thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 711
Rate :
 4
ความยาว : 13.17 นาที | Online : 2011-02-16  
    มิตรภาพพัฒนาเด็กพิเศษ อ.อุดม พรมพันธ์ใจ (ผู้อำนวยการ)  
    เมื่อเด็กเก่งต้องมาเรียนร่วมกับเด็กพิเศษ อ.อุดม พรมพันธ์ใจ (ผู้อำนวยการ) โรงเรียนเตรียมอุมศึกษาพัฒนาการ จึงใช้โครงการพี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อนมาฝึกเด็กทั้ง 2 กลุ่มพร้อมกัน ให้เด็กห้องเก่งได้ฝึกจิตอาสา ขณะที่เด็กพิเศษได้เรียนรู้สังคมและพัฒนาการด้านวิชาการไปพร้อม ๆ กัน  
     
Share |
 

ระบบการบริหารจัดการเทคนิคการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อเด็กพิเศษ รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้นแบบของการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ มีการบริหารที่สมบูรณ์แบบ มีเครื่องมือวัดสติปัญญา ในห้องแนะแนวเต็มรูปแบบที่เดียวในประเทศไทย เพิ่มเติม

ศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ ตอนที่ 1 อ.ศุภลักษณ์ มีปาน (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยเด็กพิเศษ ในการพัฒนาการเรียนศิลปะ เพิ่มเติม

Home School ทางเลือกเพื่อเด็กพิเศษ อ.อรทัย ปิยะพิเชษฐกุล (ฉบับเต็ม)
แนวทางของรร.สมถวิล ที่ร่วมกับผู้ปกครอง ทำโครงการบ้านเรียนหรือ Home School เปลี่ยนโรงเรียนเป็นบ้าน เพิ่มเติม

บูรณาการวิชาการด้วยการเล่น คุณครูเบญจรัตน์ ฮะซุ่นเฮง รร.บ้านเรียนชวนชื่น
ชมแนวทางของโรงเรียนทางเลือกที่เปิดรับนักเรียนเป็นเด็กพิเศษ 100 % โดยการใช้วิธีการบูรณาการวิชาการ ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลายรูปแบบ ยังใช้หลักการ "ถักทอทอดแห" คือการให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง ที่แตกต่างกันออกไปถึง 10 ระดับ เพิ่มเติม

เด็กพิเศษเรียนร่วมผ่านโครงงาน ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ, อ.แพรว ธรรมหรรษา, อ.ปรีชา สุวรรณเจริญ รร.อนันตา
ชมการนำแนวคิดการเรียนร่วมเต็มรูปแบบ มาใช้กับเด็กพิเศษที่โรงเรียน โดยโรงเรียนเน้นการสอนในรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพิ่มเติม

 
 
เป็นการจัดระบบการเรียนการสอนที่ดีมากเลยครับ และยังให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กพิเศษด้วย เพราะขณะนี้ยังมีน้อยมากที่จะมีการจัดการศึกษาให้กับเด็กกลุ่มนี้ได้เรียนร่วมกับเด็กปกติ
โดย ปราโมทย์ ศรีชมชื่น (2011-06-03 11:40:31) [แสดงความคิดเห็น]
กำลังจะดำเนินการกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนอยู่พอดี ได้มีโอกาสได้ชม ขอนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนให้กลุ่มเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
โดย ชไมพร ผากา (2011-06-06 19:28:27) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนได้จัดระบบการเรียนการสอนมีระบบมาก พร้อมทีจะเปิดโอกาสและพัฒนาเด็กพิเศษได้ดี ด้วยไม่มองข้างเด็กพิเศษ
โดย อัลฟรรณ์ สะบูดิง (2012-01-16 21:58:03) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv