเต้นกับการมีห้องเรียนคู่ขนาน นับว่าเป็นการฝึกทักษะชีวิตด้านการสื่อสารได้อย่างดี อีกทั้งได้ประโยชน์ทั้งคู่ โดยเฉพาะกฏ 4C ที่จะทำให้การเปิดประตูสู่สากลนำมาซึ่งความสุขของทุกฝ่าย เด็กๆมีความเป็นสากลมากขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ มีการคิดมุ่งสู่อนาคตในการสนทนาของเด็กๆ ทั้งสองประเทศ ดีมากๆเลยค่ะ เห็นได้ชัดเจนว่านักเรียนมีความสุข ตั้งตารอคอยที่จะได้สื่อสารข้ามโลกัน
โดย รุจิดา สุขใส (2011-07-23 16:55:42) [แสดงความคิดเห็น]
การที่เราจะนำพาผู้เรียนให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรมและอยู่ไกลตัว เด็ก ๆ เขาอาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจ สื่อต่าง ๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเทคโนโลยีนั้นมีความจำเป็นอย่างมาก แต่การที่จะนำมาใช้นั้นครูผุ้สอนจะต้องมีความรู้ด้านนั้น ๆ ด้วย การใช้ให้ถูกวิธีจะทำให้เด็กได้รับความรู้กว้างไกล แต่ถ้าหาก ครูเองใช้เครื่องมือไม่เป็น ไม่สามารถควบคุมให้เด็กอยู่แต่ในสิ่งที่เขาควรรู้ได้ ไม่เรียนรู้ในสิ่งที่ยั่วยุต่าง ๆเทคโนโลยีจะเป็นสิ่งที่สุดยอดมากทีเดียว :tv03: :tv04: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร (2011-08-27 21:00:43) [แสดงความคิดเห็น]
เด็ก ๆมีความกระตือรือร้นในการเรียนเป็นอย่างมากและสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน ถ้าครูทุกคนสามารถสอนให้นักเรียนเกิดความต้องการเรียนเพื่อให้เกิดทักษะและสามารถนำมาประยุกต์ใชในชีวิตประจำวันได้แก้ปัญหาได้แล้วจะนำมาซึ่งความเจรญขอประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาสามารถกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้ครูทำอย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืนและถาวรโรงเรียนจะเป็นมาตรฐานสากล
โดย โกสุม ศรีคัทธะนาม (2011-10-13 15:00:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นนิทรรศการที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์สำหรับครูและนักการศึกษา ผู้ปกครองซึ่งสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพทางการสอน และการศึกษา รวมทั้งการดูแลบุตรหลานให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ เป็นคู่มือครู ทำให้ครูได้พัฒนาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นครูมืออาชีพ ผู้บริหารมืออาชีพ สามารถพัฒนาวิชาชีพให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ทัดเทียมอารยประเทศและเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
โดย กมลวรรณ เกียรัช (2011-10-13 15:26:05) [แสดงความคิดเห็น]
เรามีโครงการทั้งโรงเรียนมาตรฐานสู่สากล /โรงเรียนsister School / โรงเรียนสารพัดโครงการ ตอนนี้ก็จัดทำโรงเรียน ๕ อาชีพอีก...จึดยืนการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยอยูู่่ตรงใหนนะ...
โดย อุษณีษ์ จันทร์สุวรรณ (2011-12-09 22:05:57) [แสดงความคิดเห็น]
น่าตื่นเต้นมากเลยนะคะกับการที่นักเรียนได้เรียนรู้กับเพื่อนต่างโรงเรียนผ่านทางวีดิโอ ลิงค์ พวกเค้าต้องเตรียมคำถามในการสื่อสาร ได้เพื่อนเพิ่มมากขึ้น ได้เรียนรู้จากเพื่อนที่มีสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน ได้เรียนรู้ทัศนคติจากกันและกัน และพวกเค้าก็มีความหวังว่าพวกเค้าจะได้พบกัน เพื่อเรียนรู้ความแตกต่างที่น่าเรียนรู้ตามที่ได้คุยกัน การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในประเทศของเรา ทำแบบนี้บ้างก็น่าจะดีนะคะ เริ่มจากกลุ่มประชาคมอาเซียนก่อน และหลังจากนั้นก็ขยายสู่ประชาคมโลก
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-04-01 14:44:31) [แสดงความคิดเห็น]
สู่ความเป็นสากล - Inspirations : Going Global ในความคิดของดิฉันคิดว่าเรื่องราวของโรงเรียนคู่ขนานเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการจะนำประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน เพราะจะเป็นการทำให้เราสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ การพัฒนาทักษะ วัฒนธรรมและความรู้สึกนึกคิดของคนแต่ละประเทศแม้เราจะอยู่ไกลกัน และจะเห็นได้ว่าเมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้ว ย่อมมีความเข้าใจกัน เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน ไม่แก่งแย่งแข่งขันกัน สามารถร่วมกันพัฒนาสังคมและโลกได้ในอนาคต เรื่องราวตอนนี้จึงน่าจะเป็นแบบอย่างหรือทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งในการจัดการศึกษาของไทย
โดย พิจิกา พุ่มสวัสดิ์ (2012-04-12 23:25:37) [แสดงความคิดเห็น]
ดีทีเดียวหากประเทศไทยนำวิธีนี้มาใช่บ้าง สอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่โรงเรียนมตรฐานสากล ที่กำลังนำร่อง กันอยู่ในกลุ่มของโรงเรียนที่ศักยภาพหลาย ๆ ในประเทศไทย ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ICT ของไทยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่าประเทศใด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามประเทศ ที่แตกต่างสร้างความสนใจ และสร้างความตระหนักแก่นักเรียนได้มากทีเดียว หากมีการแลกเปลี่ยนเรียรู้กันด้วยการไปศึกษาดูงานอีก ยิ่งเป็นการเิ่พิ่มประสบการณ์ตรงแก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี ทดลองกับ ๑๐ ประเทศในกลุ่มอาเซียนก่อนก็ไก้
โดย เพ็ญประภา ปิ่นอินทร์ (2012-10-11 14:44:13) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv