thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 452
Rate :
 3
ความยาว : นาที | Online :  
     
     
     
Share |
 

สร้างครูปฐมวัยด้วยหลัก Brain Based Learning (เมล็ดพันธุ์ครู)
คุณสมบัติสำคัญของครูปฐมวัย จะต้องมีทักษะทางด้านอารมณ์ที่ดี มีความอ่อนโยน ละเมียดละไม ดร.นริสานันท์ จึงมุ่งพัฒนานักศึกษาปฐมวัยโดยใช้ทฤษฎี Brain Based Learning เพิ่มเติม

ใช้กิจกรรมนำการสอนภาษาไทย อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ , อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์
ปัญหาสองอย่างของการสอนภาษาไทยคือ ทัศนคติที่มองภาษาไทยน่าเบื่อ และเด็กมักขาดพื้นฐานที่ดีทางหลักภาษา เพราะมักอาศัยแต่การท่องจำเพียงอย่างเดียว เน้นการสร้างครูภาษาไทยพันธุ์ใหม่ที่ใช้ “กิจกรรมนำการเรียนรู้” ฝึกครูให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

การสร้างนิสิตปัญญาเลิศ (ครูพันธุ์ใหม่ มศว.) ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธุ์วงศ์
คณะศึกษาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร มีการจัดทำหลักสูตรให้นิสิตทุกคน มีความพร้อมด้วยการศึกษาพฤติกรรมของเด็กให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยจัดตั้ง “ศูนย์อัจฉริยภาพ” ขึ้นมา เพิ่มเติม

นำภูมิปัญญาพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ (เมล็ดพันธุ์ครู)
เปิดมุมมองใหม่ ในการพัฒนาสื่อการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ อ.วีระพงษ์ แสงชูโต จึงริเริ่มวิชาภูมิปัญญาเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเห็นคุณค่า และหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มเติม

สอนเรียนเขียนอ่านด้วย EKKE มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนพัฒนศึกษา (เมล็ดพันธุ์ครู)
ความสำคัญว่าการเรียนภาษาไทย ต้องเริ่มต้นจากขั้นหัดเรียนเขียนอ่านตั้งแต่ชั้น ป.1 เป็นพื้นฐานสำคัญ ชมเทคนิคการสอนที่เรียกว่า EKKE มี 4 ขั้นตอน ที่ครูสามารถสร้างกิจกรรมบูรณาการได้หลากหลาย เพิ่มเติม

 
 
เป็นวีดีโอที่ให้ ข้อคิดเห็นกับครูใหม่ได้ดี สำหรับนำไปปยุกต์กับการเรียนการสอนของตนเอง และให้ความสำคัญกับการนิเทศการสอน แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของครูในการเรียนการสอน
โดย น.ส. พรพิมล ดาวเลิศ วศ.โทรคมนาคม KMITL ครุศาสตร์ (2011-02-17 12:34:00) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv