thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2206
Rate :
 3.5
ความยาว : 15.23 นาที | Online : 2010-05-17  
    ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 1 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี  
    นำเสนอแนวคิด และ การบูรณาการของเด็กๆชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาตอนต้น กับการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน ตอน 1  
     
Share |
 

อ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอน การอ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก การบูรณาการคณิตศาสตร์ กับวิชาภาษาไทย เพิ่มเติม

ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 2 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี
ยังคงเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ภาคต่อ เพิ่มเติม

ICT ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คุณครูชัยณรงค์ แก้วสุก รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ชมการนำสื่อ ICT ที่หลากหลายทั้งเรื่องของ Animation, Simulation, Multimedia มาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ให้สมบูรณ์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

มัคคุเทศก์น้อย คุณครูสุวาสนา พรหมชีหมุน รร.เกาะปันหยี
เพราะเห็นว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว ชมเทคนิคการฝึกภาษาอังกฤษให้นักเรียน เพื่อเป็นมัคคุเทศก์น้อยคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การบูรณาการกับคณิตศาสตร์เพื่อเรียนรู้การบวกลบคูณหารเป็นภาษาอังกฤษในการจำหน่ายสินค้า เพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอน วัดความสูงเจดีย์ อ.อติชาต เกตตะพันธุ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศสตร์ ม.เชียงใหม่
ไปชมห้องเรียนทดลองของ อ.อติชาต เกตตะพันธ์ ได้เรียนรู้ และพบคำตอบว่า ประวัติศาสตร์กับคณิตศาสตร์ สามารถผสมผสานกัน จนเกิดการเรียนการสอนที่สนุกสนานได้อย่างไร เพิ่มเติม

 
 
เป็นกระบวนกากรบูรณาการที่สุดยอด ได้การทำงานอย่างเป็นระบบใหญ่ นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริง เชิงปฏิบัติ ได้ผลงานที่เกิดจากองค์ความรู้จริง ไม่ได้สร้างภาพให้นักเรียน
โดย Dong,Kru-Satun (2010-07-18 09:46:26) [แสดงความคิดเห็น]
นำเสนอแนวคิด และ การบูรณาการของเด็กๆชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาตอนต้น กับการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน
โดย รชารินทร์ บุญพอก kmitl telecom (2010-11-25 08:48:59) [แสดงความคิดเห็น]
ดีค่ะ..ช่วยฝึกให้เด็กๆได้รู้จักและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
โดย รัตนา ล้อมวงษ์ (2011-06-02 11:29:25) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมน่าสนใจและนักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม ดิฉันกำลังคิดว่าจะทำกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยเชื่อมโยงกับรายวิชาภาษาอังกฤษได้อย่างไร ขอบคุณค่ะที่คณะคุณครูทุกท่านกำลังปลูกฝังสิ่งที่ดีๆให้กับเด็กๆ เพื่อจะได้ตระหนักในเรื่องที่พวกเขาสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้
โดย นิรมล อ้วนไตร (2011-06-02 23:33:10) [แสดงความคิดเห็น]
น่าชมและน่าเผยแพร่ให้ชมกันมากๆเพราะจะมองข้ามไม่ได้สำหรับเด็กเล็กๆกับความรับผิดชอบดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในการที่จะให้เขาเป็นคนที่มีจิตสำนึกเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังต้องให้ความสนใจและเอาใจในการจัดหากิจกรรมที่สนุกและใกล้ตัวสามารถจับต้อง สัมผัสหรือได้ปฏิบัติเองเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองที่ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างที่ผู้ใหญ่ได้ทำเป็นแบบอย่าง..
โดย กรรณิการ์ ภัทรชื่นดำรงกุล (2011-06-03 11:40:46) [แสดงความคิดเห็น]
น่าชมและน่าเผยแพร่ให้ชมกันมากๆเพราะจะมองข้ามไม่ได้สำหรับเด็กเล็กๆกับความรับผิดชอบดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในการที่จะให้เขาเป็นคนที่มีจิตสำนึกเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังต้องให้ความสนใจและเอาใจในการจัดหากิจกรรมที่สนุกและใกล้ตัวสามารถจับต้อง สัมผัสหรือได้ปฏิบัติเองเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองที่ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างที่ผู้ใหญ่ได้ทำเป็นแบบอย่าง..
โดย กรรณิการ์ ภัทรชื่นดำรงกุล (2011-06-03 11:40:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาการหลักสูตรโดยมีสาระสอดคล้องกับท้องถิ่นชัดเจน มีการระดมสมองและวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างครูมีการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แต่ควรมีการนำหลักความพอเพียงเข้าไปปรับประยุกต์ใช้เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในขั้นการสอนเพื่อให้เด็กมีกระบวนการคิด เช่น รู้จักเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างพอประมาณคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดไม่ให้เหลือใช้เป็นขยะ(ความมีเหตุผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน) เด็กจะมีความเข้าใจมากกว่าการให้เขียนความดีลงบนไม้ไอศครีม ซึ่งเป็นจุดประสงค์ปลายทางของการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติทุกระดับชั้นส่งผลให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในระดับปฐมวัยควรคำนึงถึงศักยภาพเด็กกิจกรรมต้องปรับให้เหมาะสมกับวัย ทุกระดับถ้ามีการส่งเสริมหรือเน้น กระบวนการสร้างเจตคติ ที่สามารถสะท้อนให้เด็กเกิดความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยเชื่อมโยงจากกองขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก เป็นผลจากการขาดความตระหนักจะทำให้เด็กเกิดกระบวนการคิดและสร้างทางเลือกได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเพิ่มความรู้เรื่องการลดใช้ การนำมาใช้ใหม่ จะส่งเสริมให้เด็กมีจิตสำนึกอย่างยั่งยืนได้ค่ะ.. :tv18:
โดย เยาวนาตร อินทร์สำเภา (2011-06-03 13:55:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสิ่งที่ดีเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้การทำงานร่วมกัน เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้เด็กได้โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต
โดย วาสนา จั่นจำรัส (2011-06-06 21:01:52) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชมเชยแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของเด็ก โดยบูรณาการร่วมกับการสาระการเรียนรู้ต่างๆ อย่างน่าสนุกสนาน และน่าค้นหาตลอดการจัดกิจกรรม โดยกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กเกิดความอยากรู้ และได้เรียนรู้จากธรรมชาติรอบตัว หรือจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ทดลองทำและเล่นอย่างอิสระ เป็นการส่งเสริมจินตนาการ ทักษะ การแก้ปัญหา ตลอดจนเป็นการสร้างเจตคติที่ดีในเรื่องต่างๆ ไปพร้อมๆกัน...ดังนั้น การจัดกิจกรรม เรียนปนเล่น เป็นการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งควรนำไปประยุกต์ บูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป...
โดย มยุรี ขวบสันเทียะ (2011-06-27 21:55:07) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการบูรณาการหลักสูตรโดยมีสาระสอดคล้องกับท้องถิ่น ชัดเจน มีการระดมสมองและวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างครูมีการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แต่ควรมีการนำหลักความพอเพียงเข้าไปปรับประยุกต์ใช้เป็นหลักคิดและหลัก ปฏิบัติในขั้นการสอนเพื่อให้เด็กมีกระบวนการคิด เช่น รู้จักเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างพอประมาณคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดไม่ให้ เหลือใช้เป็นขยะ(ความมีเหตุผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน) เด็กจะมีความเข้าใจมากกว่าการให้เขียนความดีลงบนไม้ไอศครีม ซึ่งเป็นจุดประสงค์ปลายทางของการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติทุกระดับชั้นส่งผลให้เด็กได้รับ ประสบการณ์ตรงสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในระดับปฐมวัยควรคำนึงถึงศักยภาพเด็กกิจกรรมต้องปรับให้เหมาะสมกับวัย ทุกระดับถ้ามีการส่งเสริมหรือเน้น กระบวนการสร้างเจตคติ ที่สามารถสะท้อนให้เด็กเกิดความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยเชื่อมโยงจากกองขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก เป็นผลจากการขาดความตระหนักจะทำให้เด็กเกิดกระบวน
โดย อุทัย รุ่งร่มเย็น (2011-07-11 16:04:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นที่ชัดเจน มีการระดมสมองและวางแผนวิเคราะห์ร่วมกันเป็นระบบตั้งแต่ผู้อำนวยการและครูในสายชั้น ซึ่งแต่ละสายชั้นก็ไปออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กของตนเอง อย่างระดับประฐฒวัย ชอบมากๆเป็นการกำจัดขยะไปด้วยและยังได้ของประดับตกแต่งที่สวยงาม ป.1 ก็น่ารักคุณครูออกแบบกิจกรรมได้สนุกและบูรณาการกับภาษาอังกฤษจะทำให้เด็กเข้าใจและจำคำศัพท์ได้ง่ายเพราะเขาทำมากับมือ ส่วน ป.2 ใช่ย่อยแนวคิดดีมากๆเด็กกล้าแสดงออก เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก ทำกันเป็นระบบแบบนี้ผลผลิตคือเด็กมีคุณภาพแน่นอน ประสบการณ์ตรงสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แนวคิดในการนำไปประยุกต์ใช้ขอบคุณมาก จะติดตามตอน2ต่อแน่นอนค่ะ
โดย สำราญ บุญสันเทียะ (2011-07-13 14:20:52) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: ขอชื่นชมคณะครูโรงเรียนไทรใหญ่ค่ะ และขอบคุณที่ให้ความคิดที่ดี ในการสร้างบทเรียนจากขยะ ตอนนี้ที่โรงเรียนมีโครงการธนาคารขยะ ดิฉันจะนำวีดีโอชุดนี้ไปแบ่งปันให้เพื่อนครูที่โรงเรียนค่ะ ร่วมมือร่วมแรงกันสร้างวินัยให้เกิดกับสังคมเล็กๆของเรา แล้วสังคมไทยก็จะมีวินัยที่ยิ่งใหญ่ อยากให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานเห็นความสำคัญของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนค่ะ กิจกรรมไหนที่ดีมีคุณค่าก็ช่วยกันผลักดันและส่งเสริมต่อๆๆไป ให้ตกทอดไปถึงรุ่นหลัง
โดย เพียรกิจ นิมิตรดี (2011-07-15 10:08:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาการที่ดีมากค๋ะ ทุกคนมีส่วนร่วมซึ่งผู้บริหารต้องเห็นความสำคัญอย่างมากและจัดประชุมให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เสียดายที่ได้ดูช้าไปหน่อย โรงเรียนมีการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลเมื่อปีที่แล้ว ก็ค่อยๆได้เรียนรู้ จริงค่ะที่ต้องปลูกฝังจิตสำนึกนักเรียนตั้งแต่เล็กๆ หากโรงเรียนทุกโรงเรียนได้มีการปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนโดยมีการบูรณาการอย่างที่ได้ดู "ปฎิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 1" ของโรงเรียนวัดไทรใหญ่ จ.นนทบุรี จะช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างมาก ไม่ใช่เฉพาะที่โรงเรียนเท่านั้น ต่อไปจะคลุมถึงชุมชนและประเทศชาติอีกด้วย
โดย ตรัยรัตนา ฉลวยศิริเลิศ (2011-07-16 13:44:25) [แสดงความคิดเห็น]
ทุกโรงเรียนในประเทศนี้ที่อยู่ใกล้ชุมชนที่มีขยะ เยอะ ๆ ควรนำไปบูรณาการ ในกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก และทุกโรงเรียนก็ควรจะปลูกฝังจิตสำนึก ในการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่ขั้นป.1 เห็นควรให้ปลูกฝังตั้งชั้นอนุบาลเลย ครับ
โดย เรืองเดช เครือเขื่อนเพชร (2011-07-17 11:40:58) [แสดงความคิดเห็น]
จัดกิจกรรมน่าสนใจมาก ควรนำไปปรับใช้ เพราะกิจกรรมทำให้เด็กแต่ละวัยมีความรับผิดชอบ จากเรื่องใกล้ตัวทำให้มีความน่าสนใจเป็นกิจกรรมที่สนุกและใกล้ตัวสามารถจับต้องได้ทำกันเป็นระบบแบบนี้ผลผลิตคือเด็กมีคุณภาพแน่นอน ประสบการณ์ตรงสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จะนำแนวคิดนี้ไปใช้ในห้องเรียนเพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม จะเป็นประโยชน์กับชุมชน เพราะนักเรียนอยู่ในชุมชน ดังนั้นกิจกรรมนี้มีประโยชน์มหาสาศ
โดย สุภารัตน์ ชาวใต้ (2011-07-26 20:35:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเป็นประโยชน์กับทุกคน เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชนและยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ และส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้เรียนในเรื่องการคัดแยกขยะ ที่ถูกต้องและเหมาะสม สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง โดยเฉพาะเรื่องการนำเศษวัสดุกลับมาใช้ใหม่
โดย อุไร พรมบุตร (2011-08-03 22:18:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถบูรณาการได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ภายใต้ Them ของเรื่องเดียวกันคือเรื่อง ปฏิบัติการภูเขาขยะ ครูทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ลงสู่การพัฒนาผู้เรียน แสดงให้เห็นความสามัคคีของคณะครูที่ก้าวไปด้วยกัน มีหัวใจเดียวกัน ที่จะปลูกฝังเด็กๆในจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ การสร้างชิ้นงานผ่านขยะ นักเรียนเกิดทักษะทั้งในด้านวิชาการและทักษะชีวิต รวมถึงการมีจิตสาธารณะ เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข...ขอชืนชมค่ะ...:)
โดย ครูเทียนน้อย (2011-08-11 19:34:43) [แสดงความคิดเห็น]
ขอแสดงความชื่นชมกับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนวัดไทรใหญ่ ที่ได้จัดกิจกรรมนี้นำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เด็กๆไม่รูู้้สึกเบื่อเลย ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืน คงทน เกิดทักษะทั้งในด้านวิชาการและทักษะชีวิต และประการสำคัญคือการมีจิตสาธารณะ เนื่องจากขณะนี้ประเทศของเราต้องการประชาชนที่มีคุณภาพในอนาคต ดังนั้นกิจกรรมดังกล่าวเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การลดโลกร้อนอีกด้วย
โดย ณพรัช จรรย์ศุภรินทร์ (2011-08-15 13:41:35) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนเรื่องขยะที่มีประโยชน์
ปฏิบัติการภูเขาขยะ รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี เป็การนำเสนอแนวคิด และ การบูรณาการของเด็กๆชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาตอนต้น กับการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน เป็นหลักสูตรท้องถิ่น ที่นับว่าเป็นปัญหาใกล้ตัวที่สามารถแก้ได้ เพราะเป็นการปลูกจิตสำนึกรู้จักว่าทำอย่างไรให้ปัญหาขยะในโรงเรียนน้อยลง การนำของเก่ากลับมาใช้ซ้ำอีก ถ้าเราปลูกจิตสำนึกตั้งแต่อนุบาลให้รู้จักแยกขยะก่อนทิ้ง นักเรียนแก้ปัญหาทำอย่างไรให้ขยะลดลง เด็กสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาระดับชั้นสูงขึ้นไปได้
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย รัตนา พุฒบานเย็น (2011-08-20 20:16:47) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้การจัดการขยะที่มีประโยชน์ บูรณาการแบบสหวิทยาการได้ดีมาก แก้ปัญหาจากการเรียนรู้ของนักเรียนทุกระดับชั้น ถือว่าทำได้ดีมากนะครับ จะนำไปเป็นแนวทางในการจัดการขยะภายในบริเวรโรงเรียนต่อไป เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับขยะมากเหมือนกัน แต่นักเรียนช่วยกันเก็บดี แต่วิธีการกำจัดยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรใช้วิธีการเผา แต่มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของช่างครุภัณฑ์เท่านั้น ที่ผ่านมาโรงเรียนก็มีการทำโครงการจิตอาสาแยกขยะรีไซเคิลแต่ที่เหลือก็เผา
โดย สมคิด บานเย็น (2011-08-21 13:31:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนที่ดีอีกวิธีหนึ่ง และมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากเนื่องปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับขยะที่มีอยู่ในประเทศไทยจำนวนมาก แต่สามารถจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับขยะแต่ละชนิด การคัดแยกขยะ และนำขยะบางชนิดนั้นมาประดิษฐ์เป็นของเล่น ของใช้ต่างๆมากมาย พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นมีการฝึกให้ผู้เรียนระดมสมองและคิดวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างครูมีการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แต่ควรมีการนำหลักความพอเพียงเข้าไปปรับประยุกต์ใช้เป็นหลักการคิดและหลักการปฏิบัติในขั้นการการเรียนรู้เพื่อให้เด็กมีกระบวนการคิด เช่น รู้จักเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างพอประมาณคำนึงถึงประโยชน์อันสูงสุดไม่ให้เหลือใช้เป็นขยะ(นั่นคือ ความมีเหตุผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน) เด็กจะมีความเข้าใจมากกว่าการให้เขียนความดีลงบนไม้ไอศครีม ซึ่งเป็นจุดประสงค์ปลายทางของการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติทุกระดับชั้นส่งผลให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในระดับปฐมวัยควรคำนึงถึงศักยภาพเด็กกิจกรรมต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน ทุกระดับถ้ามีการส่งเสริมหรือเน้น กระบวนการสร้างเจตคติ ที่สามารถสะท้อนให้เด็กเกิดความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยเชื่อมโยงจากกองขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก เป็นผลจากการขาดความตระหนักจะทำให้เด็กเกิดกระบวนการคิดและสร้างทางเลือกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งเพิ่มความรู้เรื่องการลดใช้ การนำมาใช้ใหม่ จะส่งเสริมให้เด็กมีจิตสำนึกที่ดีต่อไป :tv15:
โดย ขจรศักดิ์ ธังดิน (2011-08-29 09:44:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจอย่างมาก มีการบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มสาระต่าง ๆ และยังเป็นการบูรณาการกับความต้องการของท้องถิ่นที่เกี่ยวกับปัญหาของขยะ นำมาซี่งการแก้ปัญหาขยะในท้องถิ่นอย่างจริงจัง ทำให้เกิดการเรียนรู้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติทำให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง ส่งผลให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืนกับตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง
โดย กรวรรณ อุทัยเรือง (2011-10-12 17:24:23) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ดิฉันได้ดูวิดีโอ ปฏิบัติการภูเขาขยะ ของ รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี เป็นการนำเสนอแนวคิดในการกำจัดขยะที่ดีมาก ๆ ที่ได้สอนแบบการบูรณาการของเด็กๆชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาตอนต้น กับการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งคุณครูโรงเรียนนี้สามารถเอาขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เอาขยะมาสร้างเป็นการ์ตูน เอาขยะมาทำสื่อการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนได้คิด เรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง และสามารถบูรณาการได้หลายวิชา เป็นตัวอย่างการเรียนการสอนที่ดีมาก ๆ ค่ะ
โดย ธนวรรณ คงนาค (2011-10-13 12:36:03) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวีดิโอของรร.วัดไทรใหญ่ ขอชื่นชมค่ะเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์มากเลยค่ะ เป็นจัดกิจกรรมแบบบรูณากับการสอนในวิชาต่างๆ เด็กๆได้ความรู้ด้วย ลดปริมาณขยะด้วยเป็นการสร้างวินัยเรื่องไม่ทิ้งขยะไม่ถูกที่ เป็นการนำขยะมาพัฒนาเป็นสิ่งของ เป็นของเล่น เป็นรูปสัตว์ต่างๆ ทำให้ได้ความรู้เรื่องคำศัพท์ภาษอังกฤษ สามารถผูกเป็นเรื่องนิทาน เป็นตัวประกอบแสดงประกอบเพลง เป็นการเรียนการสอนที่นักเรียนสนุก ชอบ ไม่เบื่อ เป็นการให้ความรู้นักเรียนโดยที่นักเรียนชอบไม่เบื่อ..เด็กสามารถนำเรื่องราวต่างๆที่ได้รับไปเล่าให้บุคคลในครอบครัวฟังเป็นการสร้างความผูกพันธ์ในครอบครัวเพราะมีเรื่องคุยกันและการเสนอความคิดเห็น หรือชมเสริมกำลังใจให้นักเรียนตัวน้อย ฝึกเด็กคิดและสื่อสารได้ ผ่านสมรรถนะของผู้เรียนอีกด้าน ..ท้ายนี้ขอชมค่ะว่าดีมาก..โรงเรียนอื่นที่ไม่เหมาะในการจัดกิจกรรมนี้ก็ควรนำวิดิโอนี้ให้โรงเรียนที่ขาดแคลนครู..เพื่อช่วยสอนได้ค่ะ ช่วยแนะกิจกรรมให้นักเรียนนำไปพํฒนาชิ้นงานของตนเองได้ด้วย ขอบคุณค่ะ โดยครูสิริวรรณ ตั้งแสงสุวรรณ โรงเรียนอู่ทอง สุพรรณบุรี
โดย สิริวรรณ ตั้งแสงสุวรรณ (2011-10-26 22:08:53) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมทั้งโรงเรียน องค์กรใดสามัคคี ผู้นำไม่อยู่บนหิ้ง ที่นั้นเจริญ!!! :tv15:
โดย ทวีศักดิ์ ภู่ชัย (2011-10-27 08:58:15) [แสดงความคิดเห็น]
จากการศึกษาวีดิทัศน์เรื่อง ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 1 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี ซึ่งนำเสนอแนวคิด และ การบูรณาการของเด็กๆชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาตอนต้น กับการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน ในตอนที่ 1 มีความเห็นว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจอย่างมาก มีการบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มสาระต่าง ๆ และยังเป็นการบูรณาการกับความต้องการของท้องถิ่นที่เกี่ยวกับปัญหาของขยะ นำมาซี่งการแก้ปัญหาขยะในท้องถิ่นอย่างจริงจัง ทำให้เกิดการเรียนรู้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนที่ดีอีกวิธีหนึ่ง และมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากเนื่องปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับขยะที่มีอยู่ในประเทศไทยจำนวนมาก แต่สามารถจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับขยะแต่ละชนิด การคัดแยกขยะ และนำขยะบางชนิดนั้นมาประดิษฐ์เป็นของเล่น ของใช้ต่างๆมากมาย พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นมีการฝึกให้ผู้เรียนระดมสมองและคิดวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างครูมีการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แต่ควรมีการนำหลักความพอเพียงเข้าไปปรับประยุกต์ใช้เป็นหลักการคิดและหลักการปฏิบัติในขั้นการการเรียนรู้เพื่อให้เด็กมีกระบวนการคิด เช่น รู้จักเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างพอประมาณคำนึงถึงประโยชน์อันสูงสุดไม่ให้เหลือใช้เป็นขยะ ความเข้าใจมากกว่าการให้เขียนความดีลงบนไม้ไอศครีม ซึ่งเป็นจุดประสงค์ปลายทางของการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติทุกระดับชั้นส่งผลให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในระดับปฐมวัยควรคำนึงถึงศักยภาพเด็กกิจกรรมต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน ทุกระดับถ้ามีการส่งเสริมหรือเน้น กระบวนการสร้างเจตคติ ที่สามารถสะท้อนให้เด็กเกิดความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยเชื่อมโยงจากกองขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก เจตคติ ที่สามารถสะท้อนให้เด็กเกิดความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยเชื่อมโยงจากกองขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก เป็นผลจากการขาดความตระหนักจะทำให้เด็กเกิดกระบวนการคิดและสร้างทางเลือกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งการจัดกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติทำให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง ส่งผลให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืนกับตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง
โดย กัญจนณัฐ ปัญญาลิขิตกุล (2011-11-08 07:58:09) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับชั้นปฐมวัยได้ลงพื้นที่จริงเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ นักเรียนได้เห็นสภาพที่แท้จริง เกิดทักษะการแก้ปัญหา และปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ชัดเจน เป็นการบูรณาการที่ดี สามารถนำผลการศึกษามาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานได้เป็นที่เข้าใจ สื่อความหมายได้ชัดเจน ถือว่าเทคนิคการสอนแบบนี้น่าชมเชยและเป็นแบบอย่างที่ดี
โดย อลิสรา จันทราช (2011-11-22 10:38:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมาก สอนให้นักเรียนรู้จักนำส่งที่ใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์ใหม่ เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและขจัดขยะไปด้วย นักเรียนไก้ปฏิบัติจริงเป็นการสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนเรียนรู้ถึงผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม เด็ดจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า ถ้าครูทุกคนสามารถส่งเสริมและนำกิจกรรมนี้ไปใช้ เชื่อว่าสภาพแวดล้อมในโรงเรียนคงจะดี ไม่มีมลภาวะจากขยะ วิธีนี้คงเป็นทางเลือกหนึ่งของครูที่จะนำไปใช้ในโรงเรียนของตนเอง
โดย เลขา อนันต์ (2011-11-25 11:52:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสิ่งที่ดีเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ขอชื่นชมค่ะเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์มากเลยค่ะ เป็นจัดกิจกรรมแบบบรูณากับการสอนในวิชาต่างๆ เด็กๆได้ความรู้ด้วย ลดปริมาณขยะด้วยเป็นการสร้างวินัยเรื่องไม่ทิ้งขยะไม่ถูกที่ อีกทั้งยังทำให้เด็กได้มีรายได้เล็กๆน้อยๆด้วย
โดย วรรณา ถิ่นเขาต่อ (2011-11-25 14:11:26) [แสดงความคิดเห็น]
วีดิทัศน์เรื่อง ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 1 รร.วัดไทรใหญ่ เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระ ซี่งทำเป็นระบบโรงเรียนทำให้ครูทุกคนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมเต็มรูปแบบ สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้คือการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ถ้าจะให้นักเรียนเกิดการเรียนรูัในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนและบูรณาการกับวิถีชีวิตแบบพอเพียง น่าจะให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของการลดขยะไม่สร้างขยะเพิ่มขึ้นในกิจกรรมชีวิตประจำวัน หรือการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดก็จะดีค่ะ
โดย กิ่งดาว ปัญญา (2012-01-07 23:19:10) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กได้รู้จักเกี่ยวกับความสะอาดในโรงเรียนและชุมชนได้รู้จักวิธีของการแยกขยะและสามารถเอาขยะมาเป็นของใช้ได้
โดย อุสมานี ดอเล๊าะ (2012-01-14 21:30:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เเละสามารถมาประดิษฐ์จากของเหลือใช้ทำเป็นสิ่งใหม่ๆได้จากของเหลือใช้ได้
โดย สานียะ ดือรามะ (2012-01-16 18:52:05) [แสดงความคิดเห็น]
ขอแสดงความชื่นชมกับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนวัดไทรใหญ่ ที่จัดทำหลักสูตรการกำจัดขยะ เป็นการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นที่ชัดเจน มีการระดมสมองและวางแผนวิเคราะห์ร่วมกันเป็นระบบตั้งแต่ผู้อำนวยการและครูในสายชั้น ซึ่งแต่ละสายชั้นก็ไปออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กของตนเอง อย่างระดับปฐมวัย ชอบมากๆเป็นการกำจัดขยะไปด้วยและยังได้ของประดับตกแต่งที่สวยงาม น่ารัก คุณครู ป.1 ออกแบบกิจกรรมได้สนุกและบูรณาการกับภาษาอังกฤษจะทำให้เด็กเข้าใจและจำคำศัพท์ได้ง่ายเพราะเขาทำมากับมือ ส่วน ป.2 ใช่ย่อยแนวคิดดีมากๆเด็กกล้าแสดงออก เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก ทำกันเป็นระบบแบบนี้ผลผลิตคือเด็กมีคุณภาพแน่นอน ประสบการณ์ตรงสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แนวคิดในการนำไปประยุกต์ใช้ขอบคุณมาก จะนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
โดย จันทร์ทิพย์ บัวเคน (2012-01-17 18:23:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่เข้ากับยุคสมัยเป็นอย่างดี ผู้เรียนได้ใช้เลลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองผู้อื่นและท่สำคัญต่อโลกเพราะการนำขยะมาใช้ใหม่นั้นเป็นการช่วยลดโลกร้อนเป็นอย่างดี กิจกรรมนี้ช่วยให้เด็กเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ทดทนและอดออม โตขึ้นเด็กกลุ่มนี้รับรองว่าไม่อดตาย จากภาพวิดิโอที่ได้รับชมหน้าตาเด็กดูมีความสุขจากกิจกรรมที่ทำเป็นอย่างมาก การท่ได้ทำสิ่งท่ตนเองรักหรือชอบก็จะทำให้มีความสุขได้ นับเป็นกิจกรรมท่น่าสนับสนุนและเผยแพร่ต่อไป
โดย ทศวรรษ ทุนร่องช้าง (2012-01-27 20:49:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมมาก ส่งเสริมให้เด็กดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและเด็กเกิดความรับผิดชอบร่วมกัน นำขยะกลับไปรีไซเคิลใหม่ ประหยัดและคุ้มค่ามาก โรงเรียนกำลังจะดำเนินการจัดทำขยะรีไซเคิลอยู่ ได้แนวคิดจากกิจกรรมนี้ไปประยุคใช้ในโรงเรียนได้ ขอขอบคุณคณะครูและเด็กๆนักเรียนทุกคนนะคะ
โดย สายหยุด จิราวัสน์ (2012-02-10 11:13:49) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:ขอชื่นชมกับการบูรณาการความคิดในรูปแบบของการอนุรักษ์ และการดำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นการปลูกฝังตั้งแต่ในระดับปฐมวัย เชื่อได้ว่าถ้ามีการทำกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆตลอดเวลาจะทำให้เด็กปฐมวัยในวันนี้เป็นคนที่ใส่ใจธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจากกระบวนการการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ ผมขอชื่นชมแนวคิดในการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการที่ช่วยในการส่งเสริมและปลูกฝังเด็กๆไปในตัว สมควรที่จะได้รับการเผยแพร่ต่อๆไปเพื่อเด็กและสิ่งแวดล้อมที่ดีในวันข้างหน้า ขอยกนิ้วให้เลยครับ :tv15: :tv18:
โดย ภราดร บัวปอน (2012-02-22 14:39:10) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมผู้บริหารและคณะครูตลอดจนถึงนักเรียนของโรงเรียนไทรใหญ่ วีดิโอชุดนี้สามารถนำมาเติมเต็มโครงการธนาคารขยะของโรงเรียนผมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นผมจะนำไปขยายผลให้คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนผม ในความคิดของผมจากวีดิโอชุดนี้สอดโครงกับจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาก เพราะนักเรียนร่วมอยู่ในกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบและคิดว่ายังสามารถต่อยอดไปสู่การเรียนในสาระต่างๆอีกมากมาย ครับ
โดย เมธี วัฒนสิงห์ (2012-02-28 12:43:56) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาเกี่ยวกับขยะที่มีอยู่ในประเทศไทยจำนวนมาก แต่สามารถจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับขยะแต่ละชนิด การคัดแยกขยะ และนำขยะบางชนิดนั้นมาประดิษฐ์เป็นของเล่น ของใช้ต่างๆมากมาย พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีมีความพอเพียงความมีเหตุผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน เด็กจะมีความเข้าใจมากกว่าการให้เขียนความดีลงบนไม้ไอศครีม ซึ่งเป็นจุดประสงค์ปลายทางของการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติทุกระดับชั้นส่งผลให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในระดับปฐมวัยควรคำนึงถึงศักยภาพเด็กกิจกรรมต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน ทุกระดับถ้ามีการส่งเสริมหรือเน้น กระบวนการสร้างเจตคติ ที่สามารถสะท้อนให้เด็กเกิดความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยเชื่อมโยงจากกองขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก เป็นผลจากการขาดความตระหนักจะทำให้เด็กเกิดกระบวนการคิดและสร้างทางเลือกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
จัดกิจกรรมแบบบรูณากับการสอนในวิชาต่างๆ เด็กๆได้ความรู้ด้วย ลดปริมาณขยะด้วยเป็นการสร้างวินัยเรื่องไม่ทิ้งขยะไม่ถูกที่ เป็นการนำขยะมาพัฒนาเป็นสิ่งของ เป็นของเล่น เป็นรูปสัตว์ต่างๆ ทำให้ได้ความรู้เรื่องคำศัพท์ภาษอังกฤษ สามารถผูกเป็นเรื่องนิทาน เป็นตัวประกอบแสดงประกอบเพลง เป็นการเรียนการสอนที่นักเรียนสนุก ชอบ ไม่เบื่อ เป็นการให้ความรู้นักเรียนโดยที่นักเรียนชอบไม่เบื่อ
โดย สุบรรณ สิงห์คาร (2012-03-01 20:44:44) [แสดงความคิดเห็น]
ขยะ เป็นปัญาของทุกสังคม ยิ่งโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้แหล่งทิ้งขยะจะได้รับผลกระทบหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นส่งกลิ่นเหม็นรบกวน มีสารเคมีตกค้าง รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคอีกด้วย ขอชื่นชมโรงเรียน รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี ที่ได้จัดหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ การนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่นนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่น ของใช้ ต่างๆมากมาย พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นมีการฝึกให้ผู้เรียนระดมสมองและคิดวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างครูมีการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เช่น รู้จักเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างพอประมาณ คำนึงถึงประโยชน์อันสูงสุดไม่ให้เหลือใช้เป็นขยะ ซึ่งเป็นต้นเหตุของปํญหาต่างๆตามมา
โดย คะนอง วิเท่ห์ (2012-03-03 06:01:42) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆเหมาะสำหรับเยาวชนอยากใมรายการแบบนี้ไปเรื่อยๆและเมาะกับครูที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกลเพราะเรามีการถ่ายทอด/24ชั่วโมงตามเวลามี่เหมาะสมเราสามารถที่เลือกเวลาที่เหมาะสมกับครูได้มีเวลาที่ศึกษาหาความรู้ได้ตลอดที่อยากจะค้นหาสำหรับโครงการโทรทัศน์ครูอยากให้มีการพัฒนาเกี่ยวกับรูปแบบหลายๆแบบอาทิเรื่องเยวกับการดำเนินชีวิตของเด็กนักเรียนที่ประสบความสำเร็จในการเรียนการสอน
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-03-08 12:53:46) [แสดงความคิดเห็น]
ขอแสดงความชื่นชมกับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนวัดไทรใหญ่ ที่จัดทำหลักสูตรการกำจัดขยะ เป็นการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นที่ชัดเจน มีการระดมสมองและวางแผนวิเคราะห์ร่วมกันเป็นระบบตั้งแต่ผู้อำนวยการและครูในสายชั้น ซึ่งแต่ละสายชั้นก็ไปออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กของตนเอง อย่างระดับปฐมวัย ชอบมากๆเป็นการกำจัดขยะไปด้วยและยังได้ของประดับตกแต่งที่สวยงาม น่ารัก คุณครู ป.1 ออกแบบกิจกรรมได้สนุกและบูรณาการกับภาษาอังกฤษจะทำให้เด็กเข้าใจและจำคำศัพท์ได้ง่ายเพราะเขาทำมากับมือ ส่วน ป.2 ใช่ย่อยแนวคิดดีมากๆเด็กกล้าแสดงออก เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก ทำกันเป็นระบบแบบนี้ผลผลิตคือเด็กมีคุณภาพแน่นอน ประสบการณ์ตรงสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แนวคิดในการนำไปประยุกต์ใช้ขอบคุณมาก จะนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน :tv18: :tv17:
โดย สมจิตร์ ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-03-23 20:41:16) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันขยะมีมากในโลกเราควรที่จะปลูกฝังในนักเรียนลดขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
โดย ดนิตา วันสว่าง (2012-03-27 10:29:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่เข้ากับยุคสมัยเป็นอย่างดี ผู้เรียนได้ใช้เลลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองผู้อื่นและท่สำคัญต่อโลกเพราะการนำขยะมาใช้ใหม่นั้นเป็นการช่วยลดโลกร้อนเป็นอย่างดี กิจกรรมนี้ช่วยให้เด็กเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ทดทนและอดออม โตขึ้นเด็กกลุ่มนี้รับรองว่าไม่อดตาย จากภาพวิดิโอที่ได้รับชมหน้าตาเด็กดูมีความสุขจากกิจกรรมที่ทำเป็นอย่างมาก การท่ได้ทำสิ่งท่ตนเองรักหรือชอบก็จะทำให้มีความสุขได้ นับเป็นกิจกรรมท่น่าสนับสนุนและเผยแพร่ต่อไป..ขอบคุณครับ
โดย อัศวิน บุตรดี (2012-03-30 18:15:40) [แสดงความคิดเห็น]
ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 1 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี
นำเสนอแนวคิด และ การบูรณาการของเด็กๆชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาตอนต้น กับการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน ตอน 1 น่าชื่นชม เป็นการจัดกิจกรรมที่เข้ากับยุคสมัยเป็นอย่างดี ผู้เรียนได้ใช้เลลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองผู้อื่นและท่สำคัญต่อโลกเพราะการนำขยะมาใช้ใหม่นั้นเป็นการช่วยลดโลกร้อนเป็นอย่างดี กิจกรรมนี้ช่วยให้เด็กเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ทดทนและอดออม โตขึ้นเด็กกลุ่มนี้รับรองว่าไม่อดตาย จากภาพวิดิโอที่ได้รับชมหน้าตาเด็กดูมีความสุขจากกิจกรรมที่ทำเป็นอย่างมากเป็นกระบวนกากรบูรณาการที่สุดยอด ได้การทำงานอย่างเป็นระบบใหญ่ นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริง เชิงปฏิบัติ ได้ผลงานที่เกิดจากองค์ความรู้จริง ไม่ได้สร้างภาพให้นักเรียน การท่ได้ทำสิ่งท่ตนเองรักหรือชอบก็จะทำให้มีความสุขได้ นับเป็นกิจกรรมท่น่าสนับสนุนและเผยแพร่ต่อไป..ขอบคุณค่ะ
โดย เตรียมจิต คำเต็ม (2012-04-04 15:22:58) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการบูรณาการหลักสูตรโดยมีสาระสอดคล้องกับท้องถิ่น ชัดเจน มีการระดมสมองและวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างครูมีการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติในขั้นการสอนเพื่อให้เด็กมีกระบวนการคิด เช่น รู้จักเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างพอประมาณคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดไม่ให้ เหลือใช้เป็นขยะ การจัดกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติทุกระดับชั้นส่งผลให้เด็กได้รับ ประสบการณ์ตรงสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในระดับปฐมวัยควรคำนึงถึงศักยภาพเด็กกิจกรรมต้องปรับให้เหมาะสมกับวัย ทุกระดับถ้ามีการส่งเสริมหรือเน้น กระบวนการสร้างเจตคติ ที่สามารถสะท้อนให้เด็กเกิดความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยเชื่อมโยงจากกองขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก เป็นผลจากการขาดความตระหนักจะทำให้เด็กเกิดกระบวน :tv02:
โดย สมพิศ คัดทะจันทร์ (2012-04-07 14:28:23) [แสดงความคิดเห็น]
นับว่าเป็นกิจกรรมการบูรณาการที่ยอดเยี่ยม สามารถบูรณาการได้ครบทั้ง 8 กล่มสาระ โดยจัดกิจกรรมที่อยู่ใกล้ตัว และเป็นปัญหาเร่งด่วน ที่สังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ต้องแก้ไขเร่งด่วน ขอชื่นชมว่า โรงเรียนวัดไทรใหญ่ได้นำเอาวิกฤตของปัญหา ที่เกี่ยวกับขยะ มูลฝอย ที่สร้างปัญหา ให้แก่ สังคมโลกก็ว่าได้ โดยเน้นการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ตั้งแต่เด็กนักเรียนในชั้นประถม เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีจิตสำนึกในการ
อนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่า ของขยะมูลฝอย ที่ไม่มีค่า นำมาเพิ่มมูลค่า และสรอดแทรกในการจัดกิจกรรม ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนมีส่วนร่วม ช่วยคิด ช่วยทำ โดยมีครูคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ขอชมว่า "เยี่ยมมาก"
โดย กัลยา ใจเย็น (2012-04-12 17:13:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นที่ชัดเจนโดยใช้การบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นให้มีความเชื่อมโยงเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนและได้มีการให้ผู้เรียนได้มีการระดมสมองและวางแผนวิเคราะห์ร่วมกันเป็นระบบเป็นการจัดกิจกรรมที่เข้ากับยุคสมัยเป็นอย่างดีกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่มีความเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อเขตรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและแบบนี้ช่วยให้เด็กเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ทดทนและอดออม และมีความตระหนักในการรับผิดชอบต่อชุมชนและต่อสังคมดังนั้นกิจกรรมนี้มีประโยชน์อย่างมาก
โดย จิราพร ขำสุด (2012-04-12 20:26:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีมาก ได้แนวคิดในการนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนที่สอนในวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม แต่เป็นนักเรียนชั้น ปวช. ซึ่งคงจะต้องประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับนักเรียนโต ซึ่งปัจจุบันพบว่านักเรียนเหล่านี้ขาดจิตสำนึกในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งไม่ค่อยมีวัฒนธรรมในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งผมพบเห็นบ่อยมากที่เห็นคนในรถยนต์ที่วิ่งอยู้ข้างหน้าทิ้งเปลือกผลไม้ ถุงพลาสติกลงจากรถยนต์ ผมคงต้องพยายามปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนให้ได้ เพื่อโลกของเราครับช่วยกัน
โดย สมพร กิตตินานนท์ (2012-04-17 16:58:05) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการในรูแบบของการบูรณาการหรือการจัดการเป็นไปตามระบบของท้องถิ่นแนวความคิดในการจัดรูปแบบนี้จะเชื่อมโยงให้เข้ากับชมชนทำให้ผู้เรียนรู้จักการใช้วัสดุอุปกรณ์ท่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นของตนเองนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเป็นการระดมสมองและรู้จักการวางแผนและร่วมมือกันทำอย่างเป็นระบบซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับเด็กเล็กและเด็กโตซึ่งในปัจุบันจะพบว่านักเรียนยังขาดจิตสำนึกในการรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นน้อยมากโดยเฉพาะในเรื่องการรู้จักรับผิดชอบต่อชุมชนของตนเองซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มาก
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-04-18 10:04:17) [แสดงความคิดเห็น]
"ขยะ" สื่อที่โรงเรียนใช้พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดหมายหลักสูตรข้อ5(มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข) และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.4ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำไปสู่หลักสูตรท้องถิ่นและเมื่อทุกฝ่ายร่วมกันกำหนดทิศทางจะพัฒนานักเรียนได้ตามวัยและหลากหลาย
โดย ณฐวรรณ สิงห์หร่าย (2012-04-19 12:45:29) [แสดงความคิดเห็น]
ขยะ ไม่ใช่สิ่งไม่มีค่าเสมอไป หากแต่เป็นความคิดของคนที่ไม่รู้จักคุณค่าของขยะเท่านั้นที่กล่าวว่าไม่มีประโยชน์ จากการชมวีดีทัศน์ ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ ๑ ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชดำรัส ปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" โดยโรงเรียไทยน้อย ได้นำมาบูรณาการใช้กับนักเรียนทุกชั้นปีตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล ที่ให้ร่วมกันทำกิจกรรม แยกขยะ ทิ้งขยะให้เป็นที่ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ สร้างหุ่นยนต์จากขยะ เป็นการหลอมรวม สาระวิชาศิลปะ กับวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ทำไม้ไอศครีม เพื่อเขียนความในใจถวายต่อในหลวง ซึ่งเป็นแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการเรียนการสอนของดิฉันค่ะ ต้องขอขอบคุณสาระดี ๆ แบบนี้ค่ะ
โดย สุรางค์ แซ่โก (2012-04-19 22:16:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีที่เด็กลงมือปฏิบัติได้ นำไปใช้ได้จริง เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นหการปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักการแยกขยะ ทิ้งขยะให้เป็นที่ และนำสิ่งที่ใช้ได้นำมารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์
โดย บุญตา ฤาชา (2012-04-24 15:42:57) [แสดงความคิดเห็น]
ชาปฏิบัติการภูเขขยะทั้งตอน 1 และตอน 2 ได้แนวคิดที่จะนำไปใช้ปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กได้ดี เพราะในแต่ละวันทุกบ้านทุกที่จะมีขยะมากมาย ถ้าสามารถสอนเด็กให้เห็นคุณค่าของขยะ และเห็นโทษของขยะ แต่เราทุกคน หลีกหนีไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ การที่จะช่วยลดขยะจึงอยู่ที่การเกิดจิตสำนึกที่ดี เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากที่มีการจัดทำเ็นหลักสูตรท้องถิ่น เป็นแนวความคิดที่ดีที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับชุมชน และสามารถนำไปใช้ได้จริง
โดย ลัดดาวัลย์ อานุภาพสโมสร (2012-04-25 21:00:47) [แสดงความคิดเห็น]
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรู้จักกำจัดขยะ การวางแผนเพื่อสร้างจิตสำนึก ควรเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย นับว่าการปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 1 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี ที่
นำเสนอแนวคิด และ การบูรณาการของเด็กๆชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาตอนต้น กับการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน
ตอนท่ 1 นี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเหมาะแก่การแสดงความชื่นชมยกย่องและนำไปเป็นแบบอย่างได้อย่างดีทีเดียว แต่ก่อนจะถึงเด็กๆก็ต้องดูบุคลากรที่เกี่ยวข้องท่านพร้อมหรือยังท่จะปฏิบัติการเพื่อส่วนรวมเช่นนี้
โดย ยศพล (2012-04-26 14:59:44) [แสดงความคิดเห็น]
ขอแสดงความชื่นชมกับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนวัดไทรใหญ่ ที่คิดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆได้อย่างเหมาะสม สนุกสนาน สอดคล้องกับท้องถิ่นได้ชัดเจนมีการระดมสมองและวางแผนการทำงานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งแต่ละชั้นก็ออกแบบกิจกรรมการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนของตนเอง เป็นประสบการณ์ตรงสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนักเรียนได้ปฏิบัติจริง เป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กแล้วจะนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนต่อไป ขอขอบคุณมากๆ ค่ะ
โดย ทวีพร วงษ์แหวน (2012-04-28 20:23:39) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่องปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 1 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี ที่ทางโรงเรียนได้นำเสนอแนวคิดและบูรณาการการสอนให้กับเด็กในชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาศึกาาปีที่ 1-2 กับการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมในการจัดการขยะในชุมชนนั้นขอชื่นชมกับวิธีการบริหารจัดการของโรงเรียนว่าทำได้ดีมาก ทั้งเป็นการพัฒนาด้านการเรียนการสอนแบบบูรณาการ จัดกิจกรรมที่เน้นเด็กเป็นสำคัญแล้ว ยังเป็นการช่วยปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กในทุกเรื่อง เช่น การนำของที่ไม่มีค่ามาทำให้เกิดประโยชน์ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การส่วนรักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ผู้รับชมทุกท่านน่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและการช่วยเหลือชุมชนและสังคมให้เกิดประโยชน์เช่นนี้ต่อไป
โดย พิจิกา พุ่มสวัสดิ์ (2012-05-01 18:47:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้เรียนรู้ที่ดีมากและเป็นการบูรณากา รร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆได้อย่างเหมาะสม..ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สีงคมศึกษา..อื่นๆที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น..อีกทั้งยังเป็นปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ..ตั้งแต่เด็กๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทีการระดมสมองวางแผนการทำงานร่วมกันอย่างสามัคคีเป็นระบบ ได้ความรู้และเกิดความสนุกสนานขณะที่เรียน..ทำให้ผู้เรียนมีศักยภาพในเรื่องนั้นๆมากขึ้น :tv18:
โดย นารีทิพย์ อูมา (2012-05-07 17:27:10) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชม คณะครู ผู้บริหารโรงเรียน รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี ที่เริ่มต้น คิดและลงมือ พัฒนาชุมชน ไทรน้อย โดยนำเสนอแนวคิด และบูรณาการให้กับเด็ก โดยให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการกำจัดขยะ ทำให้นักเรียนได้มีจิตสำนึกที่ดี ต่อสังคม
และให้นักเรียนประดิษฐ์สิ่งของจากของเหลือใช้ หรือจากเศษวัสดุธรรมชาติ เช่น การแปรรูปผักตบชวา และประดิษฐ์สิ่งของจากของเหลือใช้ โดยการบูรณาการกับกลุ่มสาระต่างๆ ทั้ง 8 สาระ
ถือว่า เป็นแนวคิดที่ดีมากเลยครับ
โดย คนิษฐ์ ทองแจ่ม (2012-05-15 14:31:30) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้ามีความเห็นเช่นเดียวกับคุณเยาวนาตร อินทร์สำเภาค่ะที่บอกว่าเป็นการบูรณาการหลักสูตรโดยมีสาระสอดคล้องกับท้องถิ่นชัดเจน มีการระดมสมองและวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างครูมีการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แต่ควรมีการนำหลักความพอเพียงเข้าไปปรับประยุกต์ใช้เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในขั้นการสอนเพื่อให้เด็กมีกระบวนการคิด เช่น รู้จักเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างพอประมาณคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดไม่ให้เหลือใช้เป็นขยะ(ความมีเหตุผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน) เด็กจะมีความเข้าใจมากกว่าการให้เขียนความดีลงบนไม้ไอศครีม ซึ่งเป็นจุดประสงค์ปลายทางของการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติทุกระดับชั้นส่งผลให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในระดับปฐมวัยควรคำนึงถึงศักยภาพเด็กกิจกรรมต้องปรับให้เหมาะสมกับวัย ทุกระดับถ้ามีการส่งเสริมหรือเน้น กระบวนการสร้างเจตคติ ที่สามารถสะท้อนให้เด็กเกิดความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมได้ :tv15: :tv15:
โดย ฉลวย เนียมทอง (2012-05-18 20:43:31) [แสดงความคิดเห็น]
ครูบูรณาการอันน่าชื่นชม ทำขยะที่ไร้ค่านำมาซึ่งความรู้และความคิดแก่เด็กๆ ให้สนใจโลกของเรา นำไปปรับใช้ได้ทุกระดับชั้นของการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปใช้ได้ในโรงเรียนทุกขนาดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เพราะขยะอยู่ทุกที่ไม่ว่านอกเมืองหรือในเมือง และที่สำคัญขยะอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรีมือถือ ถ่านอัลคาไลน์จากของเล่นกำลังจะฝังอยู่ทุกแห่งในแ๋ผ่นดินไทย ถุงพลาสติก ซองขนมกระจายอยู่ทุกแห่ง ยังไม่ได้รับการดูแลจัดการ ถ้าเผาก็เป็นพิษ ถ้าฝังก็เป็นภัยสามร้อยปียังไม่เน่า เราครูไทยและเด็กไทยช่วยกันยังงัยดี
โดย ทศพร คำทอง (2012-06-24 13:59:14) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบแนวคิดนี้มากๆอยากนำมาประยุกต์ใช้บ้างแต่ต้องนำมาปรับและศึกษาข้อมูลให้มากกว่านี้ นักเรียนคงจะเข้าใจเกี่ยวกับขยะ การทิ้งขยะ การนำขยะมาใช้ใหม่ และนักเรียนจะได้ตระหนักในการที่จะไม่ทิ้งขยะลงพื้น คุ้มค่ามากที่จะสอนแบบนี้ ขอชื่นชม คณะครู ผู้บริหารโรงเรียน รร.วัดไทรใหญ่ จ.นนทบุรี ที่เริ่มต้น คิดและลงมือ พัฒนาชุมชน ไทรน้อย โดยนำเสนอแนวคิด และบูรณาการให้กับเด็ก โดยให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการกำจัดขยะ ทำให้นักเรียนได้มีจิตสำนึกที่ดี ต่อสังคม
โดย อมรรัตน์ โงนมณี (2012-08-19 12:59:18) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมเรื่องนี้แล้วรู้สึกชอบแนวคิดนี้มากที่คิดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ซึ่งเขากับยุคสมัยนี้มากเป็นการอนุรักธรรมชาติ และ ยังช่วยปลูกฝังให้เด็กๆได้รู้จักคุณค่าของธรรมชาติ และมีจิตสำนึกที่ดี :tv17:
โดย สุพรรณา จันทร์แจ้ง (2012-08-27 23:32:50) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นขอชื่นชมท่านผู้บริหาร คณะครู นักเรียน รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี ที่นำกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรื่องปฏิบัติการรื้อภูเขาขยะนี้มาเผยแพร่ ก่อนจะคลิกเข้ามาชมก็แอบคิดเรื่องราวแบบย่อๆไว้ในใจว่าคงเป็นแบบการทั่วๆไป เช่น ธนาคารขยะ ที่เคยเห็นๆมาในหลายๆที่ รูปแบบคงเดิมๆ แต่พอได้ชม แค่ตอนที่ 1 นี้ก็ต้องยอมรับว่ามันต่างจากที่เคยเห็นมา ชอบตรงที่ทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมในการปลูกฝัง ดำเนินกิจกรรมต่อๆกันมา ไม่น่าเชื่อว่าในระดับชั้นปฐมวัย คุณครูจพสามารถพานักเรียนตัวน้อยๆมาประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติได้ แล้วออกมาสวยด้วย เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าประทับใจมากๆค่ะ ^^ ขอตัวไปชมตอนที่ 2 ก่อนนะคะ :tv15:
โดย ชุลีกร สุขลักษณ์ (2013-01-28 19:13:19) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv